Čtvrtek 2. června 1994

Poslanec Ivan Mašek: Návrh k § 65, odst. 4 není způsobilý k hlasování. Bylo již rozhodnuto o návrhu pana poslance Exnera.

Další návrh je k § 84 - číslovku 3% nahradit 4%. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 162. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 20, proti 118, zdrželo se 38.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh pana poslance Loukoty - a je to již poslední návrh - máte na str. 8 nahoře. Je k § 94, jedná se o jiné číslování obvodů dvouletých, čtyřletých a šestiletých. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 163. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 37, proti 106, zdrželo se 32 poslanců.

Poslanec Ivan Mašek: Tím jsou vyčerpány návrhy pana poslance Loukoty a dále je zde návrh, ucelený návrh pana poslance Ortmana, a to zbytek str. 8 a začátek str. 9. Jde o to ze zákona vypustit ustanovení týkající se voleb do Senátu. Výrazně nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 164. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 77, proti 102, zdrželo se 8 poslanců.

Poslanec Ivan Mašek: Dále jsou zde návrhy pana poslance Vyvadila. První návrh je k § 12, odst. 2 a 3. Jde o to změnit slovo "jmenuje" na "potvrdí". Podporuji tento návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 165. hlasování.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Já jako navrhovatel nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 166. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 70, proti 40, 76 se zdrželo hlasování.

Poslanec Ivan Mašek: O vypuštění § 35 již bylo hlasováno, takže dalším návrhem je vypustit odst. 4 k § 79. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 167. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50, proti 98, zdrželo se 35.

Poslanec Ivan Mašek: Dalším návrhem je návrh pana poslance Vačkáře k § 57. Je to neslučitelnost. K tomu je zde obdobný návrh pana poslance Matulky. V obou případech výrazně nedoporučuji. Přinejmenším nepatří do tohoto zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat nyní o pozměňovacím návrhu pana kolegy Vačkáře.

Jedná se o 168. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 88, proti 63, zdrželo se 36.

Poslanec Ivan Mašek: Dalším návrhem je návrh pana poslance Kačenky. Jeho první návrh začíná na konci str. 9 a končí nahoře na str. 10. Je to ucelený návrh, týká se § 16, nových odst. 3, 4 a 5. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 169. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro návrh hlasovalo 92, proti 68, zdrželo se 24. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Dále jde o návrh, který máte označen číslem 2, na horní části strany 10. Je to návrh na vložení nového odst. 3. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 170. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 89, proti 64, zdrželo se 28. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh máte označený jako čtvrtý. Jde o návrh k § 49. Obdobný návrh podal pan poslanec Výborný. Já tento návrh podporuji, ale ve znění pana poslance Výborného. Takže v tomto případě nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se pan kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, dámy a pánové, podal jsem k § 49 návrh, aby byly odst. 2 - 5 vypuštěny. Rád bych si to upřesnil. Pokud bychom odhlasovali text navržený poslancem Kačenkou nebo poslancem Výborným, tak by to vyloučilo hlasování o mém návrhu. Jestliže ano, tak se mi zdá přirozenější, aby bylo hlasováno nejprve o mém návrhu a teprve, kdyby nedošlo k vypuštění těch odstavců, tak se můžeme bavit o jejich obsahu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Domnívám se, že jsme rozhodli v podstatě o tom, že budeme hlasovat tak, jak byly předloženy pozměňovací návrhy. Hlásí se pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Navržené hlasování je přirozeně korektní a je zvykem v naší sněmovně. Domnívám se ovšem, že dílčí úprava textu nemůže v tom případě bránit tomu, aby se meritorně rozhodlo o celém odstavci v tom případě, že takový návrh je předložen, byť později, protože jde o dílčí úpravu textu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Můžeme to respektovat, je zde souhlas společného zpravodaje.

Poslanec Ivan Mašek: Domnívám se, že lze hlasovat o návrhu pana poslance Matulky a hlasování rozhodne o tom, jaký je názor sněmovny. Čili navrhuji, abychom hlasovali o posledním návrhu pana poslance Kačenky k § 49. Nedoporučil jsem.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 171. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 79, proti 74, zdrželo se 36. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Dalším návrhem je návrh pana poslance Špačka. Tento návrh navrhovatel, pan ministr, výrazně nedoporučuje, já jako zpravodaj se nevyjadřuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 172. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 45, proti 59, zdrželo se 84 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Přicházíme k návrhům pana poslance Výborného. První návrh je k § 35. Nové znění odst. 1, vypustit odst. 2, ostatní přečíslovat a zároveň je zde nové znění odst. 4 a vypuštění odst. 5. Doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 173. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 88, proti 34, zdrželo se 65. Hlasování skončilo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh pana poslance Výborného je k § 49, odst. 2. Je to návrat k současnému stavu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 174. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 95, proti 40, zdrželo se 51. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh pana poslance Výborného máte označen č. 3, ale zde, bohužel, nedopatřením došlo k tomu, že je zde jenom část toho návrhu. Součástí návrhu, krom textu, který tam máte k § 59, je také úprava § 94, kterou přečtu:

V první větě § 94 slova "ve všech" nahradit slovem "v" a dále na konec tohoto paragrafu připojit novou větu ve znění: "Pro další volby do Senátu dojde ke sloučení těchto 81 volebních obvodů do 27 volebních obvodů tak, že volební obvod č. 1 bude tvořen dosavadními volebními obvody č. 1 - 3, volební obvod č. 2 dosavadními volebními obvody č. 4 - 6 atd." Jako společný zpravodaj, bohužel, nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 175. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 97, proti 63, zdrželo se 28, návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh pana poslance Výborného máte označen jako č. 4 - je to ucelený návrh, je to dolní polovina str. 11, celá strana 12 a téměř celá strana 13 až po návrh pana poslance Skočovského. Jde o systém přednostního hlasování, jednokolový. Stejně jako minulý návrh nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 176. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 94, proti 52, zdrželo se 38. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Dalším návrhem je návrh pana poslance Skočovského k § 57. Obávám se, že tento návrh není způsobilý k hlasování, protože se týká textu vládního návrhu zákona a nikoliv ve znění společné zprávy. Nelze proto o něm hlasovat.

Dalšími návrhy jsou návrhy pana poslance Matulky, který byl posledním z poslanců, kteří přednesli nějaké pozměňovací návrhy. První návrh k § 14 navrhovatel i zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 177. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 131, proti 14, zdrželo se 34. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Mašek: Druhý návrh pana poslance Matulky k § 16 odst. 3 navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 178. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 158 poslanců, proti 9, zdrželo se 17.

Poslanec Ivan Mašek: Třetí návrh pana poslance Matulky k § 16 nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 179. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 81, proti 76, zdrželo se 29.

Poslanec Ivan Mašek: Čtvrtý návrh pana poslance Matulky k odst. 5 § 16 nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 180. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 86, proti 68, zdrželo se 29.

Poslanec Ivan Mašek: Pátý návrh poslance Matulky k § 49 na vypuštění odst. 2 - 5 výrazně nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 181. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? (Hlasy v sále: Nefunguje zařízení!)

Omlouvám se, jde o 182. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 70 poslanců, proti 101, zdrželo se 12.

Poslanec Ivan Mašek: Šestý návrh pana poslance Matulky k § 57 výrazně nedoporučuji, stejně jako obdobný návrh pana poslance Vačkáře.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 183. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 86 poslanců, proti 85, zdrželo se 17.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona a je možno přistoupit k hlasování o celém zákonu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Hlásí se předseda klubu KDU-ČSL kolega Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, rád bych poprosil o 30 minut na poradu klubu. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego Motyčko, vyhovíme vždy, ale všem ostatním se zdá 30 minut příliš. Nebylo by možné, aby váš návrh byl trochu úměrný? Bylo by možné přerušit schůzi jen na 15 minut?

Poslanec Ludvík Motyčka: Já se obávám, že za 30 minut to kluby nevyřeší, protože bude pravděpodobně třeba, aby zasedal ústavně právní výbor.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Sejdeme se tedy ve 20.45 hodin.

(Schůze byla přerušena ve 20.26 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 21.07 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme pokračovat. Nyní se přihlásil předseda klubu KDS kolega Marek Benda. Předávám mu slovo. Prosím, abyste se zaregistrovali a prosím o klid.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, udělám věc, za kterou tady jistě nebudu příliš populární, ale dovolím si navrhnout revokaci našeho hlasování č. 175. (Potlesk.) Jedná se o § 59 (návrh pana dr. Výborného) tak, jak byl přednesen a schválen. Po tom, co jsem viděl v kuloárech, zákon v této podobě nemá šanci být schválen. Pokládal bych za velmi důležité, aby se volby konat mohly.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Výborný s procedurálním návrhem.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, nevystoupím s procedurálním návrhem, ale s faktickou poznámkou. Předesílám, že také já bych si přál, aby Senát existoval. Mám za to, že návrh na revokaci předchozího hlasování je legitimní a má smysl tehdy, když se v průběhu rozpravy nebo v přestávce zjistí, že takové hlasování by učinilo zákon vnitřně rozporuplným a neschopným plnit své funkce. Revokovat dílčí hlasování z toho důvodu, který přednesl můj ctěný kolega Benda, totiž z toho důvodu, že pak by zákon neprošel, je podle mého mínění protismyslné, neboť to není zapotřebí, to se prostě ukáže při konečném hlasování.

Samozřejmě chápu, byl-li podán návrh na revokaci, že se o tom bude hlasovat, ale chtěl jsem vyjádřit své mínění, kdy má smysl podávat návrh na revokaci.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S faktickou poznámkou kolega Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Pane předsedající, domnívám se, že jsme trochu "mimo mísu". Mám pocit, že jsme ukončili rozpravu. Pokud chceme cokoli z toho udělat, musí někdo znovu otevřít rozpravu. Ta nebyla.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Domnívám se, že návrh na revokaci může padnout po ukončené rozpravě. Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Samozřejmě, protože k hlasování nemůže dojít při rozpravě, takže ani v průběhu rozpravy nemůže dojít k návrhu na revokaci (snad kromě revokace nějakého procedurálního návrhu).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím si, že zazněl návrh na revokaci kolegy Bendy. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Jedná se o 184. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 90, proti 91, zdrželi se 3 poslanci, nehlasovali 2.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Ivan Mašek: Slyším hlasy, pane místopředsedo, že není třeba společného zpravodaje. Domnívám se, taktéž, že není třeba. Podle mého je možno hlasovat o celém návrhu zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se pan poslanec Honajzer, předseda klubu ODS.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych před závěrečným hlasováním oznámil stanovisko klubu ODS.

Klub ODS v tomto znění tento návrh nepodpoří.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, pan kolega Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedající, dámy a pánové, zažili jsme tu peripetie se zkracováním lhůt a podobné záležitosti. Zažili jsme tu názornou agitaci v průběhu projednávání pozměňovacích návrhů. My jako sociální demokraté jsme jednomyslně podpořili ústavu s plným vědomím, že tam je dvoukomorový parlament, s plným vědomím, že jednáme řekl bych proti svému přesvědčení, protože to bylo v krizové situaci, kdy tuto ústavu bylo nutno přijmout; my jsme tuto krizi nezpůsobili, přesto jsme se takto zachovali. Mrzí nás, že nám bylo v průběhu jisté kampaně před projednáváním tohoto zákona toto vyčítáno dosti nepříjemně a nevybíravě. Přesto jsme tehdy v sobě našli tolik síly, abychom hlasovali pro. Je samozřejmě známo, že nejsme zastánci dvoukomorového parlamentu ani nadále. Ať by bylo bývalo dopadlo projednávání tohoto zákona jakkoliv, přesto bychom tehdy - i teď - hlasovali každý tak, jak uznáme za vhodné a nikoho bychom nezavazovali. A to z toho prostého důvodu, že náš poslanecký klub není militantní klub a naše strana není militantní strana. Toť vše. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Hirš se hlásí do rozpravy.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, naše strana už při zpracování ústavy zcela jednoznačně podpořila dvoukomorový parlament. Zcela jednoznačně jsme byli pro 81 obvodů - jednomandátových obvodů. Já jsem tady řekl v úvodním slovu, že pro nás 81 obvodů je prioritních. 81 obvodů v prvním hlasování je. A pokud bude za dva roky 27 obvodů, bude to už nový parlament. A ten zváží, jestli 27 obvodů je opodstatněných nebo ne. Za této situace náš klub bude hlasovat pro zákon. (Ohlas v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych říci, že i za této situace klub ODA podpoří zákon tak, jak v tuto chvíli je. A nejenom to, chtěl bych upozornit, že si můžeme právě v tuto chvíli všimnout, jak by nám mohlo být úzko, že o dva tři čtyři hlasy velmi napjatě, ne úplně jistě, zde procházejí nebo neprocházejí nějaké věci a nemáme žádný další korektiv: jestli právě toto není určitý námět k přemýšlení, zda by nebylo dobré mít právě senát. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem si všiml, začali vystupovat jednotliví předsedové poslaneckých klubů. Zřejmě je nutné, abych vystoupil také. (Veselost.) Naše stanovisko je jednoznačné, a to - žádny senát.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme tedy hlasovat o celém předloženém návrhu. Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, podle sněmovního tisku 916, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 994 a schválených pozměňovacích návrhů.

Odhlásil jsem vás a poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Jedná se o 185. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 121, zdrželo se 29 poslanců, nehlasovalo 7.

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme ukončili projednávání bodu 20 a zítra v 9 hodin se sejdeme k dalšímu jednání.

(Jednání přerušeno ve 21.20 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP