Čtvrtek 2. června 1994

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, pan ministr ve svém úvodním slově správně zdůraznil, že zákony, které určují podmínky a způsob výkonu volebního práva, jsou zákony zásadní důležitosti. Naše Ústava na to pamatuje a ve svém čl. 40 pro tyto zákony a několik dalších volí zvláštní režim, takže v případě, že bychom měli již ustavený Senát, bylo by nutno pro tento volební zákon mít stejné usnesení obou komor parlamentů.

Z těchto důvodů byl vládní návrh zákona předložen k projednání všem výborům parlamentu, s výjimkou výboru mandátového a imunitního. Výbory se ve výsledcích svého jednání značně liší. Jeden výbor nedoporučil další projednávání přiloženého návrhu a požádal vládu, aby zpracovala odděleně volební zákony pro volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. Jeden výbor přerušil projednávání a doporučil Poslanecké sněmovně, aby spojila projednávání návrhu s projednáváním vládního návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávních celků. Jeden výbor nevyslovil s předloženým návrhem souhlas. Další tři výbory nepřijaly k návrhu žádné usnesení. Z toho ústavně právní výbor přijal ale řadu pozměňovacích návrhů a ve svém konečném hlasování hlasovalo pro zákon 4, proti 4 a 6 se hlasování zdrželo. Hospodářský výbor vzal předložený návrh zákona na vědomí. Další tři výbory doporučily sněmovně přijmout vládní návrh zákona s připomínkami.

Společná zpráva byla tedy zpracována zejména na základě připomínek těchto tří výborů a byly do ní zahrnuty některé připomínky legislativně technického rázu, přijaté na výboru ústavně právním.

Z důležitých politických záležitostí, kterými se liší společná zpráva od společného návrhu, asi toto:

Společná zpráva v souladu s Ústavou České republiky neomezuje výkon volebního práva do Poslanecké sněmovny na místo trvalého pobytu na území republiky. Dále několik pozměňovacích návrhů se týká toho, aby na kandidátkách byla povinnost uvést kandidáta, jeho stranickou příslušnost nebo skutečnost, že tento kandidát není členem žádné politické strany. Rozdíl je v § 59, kde číslovka 27 - odchylka od průměrného počtu obyvatel v jednom volebním obvodu do Senátu - byla ve vládním návrhu 27% a zpravodajové navrhují, na základě jednání ve výborech, aby tato odchylka byla pouze 15%. K tomu jen několik slov.

27%, jako odchylka nahoru i dolů, by prakticky znamenalo dvojnásobnou váhu hlasů v největším volebním obvodu oproti volebnímu obvodu nejmenšímu. Taková odchylka není zvykem - je zvykem v těch zemích, kde Senát nebo Parlament je většinově volen a je složen na základě regionálního, spolkového nebo federálního uspořádání. Tam, kde jde o unitární záležitosti, není tato odchylka zvykem a lze prokázat, že i odchylka 15% je poměrně výjimečná.

Při většinových volbách ve Velké Británii se odchylka pohybuje do 10% a jsou některé státy, například stát Florida, kde odchylka je plus minus jeden občan.

V tomto směru v § 59 souvisí také změna v příloze č. 3 zákona. Nová příloha je součástí společné zprávy a byla zařazena ze dvou důvodů:

1. Proto, že odchylka, která byla součástí vládního tisku, nevyhovovala odchylce 15%, o které jsem před chvilkou hovořil,

2. proto, že příloha č. 3 ve vládním návrhu pominula některá území republiky, zejména některé městské části a tzv. vojenské újezdy, z čehož vyplývá, že občané těchto území by byli zbaveni volebního práva do Senátu, pokud by vládní návrh byl přijat v té podobě, ve které je součástí tisku 916.

Z toho důvodu byla zařazena nová příloha, která vychází z původního návrhu ministerstva vnitra, který byl připraven pro jednání vlády a liší se od něj pouze jiným číslováním volebním krajů a volebních obvodů tak, aby byla co nejvíce zajištěna mozaikovitost volební mapy, tedy toho, jak spolu budou souviset obvody s volebním obdobím v prvních volbách dvouletým, čtyřletým nebo šestiletým.

Ke společné zprávě mám ještě několik technických připomínek. Prosím vás, abyste si v ní některé věci upravili. V § 1 odst. 1 je dvakrát použito sloveso "nahradit". Jedno z nich si škrtněte.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím pana společného zpravodaje, aby současně řekl číslo listu nebo strany společné zprávy, aby se to poslancům snadněji hledalo, a vás, dámy a pánové, prosím o klid. Společný zpravodaj vás žádá, abyste si opravili některé údaje ve zprávě.

Poslanec Ivan Mašek: Je to strana dvě na konci horní třetiny.

Další nedopatření se stalo u přílohy č. 3, kde vždy pod slovem "volební obvod" na druhém řádku je jakési číslo, které do návrhu zákona nepatří. Toto číslo si dejte do závorky, není součástí návrhu zákona. Je uváděno pro vaši informaci a udává počet obyvatel v daném volebním obvodu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to jasné, dámy a pánové? (Hlasy ze sálu: Není.)

Poslanec Ivan Mašek: Prosím vás, abyste v příloze č. 3 v čl. 1, seznam volebních obvodů pro volby do Senátu, strana 4-14 vždy u volebního obvodu si dali do závorky šestimístné číslo, které předchází určení mapy obvodu (tedy v prvním případě číslo, které předchází slovům "severní část okresu Karlovy Vary"). Toto číslo není součástí návrhu zákona, je jen orientací pro vás, jde o počet obyvatel volebního obvodu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o všechny volební obvody. Děkuji za upřesnění. Děkuji panu společnému zpravodaji.

K předloženým písemným podkladům a k předneseným projevům otevírám rozpravu, do které se přihlásilo dosti poslanců. Jako první bude hovořit pan poslanec Hirš, připraví se pan poslanec Exner.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, když jsme koncem roku 1992 schvalovali ústavu nového českého státu, řada z nás byla přesvědčena, že tímto dokumentem pokládáme základ nového demokratického parlamentního systému, založeného na principu vzájemné kontroly a vyváženosti. Byli jsme přesvědčeni, že tímto krokem začíná změna zděděného totalitního vládního systému. Řada z nás také do Ústavy vkládala naděje, že náš parlamentní systém naváže na demokratické tradice první republiky, promítne do sebe i zkušenosti osvědčených principů tradičných demokracií. Dovolím si připomenout, že pro tuto ústavu a systém, který v ní byl zakotven, hlasovali i poslanci levice. Je proto pro nás o to nepochopitelnější, že právě tito poslanci předkládají návrh na zrušení dvoukomorového parlamentu a budeme-li důslední, v podstatě návrh na zrušení ústavy v té podobě, pro kterou sami hlasovali.

Dovolte mi proto, dámy a pánové, pár slov, proč právě parlamentní frakce Liberální strany národně sociální pokládá za stěžejní zachování Ústavy České republiky a její naplnění v námi schválené podobě. Položme si otázku, proč demokracie ve vyspělých státech, jako jsou USA, Kanada, Velká Británie, Austrálie a další jsou po staletí tak stabilní, proč u nich nedochází k politickým zvratům, proč nepoznaly diktátorské a totalitní režimy. Jsem přesvědčen, že tomu tak je ze dvou důvodů:

Za prvé - jejich parlamentní systém, ověřený dlouhým časovým vývojem, je založen na principu vzájemné kontroly a vyváženosti dvou parlamentních komor, kdy legislativní proces je podřízen projednání a schvalování dvěma různými tělesy, čímž se riziko nedokonalosti přijímaných právních norem do jisté míry snižuje.

Za druhé - dále je to volebním systémem. K tomu mi dovolte pár poznámek. V naší republice je tradiční poměrný volební systém, kdy obsazení parlamentu v podstatě kopíruje poměr hlasů získaných pro jednotlivé politické strany. Tento systém umožňuje získat mandáty i stranám stojícím na extrémních křídlech politického spektra, stačí pouze překročit povolené kvórum. Uvedu příklad. Měl jsem rozhovor s jedním kolegou, poslancem za Komunistickou stranu, a ten mi řekl asi toto: my budeme proti čistě většinovému systému, protože v systému poměrném svých 8% vždy sesbíráme. To je v podstatě obraz všech volebních obvodů, ale nikde nezískáme požadovaných 51%.

V tom si myslím, že tkví kouzlo většinového systému. Já bych to řekl asi takto. Jsou státy, kde dvoukomorový parlament v podstatě zachránil situaci. Chci jmenovat například Rusko. (Smích v sále.) Kdyby tam nebyla druhá komora, dámy a pánové, tak tam dnes vládne Žirinovský. Většinovým systémem se zabránilo jeho převaze v parlamentním systému Ruské republiky. Je to tak.

Já si myslím, že to je hlavní důvod, proč chceme dvoukomorový parlament, to je hlavní důvod, proč jsme prosadili většinový systém do Senátu.

Naše strana se proto plně ztotožňuje s duchem vládního návrhu zákona o volbách do Senátu, který je v podstatě shodný s naším původním návrhem. Plně se stavíme za prosazení 81-mandátových obvodů. Důvodů je několik. Především je to jediný způsob, jak opravdu naplnit ducha a obsah ústavy a zároveň je to jasný a srozumitelný princip, který odpovídá ústavně předepsanému většinovému systému volby.

Chci nabádat k tomu, abychom odstranili úzké stranické zájmy a podřídili se zájmu obecnému. Nejde o to, aby se kandidáti některých stran dostali do Senátu na druhém nebo třetím místě. Já jsem přesvědčen, že i toto si strany přejí, aby do Senátu zasedli jejich vítězní kandidáti, ti nejlepší, kteří mohou být do senátní kampaně nasazeni. Jedině takto utvořený Senát může úspěšně plnit svou ústavně předepsanou úlohu.

Vládní návrh zákona vytváří adekvátní prostor k tomu, aby o tom, kdo bude senátorem, si skutečně občané rozhodli sami, jak se na řádnou demokracii sluší a patří.

Návrh zákona o volbách do Senátu výrazně a přijatelně reflektuje praxi běžnou ve většině demokratických zemí a nemáme k němu žádné zásadní výhrady. Apeluji proto na demokratický instinkt všech přítomných poslankyň a poslanců, o nichž vím, že tvoří v této sněmovně většinu. Těm, o nichž vím, že je nepřesvědčí žádná logická argumentace, říkám alespoň jedno - Senát bude jednou z nejdůležitějších záruk, že svoboda a demokracie se v této zemi stanou trvalou normou, kterou se nepodaří jen tak lehce zpochybnit.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, čeká nás rozhodnutí, jehož výsledek zásadním způsobem ovlivní stabilitu našeho parlamentního systému a vyšle světu signál o naší důvěryhodnosti, spolehlivosti a neměnnosti našich zásadních rozhodnutí.

Ukažme tedy, že demokracie a úcta k Ústavě tvoří neodmyslitelnou součást našeho občanského i politického jednání.

Poslanci naší strany budou pro zákon o volbách do Senátu hlasovat v souladu s naší tradicí a v souladu s naším pevným přesvědčením, že ústavně zakotvený demokratický Parlament, dvoukomorový, bude určitou zárukou stability demokracie v naší zemi. Jsme však vázáni podmínkou 81 mandátových obvodů. Každý jiný systém by dle našeho názoru neplnil účel, pro který byl Senát stvořen a který jsme vlastně do Ústavy zakotvili.

Dámy a pánové, jestli dovolíte, hned bych přednesl několik pozměňovacích návrhů k návrhu zákona. Především k § 60.

§ 60 hovoří o tom, jak mají být vytvořeny obvodní volební komise. Protože, dámy a pánové, se jedná o většinový volební systém, se kterým nemáme zkušenosti, a protože většinový volební systém je především volbou osobností, ptám se, jak bude vytvořena obvodní volební komise, když budou kandidovat jenom nezávislí kandidáti.

Navrhuji proto tuto úpravu: za odst. 1 vložit odst. 2, který zní: "V případě, že do volebního obvodu kandidují pouze nezávislí kandidáti, určí členy obvodní volební komise nejpozději do 60 dnů přede dnem voleb přednosta Okresního úřadu, pověřeného volbami." Ostatní odstavce by se přečíslovaly.

Dále navrhuji v § 61 odst. 6, který ukládá povinnost získat u nezávislého kandidáta petici s tisíci podpisy jsem přesvědčen o tom, že je to diskriminující opatření vůči nezávislým kandidátům, právě proto, že se jedná o většinové volby, a právě proto, že tisíc podpisů v podstatě stačí na vytvoření politické strany. V podstatě člen politické strany, byť o 20 členech, může ve volbách jednoduše kandidovat a nemusí shánět žádné podpisy. Navrhuji tedy tento § vypustit a zároveň upravit v § 64 příslušné ustanovení, že se odpouštějí podpisy u kandidáta, u něhož strana zanikla; tedy navrhuji vypustit odst. 6 a upravit v § 64 příslušné znění.

Nakonec si dovolím poslední pozměňovací návrh, a sice v § 97 v odst. 1 slovo "polovině" nahradit "jednou třetinou". V přechodných ustanoveních se hovoří o tom, že do Ústřední volební komise v senátních volbách mohou kandidovat své zástupce strany, které kandidují v polovině volebních obvodů.

Domnívám se, že těch stran bude velice málo, které budou kandidovat v polovině volebních obvodů už vzhledem ke kauci. Proto navrhuji snížit toto kvórum na jednu třetinu. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím kolegu Exnera. Připraví se kolega Loukota.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, KSČM nepodporovala při vytváření Ústavy vznik Senátu. V rámci tehdejšího klubu Levého bloku jako koalice KSČM a DL ČSFR jsme také takové prohlášení udělali.

Nesouhlasíme s vytvořením Senátu ani v současné době. Pro případ, že by však Senát vytvořen byl, se domníváme, že je potřeba v naší sněmovně přijmout volební zákon co nejlepší.

Předložené návrhy volebních zákonů bohužel nesplňují podmínku zlepšování současných volebních zákonů. Podle našeho názoru z hlediska postupu demokracie v naší zemi dochází spíše ke zhoršení. Pro zákon o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu přednesu několik základních pozměňovacích návrhů, u nichž se domnívám, že jde o klíčové otázky zhoršení současného stavu.

První pozměňovací návrh se týká § 16 odst. 1, kde se stanoví délka volební kampaně. Vzhledem k rozsáhlým volebním obvodům, rovnajícím se krajům pro volby do Poslanecké sněmovny, a vzhledem k tomu, že ne všechny politické strany si budou moci dovolit propagovat své myšlenky prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků všeobecně dostupných, domníváme se, a jsme názoru, že zkrácení volební kampaně je věc, která určité politické strany omezuje.

Navrhujeme v odst. 1 § 16 nahradit číslo 16 číslem 25, což odpovídá současné délce volební kampaně podle zákona o volbách do ČNR.

Druhá otázka se týká problematiky kaucí. Jsme zásadně proti kaucím při volbách. Kauce narušují rovnoprávnost občanů a zvýhodňují občany, kteří jsou ekonomicky silní, politické strany a politická hnutí, které jsou ekonomicky silnými, proti politickým stranám a politickým hnutím, případně nezávislým kandidujícím občanům, kteří nesplňují tuto podmínku. Na základě toho navrhujeme § 35 vypustit.

Nebude-li přijat tento návrh, navrhujeme, aby v § 35 odst. 1 byl ve znění: "Politická strana nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována v alespoň jednom volebním kraji, složí na zvláštní účet zřízený Ministerstvem financí do tří dnů po oznámení k registraci (podle § 34 odst. 1) kauci 500 tis. Kč a oznámí to do dvou dnů po složení kauce Krajské volební komisi."

Odst. 2 a odst. 5 tohoto paragrafu vypustit.

Pokud by nebyl přijat ani tento pozměňovací návrh, chci ho dále přednést ve variantě, kdy by v odst. 1, částka 500 tis. Kč byla nahrazena částkou 750 tis. Kč.

Dále v tomto paragrafu v odst. 4, kde jde o problematiku vracení kaucí při určitém volebním výsledku, se domníváme, že vrácení kauce jen při postupu do prvního skrutinia je příliš přísná podmínka, která opět diskriminuje ve volbách strany, které si nejsou jisty dosažením výsledku, odpovídajícímu prvnímu skrutiniu a tak nepřiměřeně zužuje účast ve volbách hlavně z hlediska stran menších, s menším výsledkem.

Navrhuji proto, aby slova "postoupily do prvního skrutinia" byla nahrazena slovy "získaly v prvním skrutiniu nejméně 2% z celkového počtu platných hlasů". Pokud by tento návrh nebyl přijat, předkládám ho ještě ve variantě, že by 2% byla nahrazena 3%.

Plně souhlasím s návrhem pana poslance Hirše, který se týká vypuštění petice ze zákona, pokud jde o volby do Senátu. Jenom si dovolím precizovat předložený návrh tak, že zní takto: § 61 odst. 6 vypustit a v § 64 odst. 3 poslední větu vypustit.

Problematika kauci se týká také voleb do Senátu, a to v § 65.

Navrhuji § 65 vypustit. Pokud nebude tento pozměňovací návrh přijat, navrhuji, aby v § 65 odst. 2 byla částka 20 tisíc nahrazena částkou 5 tisíc. Pokud by ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat, navrhuji ještě variantu 10 000 tisíc. Analogicky v odstavci 4 § 65 navrhuji, aby údaj 10% byl nahrazen údajem 4%, pokud by nebylo přijato - 5%, pokud by nebylo přijato - 6%. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím kolegu Loukotu, připraví se kolega Ortman.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, dříve než začnu jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ předkládat jednotlivé pozměňovací návrhy, dovolím si krátkou rekapitulaci institutu Senátu jako takového. Již při projednávání návrhu Ústavy ČR koncem roku 1992 jsme upozorňovali na nadbytečnost senátu. Bohužel našim pozměňovacím návrhům nebylo vyhověno a zakotvení senátu v Ústavě byl také jeden z důvodů, proč jsme hlasovali proti přijetí Ústavy ČR.

Ihned po přijetí ústavy jsme podali návrh ústavního zákona na vypuštění senátu. Tento se projednával v Poslanecké sněmovně takřka rok a půl a nakonec byl před několika měsíci zde, na schůzi Poslanecké sněmovny zamítnut. Takže dnes stojíme před prakticky konečným rozhodnutím ohledně senátu. Naší snahou, která je obsažena v následujících pozměňujících návrzích je to, aby - pakliže bude přijat zákon o volbách do senátu - byl pokud možno co nejméně špatný.

Tím se dostávám k samotným pozměňujícím návrhům k vládnímu návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu ČR (tisk 916).

Navrhuji v oddílu prvním § 16 vložit nový odstavec 3, ostatní přečíslovat, v tomto znění: "Volební kampaň smí probíhat pouze ve státních sdělovacích prostředcích."

V oddílu druhém § 31 odst. 1 nahradit novým zněním: "Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat pouze parlamentní politické strany, nebo politické strany, které mají alespoň 10 000 členů, nebo ty politické strany, které předloží petici podporující jejich kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 10 000 podpisy voličů s uvedením jejich jmen, příjmením, rodného čísla a bydliště. Podpis pod petici nelze vzít zpět. Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny se podávají nejpozději do 60 dnů před dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli krajské volební komise."

V oddílu třetím § 59, nahradit odstavec 1 novým zněním: "Pro volby do senátu se na území ČR vytváří 27 volebních obvodů. V každém volebním obvodu se volí 3 senátoři. Volební obvody jsou stanoveny v příloze tři, která je nedílnou součástí tohoto zákona." Odst. 2 vypustit bez náhrady.

V § 61 odstavec 6 číslovku 1 000 nahradit číslovkou 5 000.

V § 65 odstavec 4 číslovku 10% nahradit číslovkou 5%.

§ 75 nahradit novým zněním: "Zvoleni jsou 3 kandidáti při použití zásady, že kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů je zvolen na 6leté funkční období, druhý nejúspěšnější na 4 a třetí na dva roky."

§ 76 vypustit bez náhrady, ostatní paragrafy se přečíslují.

V oddíle čtvrtém § 84 číslovku 3% nahradit číslovkou 4%.

V části třetí § 94 vypustit bez náhrady, ostatní paragrafy se přečíslují.

Přílohu č. 3 k zákonu o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu ČR - seznam volebních obvodů pro volby do senátu s uvedením jejich sídla, změnit takto:

Volební obvod č. 1 zahrnuje území městské části Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, dále území městské části Praha - Jižní Město, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Horní Měcholupy, Praha - Petrovice, Praha - Křeslice, Praha - Újezd, Praha - Benice. Sídlo Praha 4.

Volební obvod č. 2 zahrnuje území městské části Praha 8, Praha 9, Praha 10, dále území městské části Praha - Letňany, Praha Ďáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha - Čakovice, Praha - Kbely, Praha - Štěrboholy, Praha - Dubeč, Praha - Královice, Praha - Nedvězí, Praha - Koloděje, Praha - Běchovice, Praha - Újezd nad Lesy, Praha - Klánovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Horní Počernice, Praha - Satalice, Praha - Vinoř, Praha - Březiněves, Praha - Uhřiněves, Praha - Kolovraty, Praha - Kyje. Sídlo Praha 10.

Volební obvod č. 3 zahrnuje území městské části Praha 5, Praha 6, Praha 7, dále území městské části Praha - Jihozápadní Město, Praha - Modřany, Praha - Suchdol, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Řepy, Praha - Zličín, Praha - Chuchle, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Lochkov, Praha - Radotín, Praha - Zbraslav, Praha - Lipence. Sídlo Praha 6.

Volební obvod č. 4 je tvořen územím celých okresů Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk a Praha - východ. Sídlo Mladá Boleslav.

Volební obvod č. 5 je tvořen územím celých okresů Praha - západ, Beroun, Příbram, Rokycany, Plzeň - sever. Sídlo Příbram.

Volební obvod č. 6 je tvořen územím celých okresů Kladno, Rakovník, Louny a Litoměřice. Sídlo Kladno.

Volební obvod č. 7 je tvořen územím celých okresů Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod a Chrudim. Sídlo Kutná Hora.

Volební obvod č. 8 je tvořen územím celých okresů Benešov, Tábor, Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Sídlo Tábor.

Volební obvod č. 9 je tvořen územím celých okresů Písek, Strakonice, Prachatice, České Budějovice, a Český Krumlov. Sídlo České Budějovice. Volební obvod č. 10 je tvořen územím celých okresů Plzeň - město, Plzeň - jih, Domažlice, Klatovy. Sídlo Plzeň - město.

Volební obvod č. 11 je tvořen územím celých okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov. Sídlo Karlovy Vary.

Volební obvod č. 12 je tvořen územím celých okresů Chomutov, Most, Teplice. Sídlo Most.

Volební obvod č. 13 je tvořen územím celých okresů Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa. Sídlo v Ústí nad Labem.

Volební obvod č. 14 je tvořen územím celých okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Jičín. Sídlo Liberec.

Volební obvod č. 15 je tvořen územím celých okresů Turnov, Náchod, Hradec Králové. Sídlo Hradec Králové.

Volební obvod č. 16 je tvořen územím celých okresů Pardubice, Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Sídlo Pardubice.

Volební obvod č. 17 je tvořen územím celých okresů Svitavy, Blansko, Prostějov. Sídlo Blansko.

Volební obvod č. 18 je tvořen územím celých okresů Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč. Sídlo Žďár nad Sázavou.

Volební obvod č. 19 je tvořen územím celých okresů Znojmo, Břeclav, Brno - venkov. Sídlo Brno - venkov.

Volební obvod č. 20 je tvořen územím celého okresu Brno - město. Sídlo Brno - město.

Volební obvod č. 21 je tvořen územím celých okresů Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště. Sídlo Hodonín.

Volební obvod č. 22 je tvořen územím celých okresů Kroměříž, Zlín, Vsetín. Sídlo Zlín.

Volební obvod č. 23 je tvořen územím celých okresů Olomouc a Přerov. Sídlo Olomouc.

Volební obvod č. 24 je tvořen územím celých okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek. Sídlo Frýdek-Místek.

Volební obvod č. 25 je tvořen územím celého okresu Karviná. Sídlo Karviná.

Volební obvod č. 26 je tvořen územím celého okresu Ostrava - město. Sídlo Ostrava - město.

Volební obvod č. 27 je tvořen územím celých okresů Opava, Bruntál a Šumperk. Sídlo Opava.

Pane předsedající, pokud nebudou přijaty mé pozměňující návrhy týkající se paragrafů 59, 75, 76, 94, a přílohy číslo tři, o kterých se domnívám, že by se mělo hlasovat současně, podávám alternativní návrh k § 94 v tomto znění: "První volby do Senátu se konají ve všech 81 volebních obvodech. Senátoři ve volebních obvodech č. 1, 4, 5, 8, 10, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 45, 47, 50, 51, 54, 65, 66, 69, 72, 78 jsou voleni na dva roky.

Ve volebních obvodech č. 2, 9, 11, 12, 18, 19, 22, 27, 28, 34, 38, 39, 42, 43, 49, 53, 57, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 73, 76, 79 a 61 na čtyři roky a ve zbývajících volebních obvodech na šest let." Děkuji za pozornost.,

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Ortmana, připraví se kolega Vyvadil.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP