Pátek 3. června 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

3. června 1994 v 9.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 179 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, ministr obchodu a průmyslu V. Dlouhý, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský.

(Jednání zahájeno v 9.15 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, prosím, aby se všichni, kdo jsou v sále, zaregistrovali, abychom mohli začít. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, milí hosté. Podle prezenční listiny bylo přítomno 79 poslanců, tzn., že jsme schopni se usnášet. Proto zahajuji čtvrtý den jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

V tuto chvíli nám zbývají projednat dva body schváleného pořadu. Nicméně zde mám přihlášku na zařazení nového dalšího bodu programu, a je to přihláška pana Petra Kavana. Prosím pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu programu, a to přijetí usnesení této sněmovny, aby na prezenční listině byla uváděna jména politických stran vedle jmen poslanců, kteří jsou jejími členy. Doporučuji, aby tento bod byl projednán jako první bod dnešního jednání.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, slyšeli jste tento návrh. Jako další se hlásí pan poslanec Libor Novák starší.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dovolte, abych přednesl návrh na zařazení nového bodu programu 19. schůze Poslanecké sněmovny, jehož název by byl "Návrh na změnu usneseni Poslanecké sněmovny ze dne 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993 podle tisku 936".

Dovolte mi, abych svůj návrh krátce zdůvodnil. Pan poslanec Wagner vystoupil s návrhem, aby části přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 1993 ve výši 54 mil. Kč bylo použito jako rezervy účelově určené k řešení existenční krize významného českého divadla Divadla Spejbla a Hurvínka. Tento návrh byl Poslaneckou sněmovnou přijat. Sám pan zpravodaj, pan poslanec Ježek, doporučil přijetí tohoto návrhu s tím, že byl konzultován s panem ministrem financí Kočárníkem a je možné ho realizovat. Bohužel ani pan poslanec Wagner, ani pan zpravodaj neuvedli, kterou položku uvedenou v části III návrhu usnesení lze po této konzultaci, respektive je po této konzultaci potřebné o příslušnou částku snížit.

Výsledkem našeho usnesení je toto: součet částek uvedených pod jednotlivými písmeny v části III našeho usnesení převyšuje právě o oněch 54 mil. Kč použitelný přebytek státního rozpočtu České republiky za rok 1993 ve výši 1,081 mld. Kč. Přitom dohoda mezi ministrem financí, navrhovatelem panem poslancem Wagnerem a zpravodajem panem poslancem Ježkem zněla tak, že o částku 54 mil. Kč by se snížila částka uvedená v bodu III písm. d) návrhu usnesení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, myslím, že toto zdůvodnění je možno pronést až při zařazení bodu. Chápu váš návrh tak, že budete souhlasit s tím, aby tento bod byl zařazen jako poslední bod dnešního jednání. (Ano.)

Slyšeli jste dva návrhy na zařazení nových bodů. Hlásí se pan místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Ledvinka.

Uvádím, že náhradní karty mají poslanci Sojka č. 18 a Němčík č. 17.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedající, dámy a pánové, prosím všechny poslance, aby souhlasili se zařazením bodu, který navrhl kolega Novák. Prozaicky o to prosím tím, že jsme udělali chybu a musíme ji napravit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, slyšeli jsme návrh na zařazení dvou nových bodů. Budeme o nich postupně hlasovat tak, jak byly vzneseny. Než tak učiníme, všechny vás odhlásím a prosím o novou prezentaci.

Pan poslanec Bachna má náhradní kartu č. 19.

Se žádostí na zařazení nového bodu vystoupil pan poslanec Kavan s tím, že žádá, aby na prezenční listině byl za jmény poslanců uváděn název politické strany. Žádal zařadit jako první bod našeho jednání.

Ptám se tedy, kdo podpoří tento návrh na zařazeni tohoto bodu, ať to učiní v hlasování č. 186 této 19. schůze, které bylo právě zahájeno.

Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo skončeno.

Návrh na zařazení bodu nebyl přijat poměrem hlasů 22 pro, 35 proti, 41 poslanců se zdrželo hlasování.

Rozhodneme o zařazení dalšího bodu, jehož zařazení žádal pan poslanec Libor Novák starší a který odůvodnil. Je to návrh na změnu usnesení.

Kdo je pro tento návrh nového bodu, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky v hlasování č. 187. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdrzel hlasování? Děkuji.

Bod byl zařazen. Návrh byl přijat poměrem hlasů 91 pro, 6 proti, 7 poslanců se hlasováni zdrželo.

Tento bod bude projednáván jako poslední bod tohoto jednání.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kavan.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nebyl přijat náš návrh na zařazení nového bodu a přijetí dříve řečeného usnesení, sděluji, že poslanci Moravské národní strany Jiří Bílý, Jaroslav Unger a Petr Kavan jsou přítomni na dnešním jednání.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem programu, a to projednáváním bodu

XXV.

Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v

obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Z pověření vlády nám předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 860, odůvodní pan ministr vnitra Jan Ruml, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Ústava České republiky předpokládá, že bližší podmínky výkonu volebního práva do zastupitelstev v obcích stanoví zvláštní zákon.

V současné době je platnou právní úpravou zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu. Tento zákon však obsahuje celou řadu ustanovení, která z důvodů vzniku samostatné České republiky a rovněž z důvodů pozdějších změn v postavení a působnosti obcí byla již překonána. Kromě toho je podle zkušeností získaných z praxe tento zákon pro řadu obcí nepřehledný. Některá ustanovení, zejména o volebních komisích a o peticích pro kandidátní listiny, vytvářejí zákonné překážky pro uskutečnění voleb v existujících obcích s malým počtem obyvatel. Mohlo by se jednat o obce do velikosti 50 - 100 osob, početně se jedná o 501 obcí.

Ve druhém pololetí tohoto roku uplyne volební období do zastupitelstev ve všech obcích na území České republiky a bude tedy nutné uspořádat do nich volby. Proto byl zpracován návrh nového zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Kromě odstranění již zmíněných problematických otázek dosavadní právní úpravy návrh řeší některé zásadní otázky odchylně. Jde zejména o upřesnění systému volebních komisí, upřesnění postupu místní nebo městské volební komise při projednání a registraci kandidátních listin, úpravu volební kampaně, způsob hlasování, zánik mandátu, vyhlášení nových voleb a soudní přezkoumávání.

Současně byla do navrženého zákona zapracována i novela zákona 367/1990 Sb., o obcích ve znění později vydaných předpisů, která obsahuje návrh na snížení počtu členů zastupitelstev v obcích a podrobnější kategorizaci velikostních skupin v obcích.

Zdůvodnění těchto změn je obsaženo v důvodové zprávě o návrhu zákona. Vláda České republiky schválila návrh zákona na své schůzi 23. února 1994 a předložila ji k projednáni v Poslanecké sněmovně. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi a dávám slovo společnému zpravodaji výboru panu poslanci Petru Bachnovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 955. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Petr Bachna: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že pan ministr jasně vysvětlil, o co se v zákoně jedná, omezím se na velmi stručnou rekapitulaci toho, jak zákon byl projednáván v parlamentě a jaké hlavní otázky se při jeho projednávání vyskytly.

Zákon obsahuje mimo hlavní volební zákon novelu některých dalších zákonů, především zákona o obcích, kde hlavním bodem je počet členů zastupitelstev. To byla jedna z mnoha velice diskutovaných otázek ve sněmovně.

Dalšími otázkami, které se vyskytly při projednávání, byla existence sdružení nezávislých kandidátů, kdy většina výborů se přiklonila k tomu, že tato sdružení nezávislých kandidátů by existovat neměla. Rovněž byla hodně diskutovaná otázka způsobu vyhodnocování voleb, to znamená, zda dělení lichými nebo přirozenými čísly a některé další úvahy na toto téma.

Ve společné zprávě je rovněž navrhováno omezení pohybu na kandidátce tak, aby strany, které podávají kandidátky, měly určitou, ne-li jistotu, tak určitou pravděpodobnost, že kandidátky budou zachovány v takovém pořadí, v jakém je daly a ne že budou spřeházeny zcela náhodnými hlasy.

Předmětem diskuse byly rovněž potřebné počty podpisů na peticích pro kandidaturu nezávislých kandidátů. Všechny tyto otázky byly diskutovány bez nějakých jednoznačných výsledků. Z toho důvodu ve společné zprávě nebyly zahrnuty a společná zpráva byla ponechána víceméně ve znění vládního návrhu zákona v těchto otázkách s tím, že zpravodajové předpokládali, že k rozhodnutí dojde zde ve sněmovně.

Pokud se týká ostatních úprav, tak kromě drobných legislativně technických úprav lze za závažnější označit pouze tu úpravu, která navrhuje takové úpravy zákona o volbách do zastupitelstev v obcích, při kterých bude moci tento zákon fungovat autonomně bez návaznosti na zákon o volbách do Senátu a Poslanecké sněmovny, což - jak ukázal včerejší večer - je užitečné, takže doporučuji, aby sněmovna přijala zákon ve smyslu společné zprávy. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. K předloženým písemným podkladům otevírám rozpravu, do které se zatím písemně přihlásili čtyři poslanci, a to Kuchař, Hrazdíra, Frank a Bachna. Jako první bude hovořit pan poslanec Kuchař.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Levého bloku k návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, tisky 860995.

Český zákonodárný sbor projednává od r. 1990 již třetí návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Tato skutečnost není důkazem ničeho jiného, než faktu, že proklamace o směřování k občanské společnosti končí ve chvíli, kdy poslanci jako reprezentanti volebních stran přestanou vnímat věcné problémy základního stupně samosprávy a promítají do svých návrhů prostou politickou rivalitu. Z návrhu nového zákona je zřejmá snaha o politizaci obcí. Poslanecký klub Levého bloku naopak ctí občanský princip vytváření samosprávných orgánů. Odbornost, bezúhonnost a vážnost kandidáta v obci považuje za mnohem významnější doporučení, než pouhé garance kandidátních listin politickými stranami.

Nemůžeme souhlasit se snahou vyřadit z politické soutěže sdružení nezávislých kandidátů. Příliš dobře rozumíme obavám vládnoucích politických sil z faktu, že výraznou většinu mandátů v doplňujících volbách do zastupitelstev obcí získali právě nezávislí kandidáti.

Nemůžeme souhlasit se snižováním počtu členů obecních zastupitelstev a jejich rad, které by vedlo ke koncentraci rozhodovacích pravomocí v rukou úzké skupinky lidí. Přitom tito lidé kromě jiného rozhodují také o majetku obcí, který má dnes hodnotu v řádu desítek miliard korun. Ne ve všech případech je s ním nakládáno účelně a zúžení počtu osob, které o něm rozhodují, by ještě zvýšilo riziko nadřazování individuálních a skupinových zájmů nad zájmy obce.

Konečně nemůžeme souhlasit s opakovaným přístupem k upřednostňování kvantity před kvalitou z hlediska naplňování kandidátních listin. Může se tak znova opakovat, že si voliči zahrají politickou lotynku s favorizováním stran, na jejímž konci bude radnice sice zaplněna zodpovědnými straníky, ale malým počtem odborníků schopných a ochotných řešit komunální problematiku.

Poslanecký klub Levého bloku má také řadu výhrad k technickým nesrovnalostem, které se nacházejí v textu tohoto zákona a překážejí řádnému provedení voleb.

Dovolte mi nyní přednést jeden konkrétní pozměňovací návrh: "Vypustit v části čtvrté - tj. změna a doplnění zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odst. 2, který se týká § 28. V podstatě jde o zachování současného počtu členů obecních zastupitelstev a zdůvodnění tohoto návrhu jsem přednesl v úvodní části vystoupení.

Chci závěrem prohlásit, že svůj přístup vyjádříme dalšími konkrétními pozměňujícími návrhy a podpoříme jen takovou podobu zákona, která nepodřídí zájem občana a obce ambicím politických stran.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, prosím pana poslance Hrazdíru, potom pan poslanec Frank.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navázal na vystoupení kolegy Kuchaře a přednesl další pozměňovací návrhy k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí.

Za prvé: v § 13 odst. 2 třetí věta zní: "Je jmenován nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním volební komise." Odůvodnění: 10 dnů před prvním zasedáním komise je 65 dnů přede dnem voleb. Kandidátní listiny se předávají zapisovateli již 66 dnů přede dnem voleb, ale to by zapisovatel ještě nebyl jmenován.

Za druhé: § 14 odst. 1: "... která podává kandidátní listinu nejméně ve čtvrtině okresů v České republice". Jde pouze o upřesnění, aby nedošlo k rigidnímu vysvětlení, že to musí být pouze čtvrtina okresů v České republice.

Za třetí: Vypustit ustanovení k § 24 odst. 1 společné zprávy.

Odůvodnění: Tím, že se vypustí možnost sdružení nezávislých kandidátů, nastanou značné problémy především v obcích. Podle zkušenosti řada obcí v nových volbách nebyla schopna kandidátky sestavit.

Za čtvrté: Vypustit ustanovení § 30 odst. 3 společné zprávy.

Odůvodnění: Uvádět údaj o tom, kde se kandidát politicky angažuje, popřípadě údaj o tom, že není v žádné politické straně, je v rozporu s ustanovením čl. 10 a celého oddílu II. Listiny základních práv a svobod.

Za páté: V § 45 odst. 1 druhá věta zní: "Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela kandidátní listina, postupně lichými čísly počínaje 1, 3, 5 atd."

Za šesté: Vypustit k § 45 doplnění odst. 4 společné zprávy. Neprojde-li tento návrh, pak k § 45 odst. 4 společné zprávy na konci první věty vložit slova: "... k nimž se přihlíží při zjišťování výsledků voleb".

Ve druhé větě doplnit za slovo "průměr" text "vyjádřen celým číslem bez zaokrouhlení".

Za další: V § 45 nový odst. 5 doplnit: "... stanoveném podle odst. 3 a 4". Jde pouze o legislativně technickou úpravu.

Za další: U tvorby volebních komisí dochází k řadě nejasností: "Kdo je zmocněncem, který může podepsat delegování do Ústřední volební komise a do okresní volební komise." U místních a okrskových volebních komisí je to jasné, tam je to zmocněnec volební strany, ale okresní ani celostátní kandidátky nejsou.

Doporučuji u ústřední volební komise podpis předsedy statutárního orgánu, u okresních volebních komisí předsedy územního orgánu.

A na závěr dotaz na pana ministra: Jakým způsobem se bude ověřovat státní občanství u kandidátů a u členů jednotlivých komisí? U voličů tuto problematiku řeší ustanovení ods. 3 § 35, ale u ostatních institutů tato problematika řešena není, a to nehovořím o seznamu voličů, kde mají policejní složky dodávat seznam osob mající české občanství. Zákon neumožňuje kontrolovat, zda kandidát nebo člen komise je občanem České republiky. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji a prosím pana poslance Franka. Připraví se pan poslanec Bachna a potom pan poslanec Dobal.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, připojuji se i ke svým předřečníkům v tom smyslu, že předkládaný návrh zákona o volbách do obcí není ve všech navrhovaných ustanoveních přijatelný. Řada z nich obsahuje nedemokratické prvky, nicméně jsme si vědomi i naší odpovědnosti za jeho přípravu a chceme se na jeho případném zlepšení podílet. I z tohoto důvodu mi dovolte předložit několik pozměňovacích návrhů.

1. Navrhuji ve vládním návrhu v § 6 v odst. 2 vypustit písmeno c) a následující písm. příslušně upravit. Jako důvod uvádím, že písmeno c), které navrhuji vypustit, obsahuje institut zadržení. Při zadržení je nutné dodržovat presumpci neviny a současně také vycházet z toho, že na rozdíl od institutu vazby je v tomto případě technicky možné zabezpečit, aby zadržený volební právo vykonal, pokud o to požádá.

Druhý pozměňovací návrh je k § 16 odst. 1. Místo změny obsažené ve společné zprávě navrhuji ponechat text tohoto odstavce podle znění vládního návrhu s tím, že místo tečky na konci bude čárka a věta bude pokračovat textem "nebo v obcích, jejichž součet obyvatel činí alespoň čtvrtinu všech obyvatel okresu."

Třetí pozměňující návrh je k § 18 odst. 2, kde doporučuji místo změny navrhované ve společné zprávě ponechat text podle vládního návrhu s tím, že místo tečky na konci bude čárka a věta bude pokračovat textem "nebo v městských obvodech a městských částech, jejichž počet obyvatel činí alespoň čtvrtinu všech obyvatel městského obvodu a městských částí".

Jako zdůvodnění uvádím, že do volebních komisí podle výše uvedených ustanovení by měly mít právo delegovat zástupce i volební strany, které podávají kandidátky v obcích, jejichž obyvatelé tvoří rozhodující počet obyvatel regionu a nesplní jinak správní požadavek zařazený ve vládním návrhu.

Další pozměňovací návrh je k § 18 odst 3, kde navrhuji ze společné zprávy vypustit změnu navrhovanou v tomto paragrafu a v tomto odstavci. Jako odůvodnění konstatuji, že se domnívám, že záležitost je dostatečně řešena v § 13 odst. 2 vládního návrhu.

Další pozměňovací návrh je k § 24 odst. 1. Ze společné zprávy navrhuji vypustit změnu navrhovanou k tomuto paragrafu - tedy 24 odst. 1. Zdůvodnění: Navrhuji ponechat a hlasovat o původním znění vládního návrhu.

Další pozměňovací návrh je k § 25 odst. 2. V tomto paragrafu a v tomto odstavci vládního návrhu navrhuji číslo 66 v poslední větě nahradit číslem 60. Domnívám se, že zkrácením lhůty budou mít volební strany více času k přípravě kandidátní listiny. Důvodová zpráva takto nepřiměřeně dlouhou lhůtu, která je ve vládním návrhu stanovena, ve své podstatě vůbec nezdůvodňuje.

Dále navrhuji vypustit z textu dle vládního návrhu odst. 3. v § 25 a přílohu k předloze zákona na str. 51. Jako důvod uvádím, že se domnívám, že požadavek peticí pro nezávislé kandidáty odporuje všeobecnému a rovnému volebnímu právu.

Pokud Sněmovna tento pozměňovací návrh nepřijme, navrhuji tento nový text přílohy návrhu zákona na str. 51. Zněl by: "Počty podpisů na peticích podle § 25 odst. 3 se stanovují takto: Pro nezávislého kandidáta 1 % z počtu obyvatel volebního obvodu v obci, v němž nezávislý kandidát kandiduje. Pro sdružení nezávislých kandidátů pak 3 % z počtu obyvatel volebního obvodu v obci, v němž sdružení nezávislých kandidátů kandiduje."

Odůvodňuji tento návrh tím, že ve vládou navrhované příloze v praxi dojde k neodůvodněné disproporci požadavků na počet podpisů pod peticí. Např. v obci do 2.000 obyvatel je požadováno 60 podpisů, kdežto v obci se 2.001 obyvatelem již pouze 40 podpisů pod petici. Se vzrůstajícím počtem obyvatel se disproporce v požadavcích podle vládní předlohy prohlubují. Mnou navrhovaná úprava - jak se domnívám - tyto disproporce odstraňuje.

Další pozměňovací návrh je k § 26 odst. 2, kde navrhuji, aby z § 26 odst. 2 vládního návrhu byla vypuštěna v první větě slova "tolik kandidátů, kolik" a byla nahrazena textem "o jednu třetinu více kandidátů, než....".

Dále, aby ve druhé větě tohoto odstavce byl vypuštěn zbytek věty za slovem "uvést" a byl nahrazen textem "rovněž maximálně o jednu třetinu více kandidátů, než činí počet členů toho zastupitelstva, které má být v tomto volebním obvodu zvoleno".

Jako součást tohoto návrhu navrhuji upravit znění § 36 odst. 2 vládního návrhu takto. V první větě § 36 odst. 2 vládního návrhu navrhuji za text končící na str. 25 slovy "této volební strany" doplnit další část věty ve znění "a to v počtu rovnajícímu se maximálnímu počtu členů zastupitelstva, voleného v obci nebo volebním obvodu obce".

Zdůvodňuji tento pozměňovací návrh tím, že má alespoň z části odstranit často uplatňovaný institut nových voleb v obcích, kde poklesne počet členů zastupitelstva pod zákonem stanovenou hranici, a v podstatě nejsou náhradníci. Návrh váže i na další ustanovení předlohy zákona a nezpůsobí při přípravě a v průběhu voleb žádné potíže.

Dalším pozměňovacím návrhem je úprava v § 31 odst. 1 vládního návrhu. Navrhuji, aby bylo ve druhém řádku číslo 15 nahrazeno číslem 18.

Další pozměňovací návrh je k § 32 odst 1 vládního návrhu. Navrhuji, aby číslo 10 bylo nahrazeno číslem 16.

Ještě jeden pozměňovací návrh k § 32, tentokrát k odst. 4 znění společné zprávy. Předkládám návrh, aby bylo vypuštěno slovo "místních" Tutéž změnu navrhuji učinit i v textu § 32 odst. 5 společné zprávy.

Další pozměňovací návrh je k § 45 odst. 1 vládního návrhu, kde navrhuji, aby byla slova "čísly počínaje 1, 2, 3, atd." nahrazena slovy "lichými čísly počínaje 1, 3, atd.". Upozorňuji, že se jedná o návrh, na kterém se sjednotilo pět výborů naší Poslanecké sněmovny, a přesto nebyl do společné zprávy zařazen.

Dalším pozměňovacím návrhem je návrh, aby v § 57 odst. 2 vládního návrhu byla slova "ministr vnitra" nahrazena slovy "prezident republiky". Odůvodňuji tento návrh tím, že nové volby do zastupitelstva v obci jsou stejné jako volby řádné a měly by být vyhlašovány stejným ústavním orgánem.

K rozdílům v ustanovení zákona - domnívám se - není nejmenší důvod.

Posledním návrhem, který předkládám, je návrh na vypuštění bodu 2 a 3 a celé části páté z § 63 vládního návrhu zákona. Dále pak navrhuji ze společné zprávy vypustit vše, co se těchto ustanovení týká.

Kolegyně a kolegové, na závěr chci říci jako odůvodnění, že nejen já, ale celý klub KSČM sněmovny Parlamentu ČR vzhledem k pojetí samosprávné demokracie, které zastává, zásadně nesouhlasí s jakýmkoliv snižováním již tak neúměrně nízkých počtů členů zastupitelstev. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dávám slovo panu poslanci Bachnovi, aby přednesl svůj pozměňovací návrh, připraví se pan poslanec Viktor Dobal, poté pan poslanec Štambera.

Poslanec Petr Bachna: Dovolím si glosovat pana kolegu z KSČM jenom tím, že se nedomnívám, že míra demokracie závisí na počtu členů zastupitelstva. Je to poměrně zvláštní poučka. Kdybychom ji přijali, doporučoval bych zvýšit počet členů sněmovny na čtyři tisíce.

Dovolil bych si přednést dvě skupiny pozměňovacích návrhů. Jedna z nich je legislativně technická a týká se toho, co někde uniklo a co by bylo dobré doplnit tak, aby text byl zcela jasný a zcela přesný.

Navrhuji v § 13 odst. 3 na začátek věty vložit slovo "ústřední". Jedná se o to, aby tam byla pojednána i ústřední volební komise. V textu končí věta slovy "pět tisíc obyvatel". Navrhuji za tuto větu doplnit další větu: "Ústřední volební komise si dále vytváří z vyčleněných pracovníků Ministerstva vnitra sekretariát pro zajištění svých úkolů a pro organizační a administrativní práce."

Do poslední věty za slova "volebních komisí" vsunout text "a pracovníci zařazení do sekretariátu ústřední volební komise".

Dále navrhuji v § 18 odst. 2 upřesněné následující znění: "v městských obvodech a v městských částech, součet jejichž obyvatel činí alespoň čtvrtinu součtu obyvatel všech městských obvodů a městských částí hl. města Prahy nebo územně členěného statutárního města".

§ 18 odst. 3 - navrhuji vypustit ze společné zprávy navrhovanou úpravu a vrátit se k původnímu textu zákona, protože tam došlo při podávání pozměňovacích návrhů k určitému nedopatření. Čili navrhuji návrat k vládnímu textu.

§ 45 - do odst. 5 doplnit upřesnění "stanoveném podle odst. 3 a 4". Jedná se o počty hlasů.

To je tato skupina pozměňovacích návrhů, které jsem nazval legislativně technickými. Nyní bych si dovolil vznést pozměňovací návrhy týkající se některých otázek podstatnějších, z nichž první je počet členů zastupitelstev, který zde byl již několikrát zmíněn.

Jsme přesvědčeni, že počet členů zastupitelstev v současné době je neúměrně vysoký a že je velmi problematické s takovýmito tělesy pracovat. Uznáváme, že ve vládním návrhu bylo snížení možná až příliš drastické, a proto se pokusím navrhnout řešení, které já osobně považuji za kompromisní.

Navrhuji v § 63, který novelizuje § 28 zákona o obcích odst. 1, aby zněl takto: "obec, město i městská část do 500 obyvatel - 5 až 9 členů zastupitelstva, od 500 do 3 000 obyvatel - 7 až 15 členů zastupitelstva, od 10 000 do 50 000 obyvatel - 15 až 35 členů zastupitelstva, od 50 000 do 150 000 obyvatel - 25 až 45 členů zastupitelstva a nad 150 000 obyvatel - 35 až 55 členů zastupitelstva".

Celý návrh vychází mimo jiné z úvahy, že nejnižší počet členů zastupitelstva je tedy zvýšen na pět, a stejně tak se domnívám, že počet členů rady by se měl zvýšit na pět. Nepovažuji totiž za možné, aby tři lidé fungovali jako kolektivní orgán, ve kterém se hlasuje, zvláště představíme-li si, že např. jeden z nich dlouhodobě onemocní. Tak dochází k velmi zvláštní situaci. Proto se domnívám, že i počet členů obecní rady by měl být nejméně pět. K tomu, aby se tak stalo, navrhuji následující úpravy:

V § 63 v bodu 3, kterým se novelizuje § 44 odst. 4 zákona o obcích, nahradit na třetím řádku číslovku "tři" číslovkou "pět" a na konci číslovku "devět" číslovkou "patnáct". V § 64 v bodu 3, kterým se novelizuje § 27 a) zákona o hl. městě Praze, nahradit číslovku "tři" číslovkou "pět", číslovku "sedm" číslovkou "devět" a číslovku "devět" číslovkou "patnáct".

Tím jsem vyčerpal pozměňovací návrhy, které jsem si dovolil přednést. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP