Čtvrtek 2. června 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Řezníčkovi. Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Ještě bych se zeptal, pane poslanče, vy jste hovořil k oběma odpovědím, čili i k odpovědi pana ministra Skalického (poslanec Řezníček: ano).

Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizačního projektu s. p. Jan Becher - tisk 963 A a 963 B."

Budeme hlasovat. Jde o 97. hlasování.

Kdo je pro navržené usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 36 hlasů, proti 43, zdrželo se 11.

Dámy a pánové, podávám ale protest, abych mohl vyhovět určitě správné námitce. Jestliže nehlasuje 33 poslanců, svědčí to o tom, že to zde není v pořádku. Vezměme to jako moje opomenutí při odhlášení, abychom nemuseli o tomto protestu hlasovat. (Projevy souhlasu.) Takže vás všechny odhlašuji a budeme hlasovat znovu.

Budeme opakovat hlasování, jehož návrh usnesení jsem před chvilkou přednesl.

Kdo je pro navržené usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování? Hlasování (č. 98) skončilo.

Pro bylo odevzdáno 43 hlasů, proti 52, 7 se zdrželo.

Toto usnesení nebylo přijato.

Dám další návrh:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe a ministra Jiřího Skalického na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizačního projektu s. p. Jan Becher, uvedenou v tiscích 963 A a 963 B."

Budeme hlasovat. Jde o 99. hlasování.

Kdo je pro navržené usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 53 hlasů, 39 proti, zdrželo se 10. Bylo dosaženo právě potřebného množství hlasů k tomu, abych mohl konstatovat, že toto usnesení bylo přijato.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci zásad poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu resortu zemědělství v letech 1994 a 1995 - tisk 970. Odpověď se předkládá jako tisk 970 F.

Ptám se pana poslance Grulicha, zda je s odpovědí spokojen.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové. Pan ministr Lux mi odpověděl v termínu, odpověděl mi podrobně, ale moje interpelace je spojena současně s interpelací, která byla směřována ve stejném problému na ministra financí pana Kočárníka. Dohodl jsem se se zástupci ministerstva financí, že počkám na jejich odpověď, protože jejich odpověď podle jejich vyjádření byla závislá na tom, jak bude znít odpověď ministerstva zemědělství. Budiž. V tom případě jsem neměl námitek, ale reagovat budu až na příštím zasedání, až budu mít obě odpovědi k této kause pohromadě. Věřím, že to pan ministr také pochopí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi a rozumím tomu tak, že v tuto chvíli bude nejvhodnější projednávání odpovědi na tuto interpelaci přerušit. - Je s tím souhlas.

Ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci výše finančních prostředků k tlumení důsledků nezaměstnanosti - tisk 927. Odpověď se předkládá jako tisk 927 A.

Prosím paní poslankyni, aby nám sdělila, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslankyně Hana Orgoníková: Ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nesouhlasí. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nehlásí nikdo. Dávám tedy hlasovat o přijetí následujícího usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci výše finančních prostředků k tlumení důsledků nezaměstnanosti, uvedenou v tisku 927 A."

Zahajuji hlasování č. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek 42 pro, 19 proti, zdrželo se 21. Návrh nebyl přijat.

Pokusím se navrhnout druhé usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci výše finančních prostředků k tlumení důsledků nezaměstnanosti, uvedenou v tisku 927A."

Zahajuji hlasování (č. 101). Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek 37 pro, 40 proti, zdrželo se 6. Návrh nebyl přijat.

Ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci rozšíření těžby koněpruských vápenců - tisk 940. Odpověď se předkládá jako tisk 940 A. Ptám se pana poslance Seifera, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Pavel Seifer: Ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nesouhlasí. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nehlásí nikdo, rozpravu uzavírám. Dávám hlasovat na přijetí následujícího usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci rozšíření koněpruských vápenců, uvedenou v tisku 940 A."

Zahajuji hlasování (č. 102). Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 39, proti 25, zdrželo se 16. Nebylo dosaženo potřebných 48 hlasů. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Navrhuji další možnou verzi usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci rozšíření těžby koněpruských vápenců, uvedenou v tisku 940 A."

Zahajuji hlasování (č. 103). Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

36 pro, proti 37, 6 se zdrželo. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslanců Alfreda Frommera, Pavla Hirše, Evy Matouškové, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha ve věci podílu obce na činnost armády - tisk 943. Odpověď se předkládá jako tisk 943 A. Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Považují odpověď za uspokojivou. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslanců Alfreda Frommera, Pavla Hirše, Evy Matouškové, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha ve věci podílu obce na činnost armády, uvedenou v tisku 943 A."

Zahajuji hlasování, pořadové číslo 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 61 pro, nikdo proti, 14 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Roberta Dostála ve věci špatné morálky některých vojáků základní služby a šikanování nováčků tzv. mazáky - tisk 949. Odpověď se předkládá jako tisk 949 A.

Ptám se pana poslance, zdali považuje odpověď za uspokojivou. Dávám mu slovo k tomu, aby se mohl vyjádřit.

Poslanec Robert Dostál: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď a byl bych rád, kdybych mohl věřit tomu, že novými opatřeními se Česká armáda bude podílet na pozitivní výchově naší mladé generace. Je totiž velmi alarmující současná kriminalita, která se týká této kategorie. S odpovědí souhlasím, děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dostálovi. Otevírám rozpravu, do níž se nikdo nehlásí, tudíž ji uzavírám. Dávám návrh na přijeti následujícího usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslance Roberta Dostála ve věci špatné morálky některých vojáků základní služby a šikanování nováčků tzv. mazáky, uvedenou v tisku 949 A.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 105.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Výsledek: 73 pro, 3 proti, zdrželo se 6 poslanců. Usnesení bylo přijato.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty ve věci řešení trestního oznámení podaného 1. dubna 1993 Jan Vikem jménem Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa na Viktora Koženého, prezidenta Harvardských investičních fondů - tisk 853. Odpověď byla předložena jako tisk 853 B. Její projednávání bylo na 18. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslanců. Ptám se, jaké je stanovisko dnes. (Poslanec za SPR-RSČ vyjadřuje souhlas z místa.) Souhlasíte. Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám a podávám návrh na přijetí následujícího usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty ve věci řešení trestního oznámení podaného 1. dubna 1993 Janem Vikem jménem Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa na Viktora Koženého, prezidenta Harvardských investičních fondů, uvedenou v tisku 853 B."

Dámy a pánové, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 106.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro bylo 76, nikdo proti, zdrželo se 5. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Jaroslava Sourala a Jaroslava Žižky ve věci ukončení zřizovatelských pravomocí okresních úřadů k okresním knihovnám. Odpověď na tisk 917 se předkládá jako tisk 917 A. Prosím pana poslance Žižku o vyjádření. Vidím, že pan poslanec Body žádá, abych provedl odhlášení, samozřejmě mu vyhovím a požádám všechny přítomné o novou prezentaci. Pan poslanec Žižka má slovo.

Poslanec Jaroslav Žižka: Pane předsedající, já bych rád požádal o přerušení dořešení námi předložené interpelace, a to z toho důvodu, že byla adresována jak na pana ministra Jana Rumla, tak na pana ministra Pavla Tigrida. Po obdržení odpovědi považuji za věci prospěšné sejít se ještě s panem ministrem Tigridem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si jenom dovolím konstatování, že pan ministr Tigrid, stejně jako pan ministr Zieleniec jsou řádně písemně omluveni u pana předsedy Poslanecké sněmovny.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Jana Vika, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci dopravní nehody Jiřího Filipa, tisk 947. Odpověď se předkládá jako tisk 947 A. Ptám se zástupce této skupiny poslanců, jaké je jejich vyjádření, zdali považují odpověď za uspokojivou. Vystoupí pan dr. Novák.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážení přítomní, vážený pane ministře, vaše odpověď na interpelaci ve věci dopravní nehody Jiřího Filipa má dva zásadní nedostatky. A to - v jednom odstavci píšete, že bylo provedeno šetření, zda pan Jiří Filip nebyl v době nehody pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Toto sdělení je prý podloženo výpovědí dvou lékařských kapacit, které ve své zprávě uvádíte. Ale vzápětí v dalším odstavci píšete doslova - cituji: Vzhledem k negativnímu výsledku základního orientačního vyšetření a především vzhledem k závažnému zdravotnímu stavu Jiřího Filipa nebyla provedena dechová ani jiná zkouška ke zjištění hladiny alkoholu nebo jiné návykové látky v krvi. Tato tělní tekutina nemohla být pro závažný zdravotní stav jmenovaného ani odebrána. Potud citace, ve které vidím základní rozpor.

Je pochopitelné, že u člověka v bezvědomí nelze provést dechovou zkoušku s nafukováním balonku, ale každý strážmistr bývalé Veřejné bezpečnosti vám potvrdí, že při zavádění infúze, která se provádí vždy při ohrožení života, se provede punkce žíly, nejčastěji v loketní jamce, pro kontrolu, zda je jehla skutečně v žíle, se injekční stříkačkou nabere několik kubických centimetrů krve a pak se nasadí infúzní souprava.

Dále vás mohu ubezpečit, že odebrat krev i od mrtvého není žádný technický problém. Sám jsem to několikrát při dopravních nehodách prováděl.

Pokud se týká dalších tělních tekutin, máte zřejmě na mysli moč k získání možnosti zjištění dalších návykových látek. Ani v tom nevidím problém. Člověku v bezvědomí je ihned zaváděn tzv. katetr neboli cévka, aby moč mohla volně odcházet. Takže vaše tvrzení o nemožnosti odběru tělních tekutin pro těžký zdravotní stav nebude brát vážně ani žákyně 1. ročníku zdravotní školy. A konečně vaše tvrzení o orientačním vyšetření, podloženém výpovědí pánů primářů a asistenta chirurgické kliniky z Bulovky čím tedy tito pánové své tvrzení o nezjištěných známkách požité alkoholu podložili, když dle vás nebyla provedena ani ta nejzákladnější vyšetření k tomuto zjištění? Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Novákovi. Rozumím jeho vystoupení jako nesouhlasu s odpovědí. O slovo se přihlásil ministr vnitra Jan Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se spokojím s konstatováním, že v působnosti Policie ČR není provádět lékařské zákroky, a doufám, že tornu tak nebude ani v budoucnosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Rumlovi a otevírám rozpravu, do níž se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení. Je tu žádost o odhlášení, kterou budu provázet prosbou o to, abyste se znovu přihlásili. Budeme pozorně sledovat, jestli přijde 67. poslanec. Už je zde, takže navrhuji přijmout usnesení v tomto zněni:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslanců Jana Vika, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci dopravní nehody Jiřího Filipa, uvedenou v tisku 947 A."

Hlasování č. 107 bylo zahájeno.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek: pro 22, proti 35, zdrželo se 15. Návrh nebyl přijat.

Navrhuji jiné usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslanců Jana Vika, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci dopravní nehody Jiřího Filipa, uvedenou v tisku 947 A."

Hlasování č. 108 bylo zahájeno.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování právě skončilo.

Výsledek: 41 pro, 13 proti, zdrželo se 22. Tento návrh na usnesení byl těsně, ale přijat.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci zápisu národnosti do občanského průkazu, sněmovní tisk 970. Odpověď se předkládá jako tisk 970 B.

Ptám se pana poslance Bílého, zda je s odpovědí spokojen. Zároveň bych prosil o strpení všechny poslance. Je to poslední interpelace, kterou před polední přestávkou projednáme. Umožněte, abychom dotáhli bod, který se týká pana ministra vnitra.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že s odpovědí pana ministra Rumla nesouhlasím, a to z toho důvodu, že moje interpelace směřovala k tomu, aby spíš se na ministerstvu vnitra něco stalo, aby se změnila současná právní úprava, a to vyhláška ministerstva vnitra v tom směru, že občané, kteří chtějí svoji národnost deklarovat a nebylo jim to umožněno tou identifikační kartou, si mohli dát národnost ve formě zvláštního zápisu.

Já jsem tedy nepotřeboval vyjádření, proč to nejde, spíš jsem dával podnět, aby pan ministr učinil to, co jde a může, a co by mohlo být také chápáno zahraničím i našimi občany jako skryté odnárodňování. Ohradil bych se proti tomu, že podávám interpelaci stejnou, jak mi píše v úvodu pan ministr. V podstatě víme, že jsem se ptal a otázka zněla na staré občanské průkazy ve formě knížky. Tato interpelace se tedy týká jiné problematiky. S odpovědí tedy nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout usnesení následujícího znění:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci zápisu národnosti do občanského průkazu, uvedenou v tisku 970 B."

Hlasování č. 109 bylo zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek je 22 pro, 42 proti, 15 se zdrželo, návrh nebyl přijat.

Navrhnu tedy jinou verzi usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci zápisu národnosti do občanského průkazu, uvedenou v tisku 970 B."

Zahajuji hlasování č. 110 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasováni č. 110 skončilo.

Výsledek je 47 pro, 15 proti, zdrželo se 16. Usnesení bylo přijato.

Dámy a pánové, dovolte, abych ukončil dopolední program. Protože nemám žádné informace ani žádosti, že by některý klub či výbor nebo komise se chtěly během polední přestávky sejít, navrhuji, abychom odpolední program zahájili ve 13.30 hod. Přeji vám dobrou chuť.

(Jednání přerušeno ve 12.33 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.40 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dovolte mi, abych zahájil odpolední zasedání, a to tím, že budeme pokračovat v bodě 18.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty, který zde není. Odpověděl také panu kolegovi Hiršovi, který zde také není, a panu kolegovi Kubovi, který zde také není.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslanců Alfreda Frommera, Pavla Hirše, Evy Matouškové, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha ve věci privatizace státního podniku Elitex v Týništi nad Orlicí, podle sněmovního tisku 941. Odpověď se předkládá jako tisk 941 A.

Ptám se, zda páni poslanci považují odpověď za uspokojivou. (Ano.) Ano.

Otevírám tedy rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslanců Alfreda Frommera, Pavla Hirše, Evy Matouškové, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha ve věci privatizace s. p. Elitex v Týništi nad Orlicí, uvedenou v tisku 941 A." Zahájil jsem 111. hlasování.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Návrh usnesení byl přijat. Pro hlasovalo 61 poslanců, proti nikdo, zdrželo se 6, nehlasovalo 21 poslanců.

Pan kolega Řezníček zde také není.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci privatizace státního podniku Zemědělské zásobování a nákup v Třebíči, podle sněmovního tisku 980. Odpověď se předkládá jako tisk 980 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.) Ano.

Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci privatizace státního podniku Zemědělské zásobování a nákup v Třebíči, uvedenou v tisku 980 A." Budeme hlasovat. Jedná se o 112. hlasování na této schůzi.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 70 poslanců, proti 1, zdrželo se 6, 18 nehlasovalo.

Nikdo z dalších pánů poslanců, kteří interpelovali pana ministra Skalického, zde není. Můžeme přistoupit k dalším interpelacím.

Pana ministra Zielence interpeloval pan kolega Kryčer. Ani on zde není. Pana ministra Tigrida interpeloval kolega Soural nebo kolega Žižka.

Poslanec Jaroslav Žižka: To byl původní tisk 917 a již je to odloženo. (Hovořeno z místa.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP