Čtvrtek 2. června 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Ministr kultury Pavel Tigrid odpověděl na interpelaci poslanců Hany Orgoníkové a Pavla Seifera ve věci zrušení divadelní scény Krušnohorského divadla, podle sněmovního tisku 928. Odpověď se předkládá jako tisk 928 A.

Ptám se paní poslankyně, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, odpověď pana ministra Tigrida považuji za uspokojivou. Děkuji za ni a zároveň děkuji za soukromý dopis, který mně pan ministr zaslal.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslanců Hany Orgoníkové a Pavla Seifera ve věci zrušení divadelní scény Krušnohorského divadla, podle sněmovního tisku 928 A." Jedná se o 113. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 70 poslanců, proti nikdo, zdržel se jeden poslanec.

Ministr kultury Pavel Tigrid odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci záchrany dřevěného kostelíka v Loučné Hoře na Jičínsku, podle sněmovního tisku 950. Odpověď se předkládá jako tisk 950 A.

Pan poslanec se vyjádří. Prosím.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové ve své odpovědi mne pan ministr kultury podrobně informoval o situaci, v jaké se nachází v současné době záchrana kostelíka v Loučné Hoře. Tato odpověď mne uspokojuje v tom smyslu, že samozřejmě během měsíce mohl pan ministr těžko v této věci udělat něco více. Přesto bych uvítal, kdyby v době, až začnou nějaké konkrétní akce pro záchranu kostelíka, mne Ministerstvo kultury nebo pan ministr informovali o dalším vývoji situace. V současné době mne odpověď uspokojuje. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan poslanec souhlasí s odpovědí a ve stenozáznamu je jeho požadavek vůči ministru kultury.

Otevírám rozpravu. Nikdo se do ni nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci záchrany dřevěného kostelíka v Loučné Hoře na Jičínsku, uvedenou v tisku 950 A." Budeme hlasovat. Jedná se o 114. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 83 poslanců, proti nikdo, zdrželi se 3 poslanci.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci zabezpečení důchodců v České republice, podle sněmovního tisku 891. Odpověď se předkládá jako tisk 891 A. Ptám se pana poslance, zda souhlasí. Ano, pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci zabezpečení důchodců v České republice, uvedenou v tisku 891 A."

Budeme hlasovat. Jedná se o 115. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování je ukončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 76, proti 3, zdrželo se 11 poslanců.

Pan poslanec Hirš oznamuje, že má náhradní kartu číslo 14.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci populačního vývoje v České republice, podle sněmovního tisku 970. Odpověď se předkládá jako tisk 970 E. Pan poslanec se vyjádří.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji oběma pánům ministrům - Rubášovi i Vodičkovi - za zevrubné odpovědi na moji interpelaci o nepříznivém a kritickém populačním vývoji v České republice. Oba ministři jsou si nepříjemného jevu vědomi a pokládají ho za víceméně přechodný. Obrat je očekáván po roce 2000. Obě ministerstva přijímají jistá systémová opatření. Dávám na zvážení, zda by nepříznivý populační vývoj v naší republice neměl být předmětem komplexní starosti celé vlády. S odpovědí na interpelaci od obou pánů ministrů souhlasím. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Dovolím si navrhnout vám následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpověďmi ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky a ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci populačního vývoje v České republice, uvedených v tisku 970 E a 970 H."

Budeme hlasovat. Jedná se o 116. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování je ukončeno.

Pro hlasovalo 72, proti 2, zdrželo se 5. Návrh byl přijat.

Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci privatizace kutnohorské nemocnice, podle sněmovního tisku 816. Odpověď byla předložena jako tisk 816 A. Její projednávání bylo na 18. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. Pan poslanec souhlasí. Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci privatizace kutnohorské nemocnice, uvedenou v tisku 616 A."

Budeme hlasovat. Jedná se o 117. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování je ukončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 69, proti nikdo, zdrželo se 9 poslanců.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty ve věci řešení trestního oznámení podaného 1. dubna 1993 Janem Vikem jménem Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa na Viktora Koženého, prezidenta Harvardských investičních fondů, podle sněmovního tisku 853. Odpověď byla předložena jako tisk 853 A. Její projednávání bylo na 18. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslanců.

Nyní se ptám pánů poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou. Páni poslanci souhlasí s odpovědí. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty ve věci řešení trestního oznámení podaného 1. dubna 1993 Janem Vikem jménem Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa na Viktora Koženého, prezidenta Harvardských investičních fondů, uvedenou v tisku 853 A."

Budeme hlasovat. Jedná se o 118. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování je ukončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 80, proti nikdo, zdrželo se 5 poslankyň a poslanců.

Ministr životního prostředí František Benda odpověděl na naléhavou interpelaci poslance Jaroslava Broulíka ve věci dozoru a kontroly nad odstraňováním odpadu, podle sněmovního tisku 970. Odpověď se předkládá jako tisk 970 A. Ptám se pana poslance, zda si přeje vyjádřit. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, problematika dovozu druhotných surovin, uvedených v tzv. Zeleném seznamu nařízení Evropské unie, byla sice projednávána na poradě vedení Ministerstva životního prostředí již v prosinci 1993, avšak od té doby nebyla učiněna potřebná opatření, která by mohla zamezit možným problémům při dovozu druhotných surovin do České republiky. Vzhledem k tomu, že jsme se nepřipojili k tzv. Zelenému seznamu nařízení Evropské unie, mělo Ministerstvo životního prostředí vytvořit dostatečně účinný a flexibilní systém zabezpečující bezproblémový dovoz druhotných surovin a dále mělo informovat orgány státní správy a průmyslové podniky o způsobu řešení do doby, než bude v novele zákona o odpadech provedena harmonizace naší legislativy s legislativou zemí Evropské unie v této problematice.

Po interpelaci v Poslanecké sněmovně se uskutečnilo dne 3. 5. na Ministerstvu životního prostředí pracovní jednání, na kterém se jednalo o náhradním řešení dovozů a vývozů druhotných surovin v návaznosti na nařízeni Evropské unie. V tomto smyslu byla zpracována odpověď pana ministra Bendy na interpelaci. Toto řešení, i když vytváří přísnější kontrolu nad dovozem druhotných surovin, než mají země Evropské unie, ve skutečnosti zatíží zpracovatele druhotných surovin dalším procedurálním řízením se zjevným časovým prodlením při vyřizování žádostí o dovozy.

Přestože Ministerstvo životního prostředí vytvořilo náhradní systém na dovoz druhotných surovin, nemusí jej ale země Evropské unie uznat, neboť Česká republika dosud neakceptovala již zmíněné nařízení. V krajním případě se zastaví dovoz nebo vývoz druhotných surovin, event. se radikálně sníží, a jeho objem lze tedy vyjádřit za období šesti měsíců se ztrátou ve výši 800 milionů korun, a to se jedná pouze za kovové odpady a odpadový papír.

Nedostatek finančních prostředků se následně projeví u zpracovatelských podniků v omezení investiční činnosti, odsunu řešení ekologických škod způsobených minulou činností, splácením úvěrů a dále se zvýší ceny finálních výrobků v důsledku zvýšeného objemu dovozu surovin nebo polotovarů.

Ministerstvo životního prostředí neinformovalo ostatní orgány státní správy, včetně průmyslových podniků, o opatřeních, která připravují ve věci dovozu druhotných surovin. Potřebné informace budou uvedeny ve Zpravodaji Ministerstva životního prostředí až v červenci nebo srpnu t. r., tzn. tri měsíce od doby účinnosti nařízení Evropské unie a 15 měsíců od schválení tohoto nařízení Radou. Je zde vidět prodlení, které nám může způsobit vážné ekonomické problémy. V interpelaci se mně nelíbí, že zde vůbec nejsou zohledněny ekonomické dopady, tak jako se mně nelíbí, když třeba podniky přehlíží ekologické zatížení a problémy, se kterými se tady potýkáme. Ministerstvo životního prostředí musí zohlednit, že svými rozhodnutími nebo liknavým přístupem může snížit zdroje, které jsou potřeba právě pro Ministerstvo životního prostředí, pro zlepšení zátěží, které tady zůstaly po předcházející době.

Z těchto důvodů nemohu s odpovědí na interpelaci souhlasit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže ji ukončím a navrhuji přijmout následující usnesení ve smyslu vyjádření kolegy Broulíka.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na naléhavou interpelaci Jaroslava Broulíka ve věci dozoru a kontroly nad odstraňováním odpadu, uvedenou v tisku 970 A."

Než budeme hlasovat, ano, dovolil jsem si vás odhlásit a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat. Někdo z poslanců chce, abych zopakoval návrh usnesení? Není tomu tak. Zahájil jsem 119. hlasování.

Ptám se, kdo návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo ukončeno.

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 36, proti 21, 18 se zdrželo.

Dovolte, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na naléhavou interpelaci poslance Jaroslava Broulíka ve věci dozoru a kontroly nad odstraňováním odpadu, uvedenou v tisku 970 A."

Je zahájeno 120. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 20, zdrželo se 17 poslanců.

Ministr životního prostředí František Benda odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci nakládání s odpady v obci Čísovice, okres Praha-západ, tisk 905. Odpověď se předkládá jako tisk 905 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Ano, pan poslanec souhlasí, děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci nakládání s odpady v obci Čísovice, okres Praha-západ, uvedenou v tisku 905 A."

Budeme hlasovat. Jedná se o 121. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování bylo ukončeno.

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 66, proti nikdo, zdrželo se 5 poslanců.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Evy Matouškové, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha ve věci privatizace Sdruženého ambulantního zařízení v Železném Brodě podle tisku 942. Odpověď se předkládá jako tisk 942 A.

Ptám se pánů poslanců, zda souhlasí s odpovědí. Ano. Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Evy Matouškové, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha ve věci privatizaci Sdruženého ambulantního zařízení v Železném Brodě, uvedenou v tisku 942 A."

Budeme hlasovat. Jedná se o 122. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je ukončeno.

Návrh byl přijat - pro 58, proti nikdo, zdrželo se 14 poslanců.

Ministr dopravy Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci pochybného vydávání homologačních certifikátů podle tisku 979. Odpověď se předkládá jako tisk 979 A. Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že ve stejné otázce jsem interpeloval i pana ministra vnitra a ještě nemám tu odpověď od Ministerstva vnitra, nemohu komparovat odpovědi, a proto bych vás chtěl požádat, abyste toto přerušil pro příští schůzi.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Má někdo z poslanců připomínku k tomu, abychom projednávání této interpelace přerušili? Není tomu tak. Je tedy tato interpelace přerušena do příští schůze.

Než ukončíme tento bod, chci vám ještě sdělit, že jste obdrželi písemné odpovědi na otázky a podněty, přednesené poslanci na předchozích schůzích. Jde o odpovědi uvedené ve sněmovních tiscích 904 N, 906 A, 907 A, 908 A. 912 A, 970 D a na podněty uvedené ve sněmovních tiscích 965 A, 970 C. Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na program jednání schůze Poslanecké sněmovny.

Děkuji. Tím jsme ukončili bod 18 podle schváleného pořadu.

Protože jsme obdrželi společnou zprávu k bodu 19 až dnes v 8.00 hodin, musíme bod 19 začít projednávat až zítra ráno. Začneme tedy projednávat další bod, kterým je bod 20, a to

XX.

Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké

sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky

podle sněmovního tisku 916 a 994

Z pověření vlády nám předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 916, odůvodní ministr vnitra Jan Ruml, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Ústava České republiky předpokládá existenci druhé komory parlamentu, senátu, a stanoví základní podmínky výkonu volebního práva. Organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu voleb pak stanoví zákon.

Na základě zmíněného ustanovení Ústavy předkládá vláda České republiky návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, který projednala na své schůzi dne 23. února 1994.

Volby do Senátu nebyly dosud v našem právním řádu upraveny, a proto se navrhuje úprava, vycházející přímo z jednotlivých ustanovení Ústavy s využitím zkušeností z většinových volebních systémů, používaných v zahraničí. Pro volby do Poslanecké sněmovny byl využit v maximální možné míře dosavadní zákon o volbách do České národní rady č. 54/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelé i vláda dospěli k názoru, že by nebylo vhodné ponechat zmíněný zákon i pro volby do Poslanecké sněmovny v dalším volebním období, protože je s ohledem na Ústavu České republiky terminologicky a částečně i věcně překonán. Za účelné rovněž považuji, aby problematika voleb do obou komor parlamentu byla upravena komplexně v jednom zákoně, protože řada volebních institutů je pro volby do obou komor společných. Jde zejména o seznamy voličů. Volební okrsky, některé volební komise, soudní přezkoumávání a některé organizační otázky. Volební zákony významným způsobem určují bližší podmínky účasti občanů v demokratické společnosti na výkonu státní moci, a proto bylo naším úmyslem jako předkladatelů navrhnout zákon, který by měl mít platnost pro delší časové období, a který nebude třeba v dohledné době výrazněji měnit.

Diskuse, která k předloženému návrhu zákona proběhla ve výborech Poslanecké sněmovny i ve veřejnosti, ukázala, jaký význam je volebnímu zákonu přikládán.

Předložený návrh kromě již zmíněné zcela nové úpravy voleb do Senátu upravuje odchylně nebo podrobněji řadu volebních institutů. Jedná se zejména o stálé a zvláštní seznamy voličů a stálé volební okrsky, soudní přezkoumávání, opatření volebních orgánů ještě před samotným hlasováním a řadu upřesnění dosavadní právní úpravy.

Velmi diskutovanou byla otázka vytvoření volebních obvodů pro volby do Senátu. Nejbližší Ústavou požadovanému většinovému systému je volba 81 volebních obvodů. Návrh těchto obvodů tvoří přílohu předloženého zákona. V souladu s článkem 107 ústavy řeší předložený návrh způsob určení třetiny senátorů, jejichž volební období bude dvouleté, čtyřleté nebo šestileté. Vychází se z toho, že by bylo vhodné délku volebního období stanovit předem. Proto se v návrhu vymezují na základě číselné řady a značení volební obvody, v nichž se volí na 2, 4 nebo 6 roků.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik moje úvodní slovo. Závěrem bych chtěl občanům této země, Senátu, vládě a také sám sobě popřát, aby naši cestu za Senátem provázela věcně argumentativní diskuse, politický cit i vkus a nakonec snad i trocha štěstí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Ivanu Maškovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jste obdrželi jako tisk 994.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP