Čtvrtek 2. června 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo další nehlásí. Rozpravu končím. Ještě se hlásí pan kolega Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu přednášet pozměňovací návrh. Dovolte mi jen několik poznámek na okraj posledního vystoupení. Byl to skutečně krásný exkurz do toho, jak to vypadá v parlamentech kolem nás. Zajisté to bylo proto, aby se zdůraznilo, že tato země má nesmírně malý počet poslanců na počet obyvatel, když bylo sděleno, že Maďarsko má něco přes 380 poslanců; a počet maďarských občanů je nižší než v České republice.

Rád bych také upozornil na skutečnost, že Senát není druhým parlamentem, že tedy nehovoříme a nerozhodujeme o druhém parlamentu, ale že podle Ústavy, zatím stále platné v této republice, je 281 mandátů v Parlamentu České republiky. Hovoříme pouze o tom, jak má být strukturován. Domnívám se, že ve srovnání s Maďarskem; 281 u nás a 380 a něco u nich, nevyznívá v tom smyslu, jak zakončila svůj příspěvek moje předřečnice. Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní už skutečně končím rozpravu. Dovolte mi, abych vám navrhl další postup.

Předkladatel i společný zpravodaj předpokládají, že přece jenom potřebují delší čas na zpracování všech návrhů. Jeho délku nelze přesně odhadnout. Domnívají se, že by bylo rozumné, aby byly zpracovány písemně všechny pozměňovací návrhy a rozdány všem poslancům. Teprve potom doporučujeme, aby jednání bylo přerušeno na jednání klubů: následně po ukončení jednání klubů bychom hlasovali. Zda-li to bude dnes a nebo zítra, rozhodne rychlost zpravodaje, předkladatele a Kanceláře a rychlost projednávání v klubech.

Proto nyní doporučuji přerušit projednávání tohoto bodu a začít projednávat další bod podle schváleného programu a k tomuto bodu se vrátit tehdy, jakmile budou připraveny písemné podklady.

Pokud sněmovna odsouhlasí tento postup, budeme projednávat jiný bod, než další, podle schváleného programu, a to jenom proto, že pan ministr je shodou okolností předkladatelem právě toho dalšího bodu. Bylo by to komplikované, neboť by se nemohl zúčastnit projednávání těchto připomínek.

Ptám se tedy sněmovny, kdo souhlasí s postupem, jak jsem ho navrhl. Není zde žádný výrazný nesouhlas.

Protože nebyly výhrady k dalšímu postupu, předpokládám, že budeme projednávat bod č. 23. Dámy a pánové, dovolte mi tedy, abychom projednali nyní bod 23

XXI.

Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České

republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

(sněmovní tisk 655)

Zprávu, kterou jste obdrželi jako tisk 855, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a proto prosím pověřeného zástupce tohoto výboru pana poslance Vladimíra Koronthályho, aby nás s výsledkem jednání seznámil a současně přednesl návrh na usnesení. Prosím, aby se ujal slova. Ještě před tím s faktickou poznámkou pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Dámy a pánové poprosil bych před zahájením tohoto bodu alespoň o půl hodinovou pauzu, ve které by byl prostor pro jednání poslaneckých klubů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Těmto požadavkům vycházíme vstříc. Sejdeme se v 16.30 hodin.

(Schůze přerušena v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme pokračovat, poprosil bych vás o klid. Protože pan kolega Koronthály není ještě vybaven některými materiály a poprosil o chvíli strpení, navrhuji vám, pokud nikdo nebude výrazně protestovat, abychom zatím projednali "malé" body, které nám zbývají k projednáni a měly být zařazeny tak, jak sněmovna uzná za vhodné. Pokud není výhrad, poprosil bych pana kolegu Gjuriče, aby se ujal slova a zahájili bychom projednání bodu 24. Pan kolega Gjurič souhlasí a prosím ho, aby se ujal slova.

XXII.

Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona

o psychologické činnosti a o Psychologické komoře

České republiky (sněmovní tisk 16)

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, příliš dlouho vás nezdržím. Už v úvodu této schůze jsem anoncoval, že budu žádat o vzetí zpět tisku č. 16. Snad jenom několik slov k tomu.

Parlamentní tisk č. 16, čili návrh zákona o psychologické činnosti a o Psychologické komoře, má svou historii už dosti dlouhou. Zásady tohoto zákona byly projednány už v minulém volebním období a byly schváleny, takže na jejich základě bylo zpracováno paragrafované znění, které bylo tiskem č. 16. V té době ovšem nastala situace, která nastala, tzn. situace vzhledem ke komorám - a myslím, že v mnoha případech i ne neodůvodněně - takže tisk č. 16 a jeho projednávání bylo tehdy ve výborech přerušeno. My jsme situace té doby využili a zpracovali jsme novou verzi tohoto zákona. Pokud jsme s ní potom později nevystoupili, bylo to proto - jak všichni víte - že tu byl pokus zpracovat obecný zákon o komorách. Až teprve teď, když se ukazuje, že obecný zákon o komorách se v definitivní podobě neobjevuje (a je otázka, zdali se vůbec objeví), ta nová verze, která už má číslo parlamentního tisku 524 - zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře - začíná být aktuální. Tato nová verze, jak už jsem řekl, je mnohem pregnantnější než tisk 16, mnohem kondenzovanější a reflektuje dosavadní vývoj situace kolem profesní samosprávy. Takže - a to je závěr - tento tisk 16 už není relevantní, není aktuální, protože tu existuje lepší předloha, a já jsem nemohl jinak než požádat o definitivní vzetí tohoto tisku zpět. Dámy a pánové, žádám vás, abyste mi vyhověli a svým hlasováním vzali definitivně tisk číslo 16 zpět. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Gjuričovi a po jeho vystoupení mi dovolte, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslanců Andreje Gjuriče a Jiřího Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky podle sněmovního tisku 16."

Ptám se, zdali se chce někdo k tomuto návrhu usnesení vyjádřit. Nechce-li, přistoupíme k hlasování. Jedná se o 126. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Návrh usnesení byl přijat. Pro hlasovalo 110 poslanců, proti 3, zdrželi se 2 poslanci. Děkuji.

Tím jsme splnili bod 24 a já si vám dovolím navrhnout, abychom nyní přistoupili k projednávání bodu 25, t. j.

XXIII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů

k projednávání návrhů zákonů

podle sněmovních tisků 1017 a 1018

Protože podle § 75 jednacího řádu hlasuje Poslanecká sněmovna o návrhu na zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona bez rozpravy, přejdeme hned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nejsou. Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1017, což je návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky, podle sněmovního tisku 1016, ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny. Jedná se o 127. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo ukončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 78, proti 34, zdrželo se 20 poslanců.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1018, kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovního tisku 1015, ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny. Jedná se o hlasování 128.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo ukončeno.

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 88 poslanců, proti 29, zdrželo se 17 poslanců. Děkuji.

Tím jsme projednali další bod a protože ještě nejsou připraveny podklady, prosím, abychom se zabývali bodem 26 podle schváleného tisku programu, t. j.

XXIV.

Návrh poslankyně Anny Röschové na usnesení

Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy

rodinného práva

Dávám slovo paní poslankyni Röschové, aby nám přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny a odůvodnila jej. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych přednesla návrh usnesení. Řeknu text a potom jej velmi stručně odůvodním, takže snad sněmovnu příliš nezdržím. Usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby urychleně, nejpozději do konce října, předložila zásady komplexní legislativní úpravy rodinného práva. - Tím by končil návrh usnesení, je velice krátké.

Použila-li jsem zde slovo "zásady", nemám na mysli zásady ve smyslu legislativním podle nynějšího jednacího řádu, ale slovo "principy" je příliš obecné, takže české slovo "zásady" v tomto případě je nejlepší.

Velice stručné odůvodnění: Myslím, že všichni vnímáme, že zákon o rodině je zcela nevyhovující. Je to jeden z mála zákonů, který se po roce 1989 nezměnil. Je starý, z dob totality. Zároveň i celá problematika rodinného práva je upravena roztříštěně, dnes již velmi nekoncepčně. Proto navrhuji toto usnesení, aby vláda předložila svoji představu, jakým způsobem by legislativní rodinné právo (říkám úmyslně rodinné právo, ne zákon o rodině) upravila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil kolega Výborný, pak kolega Kryčer.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, souhlasím s tím, co navrhla kolegyně Röschová, a souhlasil jsem s tím též na organizačním výboru, který o věci jednal. Ale právě proto, jakým způsobem kolegyně Röschová odůvodnila tento návrh usnesení, doporučoval bych jednu drobnou změnu. Ovšem je to změna věcná na místo "zásady komplexní úpravy rodinného práva" formulovat závěr onoho usnesení "zásady budoucí úpravy rodinného práva". Nerad bych, aby tímto usnesením Poslanecké sněmovny bylo předem naznačováno, že si snad Poslanecká sněmovna představuje budoucí úpravu rodinného práva jakýmsi kompletním rodinně právním kodexem. To je věc velmi složitá. Naopak jsem sám zastáncem představy, že tato právní oblast spadá do úpravy občanského zákoníku, že to nemá být samostatný kodex. Právě proto, abych nerozvinul tuto velkou debatu, nechci mít v usnesení komplexní úpravu, ale budoucí úpravu. Proto to navrhuji, a jak vidím z gest kolegyně Röschové, možná, že to potvrdí i ústně, bychom se shodli na tomto společném návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím pana kolegu Kryčera.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, neodpustím si v této situaci jednu jedovatou poznámku. Je prazvláštní, když paní kolegyně Röschové tady konstatuje, jak žalostný je stav současného rodinného práva. Navrhuje usnesení a na straně druhé v organizačním výboru návrh zákona o rodině, který předkládal kolega Štambera, z hlediska paragrafovaného znění byl smeten se stolu s tím, že je nutno dáti zásady.

Zdá se tedy, že se měří nestejným metrem v situaci, která je skutečně taková, jak ji popsala paní kolegyně Röschová.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Paní kolegyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, řeknu snad jen poznámku. Skutečně všichni víme, že velice dlouho čekáme na tak důležitý zákon jako je zákon o rodině, kterým - jak vím - se zabývá skupina při Ministerstvu práce a sociálních věci. Nicméně, podle posledních poznatků, je to ve stavu velice surovém.

Naprosto souhlasím s paní kolegyní Röschovou, se slovy, která použila, a to je roztříštěnost a bezkoncepce. Mám za to, že zde chybí něco jako garant, někdo, kdo by dohlédl na to, aby tyto práce došly dokončení. Myslím si, že nejvhodnější by byl samozřejmě náš výbor, o tom vůbec nepochybuji, ale ještě někdo trochu vyšší, jako třeba pan místopředseda vlády Kalvoda. Někdo, kdo by to zaštítil a dotáhl k vítěznému konci.

V poslední době byl seminář na právnické fakultě zde v Praze, který řešil nejbolavější a nejdůležitější otázky. Ale to je všechno velice málo, semináře budou, a zákon nutně potřebujeme. Proto se přimlouvám za toto usnesení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan kolega Vyvadil, připraví se paní kolegyně Nováková. Omlouvám se panu kolegovi Vyvadilovi, že ho předběhla kolegyně Mazalová.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, možná, že začínají vítězit Parkinsonovy zákony, ale já v podstatě navážu na to, co řekl kolega Výborný. V zásadě mám na mysli naprosto to, o čem on hovořil, protože jsem přesvědčen, že nám zde chybí takové instituty, jako je svatební smlouva, věci majetkového charakteru, bez kterých si nedovedu představit zákon o rodině. Ale mně by naopak vyhovovala koncepce původní paní dr. Röschové s tím, že místo "zásady", které je možná trochu zavádějící, by bylo "základní principy komplexní...". Evidentně by to zasahovalo i do dalších právních norem, zejména občanského práva, to je zcela nezbytné. Jestli to základní principy budoucí komplexní... - chci panu kolegovi vyjít koncensuálně vstříc. Nepochybně to zasahuje mimo rámec zákona o rodině. Základní principy bych tam v každém případě doporučoval.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosím paní kolegyni Novákovou, pak paní kolegyni Hubovou, pak pana kolegu Gjuriče.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i když plně podporuji návrh usnesení kolegyně Röschové, přesto chci upozornit na to, že jakkoliv je platný zákon o rodině zastaralý, a obsahuje řadu proklamací poplatných tehdejšímu režimu, přesto není zásadní překážkou možností uspokojivého řešení většiny situací. Očekávání, které by měla splnit nová právní úprava, je možná větší, než je v moci zákona.

Právní normy nemohou být lékem na úrazy a nemoci rodiny. Současná praxe a zkušenosti však ukazují, že ačkoli soudci mají plný prostor pro svá rozhodnutí, jsou to právě někdy - a chtěla bych zdůraznit, že někdy a někteří soudci, kteří postupují při aplikaci platných zákonů liknavě a strnule. Ačkoli úmluva o právech dítěte je součástí našeho právního řádu již od roku 1990, kde zájem dítěte je deklarován jako prvořadý, přesto není tato skutečnost respektována.

Dovoluji si upozornit i na další možné problémy. Jistě aktivity mnohých občanských iniciativ ve prospěch ohrožených dětí jsou velmi potřebné a vítané. Přesto dohled státu v této oblasti nelze opomenout.

K takovému dohledu je stát vázán evropskou konvencí lidských práv. Stejné závěry vyplynuly i z konference o rodinném právu, kterou v květnu t. r. uspořádala Právnická fakulta a které jsem se také zúčastnila. Upozorňuji na tyto skutečnosti proto, že zákonná úprava rodinného práva nebude v nejbližším čase, ale solidní spravedlivé rozhodování bez zbytečných průtahů, především v zájmu dětí, je možné již dnes.

Dovolím si navrhnout další bod usnesení právě pro předchozí záležitosti, které jsem uvedla.

"Poslanecká sněmovna žádá vládu o zhodnocení aplikace platných zákonných ustanovení rodinného práva z hlediska zájmu dětí." Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda výboru Syka.

Poslanec Martin Syka: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom upozornit na to, abychom nevystupovali k této problematice zásadními výstupy. Návrh usnesení zde zazněl. Myslím, že všichni chápeme tuto problematiku a jakmile vláda předloží příslušné materiály, můžeme se potom o tom ve výborech podrobně bavit. Z hlediska úspory času bych doporučoval a prosil, aby ostatní kolegové zvážili obsah svého vystoupení, případně se vzdali svých vyjádření. Usnesení je předloženo. Osobně mám pocit, že nemá smysl dále rozvádět diskusi. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Paní kolegyně Hubová i kolega Gjurič vyslyšeli vaše slova a vzdali se svých příspěvků. Nikdo jiný se nehlásí. Dávám tedy znovu slovo paní kolegyni Röschové a poprosím ji, aby se vyjádřila k rozpravě a navrhla hlasování o usnesení.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, pozměňovací návrhy zde padly dva k mému textu a jeden návrh na doplnění jako druhý bod usnesení. Domnívám se, že bych mohla doplnit do svého usnesení návrh pana poslance Výborného, protože si myslím, že má pravdu, a o návrhu pana poslance Vyvadila by se mělo hlasovat, protože zásadní principy jsou přece jen o něčem jiném, než jsem měla na mysli. To si nevezmu za své. To nedoplním a nenavrhuji sama za sebe. O tom by měla rozhodnout sněmovna, jakož i o návrhu paní poslankyně Novákové. Nevím, jestli to mám znovu číst. Osobně tento návrh nedoporučuji, protože si nedovedu představit, jakým způsobem by vláda zhodnotila aplikaci platných zákonných ustanovení z rodinného práva, protože to může především hodnotit soud. Obracet se s tím na vládu mně připadá velmi nepraktické, takže to nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přesto o nich budeme hlasovat jako o pozměňovacích návrzích. První je návrh kolegy Vyvadila.

Poslankyně Anna Röschová: Mám ho přečíst?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Když paní kolegyně nepochopila, že je to vhodné. (Bylo hovořeno z místa.)

Poslankyně Anna Röschová: Pochopila jsem.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dobře, nebudeme o něm hlasovat. Byl to jen jakýsi pokus vás ovlivnit. O druhém návrhu kolegyně Novákové, který se týká rozšíření usnesení hlasovat musíme. Zahajuji 129. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35 poslanců, proti 26, zdrželo se 71 poslanců.

Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Anna Röschová: V tom případě, pane místopředsedo, bychom mohli hlasovat o celém návrhu usnesení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosím, jestli byste ho přečetla, protože zde jste přijala návrh kolegy Výborného na úpravu.

Poslankyně Anna Röschová: Usnesení by znělo takto:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychleně, nejpozději do konce října, předložila zásady budoucí legislativní úpravy rodinného práva."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahajuji 130. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje tento návrh usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 146 poslanců, nikdo proti, zdrželo se 9, nehlasovalo 12 poslanců. Děkuji.

Děkuji kolegyni Röschové. Tím jsme splnili bod 26 a vrátíme se k projednávání bodu 23, kterým je

XXI.

Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky

pro rozhlasové a televizní vysílání

Zprávu, kterou jste obdrželi jako tisk 855, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a proto prosím pověřeného zástupce tohoto výboru pana poslance Vladimíra Koronthályho, aby nás s výsledkem jednání seznámil a přednesl návrh na usnesení.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. 3. 1993 do 31. 1. 1994 projednala stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky po projednání tohoto bodu nepřijala žádné usneseni, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně neschválit zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysíláni tak, jak je uvedena v tisku 855. Příslušné usnesení výboru nebudu předčítat, je hodně dlouhé a podle mých informací bylo rozdáno všem poslancům, takže ho máte před sebou.

Na základě výše uvedeného, jakožto zpravodaj výboru, jsem povinen navrhnout Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna neschvaluje zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, uvedenou v tisku 855."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil kolega Jaroslav Soural a připraví se kolega Přibáň. Jiné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu Levého bloku ke zprávě o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Poslanecký klub Levého bloku předloženou zprávu nepodpoří. K tomuto postoji nás vedou následující základní důvody.

Za prvé Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání se podle našeho názoru nepodařilo vydobýt postavení silného a kompetentního orgánu, který se těší patřičné důvěře a autoritě.

Za druhé máme závažné výhrady k některým rozhodnutím Rady, zvláště v oblasti licenčního řízení. Jsme též přesvědčeni, že udělování licencí musí vycházet z jasné komplexní a systémové koncepce, jež by respektovala principy svobodného podnikání při současném uznání nezbytnosti určitých koordinačních a regulačních mechanizmů. Předložená zpráva a především konkrétní praxe dokládají, že se Rada dosud k takové koncepci nedopracovala.

Za třetí má zpráva nedostatečnou vypovídací hodnotu t hlediska potřeby vysvětlení klíčových nebo diskutabilních rozhodnutí Rady.

Postrádáme též seriózní analýzu současné kapacity mediálního trhu a očekávaných trendů, přesnější charakteristiku pokrytí jednotlivých oblastí rozhlasovým a televizním vysíláním, stavu a problémů veřejnoprávního i soukromého sektoru vysílání a návrhy na řešení.

Dámy a pánové, poslanecký klub Levého bloku považuje stejně jako před rokem za nutné v této souvislosti konstatovat, že konstrukce, místo ve struktuře státní správy i kompetence Rady, legislativní rámec pro její činnost a další otázky zůstávají i nadále otevřenou záležitostí.

Po tomto stručném stanovisku mi dovolte přednést návrh na usnesení v tomto znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. neschvaluje zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání;

2. žádá Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, aby nejpozději do 17. června 1994 vypracovala dodatek ke zprávě, v němž by reagovala na příslušné usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, stanovisko Asociace provozovatelů soukromého vysílání České republiky o dosavadní činnosti Rady a připomínky vzešlé z rozpravy:

3. žádá stálou komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro sdělovací prostředky, aby nejpozději do 30. 6. 1994 vyjádřila, zda považuje za dostačující stávající legislativní vymezení postavení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, a případně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na řešení."

Stručné zdůvodnění: Bod 1 vyplývá ze stanoviska klubu, bod 2 je zcela logickým požadavkem s tím, že navíc žádáme, aby se Rada v dodatku, který navrhujeme, vyjádřila i ke stanovisku Asociace provozovatelů soukromého vysílání, které považujeme za zásadní. Každý poslanec ho má k dispozici i Rada ho má k dispozici. Myslíme si, že by to bylo žádoucí.

Třetí požadavek - požadavek ve vztahu ke stálé komisi - vyplývá z našeho přesvědčení, že určité kroky, které ve vztahu k tomuto problému by mohly následovat, jsou natolik zásadní, že bez jasné koncepce co dál by mohla vzniknout větší škoda než užitek.

Jsme též přesvědčeni, že některá vyjádření, která jsme zaregistrovali pozorně v tisku, jsou velice závažná. Chceme zjistit na této - podle mne přirozené - půdě, do jaké míry tato vyhlášení mají patřičnou politickou oporu a zda jsou seriózně promyšlena. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP