Pátek 3. června 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Viktora Dobala.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si malinko netradičně mluvit v této sněmovně pouze o § 25 odst. 3, hlavně o příloze. Pan poslanec Frank se již zmínil o jistých problémech, které tabulky, které vyjadřují počet potřebných podpisů pro nezávislého kandidáta, které má získat, a které jsou závislé na velikosti obcí. Poslanci i vláda jsou zřejmě zajedno v tom, že počet podpisů by měl být v jistém vztahu k počtu obyvatel obce. Pan poslanec Frank sice považuje tento požadavek za požadavek v rozporu s rovným volebním právem, ale já si smyslím, že v každé společnosti mohou určovat pravidla hry kandidátům určitou laťku ve smyslu určitého vlivu vyjádřeného např. podporou obyvatel, kteří chtějí jeho kandidaturu podporovat, a to proto, aby si někdo nedělal z voleb legraci a nevyužíval tyto věci jen tak.

O tom, co je ovšem v návrhu jak poslaneckém, tak v návrhu vládním špatné, se již zmiňoval také pan poslanec Frank. Já bych vám to ukázal na obrázcích. (Poslanec Dobal demonstroval svá další slova na tabulkách, které ukazoval sněmovně.)

Toto je poslanecký návrh, který určuje asi do padesáti tisíc křivky. Vezmeme si obrázek dva, na kterém vám to názorně demonstruji. Tyto grafy vám dám kdykoliv k nahlédnutí. Nicméně na tomto můžeme demonstrovat, že pokud přijmeme tabulku, kterou máte v příloze společné zprávy na straně 8, zjistíte, že při počtu 50 000 obyvatel musí získat kandidát tisíc podpisů. Nicméně v obci, která bude mít 50 001 obyvatel, stačí, když získá 500 podpisů. Absurdně v obci, která bude mít 100 000 obyvatel, mu opět stačí jenom 500 podpisů. Myslím si, že toto není v žádném případě v pořádku. Tvořilo by to velmi nevýhodné podmínky a bylo by to proti logice, která má sledovat větší počet podpisů s větším počtem obyvatel v daném volebním obvodě.

Vládní návrh to řeší takto. Docházelo tam ke stejné chybě. Je velmi fascinující vidět procenta takto stoupat, nicméně to vede úplně ke stejným problémům, o kterých jsem mluvil. Protože přece jenom máme alespoň základní vzdělání a rovnice přímek nám nejsou vzdálené, ukáži vám poslední návrh. Abyste mohli sledovat můj postup, je rovnice přímo určená dvěma body. Připomínám, že tato rovnice se lehce odůvodní s podobností trojúhelníku.

Upravíte-li vztah, dostanete stavbu veličin, v tomto případě veličiny Y, která vyjadřuje kýžené podpisy, a veličiny X, která vyjadřuje počet obyvatel obce.

Můj návrh spočívá v použití těchto rovnic. Mohu vám ukázat i na grafu, jak jsem postupoval. Abych vyhladil tuto věc, musím do každého intervalu zavést trochu jinou rovnici, která se bude lišit směrnicí a absolutní hodnotou, kde se protíná osa X a Y. Tzn., že do 500 obyvatel se nemění nic, pouze nepoužívám procentické vyjádření, ale jakési matematické. Mezi 500 a 2000 obyvateli je rovnice přímky tato, při zachování přesně těch podmínek, které navrhovatelé společné zprávy chtějí atd.

Naprosto absurdní je případ, který jsem si pracovně označil jako IV a V, totiž do 50 000 2 % a od 50 000 do 100 000 1 %, protože to je totéž. Tady myslím, že stačí skončit nad 50 000 obyvateli a pak navrhuji dvě alternativy.

Jedna alternativa by byla, že tam dáme konstantu 1000 a dále to nebudeme zvyšovat, nebo využiju logiky, která byla v návrhu společné zprávy, tudíž nad 100 000 bude 0,5 % a pak navrhuji druhou alternativu, a to je rovnice pro toto.

Kdybyste si chtěli porovnat čísla u rovnice poslední pro vyšší počty obyvatel, tak u 50 000 je to 5000 podpisů (u původních předkladatelů je to jinak, ale to je jedno), u 100 000 by to u mne bylo 1210 podpisů (v původním návrhu 1000), u 200 000 by to u mne bylo 1630 podpisů (v původním návrhu 1000), u 300 000 by to u mne bylo 2050 podpisů (v původním návrhu 1500), atd. až u 1 mil. by v mém návrhu bylo 4990 podpisů a v poslaneckém návrhu 5000 podpisů, což už jsou čísla velmi blízká.

Proto podávám pozměňovací návrh ve dvou alternativách. Zařadit tuto tabulku, jak zde je, tzn., že tabulka v příloze na str. 8 by se měnila takto: do 500 obyvatel: 0,05. X (nebo X můžeme nazvat jiným symbolem, řekněme P) od 500 do 2000: 0,0367. P + 6,7 2000 až 10 000: 0,0275. P + 25 10 000 až 50 000: 0,0175. P + 125;

Nyní by byla alternativa první, ke které se já přikláním, tzn. že nad 50 000 by bylo jen 1000 a vše ostatní by se vypustilo. Pokud by tato alternativa nebyla přijata, navrhuji, aby tento řádek zněl: nad 50 000: 0,0042. P + 790.

Tento pozměňovací návrh bych ještě doporučil doplnit změnou v § 9, a to proto, aby nezávislý kandidát přesně věděl, kolik podpisů má nasbírat. Proto jsem si dovolil návrh rozšířit bez konzultace s předkladateli. Kdyby toto všechno prošlo a byl by zájem to přijmout, bylo by rozumné do § 9 jako součást tohoto návrhu vložit do odst. 3 za slova "v jednotlivých volebních obvodech voleni" další slova "a potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta podle § 25 odst. 3" Dále by to pokračovalo "se zveřejní nejpozději do dvou dnů po vytvoření volebních obvodů způsobem v místě obvyklým."

Dámy a pánové, doufám, že jsem na nic nezapomněl a děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Dobalovi. Děkuji mu i za jeho názorné předvedení. Slovo má pan poslanec Štambera, připraví se pan poslanec Bláha, dále pan poslanec Litomiský. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, jako jeden z absolventů matematicko-fyzikální fakulty ve sněmovně potvrzuji všechny vývody pana poslance Dobala, pokud jde o matematickou stránku věci. Chtěl bych vás však upozornit na to, že kdyby byl přijat návrh pana poslance Franka na vypuštění § 25 odst. 3 a přílohy 3 z návrhu zákona, byla by matematická stránka věci ještě jednodušší. Rovnice by byla jen jedna a byla by shodná s osou x pro všechna přirozená čísla, kterým se rovná počet obyvatel.

Nicméně chci upozornit na to, že je potřeba vzít v úvahu, že nezávislí kandidáti budou potřebovat při jakékoliv petici určité množství času, prostředků a spolupracovníků, aby získali potřebné počty podpisů, zvláště ve velkých městech. Při získání počtu podpisů přes 500 už jde o to, že k tomu budou muset mít určitý aparát a čas, což jim vlastně volební účast velmi ztěžuje z hlediska času, který je k dispozici v příslušných lhůtách. Berte ohled i na tuto okolnost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pane poslanče Štambero, máte slovo.

Poslanec Dalibor Štambera: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, poslanecký klub Českomoravské strany středu nepociťuje v této fázi nutnost novelizovat stávající zákon o volbách do zastupitelstev obcí. Máme za to, že zákon, podle kterého proběhly volby v roce 1990, je mnohem demokratičtější než současně navrhovaná novela. Novelizaci volebního zákona měla zcela jednoznačně předcházet novelizace zákona o obcích. Dá se totiž předpokládat, že po novele zákona o obcích bude třeba dnes projednávaný zákon opět upravovat. Vláda, která zákon předkládá, ale i sněmovna, by měly lépe hospodařit se svou energií, zvláště když je mnoho dalších neřešených a velmi aktuálních problémů, které bychom jako Parlament řešit měli.

Starostové, státní úředníci, ale i sektory jako např. zdravotnictví a školství se potýkají stále s novými problémy a provizorii, plynoucími se stále oddalovaným řešením územně správního členění, od kterého se bude odvíjet i jejich vlastní organizace.

Navrhovanou novelu vzhledem k metodice výpočtu mandátů a návrhu na snížení počtu členů zastupitelstev považujeme za útok na samosprávu a při současném posilování kompetencí obcí i za soustřeďování moci pro úzkou skupinu lidí bez možnosti adekvátní kontroly, která je hlavní funkcí samosprávy.

Naopak bychom považovali za posílení demokracie zakotvení přímé volby starosty. Jde o to, aby obsazování této funkce nebylo jakousi kabinetní politikou vítězů voleb a čistě stranickou záležitostí, ale uplatněním práva voliče vybrat si jako reprezentanta obce skutečně člověka, kterému věří a o kterém jsou přesvědčeni, že je to ten nejlepší z nejlepších. Tomu by také měly odpovídat kompetence takto voleného starosty. Jsme přesvědčeni o tom, že by se v takovém případě také staly bezpředmětné důvody vedoucí k návrhům na snižování počtu členů zastupitelstev. Klub Českomoravské strany středu má připravený legislativní návrh úprav, který se týká 18 paragrafů. Jak jsme si ovšem už před projednáváním tohoto bodu ověřili, nezískal by dostatečnou podporu v této sněmovně, a proto ho předkládat nebudeme. Víme, že v této chvíli je třeba jasně říci, jakým systémem se bude volit v komunálních volbách, jejich technická i politická příprava musí bezprostředně započít a je tedy nezbytně nutné buď potvrdit stávající zákon nebo přijmout jeho novelu. Žádáme, aby v novele zákona o obcích byla přímá volba starosty akceptována a následně pak dopracována do zákona o volbách do obci. Postup, jak jsem již řekl v úvodu svého vystoupení, by měl být podle logiky věci opačný, ale i toto by bylo možné řešení.

Pokud se týká nezávislých kandidátů, jsme v zásadě pro, ale jen u funkce přímo volených starostů nebo jejich umístění na kandidátních listinách politických stran nebo koalic těchto stran. Nejsme pro samostatné kandidáty ani jejich sdružení v době, kdy členové zastupitelstev nejsou odvolatelní a v podstatě ani kontrolovatelní. Proto je nezbytně nutné, aby volič věděl, k jakému politickému proudu kandidát patří nebo který proud je mu blízký. To nejspolehlivěji dokáže tím, že bude zapsán na kandidátní listině strany nebo jejich koalic. To je vše, co má poslanecký klub k novele tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Štamberovi. Prosím pana poslance Bláhu, připraví se pan poslanec Litomiský, potom pan poslanec Matulka.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych přednést několik pozměňovacích návrhů k zákonu a vzhledem k tomu, že někteří předřečníci již některé návrhy přednesli, tak se pouze zmíním o těch, které jsem také chtěl přednést.

Co se týká § 6 odstavec 2, vypouštění slova "zadržení" a úpravy v tomtéž § 7, § 32 odstavec 1 prodloužení lhůty na 16 dnů, a úpravy § 45 odstavec 1 na počítání počínaje lichými čísly - všechny tyto tři návrhy podporuji.

Dále navrhuji v § 7, otázka neslučitelnosti funkcí, v odstavci 2 doplnit c) a d) v tomto znění. Písmeno c): "příslušníka bezpečnostního sboru zařazeného do útvaru, jehož působnost se vztahuje přímo na územní obvod zastupitelstva". Písmeno d): "státního zástupce".

Neslučitelnost funkcí člena zastupitelstva v uvedených případech je dána možným střetem zájmů zástupce státní správy a místní samosprávy a svým způsobem tak ohrožení ústavnosti samosprávy.

Navrhuji v § 55 odstavec 2 doplnit nové písmeno d), které včetně nového odkazu číslo 17 by znělo: "d) kolize veřejného zájmu se zájmem osobním podle zvláštního předpisu".

Pod odkazem 17 by byla úprava nebo doplnění zákona o volbách do obcí, v § 31 nová písmena a) až d). Cituji tento návrh jako část druhou.

V části čtvrté se dosavadní bod 3 v § 63 označuje jako bod 5, před něj se vkládají nové body 3 a 4, které znějí: 3. Za § 31 se vkládají nové paragrafy 31 a) až d) v tomto znění:

"§ 31 a) odstavec 1: Člen obecního zastupitelstva je povinen zdržet se při výkonu své funkce i v občanském životě všech jednání, která by mohla vést ke kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním.

Odstavec 2: Kolizí veřejného zájmu se zájmem osobním (dále jen kolize) se pro účely tohoto zákona rozumí takové jednání člena obecního zastupitelstva vedené osobním zájmem, které

a) se příčí veřejným zájmům, budí pochybnosti o nestranném a nezištném vykonávání svěřené funkce a je s to tuto funkci znevážit,

b) vede ke zneužívání postavení člena obecního zastupitelstva, především k získání výhod nebo prospěchu pro sebe nebo jiného, zejména neoprávněným užitím informací dosud nikoli veřejně přístupných a nabytých v souvislosti s výkonem funkce člena obecního zastupitelstva.

Odstavec 3: Člen obecního zastupitelstva zejména nesmí

a) zneužívat svého postavení a pravomoci související s výkonem povinností vyplývajících z jeho funkce k získávání neoprávněných výhod pro sebe nebo jiného,

b) odvolávat se v soukromých záležitostech na své členství v obecním zastupitelstvu,

c) v souvislosti s výkonem povinností vyplývajících z funkce člena obecního zastupitelstva přijímat za svou činnost pro sebe nebo rodinné příslušníky hmotné dary či jiné výhody nebo dávat podnět k jejich nabízení nebo si je vyměňovat. To by neplatilo, šlo-li by o hmotné dary nebo jiné výhody poskytované na základě

1) právních předpisů nebo

2) na základě obvyklých protokolárních zvyklostí nebo

3) na základě jednacího řádu nebo jiného vnitřního předpisu obecního zastupitelstva

4) jednotlivě v menší hodnotě jako projev osobní pohostinnosti. Menší hodnotou se rozumí hodnota nejvýše 500 Kč včetně.

Odstavec 4: Rodinným příslušníkem se pro účely tohoto ustanovení § 33 a) až d) tohoto zákona rozumí manžel (manželka) a nezletilé děti nebo osvojenci člena obecního zastupitelstva."

§ 31 b) v odstavci 1: "Člen obecního zastupitelstva musí písemně oznámit, zda on sám nebo jeho rodinní příslušníci

a) provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů,

b) vykonávají činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném poměru,

c) jsou členy řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánů právnických osob zřízených za účelem podnikání."

V odstavci 2: "Oznámení podle odstavce 1 podá člen obecního zastupitelstva do rukou starosty nebo primátora obce

a) do 7 dnů ode dne, kdy začal vykonávat svou funkci

b) každoročně do 15. května."

Odstavec 3: "Oznámení je veřejně přístupné."

§ 31 c): "Přiznání majetku podle zvláštního předpisu podává člen obecního zastupitelstva od roku 1995 každoročně."

§ 31 d): "Každý člen obecního zastupitelstva má právo navrhnout obecnímu zastupitelstvu, aby rozhodlo, zda u člena obecního zastupitelstva došlo ke kolizi podle § 31 a). Přitom musí být členu obecního zastupitelstva, proti němuž návrh směřuje, umožněno, aby se k záležitosti vyjádřil a předložil materiály, které hodlá použít ke své obhajobě."

Odstavec 2: "Proti rozhodnutí obecního zastupitelstva se do 15 dnů ode dne přijetí rozhodnutí může ten, kdo podal návrh (navrhovatel) a ten, proti němuž návrh směřuje (odpůrce) podat odvolání okresnímu soudu příslušnému podle místa bydliště odpůrce. Odvolání má odkladný účinek. Prosti rozsudku okresního soudu nejsou přípustné opravné prostředky."

Odstavec 4: § 36 odstavec 1 se doplňuje tím, že na konci písmena n) se tečka nahrazuje čárkou a za ní se vkládá nové písmeno o, které zní: "Rozhodovat podle § 31 d) odstavce 1."

Je to ucelený návrh, který v podstatě novelou zákona o obcích říká, co je míněno důvodem zániku mandátu jako u dalšího písmena d) § 55.

Další návrh se týká § 59 - 61 vládního návrhu zákona. Navrhuji závěrečnou část § 59 nahradit tímto zněním: "Domáhat nejpozději 10 dnů po uveřejnění výsledků hlasování místní volební komisí nebo městskou volební komisí, rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona."

Odůvodnění: je vhodnější vázat lhůtu a podání stížnosti proti zvolení za člena zastupitelstva na vyhlášení výsledků hlasování místní nebo městskou volební komisi v souladu s § 47 a § 50 odstavce 6 vládního návrhu a nikoli ústřední volební komisí. V tomto případě pak je potřeba upravit odkaz § 61, pokud jde o § 200 n), 34 e) takto.

Paragraf 47 a paragraf 50 odst. 6 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a změny a doplňky některých dalších zákonů.

Navrhuji taktéž z § 63 vypustit bod 2, tzn. novelizaci § 28 a 44 odst. 4 zákona o obcích a ponechat platné znění stávajícího zákona 28 o obcích a nesnižovat minimální a maximální počty členů zastupitelstva. Domnívám se, že rozpětí počtu členů zastupitelstev v platném znění zákona o obcích je dostatečně pružné k tomu, aby počty členů zastupitelstev podle místních podmínek v jednotlivých obcích byly přiměřeně sníženy jednotlivými zastupitelstvy v obcích.

Dále navrhuji v § 63 stanovit bod 2 v tomto znění. Bod 2: § 32 se doplňuje odst. 5, který zní:

"Odst. 5. Členovi obecního zastupitelstva, jemuž v době skončení jeho funkčního období, podle § 30 odst. 1 příslušela odměna podle odst. 1, přísluší tato odměna ještě nejméně po dobu dvou měsíců poté, co ke skončení jeho funkčního období došlo, pokud mu bezprostředně po skončení funkčního období nevznikl opětovný nárok na odměnu podle odst. 1. To platí i pro členy obvodních a místních zastupitelstev, stanoví-li tak zastupitelstvo příslušného statutárního města, jakož i pro členy obvodních a místních zastupitelstev Hl. m. Prahy, stanoví-li tak zastupitelstvo Hl. m. Prahy."

Odůvodnění: Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstev nejsou pro dobu po skončení funkčního období potřebným způsobem zajištěni a v některých případech nebudou moci nastoupit na svá dřívější pracovní místa, protože např. jejich organizace zanikly, nebo byly zásadním způsobem reorganizovány.

Dále navrhuji v § 36 nahradit odst. 5 (to se ještě vracím, omlouvám se, mělo to být dříve), ale ještě v § 36 navrhuji nahradit odst. 2 a 3 vládního návrhu odstavci tohoto znění: § 55, odst. 2 a 3 zákona č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o místním referendu. Dále je nezbytné, pokud by tento návrh byl přijat, doplnit navrhovaný zákon o § 56 téhož zákona se začleněním jako § 37. Jde o způsob hlasování. Domnívám se, že platný způsob hlasování lépe umožňuje dosáhnout demokratického zastoupení zastupitelstev obce s přihlédnutím k reálným místním zájmům a respektování osobnosti v dané obci. To je všechno. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Uděluji slovo panu poslanci Litomiskému. Oznamuji, že pan poslanec Vlastimil Vlček má náhradní kartu č. 20. Připraví se pan poslanec Matulka, dále pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, jako místopředseda výboru pro veřejnou správu a životní prostředí považuji za svou povinnost informovat vás o peticích, které docházejí na výbor k projednávanému tisku zákona o volbách do obcí.

V těchto peticích celá řada občanů požaduje zavést přímou volbu starosty a protestují proti snížení počtu členů zastupitelstev. Značná část těchto petic je odeslána organizacemi LB nebo KSČM.

Ačkoli sám s těmito požadavky nesouhlasím, považuji za svou povinnost sněmovnu o tom informovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Dávám slovo panu poslanci Matulkovi. Dále se připraví pan poslanec Špaček a pan poslanec Kubiš.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám dva pozměňovací návrhy a jednu poznámku. Začal bych nejprve tou poznámkou.

Dovoluji si vám připomenout a velmi výrazně se připojuji k jednomu z pozměňovacích návrhů pana poslance Franka, a to k tomu pozměňovacímu návrhu, ve kterém doporučil ze společné zprávy vyřadit navrhovanou změnu k § 24 odst. 1, tj. k vynechání z vládního návrhu zákona toho textu týkajícího se sdružení nezávislých kandidátů.

Když se tato záležitost projednávala u nás v ústavně právním výboru, poukazovali někteří poslanci na určité problémy, které přinášejí nezávislí kandidáti v současných zastupitelstvech.

Padaly tam argumenty, že nezávislí kandidáti jsou beztak všechno zakuklení komunisté. (Pokud by to byla pravda, upozorňuji, že takovéto kandidáty volit nebudu, protože mám raději komunisty než "zakuklené komunisty".) Čili padaly argumenty účelové a bylo poukazováno na to, jaké problémy údajně v zastupitelstvech dělají nezávislí kandidáti.

Dovedu pochopit, že některým stranám, které chtějí vládnout, nejenom ve státě, ale i v obcích, jim skutečně kdokoli, kdo nespadá pod jejich vliv, může připadat problematický. Nechci rozebírat stránku účelovou, proč je navrhováno neumožnění sdružení nezávislých kandidátů, ale rád bych upozornil na aspekt ústavní u této záležitosti.

Jestliže v této zemi platí Listina základních práv a svobod, pak platí její článek 21. Ten ve svém odstavci říká, že občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Účast ve volbách do zastupitelstev v obcích přece není až tak dalece záležitost politických stran, to je záležitost občanská a záležitost přístupu občanů k voleným funkcím. Doufám, že toto snad nelze zpochybnit.

Proto kladu otázku, z jakého důvodu mají mít ti občané, kteří se rozhodli sdružit se na kandidátce nějaké politické strany, výhodu výhodnější volební matematiky, než občané, kteří se chtějí sdružit stejným způsobem na kandidátce jako nezávislí. To je má osobní poznámka. Domnívám se, že ta část společné zprávy, kterou pan poslanec Frank navrhl vyřadit, je skutečně problémová z hlediska ústavního. Proto se k tomuto pozměňovacímu návrhu připojuji.

Nyní ke svým dvěma pozměňovacím návrhům: jsou velmi krátké.

Za prvé. Navrhl bych, aby v § 3 odst. 1 byla doplněna poslední věta, která zní: "Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno ve Sbírce zákonů." Není to tak dávno, bylo to včera, kdy jsem navrhoval úplně stejné znění do zákona, který jsme včera projednávali, o volbách do Senátu a do sněmovny. Je to úplně stejné upřesnění, další komentář si odpustím.

Druhý můj pozměňovací návrh se týká § 63. Dávám ho pro případ, že by nebyl schválen pozměňovací návrh poslance Franka v § 63, k bodům 2 a 3.

Pokud by jeho pozměňovací návrh nebyl schválen, pak navrhuji, aby v § 63 bodu 2 odst. 5 byla slova "dolní hranice" nahrazena slovy "horní hranice". Pro vaši informaci se jedná o záležitost, kdy zastupitelstvo ve lhůtě dostatečné před volbami nestanoví počet zastupitelů, pak tedy ze zákona nastupuje počet; vládní návrh navrhuje dolní hranici, já navrhuji horní hranici, poněvadž dolní hranice, jestliže v obci bude zvolena, může způsobovat problémy v praxi; podle mého názoru je ta horní hranice princip správnější.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Prosím pana poslance Špačka, připraví se pan poslanec Kubiš, potom pan poslanec Vik.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP