Pátek 3. června 1994

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, před rokem, zhruba, fungovalo asi 40členné seskupení expertů, které pracovalo na přípravě určité etapy reformy veřejné správy. Tehdy jsem byl z tohoto seskupení expertů odvolán právě panem premiérem - teď už vím proč - a tehdy nikoho nenapadlo, že by do konce roku 1993 nebyl nový zákon o obcích, okresních úřadech, o hl. m. Praze a samozřejmě i zákon volební. Všichni byli přesvědčeni o tom, že pokud tyto zákony budeme projednávat těsně před volbami, že to k ničemu dobrému nepovede.

Na příkladě tohoto volebního zákona vidíte, že doba před volbami je již tak krátká, že tato sněmovna se podle mne na rozumném a lepším volebním zákonu, než je ten stávající, prostě nemůže shodnout. Proto si myslím, že volby v listopadu by měly proběhnout podle stávajícího volebního zákona. Pokud někde podle něho nebudou zastupitelstva zvolena, pak nechť proběhnou podle nového volebního zákona, který bude kompatibilní s novelou zákona o obcích, o okresních úřadech, o hl. m. Praze.

Toto je tedy celkový přístup k této věci. Jiným způsobem, podle mého názoru, se nedají seriozně uspořádat komunální volby a jiným způsobem nelze respektovat základní principy zakotvené v ústavě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Hrdého.

Poslanec Karel Hrdý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych reagoval nejprve na pana poslance Krámka.

Nejen pan poslanec Krámek, nebo pan poslanec Bachna jsou nebo byli starosty obcí, mám tu zkušenost také a chtěl bych k tomu říci asi toto.

Demokratické řízení obcí je složitý proces, velmi složitý proces a hodně záleží na tom, jaký je starosta. Jestliže je správný starosta, pak zastupitelstvo tak, jak bylo, sice s obtížemi, ale přece jen fungovalo. Vím, že jsem často přišel domů a měl jsem zlost na zastupitelstvo, ale měl jsem ji mít na sebe, protože jsem špatně řídil schůzi, špatně jsem věci projednával, a proto v určitých fázích se zastupitelstvo jevilo negativně.

Nemyslím si, že ke zlepšení činnosti povede a dojde, pokud naplníme vládní návrh novely zákona o volbách do zastupitelstev. Je to prostě o něčem jiném.

Tolik jen k panu poslanci Krámkovi, protože za chvilku naváži na pana poslance Ježka, kdy bych potvrzoval pana poslance Ježka a nesouhlasil s panem poslancem Krámkem proto, poněvadž tu zkušenost mám také, ale je to o něčem jiném, než tu bylo řečeno.

A nyní k panu poslanci Ježkovi. My jsme přijali usnesení v prosinci o harmonogramu reformy veřejné správy a je tu určitá souvislost s těmito zákony, které tu byly citovány panem poslancem Ježkem. To, co se zde děje, je naprostý důkaz absolutně nesystémového, neplánovitého přístupu k legislativní činnosti. Projevilo se to v minulých dnech na organizačním výboru, kdy předkládal pan ministr Němec návrhy na zkrácení lhůt, ačkoliv šlo o záležitosti, které mohl dávno dopředu předvídat, stejně jako ministerstvo. Nyní se to opakuje. Skutečně nemůžeme projednávat nebo nebylo správné projednávat samotný zákon o volbách do obcí bez vazeb, které uváděl pan poslanec Ježek, to znamená zákon o okresních úřadech, zákon o obcích a další.

Domnívám se, že bychom usnesení, které uvedl pan poslanec Ježek, měli podpořit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Hrdému.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. (Nikdo se nehlásil.)

Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se pana ministra Rumla, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Zároveň se táži společného zpravodaje, kolik potřebuje času na zpracování připomínek.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, nebudu mít žádné závěrečné slovo. Chtěl bych odpovědět na dotaz pana poslance Hrazdíry, jakým způsobem se bude ověřovat státní občanství u kandidátů a členů volebních komisí. Chtěl bych upozornit na to, že kandidátem může být pouze volič, tak je to upraveno zákonem, a volič musí být státním občanem České republiky. Správnost voličských seznamů, tzn. zda-li skutečně osoby jsou občany České republiky, kontrolují samozřejmě příslušné obecní úřady.

Co se týče přenosu dat z evidence obyvatelstva, které spravuje Policie ČR, mohu ujistit sněmovnu, že obcím budou včas dodány aktualizované údaje tak, aby mohly sestavit voličské seznamy. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Rumlovi. Dávám slovo společnému zpravodaji, aby nám sdělil, kolik času potřebuje ke zpracování připomínek.

Poslanec Petr Bachna: Přesně si nejsem jist, ale protože pozměňovacích návrhů bylo značné množství, domnívám se, že méně než hodina nepřichází v úvahu. Spíše se obávám, že to může být déle. Zatím bych prosil o hodinu.

Dovolil bych si ještě požádat sněmovnu - protože při hlasování o pozměňovacích návrzích, kdybychom hlasovali tak, jak docházely, by docházelo k velice složitým situacím - aby souhlasila s tím, že pozměňovací návrhy budou zpracovány podle paragrafů, jak šly za sebou, nikoliv podle toho, jak byly podávány. Rád bych se otázal, jestli proti tomuto postupu není námitek.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Nikdo nic nenamítá proti tomuto postupu. S faktickou poznámkou se hlásil pan poslanec Kubiš.

Poslanec Josef Kubiš: (Hovořil z místa mimo mikrofon.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Kubiš žádá, aby pozměňovací návrhy byly dodány písemně.

Dávám návrh sněmovně, abychom pokračovali tak, jak je zde obvyklé, abychom tento bod přerušili a pokračovali dalším bodem. Než tak učiním, domnívám se, ze je třeba rozhodnout o procedurálním návrhu o projednáváni tohoto zákona tak, jak jej přednesl pan poslanec Ježek. Prosím pana poslance Ježka, aby svůj návrh na přerušení jednání ještě jednou sněmovně zopakoval, abychom přesně věděli, o čem budeme hlasovat. S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Ortman.

Poslanec Josef Ježek: Upozorňuji, že jsem navrhoval hlasovat o mých návrzích po skončení hlasování o pozměňovacích návrzích. Pokud je to možné. Pokud to možné není, pak navrhuji toto jako nový bod programu. Ale pokud je to možné, trvám na hlasování po skončení hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Jaroslav Ortman: Moje faktická poznámka je obdobná. Ještě navíc je podmíněna tím, že by se o tomto návrhu měly kluby poradit a bezpochyby využít polední přestávky k tomu, aby zvážily tento procedurální návrh, až budou zvažovat pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyhovuji tomuto postupu, čili přerušuji tento bod.

Budeme se zabývat dalším bodem programu, kterým je

XXVI.

Vládní návrh zákona o barvení a značkování některých

uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím

souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších

předpisů, a o doplnění zákona ČNR č. 567/1992 Sb.,

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodněním vládního návrhu zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 929, byl vládou pověřen pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý. Pana ministra prosím, aby se ujal slova, a zároveň prosím o klid ve sněmovní síni.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda České republiky předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu k projednání návrh zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a o doplnění zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o spotřebních daních, rovněž ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona sleduje zamezení daňovým a celním únikům při obchodování s některými palivy a mazivy, které mohou mít s ohledem na své vlastnosti dvojí možné použití, a to jako pohonná hmota pro vznětové motory, nebo jako technologické palivo pro kotle. Podle dostupných údajů mohlo být v r. 1993 zneužito až 437 tis. tun těchto paliv a maziv, což představuje horní hranici možného daňového a celního úniku přes 4,5 mld. korun.

Daňový a celní únik vyplývá z rozdílného danění a proclení lehkého topného oleje ve srovnání s motorovou naftou především ve třech položkách. Spotřební dani, kde lehký topný olej má nulovou sazbu, zatímco motorová nafta 8 250 korun na tunu, dani z přidané hodnoty, z prodejní ceny a spotřební daně, kde lehký topný olej má pětiprocentní sazbu a motorová nafta 23 % sazbu, a cla při dovozu, kde lehký topný olej má 5,8 % sazbu, zatímco motorová nafta 8 %. Rozdíl ceny pro spotřebitele je 11 100 korun. Reálný odhad daňových a celních úniků je samozřejmě nižší než horní hranice možného úniku, nicméně je realistické počítat, že se bude pohybovat někde na 50 až 70 % této horní hranice.

Vedle daňových a celních úniků způsobuje nesprávné používání těchto produktů jako pohonné hmoty zvýšené emise škodlivých látek do ovzduší a větší opotřebení motoru.

Chtěl bych zdůraznit, že návrh předkládané právní úpravy vychází z obdobných legislativních úprav ve vyspělých zemích Evropské unie.

Doplnění zákona o živnostenském podnikání vychází z toho, že činnosti spojené s výrobou, zpracováním, skladováním, nákupem a prodejem paliv a maziv vyrobených z ropy je nutno upravit jako koncesované živnosti. Důvodem je, že pro tyto činnosti, tedy manipulace s nebezpečnými látkami, je nutná určitá odborná kvalifikace, dodržování zásad správné výrobní praxe, a proto je potřebné vyžadovat z důvodu veřejného zájmu státní povolení.

Chci rovněž informovat sněmovnu, že přijetí navrhované právní úpravy vyvolá určitou potřebu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Především na přístrojové dovybavení laboratoří, ale hlavně na nákup 600 - 700 testovacích souprav včetně spotřebního materiálu pro provádění zkoušek v terénu určenými kontrolními orgány. Rovněž se předpokládá určité, byť poměrně nízké, zvýšení počtu pracovníků kontrolních orgánů.

Návrh zákona předpokládá, že některá vybraná paliva a maziva budou v tuzemsku barvena rafinériemi a při dovozu musí barvení zajistit dovozce před zahájením celního řízení. Jako barvivo a značkovač bude v první etapě používán přípravek firmy BASF ze Spolkové republiky Německo, obchodního názvu Sudanropmarker. Jedná se o nový moderní přípravek, který je velmi citlivý, nezaměnitelný a šetrný k zařízení a životnímu prostředí.

Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem budou vykonávat příslušná státní zkušebna, územní finanční orgány a celní orgány, Česká obchodní inspekce a Policie ČR. Oprávnění kontrolních orgánů se řídí základními pravidly kontrolní činnosti ve smyslu platných právních předpisů. Výše pokut odpovídá závažnosti dopadů vyplývajících z porušování ustanovení zákona a je progresivní při opětovném porušení. V zákoně je upravena působnost a dopad na fyzické osoby, které nepodnikají.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR je zákonem zmocněno vydat vyhlášku k jeho provedení. Vyhláška je připravována s tím, že nabyde účinnost souběžně s účinností zákona, tedy očekáváme od 1. července 1994.

Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se ještě zmínit o projednávání návrhu tohoto zákona v jednotlivých výborech Parlamentu. Chtěl bych poděkovat za diskusi, která v Parlamentu proběhla, chtěl bych poděkovat i příspěvkům, které směřovaly k doplnění návrhu zákona a k tomu, že jsme dospěli podle mého názoru k poměrně kvalitní podobě navrhované předlohy. V tomto smyslu bych chtěl především poděkovat představitelům rozpočtového výboru. V tomto smyslu je rovněž připravena společná zpráva zpravodajů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, proto mi závěrem mého vystoupení dovolte, abych doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu předložený vládní návrh tohoto zákona přijmout. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Dlouhému a dávám slovo společnému zpravodaji výborů, panu poslanci Josefu Holubovi, aby nám odůvodnil předloženou zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 977.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, návrh zákona, který nyní budeme projednávat (tisk 929) je v podstatě technickou normou a je vyvolán snahou omezit na co nejmenší míru daňové úniky v této oblasti. Někteří poslanci již před třičtvrtě rokem navrhovali řešit zmíněnou problematiku přesunem daňové povinnosti. To by bylo i podle mého názoru řešením čistším a prosil bych pana ministra o ještě jedno zvážení této možnosti, neboť je nejen podle mého názoru systémovým řešením tohoto problému.

Ke společné zprávě, tisk 997. Většina změn je pouhým vylepšením gramatiky návrhu zákona, je zde však vyřešen jeden závažný problém, týkající se sankcí pro fyzické osoby, které by mohly být nezaviněně přistiženy s LTO v nádrži svého vozidla. Je to řešeno § 9 a novým § 10.

Ještě jeden závažný problém zbývá v návrhu zákona vyřešit. Je to v příloze 3 kvalifikační povinnost. Mám avizováno, že takový návrh bude podán.

Myslím, že v tuto chvíli je možné zahájit rozpravu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se zatím přihlásili písemně dva poslanci, a to poslanec Kuchař a poslanec Bečvář. Uděluji slovo panu poslanci Kuchařovi.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych začal své vystoupení s tím, že využiji pasáže z úvodního slova pana ministra Dlouhého, v němž slíbil, že prováděcí vyhláška je připravována tak, aby mohla vstoupit v platnost současně s datem účinnosti zákona, který v tuto chvíli ve sněmovně projednáváme. Chci upozornit na skutečnost, že při projednávání tisku 929 ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jsem podal pozměňovací návrh, který tuto záležitost řeší takříkajíc bez diskuse a natvrdo a který byl také výborem ve výrazné většině přijat. Ve společné zprávě jsem jej však nalezl mezi nezařazenými návrhy na str. 6 tisku 997. Chci upozornit pouze na určitý rozdíl mezi přístupem a rozhodnutím parlamentního výboru a porady zpravodajů v chápání pojmů "účinnost zákona" a "realizovatelnost zákona". Realizovatelnost zákona totiž z účinnosti sama o sobě bezezbytku nevyplývá a realita daňových úniků, které dosáhly (dle údajů, které zde pan ministr uvedl) hodnoty přes 4,5 mld. Kč, by si pravděpodobně zasluhovala maximální soulad všech možností, které by zabránily riziku jejich dalšího pokračování.

Dovolím si uvést jeden praktický příklad na téma účinnost a realizovatelnost. Klasickým příkladem je např. Ústava České republiky, jejíž účinnost sahá k datu 1. ledna 1993. Realizovatelnost řady ustanovení však dosud není možná. Jako klasický příklad uvádím ustanovení o vyšších územně samosprávních celcích a ustanovení o referendu, která jsou však součástí ústavy, která - jak už jsem řekl - je účinná již takřka jeden a půl roku.

Dovolím si upozornit na skutečnost, že bude nezbytné věnovat maximální pozornost efektivnosti práce kontrolních institucí při naplňování tohoto zákona. Je totiž pravdou, že řada drobných a středních podnikatelů, která je obdobnými institucemi úspěšně hnána k odpovědnosti za částky nesrovnatelně nižší než činí hodnota těchto daňových úniků, právem poukazuje na skutečnost, že míra nedůslednosti exekutivy i legislativy v této záležitosti dokázala ochudit veřejné rozpočty, státní rozpočet a v konečném součtu daňového poplatníka o nezanedbatelné částky.

Podávám proto v závěru svého vystoupení tento pozměňovací návrh k tisku 929 ve znění společné zprávy, tisk 997. Do § 18 vložit nový odst. 1 tohoto znění: "Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, vydaná k provedení tohoto zákona, nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti tento zákon." Stávající odst. 1 se pak přečísluje jako odst. č. 2. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kuchařovi. Slovo má pan poslanec Bečvář, připraví se pan poslanec Mandelík, po něm pan poslanec Křížek.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrh pro část druhou, § 14, kde požaduji u kapitoly "Nákup, prodej a skladování maziv a provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy" vypustit slova "kvalifikační předpoklady".

Zdůvodnění je celkem velice jednoduché. Dosti dobře si neumím představit při zřizování na farmách a v zemědělství vůbec, jestliže si chce někdo pořídit jakousi mobilizační zásobu pohonných hmot, že by někdo po takovém farmáři vyžadoval např. středoškolské vzdělání a pět let praxe v oboru. Zdá se mi to velmi nenormální.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bečvářovi. Dávám slovo panu poslanci Mandelíkovi.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, především bych chtěl zareagovat na pozměňující návrh pana poslance Kuchaře, který je nezařazenou připomínkou výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Chtěl bych k tomu říci, že jde o legislativní zrůdnost, která se v žádném zákoně neobjevuje a v podstatě není možná. Chtěl bych doporučit sněmovně, aby o takové věci hlasovala záporně. Bylo to odmítnuto při zpracování společné zprávy. Abych uklidnil ty, kteří mají obavy, že budou problémy s prováděcí vyhláškou, chtěl bych upozornit na to, že rozpočtový výbor přijal ve své druhé části usnesení k tomuto návrhu zákona, přijal jakousi žádost na ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se stal jedním z připomínkových míst této vyhlášky, protože máme samozřejmě zájem na tom, aby vyhláška byla kompatibilní se zákonem a dokázala popsat všechny okolnosti, aby zákon byl dobře vykonatelný a fungoval. Tato dohoda už byla s panem ministrem učiněna a rozpočtový výbor bude spolupracovat na tvorbě vyhlášky. Kdokoli se může zúčastnit projednávání. Myslím, že i ministerstvo průmyslu a obchodu má stejný zájem na tom, aby vyhláška byla účinná od 1. 7., neboť jinak by tento zákon zatím neúčinně ležel.

Dále mám několik připomínek ke společné zprávě i k návrhu zákona. Připomínky ke společné zprávě jsou vyvolány jistými nepřesnostmi, které tam jsou a nyní je přednesu.

V § 5 ve společné zprávě navrhuji vypustit odst. 5, protože je nadbytečný. Je nadbytečný z toho důvodu, že zavedení úmyslnosti u osob, které budou mít v nádrži svého vozidla (a nejsou podnikateli, neužívají vozidla jako podnikatelé) barvené a značené palivo, není důvodem, aby se dávala všeobecná povinnost vydávat doklad u všech míst, kde se takové palivo dá nakoupit, protože bude potřeba případně tomu člověku prokázat úmysl a tento doklad sám o sobě k tomu není důležitý.

Ostatně na druhé straně, pokud by takový doklad nebyl vydán, tak to nebude znamenat vůbec žádnou sankci pro toho, kdo ho nevydal. Je to nadbytečné.

Druhá připomínka je k § 7 ve společné zprávě a současně s tím k § 8. Tato připomínka má za cíl, abychom zpřesnili a přizpůsobili oba paragrafy, které se týkají kontrolních orgánů a kontroly jako takové, standardnímu znění, tak jak je známe ze zákona o státní kontrole a také ze zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. U těchto dvou připomínek bych navrhoval hlasovat společně.

K § 7 ve společné zprávě text, který tam je, nahradit textem: V § 7 návětí zní: "Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem jsou oprávněny vykonávat příslušné státní orgány (dále jen státní orgány), jimiž jsou".

Vysvětlím: Orgány, které jsou dál potom vyjmenovány v návrhu zákona, jsou sice orgány kontrolními, ale některé z nich nejsou kontrolními orgány, jako je třeba policie a v některých oborech i celníci, ale jsou to všechno beze zbytku orgány státní.

A dále v § 7 ve společné zprávě slova "dále jen kontrolní orgány", která v textu společné zprávy vidíte, se samozřejmě z tohoto důvodu vypouštějí, protože legislativní zkratka je tam už zavedena.

V § 8 společné zprávy se slova "kontrolním řádem" vypouštějí, a nahrazují se tímto textem. § 8 zní: "§ 8 provádění kontroly se řídí úpravou práv a povinností kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob (odkaz číslo 10), nestanoví-li zvláštní zákon (odkaz č. 11) jinak."

Čtvrtá připomínka k novému § 10 ve společné zprávě. V odstavci 2 se připojuje věta: "Ustanovení § 9 odstavec 4 platí obdobně." Zde se omlouvám, ale je to trochu chyba. Při kontrole společné zprávy tato věta vypadla, patří tam a byla takto odsouhlasena.

V případě, že nebude přijat pozměňovací návrh pana poslance Bečváře, ale myslím, že je to teď nadbytečné, protože pan poslanec Bečvář chce vypustit pouze kvalifikační předpoklady, jestli se nemýlím, a nikoli text v levém sloupci, takže je to návrh, který podávám v každém případě, a to je, že v § 14 v části druhé zákona, v příloze číslo 3 živnostenského zákona se číslovka 100 nahrazuje číslovkou 50. Tuto úpravu je nutno udělat, protože společná zpráva snížila množství nakupovaného ze 100 kg na 50 kg, ale nevypustilo se to z té přílohy živnostenského zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Prosím pana poslance Křížka, připraví se poslanec Effenberger.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych ve svém vystoupení především podpořil pozměňovací návrh pana kolegy Bečváře a celkově i předložený návrh zákona. Skutečnost, že jsem zemědělec, mne však zavazuje k tomu, abych splnil svou stavovskou povinnost a obrátil se na tento Parlament s naléhavou prosbou, jež se týká alespoň částečného řešení vážné důchodové situace našich zemědělců. Návrh usnesení, který hodlám přednést, velmi úzce souvisí s projednávanou problematikou.

Je známou skutečností, že zemědělci z hlediska spotřeby pohonných hmot zaujímají v celostátním měřítku 2. místo, a to hned za osobní a nákladní dopravou. Už delší dobu i v našem Parlamentu se vedou diskuze o tzv. zelené naftě, kterou mají k dispozici zemědělci na západ od našich hranic. Mnohokrát nám, zemědělským poslancům, bylo řečeno, že to není systémové opatření. Zemědělským prvovýrobcům, kteří vedou zoufalý zápas o přežití, je principiálně jedno, jaké řešení vláda přijme. Jde jim o to, aby bylo rychlé a aby přispělo k řešení jejich kritické důchodové situace.

Proto se obracím na vás, vážené kolegyně a kolegové s návrhem na následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu ČR, aby předložila do 7. července 1994 návrh řešení cenově výhodnější nafty pro zemědělskou prvovýrobu."

Zdůvodnění. Zemědělská prvovýroba už po tři po sobě jdoucí roky, tj. roky 1991 - 92 - 93, hospodaří s vysokou ekonomickou ztrátou. Očekávaná ztráta hospodaření za rok 1993 se odhaduje na 9.7 miliardy Kč, což znamená zápornou nákladovou rentabilitu na úrovni cca 7,7%.

Náklad na spotřebované pohonné hmoty vedle nákladů na osiva, hnojiva a pesticidy tvoří nejvyšší nákladovou položku. Všechny dosavadní snahy resortního ministerstva i zemědělských poslanců řešit to, co je v zemědělsky vyspělých zemích na západ od našich hranic samozřejmostí, vyzněly naprázdno.

Chci vládě v této souvislosti připomenout všeobecně známá fakta. Na rozdíl od českého zemědělce, který musí na nákup 100 l nafty prodat 213 l mléka nebo 376 kg pšenice, stačí zemědělci v sousední SRN prodat 72 l mléka nebo 140 kg pšenice, v Belgii 68 l mléka a 98 kg pšenice, ve Velké Británii 88 l mléka a 149 kg pšenice. Jsou dokonce země jako Dánsko, kde zemědělcům je nafta přístupná za cenu po přepočtu za 7,20 za litr. Uspořené peníze za naftu potřebují zemědělci na nákup např. průmyslových hnojiv, jejichž spotřeba klesla v roce 1993 na pouhých 60 kg čistých živin na ha, a to z 234 kg čistých živin na ha, které zemědělci použili v roce 1989.

Dosažená úroveň hnojení průmyslovými hnojivy v roce 1993 představuje úroveň hnojení zhruba 4x a víckrát nižší, než je tomu na západ od našich hranic. Zde už nejde o žádoucí jev z hlediska ekologizace zemědělství, neboť jde o výrazný pokles úrodnosti půdy, o tak závažný pokles zásob přijatelných živin v půdě, že jde o problém, který se bude velmi těžko a hlavně draze napravovat. Je ohrožena potravinová bezpečnost státu, zemědělství už v celých regionech neplní svou sociální funkci ani úkoly související s tvorbou a ochranou krajiny a životního prostředí. To by nemělo zůstat bez odezvy ani vlády ani Parlamentu, který nemůže už dál nečinně přihlížet tomu, že nejsou programově řešeny stěžejní zájmy národa.

Proto vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, abyste přednesený návrh neposuzovali z pozice politické předpojatosti. Zemědělci právem očekávají, že jejich varovný hlas dolehne i do této jednací sině. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP