Úterý 31. května 1994

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ve zprávě vlády o bezpečnostní situaci je několikrát hovořeno o prostituci. Ta roste do nebývalých rozměrů a je bezesporu podhoubím pro další kriminální činnost a organizovaný zločin. O rozměrech tohoto fenoménu si lze udělat představu, když člověk pobývá delší dobu v severních a západních Čechách. V současné době lze zaznamenat náš specificky český způsob prostituce na silnicích směrem na Krkonoše také u nás ve východních Čechách.

Zcela stranou ponechávám stovky různě nazývaných nevěstinců, které jsou nejen trpěny, ale vydávány za jakousi přijatelnou formu prostituce.

Zpráva optimisticky slibuje novelizovat přestupkový a trestní zákon.

Chci však upozornit na něco jiného, na Úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Československo k úmluvě OSN, která byla vydána 2. prosince 1949, přistoupilo již 14. března 1958. Bohužel nebyla úmluva zveřejněna ve Sbírce zákonů a text je k dispozici v materiálech OSN. Podle mého názoru úmluva OSN dává dostatečný rámec filozofii a uvažování o tom, jak bychom tento zcela nežádoucí jev měli v legislativě posuzovat.

Je zde koncentrována zkušenost Mezinárodního společenství prakticky od roku 1904, tedy přesně devadesátiletá. Není pochyb o tom, že každé další přešlapování legislativy v této oblasti občané velmi těžko nesou. Rozsahem veřejně nabízená prostituce u nás je ve světě raritou a do jisté míry jsme evropskou stokou. To ani nemluvím o celé řadě dalších velmi negativních dopadů na kvalitu populace, a to v mnoha dalších směrech. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Do rozpravy se přihlásila paní poslankyně Gerta Mazalová. Má slovo. Další přihlášky do rozpravy nemám. Chystám se poté rozpravu uzavřít.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, z článku 86 Evropské dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími, který se týká praní špinavých peněz, vyplývá, že je třeba tuto problematiku zákonně upravit. Je pouze škoda, že skupina, která se zabývá prací na zásadách zákona o předcházení legalizace příjmů z trestné činnosti, se zabývá touto prací až nyní.

Nabízí se zde otázka, zda bude ještě co zachraňovat. Většina tzv. špinavých peněz je velice bezpečně ulita na místech, kde by se těžce hledaly. Mám za to, že jako obvykle záchrana přichází příliš pozdě. Vezmeme-li v úvahu, že zákon se připravuje teprve v zásadách, vznikají zákonitě obavy, že nebude co zachraňovat. Přesto tento návrh zákona je velice potřebný a já ho velice vítám.

Větší naději vidím v konečně se rýsující regulaci prostituce, i když i tady by měli daňoví poplatníci vlastně zaplakat nad milionovými úniky daní, nad tím, že stále vítězí zákon dravějších a silnějších, a nad finančními prostředky, které zatím platí oni.

Je tomu již dva a půl roku, co naše iniciativní skupina poslanců složená ze zástupců různých odborných společností vypracovala podklady a druhou verzi zákona, kterou jsme předali Ministerstvu vnitra. Jsem velice ráda, že vzniká něco jako pracovní podklad a že se konečně něco děje. Mám za to, že by zákon měl konečně zaručovat právo pro ty, kteří ho dodržují, nikoli těm, kteří ho nedodržují a porušují.

V dopravní situaci se zvyšuje počet dopravních nehod. Zvyšuje se počet těžce zraněných a počet mrtvých. Zatímco ti, co tyto nehody způsobili, si posilují kondici ve vězení s dohledem, kde se dbá na jejich přísnou životosprávu, trenink, zřizují se jim kurty a posilovny, nikoho nezajímá osud jejich obětí a osud pozůstalých. Nabízí se mi tedy myšlenka, proč např. neplatí výživné dětem, sirotkům, když způsobili úmrtí jejich otce nebo matky, proč se finančně nepodílejí na osudu těžce zdravotně postižených, jejichž úrazy zavinili svou vlastní nedbalostí.

Mnohý občan by se choval možná jinak, kdyby věděl, že důsledky za jeho čin budou těžší, než jenom pár měsíců v rekreačních zařízeních se sportovními kurty.

Drogová politika je pevně spojena s prostitucí. Jak jinak lze vydělat horentní sumy na drogy? Kamionová prostituce, podle mého, rovná se - překladiště drog. Ohroženy jsou opět nejvíce děti od nejútlejšího věku a ve školách.

Naprosto souhlasím s posílením protidrogové komise a rozšířením jejich pravomocí, ale mám za to, že je to stále ještě málo.

Náš Parlament zrušil trest smrti podle mého názoru velice neuváženě a v nejméně vhodnou dobu. Všichni víme, že se jednalo o vyjimečný trest při zvlášť bestiálně opakovaných vraždách. Myslím, že jsme mohli ještě nějaký rok počkat, až bude naše společnost na takové úrovni, že ho skutečně nebude třeba. Zatím spíš připomíná džungli než právní stát. Věřím ale, že jím jednou budeme. Musíme však mít takové zákonné normy, aby chránily nejenom darebáky a asociály, vrahy, pasáky a prostitutky, ale právě ty občany, kteří žijí, pracují a dodržují zákony této republiky. Občany, kteří si platí svými daněmi stát. Ten jim za to musí zaručit ochranu, bezpečí a život. Jinak by jim byl k ničemu. Pak by ho občan na nic nepotřeboval.

Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993 již částečně situaci řeší. Sice trochu pomalu, zatímco kriminalita má daleko větší spád, ale za sebe s ní budu souhlasit.

Předseda PSP Milan Uhde: Protože nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra vnitra Jana Rumla, zda si přeje použít svého práva a pronést závěrečné slovo.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, chtěl bych poděkovat poslancům opozice za jejich podněty, návrhy, iniciace i za dotazy, které samozřejmě využiji ve své další práci a budu o nich informovat vládu. Na dotazy vznesené ve sněmovně, které budu mít ze záznamu z rozpravy, odpovím písemně. Obzláště bych chtěl poděkovat panu poslanci Řezáčovi za druhou část jeho návrhu na pozměnění závěrů společné zprávy. Nicméně musím bohužel konstatovat, že jako ministr České vlády nemohu akceptovat narušení současného rozpočtu České republiky a musím tento návrh odmítnout. Děkuji vám za konstruktivní rozpravu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi. Dávám slovo společnému zpravodaji výboru poslanci Kužílkovi, aby se vyjádřil k rozpravě a návrhům na usnesení, o kterých bychom měli hlasovat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo pět poslanců: pánové Vorlíček, Řezáč, Jiří Hájek, Gross, Štrait a paní poslankyně Mazalová. Byl vznesen jeden návrh na usnesení, který přednesl poslanec Řezáč.

Jako zpravodaj jsem na základě společné zprávy navrhl usnesení, které jsem uvedl na začátku. Domnívám se tedy, že návrh, který vzešel ze společné zprávy, je základním návrhem, a návrh poslance Řezáče je možno brát jako protinávrh a mělo by se o něm hlasovat nejdříve, poté případně hlasovat o návrhu, který vychází ze společné zprávy.

Navrhuji, pane předsedo, aby se přistoupilo v tomto pořadí k hlasování o vznesených návrzích, pakliže někdo nebude navrhovat k návrhu pana poslance Řezáče nějaké rozdělení a hlasování po částech. Totéž je potom možno navrhovat k návrhu mému.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Řezáč má v tomto směru určité doporučení.

Poslanec Vladimír Řezáč: Žádám o oddělení hlasování k bodům I. a II.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Bod I. a II. odlišit tím, že se bude hlasovat zvlášť.

Než budeme hlasovat, všechny vás odhlašuji. Žádám, abyste se znovu přihlásili.

Nyní prosím pana společného zpravodaje, aby při hlasování o oddělených bodech I. a II. vždy přečetl příslušnou pasáž, o které se bude hlasovat, aby sněmovna měla přehled nejen o konkrétním bodu, ale i o celku. Můžeme k tomu takto přistoupit.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedo, pan poslanec Řezáč navrhl usnesení sestávající ze dvou základních bodů - I. a II. Nyní bych navrhl hlasovat o bodu I., který zní takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že

1. vývoj kriminality v České republice je od roku 1990 nepříznivý a vyvolává kvalitativně nové obavy občanské veřejnosti;

2. v absolutních číslech kriminalita dále narůstá nepřetržitou aritmetickou řadou s dynamickým nárůstem trestných činů kolem 60 tisíc ročně za sledované období posledních tří let;

3. objasněnost trestné činnosti je nedostatečná, činí necelou třetinu nápadu kriminality, přičemž v absolutních číslech přibývají každým rokem desetitisíce neobjasněných trestných činů navíc."

Předseda PSP Milan Uhde: To je bod I., o kterém se teď bude hlasovat. Jde o 36. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento bod, jak jej navrhl pan poslanec Vladimír Řezáč a společný zpravodaj právě připomněl, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 138 přítomných hlasovalo 54 pro, 35 proti, 43 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Oldřich Kužílek: Bod II. návrhu usnesení kolegy Řezáče je tento text:

"Poslanecká sněmovna doporučuje vládě zvážit posílení rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky z rezerv Všeobecné pokladní správy o další významnou částku na zvýšení početních stavů Policie České republiky a nákup účinné techniky."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o bodě II., obsaženém v návrhu pana poslance Vladimíra Řezáče. Jde o 37. hlasování.

Kdo podporuje tento bod návrhu poslance Vladimíra Řezáče, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 139 přítomných hlasovalo 60 pro, 20 proti, 57 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedo, na základě společné zprávy jsem navrhl usnesení sněmovny v tomto znění.

Předseda PSP Milan Uhde: Vidím technickou poznámku pana poslance Grosse.

Poslanec Stanislav Gross: (hovořil z místa) Žádám o oddělené hlasování o návrhu usnesení.

Předseda PSP Milan Uhde: Poslanec Gross žádá oddělené hlasování o návrhu usnesení, který se chystá pan poslanec Kužílek jako společný zpravodaj předložit.

Poslanec Oldřich Kužílek: Protože je to krátké, dovolím si to přečíst vcelku a potom můžeme hlasovat odděleně.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. oceňuje kvalitu zprávy vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993,

2. bere zprávu vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993 na vědomí."

Nyní navrhuje pan poslanec Gross, aby se hlasovalo pouze o části za 1., to je oceňuje kvalitu zprávy vlády ČR o bezpečnostní situaci v České republice za rok 1993.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o prvním bodě navrženého usnesení. Jde o 38. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento bod navrženého usnesení, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 141 přítomného hlasovalo 73 pro, 19 proti, 46 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: 2. bere zprávu vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993 na vědomí.

Předseda PSP Milan Uhde: 39. hlasování na této schůzi se týká druhého bodu navrženého usnesení.

Kdo podporuje tuto druhou část, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti této části? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 140 přítomných bylo 98 pro, 11 proti, 31 se zdrželo. Také druhá část navrženého usnesení byla přijata. Domnívám se, pane společný zpravodaji, že není třeba hlasovat o celku, protože obě jeho části byly přijaty.

Ukončili jsme projednávání 12. bodu. Děkuji panu ministru vnitra Janu Rumlovi i panu společnému zpravodaji výborů poslanci Oldřichu Kužílkovi a vrátíme se nyní k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, a to v případě, že je připraveno vše, co připraveno pro pokračování v tomto bodě býti má. Táži se, zda byl dodán písemně vyhotovený soubor pozměňovacích návrhů s vyjádřením předkladatele a společného zpravodaje. Není tomu tak, jak vidím podle vašich gest.

Dávám sněmovně ke zvážení buď krátkou přestávku, protože tento bod bychom měli dokončit, nebo se táži, zda nemůžeme projednávat vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko. Nevidím zde však pana ministra Dlouhého a obávám se, že to je příčina, proč nemůžeme k tomuto bodu přikročit.

Proto vyhlašuji čtvrthodinovou přestávku. Budeme pokračovat v 17.35 hodin.

(Jednání přerušeno v 17.18 hodin.)

(Zahájeno v 17.40 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážení páni poslanci, pozměňovací návrhy k tisku 880 jsou na vašich místech. Můžeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu. Vážení poslanci, vážené poslankyně, přijměte zprávu, že vás v tuto chvíli odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili jako přítomní. Tím se přesvědčíme, kolik hlasů nám chybí. Potřebujeme ještě 17 poslankyň a poslanců.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme schopni usnášení. Domnívám se, že je rozumné začít jednat a pokračovat v projednávání přerušeného 13. bodu. Prosím pana ministra Jana Stráského, aby zaujal místo navrhovatele, a pana poslance Ladislava Blažka, aby zaujal místo společného zpravodaje. Pan ministr dopravy Jan Stráský mi dal vědět, že stojí o to pronést závěrečné slovo k rozpravě. Dávám mu tedy příležitost a prosím ho, aby se ujal slova.

XII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 135/1961 Sb." o pozemních komunikacích (silniční

zákon)" ve znění Pozdějších předpisů" a zákon ČNR

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších

předpisů, podle sněmovních tisků 680 a 977

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych využít tohoto slova k tomu, abych reagoval na základní logiku připomínek a porovnal ji se základní logikou zákona, tak jak vám byl předložen k posouzení. Základní cíl, který tento zákon sleduje, v podmínkách, kdy všichni občané jako daňoví poplatníci se budou podílet na financování výstavby dálnic, je v souladu s evropskou dopravní politikou - zvýraznit podíl těch, kteří dálnice užívají, tedy mají z nich bezprostřední užitek. Základní logika tohoto zákona a propočty, k nimž přijímáme výhrady, tak jak zde byly řečeny (že se opírají o určitou pravděpodobnost počtu českých občanů, kteří budou užívat dálnice, pravděpodobnost počtu cizích návštěvníků, kteří budou užívat dálnice), sledují, aby podíl výnosu tohoto poplatku činil zhruba jednu třetinu nákladů na výstavbu dálnic.

Z tohoto hlediska musím obecně reagovat na návrhy, které směřují ke snížení jednotlivých položek - a to ať změnou absolutní částky, nebo zavedením čtvrtletního poplatku či jiných návrhů směřujících k tomuto cíli - protože by musely mít velmi brzy novelu tohoto zákona, která by znamenala zvýšení částek. Poněvadž je logické, že pokud - např. při čtvrtletním poplatku - by účastníci tento poplatek zaplatili za jedno či dvě čtvrtletí, nutně by se výnos tohoto poplatku lišil od předpokladů, které uvádím.

Druhá základní teze tohoto zákona je, aby byl uživatel dálnice co nejméně obtěžován. Jakékoliv pokusy směřující k tomu, vyčlenit nějakou kategorii obyvatel nebo uživatelů dálnic, aby nepodléhala tomuto zákonu, vedou k velkému obtěžování občanů, protože by byli zastavováni Policií České republiky a museli by nějakým způsobem dokládat, že patří do té či oné kategorie, tak jak zde zazněly příslušné návrhy.

Přikláníme se k řešení, že pro kategorii občanů, kteří mají příslušné označení vozidla vozidlem invalidním, je to velmi dobře slučitelné s představou a logikou zákona - s tím cílem, aby občan nebyl obtěžován. Všechny ostatní návrhy, které zde zazněly, by znamenaly nějaké nestandardní řešení - buď označovat tato auta nějakým zvláštním způsobem, nebo by vedly k obtěžování občanů, kteří by se museli prokazovat, že např. jsou v kategorii důchodců s nižším důchodem apod.

Všechny tyto návrhy směřují nikoliv do oblasti zpoplatnění dálnic, nikoliv do zákona o užívání komunikací, ale směřují do oblasti sociální, a já předem musím říci, že tyto návrhy z tohoto důvodu nepodporuji. Vycházíme tedy z toho, že použití tohoto poplatku musí být velmi jednoznačné. Proto i státní vozidla - i když se to může zdát absurdní - budou platit tento poplatek" poněvadž nejsou většinou označena tak, aby nebylo nutno ověřovat zastavením vozidla, že patří např. státní organizaci. Z tohoto důvodu považuji za nutné v tomto závěrečném slově zdůvodnit, proč nemohu podpořit návrhy, které by komplikovaly tyto dvě věci - rušily základní bilanci spojenou se zavedením tohoto poplatku, a zároveň určité skupině obyvatel přinášely obtíže, které jsem se snažil naznačit.

Samozřejmě, že vítám zájem poslanců směrovat výnos tohoto poplatku co nejjednoznačněji do rozvoje dálniční sítě. Jsem přesvědčen, že návrh, který proti předkládanému návrhu zákona je ve společné zprávě, správně vyjadřuje vůli poslanců i moji (v tomto případě), aby výnos těchto poplatků šel na dálnice. Musím upozornit, že patrně - pokud jsem dobře rozuměl - pan poslanec, který navrhoval silniční fond, si neuvědomuje, že sice máme instituci Státní silniční fond, ale nemáme finanční podobu tohoto fondu, a proto není dost dobře možné z věcných důvodů přistoupit na návrh tak, jak tady byl uveden. Ten znamená teprve vytvořit případně silniční fond jako zvláštní fondové financování dálnic.

Chci však na závěr připomenout, že vaším rozhodnutím plyne v roce 1994 do výstavby a údržby dálnic a silnic 6 mld. Kč a že výnos předpokládaný z tohoto poplatku je určitě menší než rozhodnete v roce 1995 a v dalších letech na výstavbu dálnic. Obava, že by tyto peníze nešly na výstavbu dálnic je podle mého názoru neopodstatněná. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Janu Stráskému a udílím slovo panu společnému zpravodaji výborů poslanci Ladislavu Blažkovi.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, pane ministře, v rozpravě vystoupilo 7 poslanců a já budu nyní opakovat pozměňovací návrhy, které vznesli k tomuto zákonu.

Předseda PSP Milan Uhde: Chci upozornit, pane společný zpravodaji i pane ministře, že navzdory dvakrát opakovanému přání některých poslanců, aby byl v soupisu pozměňovacích návrhů uveden i názor předkladatele a společného zpravodaje, nestalo se tak. Proto vás budu muset požádat, abyste nad každým pozměňovacím návrhem jasně a jednoznačně mínění předkladatele i společného zpravodaje uvedli. Doufám, že to poslanci, kteří s tímto požadavkem vystoupili, uznají, když už se nepodařilo jejich požadavek splnit tak, jak jsme si přáli. Můžeme se do toho pustit, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ladislav Blažek: První vystoupil v rozpravě pan poslanec Jan Stráský a navrhl v § 24 dosavadní text označit... (Poslanci žádají, aby společný zpravodaj nečetl pozměňovací návrhy, protože je mají před sebou v písemné podobě.) První pozměňovací návrh zpravodaj i navrhovatel doporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrh, který přednesl pan ministr Stráský, je pro nás tak závažným sdělením, že bych rád poprosil sněmovnu o čas na poradu klubů, abychom se mohli rozhodnout, zda tento pozměňovací návrh podpoříme či nepodpoříme. Žádal bych o 20 minut. (Projevy nesouhlasu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, beru na vědomí a prosím všechny členy Poslanecké sněmovny, aby kolegiálně uznali, že tento požadavek byl vždycky respektován. Přerušuji na 20 minut. Začneme přesně v 18.10 hodin. Prosím o dochvilnost, abychom v 16.30 hodin skončili tak, jak je zvykem.

(Začátek byl v 18.13 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Zahajuji přerušené jednání a budeme pokračovat v projednávání a hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Oznamuji, že jsem vás odhlásil, a žádám, abyste se svými registračními kartami znovu přihlásili, že jste v sále přítomni. Nyní jsme již schopni usnášení.

O slovo požádal pan ministr dopravy Jan Stráský.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si obrátit vaši pozornost k vlastnímu návrhu, který je napsán v pozměňovacích návrzích v tisku 880 na prvním místě, a k návrhu, který směřuje k omezení možnosti využití tohoto ustanovení, a který zní - čtu odstavec č. 2, jak je navržen a upozorním na změnu, kterou navrhuji:

"Orgány obce mohou vymezit obecně závaznou vyhláškou úseky - a nyní navrhuji doplnit slovo "místních" pozemních komunikací - a nyní navrhuji doplnit "ve vlastnictví obce", určených pro nákladní automobily, čekající atd."

Předpokládám, že bez velkého zdůvodnění chápete, že tento návrh směřuje k tomu, omezit možnosti obcí, aby mohly toto ustanovení uplatnit třeba i na jiných komunikacích místních a třeba i na komunikacích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Stráskému a rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Ladislav Blažek: První pozměňovací návrh je návrh pana poslance Stráského ve znění, které nyní přednesl. Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr jako předkladatel samozřejmě také doporučuje.

Jde o 40. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh pana poslance a ministra Stráského, dejte to najevo tím, že zvednete ruku a stisknete tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 137 přítomných hlasovalo 113 pro, nikdo proti, 18 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Druhý vystoupil v rozpravě pan kolega Frank a navrhuje v § 6a) odst. 4, vypustit písm. a). Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat. Jde o 41. hlasování.

Kdo je pro uvedený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 148 přítomných bylo 45 pro, 72 proti, 30 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další návrh pana poslance Franka je v písm. b) upravit výši poplatku na 500 Kč. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém návrhu pana poslance Franka. Jde o 42 hlasování.

Kdo je pro uvedený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 146 přítomných hlasovalo 40 pro, 70 proti, 22 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Ve třetím návrhu navrhuje pan poslanec Frank v písm. c) upravit výši poplatku na 1000 Kč a písm. b) a c) přeznačit na písm. a) a b). Překladatel nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o třetím návrhu pana poslance Franka, jde o 43. hlasování.

Kdo je pro uvedený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 146 přítomných poslanců hlasovalo 36 pro, 77 proti, 29 se zdrželo, 4 nehlasovali. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Poslední návrh pana poslance Franka je vypustit ze společné zprávy bod 4. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat. Jde o 44. hlasování. Kdo je pro uvedený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 148 přítomných bylo 36 pro, 75 proti, 30 se zdrželo a 7 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP