Čtvrtek 2. června 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Přibáně, aby se ujal slova. Připraví se kolega Wagner.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pane ministře, ve svém vystoupení se pokusím pouze poněkud rozvést ono usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které máte před sebou. Současně upozorňuji, že se budu držet výhradně období, které Rada ve své zprávě mapuje, nebo informací, které sice chronologicky do tohoto období nepatří, ale Rada je ve svém textu uvádí včetně případných důsledků.

Ve zprávě je velmi kladně hodnocena skutečnost, že vysílání první celoplošné privátní televize v postkomunistickém bloku je přínosem. S tím lze naprosto souhlasit. Televize Nova se úspěšně zabydlela v mnoha domácnostech a diváci, věrní České televizi, nemohli nepostřehnout výrazné zkvalitnění našeho veřejnoprávního média.

Rada udělila v loňském roce licenci k tomuto vysílání společnosti CET 21. Udělením licence však problém neskončil, naopak díky působení Rady spíše začal. Ta totiž stanovila držiteli licence podmínky, které jsou dnes zřejmě oprávněně považovány za více než sporné.

Doklady k tomu jsou přímo obsaženy ve sledované zprávě, konkrétně v její příloze číslo 4. Tu tvoří tzv. příloha k licenci ze dne 9. února 1993 a usnesení Rady ze dne 12. května téhož roku. Bod 17 přílohy uvádí povinnost pro držitele licence uzavřít obchodní smlouvu se dvěma dalšími společnostmi. Zdůrazňuji zde pojem "obchodní smlouva", která měla pro držitele licence řešit především otázky investiční. Následující usnesení Rady mění pojem obchodní smlouva pojmem společenská smlouva, což je termín pro akt, jímž se zakládá obchodní společnost. U tohoto problému bych se rád poněkud zastavil.

Zákon číslo 468/1991 Sb. v § 12 uvádí, že součástí rozhodnutí o udělení licence jsou podmínky, které provozovateli vysílání stanoví orgán udělující licenci. Chci-li tyto podmínky měnit, tedy chci-li měnit něco, co je součástí rozhodnutí, musím změnit toto rozhodnutí. Podle dokladů, které máme jako součást zprávy k dispozici, bylo rozhodnutí o udělení licence změněno pouhým usnesením Rady z května 1993, to znamená 3 měsíce po původním rozhodnutí. Pokud je toto usnesení konečným dokumentem, mohl bych pochybovat o jeho platnosti. Nehledě k tomu, že součástí těchto podmínek jsou dokumenty, které Parlament k dispozici nemá. Aby mohl věc posoudit, jedno je zřejmé: změnou podmínek ve smyslu povinnosti pro držitele licence uzavřít společenskou smlouvu s dalšími účastníky rozhodla Rada o tom, že držitel licence vloží toto státní povolení do jiné obchodní společnosti, jíž bude sám společníkem. Domnívám se, že postoj Rady v této věci byl naprosto nesprávný a její informace směrem k Parlamentu neúplná a zavádějící. Právní labilitu Rady přímo ze zprávy vyčtenou spatřuji i ve vyjádření tohoto orgánu k problému přerušování ucelených pořadů reklamami.

Právní názor televize Nova je jasný a neměnný. Zákon porušen není. Právní názor garanta zákonnosti, Rady České republiky, je naopak nejasný. Na straně 33 zprávy čteme: "V případě vkládání reklam nelze postupovat jednoduchým restriktivním způsobem a konstatovat pouze porušení zákona." Nevím, co jiného by měla Rada konstatovat, pokud je přesvědčena, že k porušení zákona došlo.

Pokud se domnívá, že nedošlo, nemá se podle mého názoru k věci vyjadřovat, rozhodně pak ne způsobem, jakým se vyjádřila. Že totiž k porušení došlo a k odstranění závady stanovila lhůtu bezmála jeden rok. Je to směšné a orgánu státní správy nedůstojné jednání.

Jako podivný se jeví v kontextu s výše uvedeným názor Rady na to, že Česká televize údajně vysílá reklamu nad rámec povoleného jednoho procenta vysílacího času denně. Pominu-li fakt, že Rada zřejmě vůbec nevzala v úvahu rozdílný objem vysílacích časů jednotlivých veřejnoprávních programů, její reakce je v tomto případě poněkud odlišná než u reklamního problému televize privátní. Tam totiž Rada tvrdila, že nelze pouze konstatovat porušení zákona, porušení však nakonec konstatovala a stanovila lhůtu deseti měsíců k nápravě.

U České televize říká na straně 26, že jde když ne o porušení zákona, tak určitě o jeho obcházení, posléze se přiklonila k porušení a stanovila lhůtu tří měsíců k nápravě. Domnívám se, že dalších komentářů k tomu netřeba.

Jestliže u televizního vysílání lze sledovat spíše neschopnost Rady dostát své zákonné povinnosti státního dozoru - podle § 1 odstavec 2 zákona č. 103/1992, o Radě - stav a postoje Rady k rozhlasovému vysílání svědčí zřejmě o neschopnosti tohoto orgánu naplnit § 2 odst. 1 písmeno c) citovaného zákona tam, kde se hovoří o povinnosti Rady stanovit koncepci rozvoje vysílání.

Problémy se projevují hned v několika polohách (69). Za prvé - není přesně definován pojem lokální a regionální vysílání. Není jasné, zda lokální vysílání je lokálním díky síle, resp. slabosti vysílače, díky záměru provozovatele, či díky lokálnímu dosahu stanice.

S tím přímo souvisí licenční politika Rady, která byla nucena vstoupit do hry ve chvíli, kdy několik desítek lokálních licencí bylo uděleno bez odpovídajícího ohledu na technické možnosti vyplývající z geografické situace v naší republice.

Radě to přináší řadu problémů, když musí řešit více či méně oprávněné stížnosti provozovatelů o vzájemném překrývání kmitočtů, přičemž není jasné, zda stěžovatel nežádá víc, než by při přesné specifikaci pojmu lokální či regionální vysílání byl oprávněn žádat.

Za druhé. Rada ve své zprávě naprosto neodpovídá na otázku, zda je především správcem kmitočtového spektra, a potom odborným orgánem posuzujícím podle přesných kritérií kvalitu jednotlivých projektů, či zda je tomu naopak. Radou na straně 25 uvedená kritéria, jako je předpoklad, že provozovatel bude dodržovat základní zákonné normy, že nesmí mít pochyby o původu kapitálu, dále minimální záruky programových standardů, specifické zájmy a potřeby regionů vycházejí jednak ze zákona a jednak jsou obecná a v podstatě nic neříkající. Jinými slovy je zde řečeno, že všichni, kdo toto splňují, což mohou být teoreticky skoro všichni, obdrží licenci, pokud je volný kmitočet. Licenční řízení samo pak často připomíná spíše loterii, kdy několik žadatelů vlastně neví, které datum bere Rada za podstatné pro registraci jejich žádosti, do kdy se jakkoliv vyjádří, kdy je příjem žádostí zastaven, nebo zda mohou další žadatelé žádat během řízení, je-li vůbec v oblasti žadatelova zájmu volná frekvence, a není-li, zda je možné ji přenést odjinud. A nakonec, projde-li vše úspěšně, znamená-li to opravdu, že držitel bude moci začít vysílat, neb zdaleka ne každý přidělený kmitočet je použitelný.

Za třetí. Činnost Rady postrádá vnitřní souvztažnost, logickou posloupnost jednotlivých kroků. Příkladem budiž situace Rádia Zlín, které získalo licenci k regionálnímu vysílání formou vysílání na více kmitočtech, resp. ze dvou kót, přičemž přenos signálu z jedné kóty na druhou je technicky neproveditelný. Navíc vysílání na vedlejší kótě je povoleno do roku 1999 a vysílání na kótě hlavní pouze do roku 1995.

Neřešení této situace a pokračující tápání Rady pokud jde o naplnění představy o tom, proč vlastně byla instalována, může vést k naprostému chaosu v lokálním a regionálním vysílání, které je - i podle zprávy Rady - značně sledované.

Za čtvrté. Problematická rozhodnutí vedou k domněnkám o neobjektivitě licenčních řízení. Rada na straně 5 přílohy č. 8 o proběhlých licenčních řízeních zmiňuje řízení v regionu Zlín, kde licenci získala společnost s ručením omezeným Ateliéry Zlín. Rada zde obšírně popisuje kvality společnosti a nezmiňuje se o tom, že její projekt zařadila do hry až daleko po uzávěrce řízeni. Argument, že podle správního řádu lze účastníkům řízení stanovené lhůty odpustit, neobstojí, neb společnost, která se k řízení v termínu nepřihlásí, není podle zákona účastníkem řízení. Jestliže se ze zprávy Rady nedozvím vysvětlení k této záležitosti, nemohu si být jist, že jde o ojedinělý exces a zprávu musím považovat za neúplnou.

Zcela zbytečné jsou potom podle mého názoru problémy kolem privatizace středovlného pásma. Rada měla právo jeden celoplošný okruh odebrat Českému rozhlasu. Nebyla přitom zákonem nijak časově limitována a vybraná společnost je nepochybně kvalitní. Pochyby o racionálním chování Rady, či alespoň údiv vzniká až tehdy, dáme-li si do souvislosti přidělení licence s proklamaci Rady na str. 7 textu zprávy. Zde se totiž píše, že Rada s Českým rozhlasem vše konzultovala, že se rozhodla veřejnoprávnímu rozhlasu přidělit středovlné pásmo nad rámec zákona, a to vše především proto, že cítí se staršími, sociálně slabšími občany, kteří se (cituji): "jen těžce smiřují se změnou vysílacích pásem či ztrátou možnosti poslechu své oblíbené stanice".

Dále se zde dočteme, že (cituji): "přihlédla k nezbytnosti bezproblémového příjmu po dobu rekonstrukcí anténních systémů VKV a do doby, než budou domácnosti posluchačů vybaveny přijímači v pásmu VKV 2" (konec citátu).

I přes uvedené je na straně 17 v předběžném plánu licenční řízení uvedeno řízení v pásmu středních vln s uzávěrkou 28. 2. Licence byla potom udělena o několik týdnů později. Z jednání Rady logicky vyplývá, že buď anténní systémy jsou zrekonstruovány a domácnosti občanů dovybaveny moderními přístroji, nebo členové Rady přestali cítit se sociálně slabšími a staršími spoluobčany, anebo že se starší a sociálně slabší občané smířili se změnou vysílacích pásem a ztrátou možnosti poslechu své oblíbené stanice. Jelikož všechny uvedené možnosti považuji za absurdní, je jediným vysvětlením, že se Rada rozhodovala chaoticky, ze dne na den a nehodlá vážit svá slova ani při tvorbě zprávy o své činnosti pro Parlament.

Nejednoznačnost postupu Rady je patrná i v oblasti tak nesmírně komplikované, jako je satelitní vysílání. Obrovské finanční náklady, nutné k jeho provozování, by měly vést Radu k obezřetnosti a přesnému promyšlení jednotlivých kroků. Konkrétní zkušenost v tomto směru získal garanční výbor při projednávání zprávy zhruba před měsícem. K problematice satelitního vysílání jsem vznesl dotaz, co znamená termín předběžná uzávěrka na str. 6 zprávy. Bylo mi sděleno, že šlo o uzávěrku, kterou si Rada chtěla udělat jasno, bude-li vůbec zájem o vysílání přes satelit. Celé řízení však bylo odloženo pro obrovskou složitost problematiky. Řádná uzávěrka byla 8. března, veřejná slyšení proběhla v těchto dnech. Logické vysvětlení, že totiž složitost pominula a vše může být proto uzavřeno, však nepadlo. Z vyjádření mluvčích Rady vyplývá spíše opak. Nebyly nám sděleny ani informace o uvažovaných přenosových cestách či družicích.

Dámy a pánové, neschopnost či neochota Rady naplnit zákon, kterým byla ustavena, neschopnost jednoznačného slova - ano, tak a tak to budeme dělat my, členové Rady a ty, Parlamente, řekni, zda s tím souhlasíš - a nakonec lavírování mezi paragrafy, jejichž dodržování měla garantovat, to vše se odrazilo i na úrovni předkládané zprávy. Místo programu mnohomluvné úvahy o tom, jak je to jinde, jak by to být mohlo, fušování do řemesla ostatním radám, místo dozoru nad zákonností neúplné, zavádějící informace či stránky popsané opakujícími se výtkami vůči jednotlivým vysilatelům a v neposlední řadě soudní spory, které Rada, bohužel, prohrává.

Hovořil jsem zde o konkrétních skutečnostech, které svědčí o jednom, že je nejvyšší čas, abychom se začali vážně zabývat otázkou, jak dál v mediální politice. Na straně jedné je náš naprosto většinový zájem, aby oblast sdělovacích prostředků zůstala na duální bázi veřejnoprávních a privátních vysilatelů. Na straně druhé je potom Rada, která byla na podporu tohoto systému či přímo jako jeden z jeho vykonavatelů zřízena, Rada, jejíž činnost je bohužel, diskreditací tohoto našeho většinového zájmu. Jestliže § 3 odst. 5 zákona o Radě uvádí, že Rada je ze své činnosti zodpovědná Parlamentu, znamená to současně, že Parlament je zodpovědný za činnost Rady. Vezměme to prosím v úvahu při hlasování o textu usnesení. Dovolil bych si ho nyní přednést:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky neschvaluje výroční zprávu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě ukládá do 17. června 1994, aby:

a) doplnila zprávu o chybějící skutečnosti, na které poukazuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,

b) doplnila zprávu o program Rady v oblasti satelitního vysílání, včetně průběhu a pravidel licenčního řízení na satelitní vysílání a

c) aby informovala o právním stavu soukromého celoplošného televizního vysílání."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Wagnera, připraví se kolega Koronthály, potom kolega Bláha.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, když jsem před nedávnem psal článek pro obnovované Právo lidu s použitím Pascalových slov, že "skutečným vládcem světa je názor", nepředpokládal jsem, že budu muset stejnými slovy oslovit tuto sněmovnu.

Mnoho problémů zde již bylo řečeno nebo naznačeno k projednávanému bodu, příliš hodně kritiky, ale žádná kritika jaksi do vlastních řad a žádné slovo o tom, že ony technické problémy, o nichž tady byla řeč, ono neplnění funkce někým, je jen jednou částí problému a tou druhou je podstata sporu. Problémy demokracie, úsilí o to, kdo a čí názor bude na veřejnosti více a lépe prezentován.

Já se ptám, jaká bude situace, kdyby se stalo toto: Sněmovna po předložení další zprávy Rady podle příslušných pravidel přistoupí k hlasování a odvolá Radu. Nebude politická vůle k tomu, aby se zvolila Rada nová, zůstane fungovat úřad Rady a v ten moment máme vlastně to, co nám zanechali oni, tedy exekutiva bude tím, kdo bude určovat všechno to, co měla určovat instituce zcela nezávislá. Mám za to, že tento pohled, pohled obavy o to, že se zástupný problém řeší jako hlavní a že se přichází s řešeními, která nechtějí vidět to, co v jiných případech se vidí běžně a co vidí zde každý a co v každém svém proslovu k jakémukoliv konkrétnímu problému zde vykládají zástupci vlády, že máme vady v legislativě.

Nevím, jestli by nebylo účelnější do usnesení zařadit požadavek, aby Rada z hlediska zkušeností z minulé činnosti se vyslovila k platné legislativě, jestli by neměla dát připomínky, které by se zde měly posoudit a příslušně novelizovat patřičnou normu a zda by nebylo užitečné, abychom si též uvědomili, že ta Rada to učinit nemohla sama, protože jí nepřísluší, aby se vyjadřovala k zákonu, podle kterého existuje a podle kterého řídí svou vlastní činnost, abychom jejich stanovisko k legislativním nástrojům měli, museli bychom si o ně říci a já si dovoluji doplnit návrh usnesení právě o tento požadavek, aby k přepracované zprávě se Rada vyslovila jednoznačně k potřebě novelizace příslušných právních norem, podle nichž se řídí činnost v této oblasti.

Ještě jednu poznámku závěrem. Hrají zde roli i různé ekonomické otázky. Je již delší dobu diskutován problém, které vysílání české rádio unese a které vysílání české rádio neunese. Málokdo se ptá, co je příčinou těch vysokých nákladů a zdali to není monopol například ve zprávě vysílacích zařízení, a tím monopolní ceny. I k tomuto bych byl rád, aby Rada dala své stanovisko ve své přepracované zprávě.

Svým vystoupením jsem chtěl pouze varovat před unáhlenými rozhodnutími, neb jsme ve volebním roce. Může se lehce stát, že nebude zde žádná Rada a nástroje, které v zákonech jsou, bude užívat jen a jen exekutiva a o jejich zpětné kontrole parlamentem se sice dá uvažovat, ale s takovým odstupem času, ze to pro praktické důsledky nemá téměř žádný význam.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana poslance Koronthályho. Pan poslanec Koronthály se slova vzdává. Prosím tedy kolegu Bláhu, připraví se kolega Seifer. Kancelář prosím, aby poslance vybavila lístky, aby se mohli písemně přihlásit.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, již dříve jsem poskytl materiál k vlastní zprávě, rád bych ho připomenul a ještě bych měl nějaké připomínky jako takové.

Dotkl bych se jenom některých oblastí, které byly velmi diskutované i v odborné veřejnosti a zmíněny i některými předřečníky. Je to otázka regionálního vysílání, lokálního a satelitního. V podstatě Rada potvrzuje, že již v loňském roce 3. 12. 1993 obdržela od ministerstva hospodářství - Českého telekomunikačního úřadu seznam možných využitelných kmitočtů, mezi nimiž jsou i kmitočty tzv. čtvrté pozice, které byly a jsou k dispozici pro přímé rozdělení soukromým televizním stanicím. Jenom pro upřesnění: Kanál takovéto pozice - 4 až 5 - je i kmitočet, na němž dnes vysílá stanice Premiéra. Jak jsem již řekl, Radě je v podstatě více než rok známo, že kmitočty těchto pozic jsou volné; nejméně od konce minulého roku má být takovýto materiál předán oficiálně. Je červen a otázka zní, co dál. Je v tom případě podivné, že ač tento oficiální dopis byl předán od ČTÚ, doposud, ani do poloviny letošního roku nebylo žádné slyšení pro udělení licence na regionální vysílání vyhlášeno. Na druhé straně je podivné, že Rada licenci stanici Premiéra přidělila i bez proklamované koncepce, že se kmitočet našel, i když podobných kmitočtů je více.

Navíc na straně 28 Rada víceméně naznačuje, že nebude nikdy možné, aby všechny regiony měly své vysílání. Je otázka, zdali se na to dívat tak, že kdo dřív přijde, ten i uspěje. A jestli je v tomto smyslu možní nebo nemožné přidělovat kmitočty nebo čekat, zdali se následně objeví. I argument, kdy se uvažuje o tom, že regionální vysílání jsou prodělečné - poukazuje se tím event. i na Premiéru. Podle mého soudu není vůbec možné to brát vážně, protože pokud je tato stanice v problémech, pak nikoliv proto, že například trh reklamy byl saturován nebo již saturován, ale proto, že patrně i vysílání nemusí být tím nejkvalitnějším. Sice jsou na stejné straně uvedeny alternativy a východiska, které by byly Radě přiděleny a pro dokrytí zbývajících částí území využity - zřejmě varianta 1 - třeba pomocí vysílání satelitu. Je to možná technicky nejlepší řešení, ale zrovna tak už se hovoří, že finanční nároky jsou zrovna tak velice značné. Navíc poznámka o tom, že je třeba další nové expertizy Testcomu považuji svým způsobem za vyhození finančních prostředků.

Když se podíváme na lokální vysílání, tak sice bylo svým způsobem vyhlášeno licenční řízení pro lokální vysílání, ale jeho smysl je přinejmenším podivný. Výkon 8W je velmi malý a opravdu stačí v ideálním terénu jen na okruh 10 km. V materiálu se samozřejmě však výkon neuvádí. Tím nejsou naplněny výkonové limity kmitočtů a pak je v tomto smyslu zvláštní, že regionální vysílání, které by pokrylo několik stovek tisíc nebo několik milionů obyvatel daného území je podle Rady ekonomicky nevratné, ale lokální vysílání patrně je zřejmě podle jejího mínění výdělečné.

Mluví se také o satelitním vysílání. Rada konstatuje, že bylo neveřejné slyšení. Nevím, v posledních dnech, jak proběhla kolem toho jednání, nicméně v dané zprávě se o tom nehovoří a nehovoří se také o tom, že firma Kabel Plus využívala satelit Gorizont pro přenos filmového kanálu k jednotlivým sítím kabelového rozvodu.

Co se týká tvorby plánu využití kmitočtů Rada se sice zabývala přidělením rozhlasových kmitočtů, ale nikoliv televizní, přesto, že zhruba 14 kmitočtů je, jak už jsem se zmínil, prokazatelně volných v seznamu.

V tomto smyslu se táži, zda má Rada vůbec smysl. Správcem kmitočtového spektra v České republice je ze zákona ministerstvo hospodářství a Český telekomunikační úřad. Ten podle smlouvy předává Radě tzv. "balíky" kmitočtů a ta je má rozdělovat žadatelům. Ve skutečnosti je vlastně vytvořen další správní orgán, který přiděluje již jednou přidělené. Dále pak i vlastní licenční řízení je otázkou možná podle mého soudu diskutabilní, protože se sice předpokládá, že Rada přiděluje licence podle svého nejlepšího svědomí, ale domnívám se, že kritéria jsou problematická. Zdá se, že stejně jako přiděluje licence Rady, by tímto subjektem mohl být i právě Český telekomunikační úřad, který k této činnosti i z technického charakteru má podstatně blíže.

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání v § 11 a 12 nespecifikuje například nutnost vyhlašování licenčních řízení, ale pouze určuje dobu v § 12 odst. 1, v níž má být o udělení licence rozhodnuto. Běžná praxe Rady však je, že samozřejmě těchto 90 dnů nikdy nebylo splněno.

To jsou důvody, proč se domnívám, že smysl konání stávající Rady se mně osobně jeví jako velice pochybný. V této zprávě bychom našli i řadu dalších zajímavých formulací, kde například na str. 32 se poukazuje na nevhodnou dobu 90 dnů ze zákona daných a kde se já naopak domnívám, že tato doba by v normálním režimu byla dostačující, pokud by přesun kmitočtů z Českého telekomunikačního úřadu na Radu a popřípadě další koordinaci, nebyl tak problematický, kde pak je možné, že třeba je to právě z tohoto titulu nedostačující.

Další problém je, že Rada uvažuje na stejné straně, že je zcela nevhodné započetí licenčního řízení z podnětu jednoho žadatele. Nevím, jestli je možno se takto na to dívat, zákon tuto úvahu nemá, čili otázka zní, zdali to pak není zasahování do práv a svobod podnikatelských subjektů.

Diskutabilních problémů je ve zprávě samozřejmě poněkud více. Zmínil jsem se jen o některých. Argumentace ekonomické návratnosti jako jedna z podmínek se mi jeví dosti diskutabilní, protože ve světě je obvyklé, pokud jedna televizní stanice končí, že nastupuje jiná, která má ekonomické zázemí, aby tuto činnost mohla vykonávat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má kolega Seifer. Jinou přihlášku do rozpravy nemám.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nechci napínat vaši trpělivost, budu proto stručný.

Za prvé - klub LSU nebude hlasovat pro schválení zprávy, tzn., že bude podporovat usnesení opačné.

Za druhé - souhlasíme s tím, aby se sněmovna a zejména stálá parlamentní komise pro sdělovací prostředky zamyslely nad nutností legislativně zlepšit podmínky pro práci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale i dalších rad. Podle našich analýz a podle našich názorů (mluvím o názoru klubu LSU, ale také o názorech, které byly velice frekventované ve stálé komisi) jsou na jedné straně formální a neprofesionální, na druhé straně silně účelové, nechci říci skoro samoúčelné. To je otázka legislativy. Je třeba tomu dát rámec. Není možné, aby rada rozhodovala svévolně a občan neměl možnost odvolání. To je otázka dalšího postupu.

Chtěl bych navrhnout jedno doplnění usnesení, a to v tom smyslu, že "Poslanecká sněmovna pověřuje stálou parlamentní komisi pro sdělovací prostředky, aby do 24. června uskutečnila nutné pohovory s kandidáty na členství v Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání", protože je třeba minimálně jednoho člověka dodatečně zvolit do této rady. To je i výzva poslaneckým klubům, aby komisi navrhly kandidáty.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Končím rozpravu. Dříve než dám slovo kolegovi Koronthálymu, hlásí se ještě pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedající, je mi líto, že komplikuji jednání této schůze, ale z titulu své funkce žádám o desetiminutovou přestávku pro jednání našeho klubu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Sejdeme se v 17.54 hodin.

(Schůze byla přerušena v 17.44 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.04 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové budeme pokračovat. Poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali, neboť jsem vás odhlásil. Předávám nyní slovo panu kolegovi Koronthálymu.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové, když dovolíte, já bych si dovolil z pozice zpravodaje probrat rozpravu. Chci říci úvodem tolik, že mé názory na věc, jakožto poslance Koronthályho, jsou dostatečně známy, ty říkat nemusím. Názory zpravodaje v tomto případě nejsou úplně relevantní; tady tak trochu procedurálně chybí někdo jako předkladatel. Domnívám se, že je to rovněž jedna ze slabin tohoto jednání, že ten, kdo zprávu předkládá, nemá možnost v rozpravě nebo na závěr reagovat na připomínky z rozpravy.

Omezím se pouze na jednotlivé návrhy usnesení. Vidím v podstatě čtyři návrhy usnesení. Dovolil bych si je předložit v tom pořadí, jak zazněly. Omezím se na komentář pouze v několika případech.

První návrh na usnesení předložil pan poslanec Soural. Nejsem si teď jist tím, zda si přeje výslovně hlasovat o usnesení jako o celku a nebo si žádá předložit návrhy po bodech. (Poslanec Soural: po bodech.)

První bod návrhu na usnesení, který předložil pan kolega Soural zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky neschvaluje zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání."

Tato část usnesení je téměř totožná s tou, kterou jsem předložil jako návrh našeho výboru. Domnívám se, že kolega Soural by určitě souhlasil s tím, abych do jeho návrhu doplnil - uvedenou v tisku 855. Čili s tímto upřesněním je tady první bod, o kterém si myslím, že můžeme hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zahájili jsme 131. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 116, proti 8, zdrželo se 33 poslanců.

Poslanec Vladimír Koronthály: Ano. Tím pádem má smysl hlasovat i o dalších větách, které toto usnesení doplňují.

Druhá část usnesení, kterou přednesl kolega Soural zní:

"Žádá Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, aby nejpozději do 17. 6. 1994 vypracovala dodatek ke zprávě, v němž by reagovala na příslušné usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, stanovisko Asociace provozovatelů soukromého vysílání ČR k dosavadní činnosti Rady ČR a připomínky vzešlé z rozpravy."

U tohoto bodu si jako zpravodaj nejsem jist tím, že opravdu můžeme někoho zavazovat, svým způsobem nějaký orgán státní správy, aby reagoval na stanovisko Asociace, ale zvažme to hlasováním.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zahájil jsem 132. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 46, proti 8, zdrželo se 109.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další část návrhu usnesení zní:

"Žádá Stálou komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky, aby se nejpozději do 30. 6. 1994 vyjádřila, zda považuje za dostačující stávající legislativní vymezení postavení Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a případně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh na řešení."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 133. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 51, proti 18, zdrželo se 96 poslanců.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP