Čtvrtek 2. června 1994

Poslanec Vladimír Koronthály: Děkuji. Z návrhů na usnesení kolegy Sourala byla schválena pouze jeho první část. Teď jsem trochu na rozpacích, jak postupovat dále, zda nechat hlasovat o tomto usnesení jako o celku, nebo zda pokračovat dalšími návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Navrhuji, abychom postupovali dál, podle jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Poslanec Vladimír Koronthály: Pan kolega Přibáň vznesl návrh usnesení, z něhož první část byla jistým způsobem schválena, takže budu předkládat jednotlivé další věty, zřejmě také po částech.

Čili on připojuje k tomu textu, který jsme schválili (tj. že sněmovna neschvaluje zprávu atd.) a Radě ukládá (to už je nový text) za a) aby do 17. 6. 1994 doplnila zprávu o chybějící skutečnosti, na které poukazuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (uvědomuji si, že jsem to přečetl špatně: Radě ukládá, aby do 17. 6. 1994 za a) doplnila zprávu o chybějící skutečnosti na které poukazuje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat pouze o bodu a) s tím, že tamto je úvětí. Ptám se pana kolegy Přibáně, zda by chtěl hlasovat o a), b), c) najednou.

Poslanec Martin Přibáň: Domnívám se, že pokud jsme hlasovali o prvním usnesení po částech, tak o mém návrhu usnesení budeme hlasovat rovněž po částech. To znamená, první část - aby Rada doplnila zprávu o chybějící skutečnosti, na které poukazuje. Aby Rada doplnila do 17. 6. 1994 zprávu o chybějící skutečnosti na které poukazuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Poslanec Vladimír Koronthály: Já se všem omlouvám, že jsem se v tom moc nevyznal.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování 134.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 120, proti 4, zdrželo se 45 poslanců.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dále: b) doplnila zprávu o program rady v oblasti satelitního vysílání, včetně průběhu a pravidel licenčního řízení na satelitní vysílání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Přibáň si přeje upřesnit? (Poslanec Přibáň z místa: Ke stejnému datu.)

Poslanec Vladimír Koronthály: Ano - aby ke stejnému datu doplnila atd.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 135. hlasování.

Kdo tuto část podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

I tento návrh byl přijat. 123 poslanců pro, 2 proti, 42 se zdrželo hlasování.

Poslanec Vladimír Koronthály: c) aby ke stejnému datu informovala o právním stavu soukromého celoplošného televizního vysílání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 136. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

I tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 92, proti 6, zdrželo se 70 poslanců.

Poslanec Vladimír Koronthály: Děkuji. Teď tady máme ještě několik dalších doplňujících bodů. Dva návrhy vzešly z vystoupení kolegy Wagnera, kde Poslanecká sněmovna žádá radu, aby (to už máme schváleno) doplnila onu zprávu o (zřejmě to bude písmeno d)) názor na potřebu novelizace právních ustanovení definujících činnost rady.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahajuji 137. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 57, proti 10, zdrželo se 101 poslanců.

Poslanec Vladimír Koronthály: Znovu pokus: d) názor na monopolní postavení správy vysílacích zařízení s ohledem na cenu pronájmu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zahájil jsem 138. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 16, zdrželo se 118 poslanců.

Poslanec Vladimír Koronthály: Teď je tady návrh poslance Seifera, který by mohl být buď návrhem samostatného usnesení, nebo by to mohl být úplně samostatný bod usnesení. Kloním se spíš k druhému názoru. (Předsedající PSP K. Ledvinka také.)

"Poslanecká sněmovna pověřuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, aby do 24. června letošního roku uskutečnila nutné pohovory s kandidáty na členství v Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání." - Tuto část návrhu doporučuji se zdůvodněním, že jedno místo v radě je neustále neobsazeno, pokud vím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Technickou poznámku má poslanec Zemina. Prosím.

Poslanec Ondřej Zemina: Omlouvám se, přeslechl jsem se? Do 24. zahájila nebo provedla? Protože komisní týden začíná 27. Proto navrhuji, jestli by pan kolega Seifer nezvážil, zda by to nemělo proběhnout v týdnu od 27. června.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: To je komplikované, pan kolega Seifer to musí upřesnit, jinak neumím vyhovět, protože rozprava je uzavřena. (Poslanec Seifer upřesňuje svůj názor - do 30. června.) Děkuji. Víme všichni, o čem budeme hlasovat. Zahájil jsem 140. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 168, proti 1, zdrželo se 7 poslanců.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové, to jsou všechny návrhy vzešlé z rozpravy. Jelikož některé z nich byly schváleny a některé nebyly schváleny, domnívám se, že je nutno hlasovat o usnesení jako o celku. Nejsem si jist tím, zda ho mám znovu předčítat. (Hlasy: Ne.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zdá se, že není třeba, není zde takový hlas. Budeme hlasovat o celkovém schválení či neschválení usnesení. Zahájil jsem 141. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje celkové usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 129, proti 11, zdrželo se 37, nehlasovali 2 poslanci.

Děkuji panu poslanci Koronthálymu. Tím jsme schválili bod 23 a vrátíme se k projednávání bodu 20. Tak jak jsme schválili další technický postup, nyní činím přestávku do 19 hodin k jednání klubů s tím, že v 19.00 hodin budeme hlasovat o pozměňujících návrzích.

(Jednání přerušeno v 18.20 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 19.36 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, zahajuji pokračování schůze s tím, že vám oznamuji, že jsme přerušili po ukončené rozpravě projednávání vládního návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.

Ptám se pana ministra Rumla, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Nepřeje.

XX.

Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké

sněmovny Parlamentu a do Senátu Parlamentu České

republiky, podle sněmovních tisků

Prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Ivana Maška, aby přednesl závěrečné slovo. Prosím o klid. Děkuji.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, v rozpravě k návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky vystoupilo celkem 16 poslanců, z toho 11 poslanců předneslo pozměňovací návrhy. K jednotlivým návrhům budu říkat vyjádření, pokud bude jaké, předtím než o nich bude hlasováno.

Na začátku jen povšechně k těm nejdůležitějším. Je zde návrh pana poslance Loukoty na volby v 27 volebních obvodech, kde by se volili tři kandidáti. Návrh je doplněn novou přílohou č. 3, kde je určeno 27 volebních obvodů. Po mém soudu tento návrh jako celek nelze v žádném případě podpořit, a to z toho důvodu, že kdyby byl celkově přijat tak, jak je navržen, znamenalo by to, že by ve volbách byli voleni v každém volebním obvodě vždy tři senátoři, protože je to v každých volbách každé dva roky, kdy bychom volili 81 senátorů, ačkoliv jich potřebujeme volit jen 27. Kromě toho by to znamenalo - což zřejmě není zamýšleno - že volič by měl pouze jeden hlas a přitom by volil tři kandidáty. Proto se domnívám, že tento návrh není možné podpořit.

Dále jsou zde návrhy pana poslance Výborného. Budu mluvit především o jeho třetím a čtvrtém návrhu. První dva jako zpravodaj doporučuji. Návrh pana poslance Výborného na sloučení 81 obvodů do 27 v každých dalších volbách, i jeho další návrh na konání voleb systémem přednostního hlasování, to jsou návrhy, které vřele podporuji. Podporuji to již proto, že jsou to návrhy, které jsem sám přednášel na ústavně právním výboru. Musím ale říci, že ani sám pro ně nebudu hlasovat, a to z toho důvodu, že se obávám, že výsledek hlasováni o celém zákonu by mohl být potom stejný jako byl výsledek hlasování o celém návrhu zákona v ústavně právním výboru. Je pro mne důležitější, aby Senát jako standardní instituce parlamentní demokracie mohl být uveden v život, než to, jak se do něj bude volit. (Potlesk.)

Jako společný zpravodaj bych tyto návrhy stejně podpořit nemohl, protože jsou obsaženy pouze v usnesení jednoho výboru, a to výboru, který závěrečné usneseni nepřijal.

K návrhu pana poslance Ortmana a dalších se domnívám, že se zde dochází k jakémusi zmatení pojmů. Vím, že některé kluby nepodporují to, aby v Ústavě byl dvoukomorový Parlament. Je zde dokonce návrh klubu Sociální demokracie, aby Ústava byla v tomto smyslu upravena. Zdálo se mi logické, že by nejprve o návrhu paní poslankyně Buzkové a dalších mělo být hlasováno a rozhodnuto, a teprve potom by se měl projednávat návrh zákona o volbách do Senátu. Bohužel tato sněmovna rozhodla jinak.

Považuji za legitimní, když některý poslanec chce změnit ústavu. To je legitimní. Ale v této chvíli platí ústava, která platí. Platí ústava s dvoukomorovým parlamentem a každý poslanec slibuje, že bude zachovávat ústavu a další zákonné předpisy. Domnívám se, že k zachování ústavy patří i to, že instituce, které v ústavě jsou, budou uváděny v život. Je klidně možné dnes schválit návrh zákona o volbách do senátu a za měsíc zrušit Senát. To možné je. Nezdá se mi legitimní s odůvodněním, že nejsem pro Senát, hlasovat proti volebnímu zákonu. Tím bych chtěl skončit a myslím, že můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zde faktická poznámka paní kolegyně Buzkové.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych za klub ČSSD požádala pana zpravodaje, aby nadále nezneužíval své zpravodajské funkce a držel se pouze toho, co dělat má, to znamená nadále předkládal pozměňovací návrhy. To, co zde předvedl, byla pustá demagogie a prosím pana předsedajícího, aby mu toto nadále neumožnil. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, odchýlil bych se od tohoto konfrontačního tónu k něčemu jinému. Bývá zvykem sdělovat stanoviska klubů v zásadních situacích před závěrečným hlasováním, ale víme všichni, že v této věci to rozhodné se bude dít v průběhu hlasování o pozměňovacích návrzích, nikoli až před závěrečným hlasováním.

Proto si dovoluji sdělit zde postoj našeho klubu, a sice v tom smyslu, že samozřejmě zde řešíme sice jeden velký problém, ale ten se skládá ze dvou problémů. Jeden je Senát ano nebo ne a ten druhý je, jaký Senát. Jsme v situaci, kdy tato druhá věc, to je, jaký Senát, je zároveň nástrojem k prosazení názoru na první věc, ano - ne.

Proto náš klub dospěl k tomuto závěru. Návrh pana poslance Výborného, zkráceně řečeno k australskému systému, považujeme za věcně i politicky správný, nicméně uznáváme nutnost ustoupit, pokud by ohrozil vyšší hodnotu, a tou je ustavení Senátu, dovršení ústavního systému a zásadní zvýšení stability našeho politického systému.

Proto klub ODA v průběhu hlasováni o pozměňovacích návrzích podpoří vládní návrh v jeho znění. Chci říci, že pro Občanskou demokratickou alianci je Senát velmi zásadní věc a prakticky členství v ODA se rovná takovémuto postoji k Senátu a samozřejmě i naopak. (Potlesk.) Chtěl jsem tím symbolicky naznačit, jak vážně tuto věc bereme.

Nakonec z toho, co říkám, bych chtěl již mimo jakýkoliv humor nebo ironii doporučit všem, kteří hlasovali pro ústavu této republiky a zejména koaličním stranám, ale nejenom jim, aby se zachovaly tak, jako se chceme zachovat my. Děkujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosím společného zpravodaje, aby doporučil hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Ivan Mašek: Prvním návrhem byl návrh pana poslance Hirše k § 60 zákona. Za odstavec 1 vložit nový odstavec 2, který zní:

"V případě, že ve volebním obvodu kandidují pouze nezávislí kandidáti, určí členy obvodní volební komise nejpozději 60 dnů přede dnem voleb přednosta okresního úřadu pověřeného volbami."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane společný zpravodaji, myslím, že nemusíte číst doslova, stačí jenom upozornit na to, kde se návrh nalézá.

Poslanec Ivan Mašek: Jako společný zpravodaj tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Je zde návrh, abych vás odhlásil a poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali, za což děkuji a ihned přikročíme k hlasování o prvním pozměňovacím návrhu. Děkuji. Zahájil jsem 142. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Děkuji.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 112 poslanců, proti 26, zdrželo se 49, 2 nehlasovali.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh pana poslance Hirše je v tisku, který vám byl rozdán a je označen číslicemi 2 a 3. Návrh je společný. Vypustit odstavec 6 z § 61 a upravit § 64. Úprava by zněla tak, že by se v odstavci 3 vypustila poslední věta.

Já ani navrhovatel nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zahajuji 143. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 11, proti 111, zdrželo se 67.

Poslanec Ivan Mašek: Návrh, který máte v tisku označen jako čtvrtý pana poslance Hirše, je tam omylem. Pan poslanec Hirš ho nepřednesl, i když s ním souhlasí, ale nelze o něm hlasovat.

Dalším návrhem je návrh označený jako číslo 5 - v § 97 slovo "polovině" nahradit slovem "jedné třetině". Předkladatel zákona ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 144. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 25, proti 112, zdrželo se 53 poslanců.

Poslanec Ivan Mašek: To jsou tedy všechny návrhy pana poslance Hirše.

Pan poslanec Exner přednesl řadu pozměňovacích návrhů. První z nich je návrh v § 16 nahradit číslovku 16 číslovkou 25. Navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 145. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50, proti 102, zdrzelo se 38.

Ještě jednou prosím, pane společný zpravodaji, nemusíte číst text, jenom prosím odvolat se na číslovku pod každým pozměňovacím návrhem. Děkuji.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh pana poslance Exnera je vypustit § 35. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 146. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 74, proti 112, zdrželi se 4.

Poslanec Ivan Mašek: V tomto případě je zde alternativní návrh - upravit znění odstavců 1, 2 a 5 podle návrhu ústavně právního výboru, který máte v nezařazených připomínkách - uvést částku 500 000 korun. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 147. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 41, proti 104, zdrželo se 40.

Poslanec Ivan Mašek: Další alternativou je 750 000 korun. Velmi podobný návrh přednesl pan poslanec Výborný. Ten je po mém soudu lepší, proto tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 148. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 24, proti 106, zdrzelo se 54.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh je k § 35 odstavec 4 - máte to označeno písmenem a). Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 149. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 71, proti 104, zdrželo se 14.

Poslanec Ivan Mašek: Alternativně totéž, ale 3 procenta. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 150. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 72, proti 98, zdrzelo se 15.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh je označen číslem 5 a je to návrh k § 65. Má opět alternativy. Nejprve vypustit § 65. Nedoporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 152. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 70, proti 110, zdrželo se 8.

Poslanec Ivan Mašek: Takže nyní alternativně. Nejprve v odstavci 2 dvacet tisíc nahradit pěti tisíci. Nevyjadřuji se.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 153. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 66, proti 66, zdrželo se 58.

Poslanec Ivan Mašek: Takže alternativa stejná, ale deset tisíc. Nevyjadřuji se.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 154. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 63, proti 65, zdrželo se 61.

Poslanec Ivan Mašek: V odstavci 4 první alternativa čtyři procenta namísto deseti. Nevyjadřuji se.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ve 155. hlasování se ptám, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 74, proti 79, zdrželo se 32.

Poslanec Ivan Mašek: Alternativa 5%. Nevyjadřuji se.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 156. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 88, proti 60, zdrželo se 37.

Poslanec Ivan Mašek: Alternativa 6%. Nevyjadřuji se.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 157. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 101, proti 55, zdrželo se 30.

Poslanec Ivan Mašek: Dále jsou zde návrhy pana poslance Loukoty. První návrh je k § 16 - vložit nový odstavec 3, ostatní přečíslovat. Jde o volební kampaň ve státních sdělovacích prostředcích. Neznám žádné státní sdělovací prostředky, proto nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 158. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 23, proti 114, zdrželo se 48.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh pana poslance Loukoty je k § 31 odst. 1, nové znění máte vytištěno. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 159. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 6, proti 117, zdrželo se 54.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh je k § 59 odst. 1. Máte to před sebou. Jde o těch 27 volebních obvodů. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, pane společný zpravodaji, já si myslím, pan kolega navrhoval - nemýlím-li se - když, tak mě opravte, že od této chvíle je to jeden jediný celistvý návrh. Prosím pana kolegu Loukotu, aby to upřesnil.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhoval jsem, aby se o § 59, § 75, § 76 a § 94 (+ příloha č. 3) hlasovalo současně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, ano.

Poslanec Ivan Mašek: Děkuji za upřesnění. Můžeme tedy hlasovat o tomto celkovém pozměňovacím návrhu. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se tedy o 160. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 69, proti 102, zdrželo se 14.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh je k § 61, odst. 6 - 1000 nahradit 5000. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 161. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 18, proti 117, zdrželo se 46.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP