Pátek 3. června 1994

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ačkoliv se jedná o zákon poměrně vysokého stupně důležitosti, pozornost sněmovny ochabuje, proto nebudu obtěžovat dlouhým zdůvodňováním svých návrhů, které jsou celkem čtyři, z toho tři poměrně závažné.

Začnu tím nejjednodušším, který se týká § 22 složení okrskových volebních komisí. Navrhuji, aby za slova "okrsková volební komise" byl vložen text ", kromě zapisovatele" Jedná se o to, že okrskové volební komise mohou mít poměrně málo členů a zapisovatel by neměl být počítán do počtu, který stanoví zákon.

Zásadnější pozměňovací návrh se týká § 9, kde se hovoří o volebních obvodech. Dovolím si velice krátce upozornit na to, že volební princip tak, jak byl navržen před čtyřmi lety a jak ho přejímá i současný návrh, je princip, který se vztahuje na všechny obce bez rozdílu, jak jsou velké. Máme obce velkého rozptylu velikostí a víme z praktických zkušeností, že v mnoha případech by bylo dobře umožnit větší flexibilitu volebního systému právě v závislosti na velikost obce. Protože ale neumíme stanovit hranici velikosti, kdy by mělo platit to, nebo kdy by mělo platit něco jiného, navrhuji systém, který flexibilitu volební značně zvýší a zároveň ponechá toto rozhodnutí na obcích, které nejlépe znají své vlastní poměry.

Navrhuji tedy odstavec 1 nahradit odstavcem 1 v tomto znění: "Obec, městský obvod nebo městská část může vytvořit nejpozději 70 dnů před dnem konání voleb volební obvody." Tady si dovolím upozornit, že používám slovo může, nikoli musí.

Odstavec 2 by zůstal ve znění společné zprávy.

Odstavec 3 by zněl: "Je-li vytvořeno více volebních obvodů, volí se v každém z nich poměrná část členů zastupitelstva v obci, odpovídající počtu obyvatel tohoto obvodu. Největší počet voličů, připadající na jednoho člena zastupitelstva, může být nejvýše o 30 % vyšší než nejvyšší počet voličů, připadající na jednoho člena zastupitelstva."

Odstavec 3, který by byl samozřejmě přečíslován, zůstává podle vládního návrhu, případně podle návrhů, které zde zazněly již dříve.

Další pozměňovací návrh se týká § 45, konkrétně změny uvedené ve společné zprávě. Samozřejmě platí pouze v případě, pokud nebude přijat návrh pana kolegy Hrazdíry na vypuštění této změny. Rozumím důvodům, které vedou navrhovatele k tomu, aby bylo posíleno poradí na navrhovaných stranických kandidátkách. Nicméně jsem si zcela jist, že navrhovaný systém není úplně nejvhodnější, protože vlastně zabetonovává pořadí tak, jak bylo navrženo. Pouze v případech, kdy se někomu podaří získat stanovenou hranici hlasů, pak už ale přeskočí dotyčný kandidát rovnou na čelo kandidátky.

Domnívám se, že pořadí je dobře posílit, ale takovým způsobem, aby bylo možno ho měnit v celém průběhu kandidátky, ale tak, aby ti, kteří jsou na vyšších místech, byli samozřejmě zvýhodněni.

Navrhuji tedy odstavce 3 a 4 vládního návrhu nahradit novými třemi odstavci 3, 4 a 5 v tomto znění:

"3/ U volebních stran, které získaly alespoň jeden volební mandát, volební komise vynásobí počet hlasů odevzdaný pro každého kandidáta jeho pořadovým koeficientem. Pořadový koeficient kandidáta na prvním místě kandidátní listiny volební strany je 1, na druhém místě 0,98, na třetím místě 0,96 atd. Pořadový koeficient na 26. místě a dalších je 0,5.

4/ Volební komise přikáže mandáty přidělené kandidátní listině v pořadí podle velikosti výsledků, vzniklých postupem podle odstavce 3. V případě rovnosti výsledků je rozhodující počet obdržených hlasů.

5/ Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky v pořadí podle velikosti výsledků, vzniklých postupem podle odstavce 3. V případě rovnosti výsledků je rozhodující počet obdržených hlasů. Nezíská-li kandidátní listina žádný mandát, kandidáti na ní uvedení se náhradníky nestávají."

Odstavce 5 a 6 pak bude nutné přečíslovat a v posledním odstavci, kde je odkaz na předchozí odstavce, navrhuji nahradit číslovku 4 číslovkou 5, aby se neztratil smysl věci.

Jakkoli zní znění komplikovaně, v podstatě jde o to, že kandidát na n + prvním místě musí získat o 2 % hlasů více než kandidát na místě těsně před ním, aby ho mohl přeskočit.

Poslední návrh se týká § 62 a 63 vládního návrhu, kde se navrhuje zavést určité administrativní opatření, které by zabránilo další dezintegraci obcí, což je téma velmi vážné. Naprosto souhlasím s tím, že je potřeba další dezintegraci pokud možno bránit a zejména pak otevřít dveře pro zpětnou reintegraci. Jsem si ale naprosto jist, že za prvé je nutno toto téma projednávat v souvislosti s novelou, přesněji řečeno s velkou novelou obecního zákona. Za druhé, že by bylo podstatně vhodnější použít rafinovanější metody, které by bránily dezintegraci než pouhou hranici počtu obyvatel, která je navrhována ve výši 300 obyvatel.

Navrhuji proto - a to je jeden návrh - v § 62 vypustit odstavec 2 a v § 63 vypustit bod 1. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, prosím pana poslance Kubiše, připraví se pan poslanec Vik, potom pan poslanec Marek Benda.

Poslanec Josef Kubiš: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Mám tři pozměňovací návrhy a budu stručný ve svém zdůvodnění, abych nezdržoval.

V § 7, který řeší neslučitelnost funkcí, navrhuji zařadit do odstavce 2 nové písmeno c) ve znění: "Pracovníka ústředního orgánu státní správy a pracovníka ministerstva."

U § 45, který se týká přidělování mandátu, odst. 1 nevím přesně, jestli tady odezněl tento návrh v některém pozměňovacím návrhu, proto ho raději přednesu - před slovo "čísly" vložit slovo "lichými" a slova počínaje "1, 2, 3 atd." vypustit.

Dále bych navázal na vystoupení kolegy Bachny k § 63, změny § 28, kde tento návrh plně podporuji a z toho důvodu bych také chtěl přizpůsobit tabulku přílohy, která určuje počet podpisů na peticích podle § 25 odst. 3, která by se měla změnit takto: Do 500 obyvatel pro nezávislé kandidáty 5 %, pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %, nad 500 obyvatel do 3 000 obyvatel 4 %, nejméně 25, pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %, nad 3 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 3 % pro nezávislé kandidáty, nejméně 120, a pro sdružení nezávislých kandidátů 7 % (7 % bude všude stejně), nad 10 000 obyvatel do 50 000 obyvatel pro nezávislé kandidáty 2 %, nejméně 600, a pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %, nad 50 000 obyvatel do 150 000 obyvatel pro nezávislé kandidáty 1 %, nejméně 1 000, a pro sdružení nezávislých kandidátů opět 7 %, nad 150 000 obyvatel 0,5 %. nejméně 1 500, pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kubišovi. Prosím pana poslance Vika. Připraví se pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Bachna.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, především bych chtěl zdůraznit, že SPR-RSČ také příliš nefandí sdružením nezávislých kandidátů a nezávislým kandidátům vůbec. Proto se zaměřím na přílohu, kde jsou počty podpisů na peticích a dovoluji si navrhnout novou tabulku.

Varianta 1: Do 500 obyvatel pro nezávislé kandidáty 3 %, nad 500 do 2000 obyvatel pro nezávislé kandidáty 9 %, nad 2000 do 10000 obyvatel 6 %, nad 10000 do 50000 obyvatel 3 %. V absolutních číslech nad 50000 obyvatel je to 1500 podpisů.

Pro sdružení nezávislých kandidátů se čísla mění na 6 %, 15 %, 12 %, 9 % a na 6000.

Dále bych si dovolil navrhnout variantu č. 2, která je poněkud mírnější, kde jsou počty 2 %, 6 %, 4 %, 2 % pro nezávislé kandidáty a v absolutních číslech pro nezávislé kandidáty je počet 1000. Pro sdružení nezávislých kandidátů jsou to číslovky 4 %, 10 %, 8 %, 6 % a v absolutních číslech 4000. Jinak tabulku samozřejmě odevzdám.

Poté bych si dovolil ještě jeden pozměňovací návrh, v § 45, kde se druhá věta vypouští. Tato věta začíná slovy: "Poté dělí celkový počet platných hlasů...". Tato věta se vypouští a nahrazuje se zněním:

"Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela kandidátní listina, postupně lichými čísly, počínaje jednou, třemi atd., tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině."

Toto je ve skutečnosti stávající znění zákona o volbách do zastupitelstev. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vikovi. Prosím pana poslance Bendu. Pan poslanec Bachna se vzdal svého příspěvku. Připraví se pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si přednést několik pozměňovacích návrhů.

Za prvé bych chtěl podpořit návrh pana poslance Kubiše, který přednesl přede mnou a který se doslova shoduje s tím, co jsem se chystal přednést já.

Druhý můj návrh se týká stávajícího § 9 odst. 2, podle společné zprávy odstavce třetího, kde v posledním řádku navrhuji, aby číslo "10" bylo zaměněno číslem "15". To znamená, že volební okrsky mohou mít nejméně 5 a nejvíce 15 členů. To je první návrh, který podávám.

Druhý návrh se týká společné zprávy § 14, který byl dopracováván na výborech a myslím, že jsou tam určité nepřesnosti. Navrhuji, aby odst. 1 § 14 ve znění společné zprávy zněl takto:

"Do ústřední volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů před dnem voleb 2 členy a 2 náhradníky každá volební strana (§ 24 odst. 1), která deleguje svoje zástupce do okresních volebních komisí (§ 16 odst. 1) alespoň ve čtvrtině okresů v České republice."

Myslím, že toto je důležité zpřesnění, protože ze stávající dikce, že podává kandidátní listinu ve čtvrtině okresů, není jasné, jestli stačí, když podá v jedné obci nebo musí podat ve všech obcích. Byly by s tím určitě velké spory. Je třeba, aby se to odvíjelo od okresních komisí.

Dále navrhuji do § 14 doplnit odst. 7, který by zněl:

"Jednací řád ústřední volební komise stanoví vláda nařízením."

Jde o to, aby bylo podle čeho v ústřední volební komisi jednat. Zatím to bylo ve velkém zákoně, ale protože velký zákon nebyl schválen, myslím, že je zapotřebí, aby to bylo vloženo sem.

Poslední návrh, který hodlám podat, se týká víceméně nezařazených připomínek, a to připomínek ústavně právního výboru § 36, kde navrhuji, aby bylo akceptováno to, co k § 36 navrhl ústavně právní výbor, a sice, aby byly za odst. 1 vloženy nové odstavce 2, 3, 4, 5.

"Odst. 2: Volič může volit nejvíce tolik kandidátů, kolik členů do zastupitelstva má být zvoleno.

Odst. 3: Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv sloupci, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

Odst. 4: Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivé označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl v počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany, uvedeni v jejím sloupci.

Odst. 5: Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi všichni její kandidáti."

Dosavadní odst. 4 a 5 se označí jako 6 a 7. Stávající znění zákona umožňující tzv. "panašování" kandidátek se myslím osvědčilo, že je zbytečné to měnit a dělat voličům zmatek v tom, jakým způsobem vlastně mají hlasovat. Věcná změna v tom žádná není. Věcně může volit volič v obou způsobech stejně, myslím, že tento systém je jednodušší a již osvědčený. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bendovi a dávám slovo panu poslanci Josefu Ježkovi, připraví se pan poslanec Navrátil. Po něm paní poslankyně Orgoníková, jejíž přihláška je poslední písemnou přihláškou, kterou jsem do rozpravy dosud obdržel. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v září 1990 a i na jaře v r. 1992 jsem byl společným zpravodajem k návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích. Byl jsem společným zpravodajem k návrhu poslanců Jiřího Payna a Hany Marvanové k jejich návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a v zákonu o místním referendu.

Projednávání tohoto zákona, který předložila vláda nyní, samotný text předlohy, jakož i text společné zprávy, je pro mne jednoznačným důkazem o tom, že zákon v podstatě v jakékoliv podobě, kterou dnes možná přijmeme, je výrazně horší než zákon platný. Navíc podle platného zákona v období od roku 1990 do r. 1994 proběhly volby v 700 obcích. Pokud by někoho zajímal seznam, mám ho zde.

Kupodivu nejsou žádné problémy a kupodivu vláda ani Ministerstvo vnitra nás nebombardovaly návrhy, abychom příslušný volební zákon novelizovali. Navíc situace, která zde je, je výsledkem další záležitosti, která je podle mne nepřijatelná i pro tento velice krotký parlament.

Domnívám se, že je absolutně nepřijatelné, abychom projednávali a hlasovali o návrhu volebního zákona, aniž byla předložena novela zákona o obcích, novela zákona o hlavním městě Praze a novela zákona o okresních úřadech. Navíc je situace taková, že příslušné novely v měsíci červnu pravděpodobně mají přijít do připomínkového řízení. Pozměňovací návrhy, vládní předloha i text společné zprávy v řadě věcí představují skutečně zásadní útok na princip místní samosprávy.

Týká se to jak různých návrhů ohledně sdružení nezávislých kandidátů, tak i změny volebního systému, tak i zúžení počtu kandidátů, resp. počtu členů zastupitelstva, myslím zúžení toho rozpětí.

Vzhledem k tomu, že soubor obcí je velice rozmanitý, jak z hlediska počtu obyvatel, z hlediska území i z hlediska skladby jednotlivých částí, tak nelze tímto způsobem počet členů zastupitelstva zužovat. Proto bych navrhoval tento postup: Abychom po hlasování o pozměňovacích návrzích přerušili jednání o tomto zákonu do té doby, než bude předložena novela zákona o obcích, okresních úřadech, o hlavním městě Praze.

Za druhé abychom přijali usnesení, že žádáme vládu, aby tyto návrhy zákonů co nejrychleji Poslanecké sněmovně předložila. Druhý bod usnesení by zněl: Žádáme vládu, resp. Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby podepsala Evropskou chartu místní samosprávy.

A konečně třetí bod usnesení: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády ČR Václava Klause, aby na červencové schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o tom, jak vláda plní své programové prohlášení v oblasti reformy veřejné správy.

Sleduji tím i další cíl, aby pan premiér mohl vysvětlit této sněmovně své pojetí místní samosprávy jako sovětského modelu přímé demokracie, což kdysi popsal v Lidových novinách. Vřele bych doporučoval sněmovně, abychom tuto možnost panu premiérovi poskytli.

Čili toto jsou mé návrhy a vyzývám vás, abyste o nich skutečně přemýšleli velice zodpovědně, protože ta situace, ve které se nacházíme - schvalovat volební zákon, aniž víme, jak budou vypadat obce, okresní úřady a hlavní město Praha podle určitých novel, které jsou připravovány, je podle mého názoru zcela nepřijatelné. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, prosím dalšího z přihlášených, tj. pana poslance Navrátila, potom paní poslankyni Orgoníkovou. (Připomínka z pléna.) Pan poslanec J. Ježek říkal, že po ukončení rozpravy. Mám ještě dva přihlášené do rozpravy.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, paní a pánové, v dosavadním průběhu rozpravy zaznělo velké množství připomínek a pozměňovacích návrhů k tomuto velmi důležitému a nadmíru politickému zákonu. Chtěl bych v této souvislosti upozornit na poněkud jinou věc.

Podle článku 22 Listiny základních práv a svobod zákonná úprava všech politických práv a svobod a jejich výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. K naplnění těchto práv je nezbytné, aby se uplatňovala i ve stadiu příprav a projednávání zákonů s tak politickým obsahem a přímým dopadem do politického systému, jako jsou zákony volební.

O to víc je zarážející, jakým způsobem byly vypracovány společné zprávy k zákonům, které byly předloženy včera a dnes, a jakým způsobem bylo naloženo s pozměňujícími a doplňujícími návrhy přijatými ve výborech. Vypracování těchto společných zpráv vzhledem k jejich obsahu zpravodaji poslanci výhradně z řad poslanců vládní koalice s absolutní převahou poslanců ODS, a to u vládního návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu, tisk 916 to bylo 6 poslanců zpravodajů ODS, 2 poslanci ODA, po jednom poslanci zpravodaji KDU-ČSL a KDS a u vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých zákonů, tisk 860, dokonce 9 poslanců zpravodajů ODS a jeden poslanec zpravodaj KDU-ČSL, je v rozporu s ust. č. 6 Ústavy České republiky, podle kterého "... politická rozhodnutí pocházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním, rozhodování většiny dbá ochrany menšin" a s článkem 5 Ústavy, podle kterého je politický systém založen na volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy. Tyto demokratické principy, ke kterým se Česká republika hlásí, by měly být dodržovány i v Poslanecké sněmovně Parlamentu tím spíše, že se jedná o zákonodárný orgán.

Berte, prosím, tento můj příspěvek zejména jako podnět pro politický orgán Parlamentu, tedy politické grémium, aby se příště při obdobných politických zákonech dbalo i na ochranu menšin, a to tak, že poslanci zpravodajové k takovýmto politickým zákonům budou určováni i z řad opozice a nejenom z řad koalice, jak je u těchto zákonů.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Navrátilovi. Uděluji slovo paní poslankyni Orgoníkové, potom ještě se přihlásil pan poslanec Bachna.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, mnoho pozměňujících návrhů zde již zaznělo, a proto k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev přednesu pozměňující návrhy k §§ 36 a 45.

V § 36, odst. 2 a 3 navrhuji vypustit a nahradit novými odstavci 2, 3 a 4 a původní odst. 4 a 5 přečíslovat. Znění:

"§ 36 odst. 2: Každý volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

§ 36 odst. 3: Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoli ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

§ 36 odst. 4: Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem se jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené strany uvedené v jejím sloupci."

Zdůvodnění: Navržená úprava vychází ze zákona 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, kdy bylo voličům umožněno volit skutečně výrazné osobnosti v obcích. Původně koncipovaným návrhem, tak jak je vládní návrh, by došlo ke zvýhodnění politické strany, i když její kandidáti nebudou místní osobnosti. Vycházím ze zásady, že před zájmy politických stran je třeba postavit zájmy obce a jejího řádného zastoupení v zastupitelstvu.

V § 45 odst. 1 navrhuji:

Alternativa 1: První větu ukončit tečkou za slovem "kandidáta". Zbytek první věty a druhou větu vypustit.

Pokud bude přijata tato alternativa, pak musejí být vypuštěny odstavce 2 a 3 původního znění a přijat nový odst. 2 tohoto znění:

"§ 45 odst. 2: Kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů je zvolen starostou obce."

Důvod: Jedná se o přímou volbu zastupitelstva a starosty, což je nejdemokratičtější způsob voleb založený na osobnostech.

Pokud neprojde tato alternativa, pak navrhuji alternativu číslo 2.

Alternativa číslo 2: V § 45 odst. 1 navrhuji druhou větu vypustit a nahradit ji tímto zněním: "Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela kandidátní listina postupně čísly 1, 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 atd., čili čísly 1, 3, 6, 10, 15, 21 atd. tak, aby počet dělicích operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině."

Pokud neprojde ani alternativa číslo 2, pak navrhuji alternativu číslo 3.

Alternativa číslo 3: V § 45 v odst. 1 navrhuji druhou větu vypustit a nahradit ji tímto zněním: "Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela kandidátní listina, postupně čísly 1, a dále čísly, která jsou násobky čísla 2, čili 1, 2, 4, 8, 16, atd."

Důvodem pro tyto alternativy - myslím tím alternativu 2 a 3 - je, aby mohli být do zastupitelstev zvoleni i nezávislí kandidáti, kteří, pokud bude vypuštěno sdružení nezávislých kandidátů, i když dostanou větší počet hlasů, se při současné úpravě do zastupitelstva nedostanou. Podotýkám, že poslanecký klub LSU je pro zachování sdružení nezávislých kandidátů. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové, prosím pana poslance Bachnu. Jeho přihláška je poslední písemná přihláška do rozpravy.

Poslanec Petr Bachna: Dámy a pánové, i když tak činím dosti nerad, jsem nucen částečně reagovat na to, co řekl kolega Ježek.

Je samozřejmě pravdou, že zákon o obcích a o okresních úřadech bude muset být novelizován, je samozřejmě pravdou, že se na něm v současné době pracuje, nicméně se nedomnívám, že by tyto skutečnosti měly vést k tomu, že neprojednáme zákon o volbách do zastupitelstev obcí.

Pokud se týká toho, jak jste tady už včera někdo řekl, již téměř tradičně přijímaného doprovodného usnesení, já osobně bych poprosil své kolegy, kteří se zabývají procedurou, aby se vyjádřili v průběhu přestávky, kterou si stejně později vyžádáme na zpracováni pozměňovacích návrhů, zda vůbec je možné tato doprovodná usnesení přijímat, jestli není nutné je zařadit jako samostatný bod programu. Pokud by bylo konstatováno, že takové usnesení je možné přijmout, v žádném případě nemohu souhlasit s tím, aby tam byl žádán předseda vlády České republiky, aby podal zprávu o tom, jak vláda plní své programové prohlášení, protože to vůbec nesouvisí žádným způsobem s volbami do obcí. Čili pokud bychom vůbec souhlasili s nějakým usnesením, pak jedině s takovým, které se může dotýkat přímo tohoto projednávaného zákona, či-li zmíněných novel zákona o obcích atd. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Do rozpravy se ještě hlásí pan poslanec Krámek, potom s faktickou poznámkou pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci jen stručně reagovat na vystoupení poslance Ježka.

Velice mne mrzí, že tady zazněly věci, které by měly tento zákon prakticky zbourat tak, aby se neprojednal. Já vykonávám současně funkci starosty, jako někteří z mých kolegů, a dovolím si reagovat i na vystoupení, které tady bylo zmíněno, že zpravodaji jsou obvykle členové klubů nebo poslanci klubů koaličních stran. Já naopak jsem velice rád, že zpravodajem dnes je kolega poslanec Bachna, který vykonával též funkci starosty a ví velice dobře, jaký je reálný život a postavení zastupitelstva od roku 1990 do dnešního dne.

Na tento zákon čekají zastupitelstsva a domnívám se, že úkolem nás všech je, abychom činnost zastupitelstev usnadnili, a ne abychom zastupitelstvům kladli překážky. Znovu proto chci říci, že mě mrzí, že pan kolega Ježek, resp. pan poslanec Ježek, neprošel radnicí, protože ten pohled zevnitř je skutečně jiný, než pohled poslance tady ze sněmovny. Zejména proto, že říkal, že byl zpravodajem volebního zákona, který dosud platí a který chceme změnit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Krámkovi, uděluji slovo panu poslanci Ježkovi, potom bude hovořit pan poslanec Hrdý.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP