Úterý 31. května 1994

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, při projednávání způsobu dalšího financování výstavby dálnic na území České republiky byla vládou zvažována řada variant, včetně významné účasti zahraničního kapitálu u koncesního způsobu financování.

Jak ukázaly výsledky provedených studií a předběžné propočty efektivity jednotlivých variant, jako nejschůdnější a tedy nejmenší měrou zatěžující účastníka silničního provozu se ukázala klasická cesta financování dalšího rozvoje výstavby z prostředků státního rozpočtu.

Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu a formě zpoplatnění dálnic a silnic dálničního typu byl brán v úvahu zejména současný daňový systém v České republice, možnosti ukládání správních poplatků a rovněž stav navrhované úpravy k právům a povinnostem vyplývajícím pro Českou republiku z mezinárodních dohod, jimiž je vázána, tak, aby předpokládaný příjem z uživatelského zpoplatnění představoval pro státní rozpočet skutečný zdroj částečného financování rozvoje výstavby dálniční sítě.

Poplatek je konstruován jako uživatelské zpoplatnění zvláštního druhu, jehož smyslem a účelem je finanční participace uživatele vybrané kategorie pozemní komunikace, která mu na rozdíl od ostatní sítě poskytuje především vyšší komfort, jehož důsledkem je vyšší bezpečnost jízdy, vyšší rychlost a plynulost dopravy. Jde tedy o určité nadstandardní vybavení dopravní cesty, která pro uživatele znamená větší pohodlí, ale zároveň s ohledem na stávající rozložení silniční sítě prakticky umožňuje ve všech případech variantní řešení spočívající v možnosti volby nepoužití tohoto způsobu cesty.

Podle předběžných propočtů bude užívání této sítě i po zaplacení navržených poplatků pro tuzemské i zahraniční uživatele výhodné. Jen úspory času a pohonných hmot se u připravovaných i provozovaných dálničních staveb, u tuzemských osobních vozidel v podmínkách České republiky pohybují v rozmezí 30 haléřů do 2,12 na jeden vozový kilometr, u nákladních vozidel od 68 haléřů do 3,12 Kč na jeden vozový kilometr. Za těchto podmínek se vrátí ve formě uvedených úspor vynaložené náklady za poplatek uživatelům osobních vozidel při ujetí cca 600 km za rok po této dálniční síti, u nákladních vozidel při ujetí 800, resp. 1.400 km za rok.

Mimořádný význam má i ta skutečnost, že v důsledku urychlení výstavby sítě dálnic se bude stále významnější část silniční dopravy přenášet na sítě, kde je dopravní provoz o 60 % bezpečnější. Systém zpoplatnění užívání dálnic a silnic pro motorová vozidla vychází ze stejného přístupu k vozidlům tuzemským i zahraničním.

Vzhledem k nutnosti zabezpečit účinný, optimální a funkční systém kontroly plnění poplatkové povinnosti včetně sankčního postihu při neplnění je zapotřebí umožnit prodej dokladů uživatelům vozidel přijíždějícím do České republiky na vstupu, tedy zavést hraniční režim a kvalifikovat nesplnění poplatkové povinnosti jako přestupek na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Z toho důvodu návrh v této souvislosti konstruuje novou skutkovou podstatu přestupku a zároveň ji zařazuje do okruhu přestupků, které je možno projednávat v blokovém řízení ze strany orgánů policie jako orgánů příslušných projednávat přestupky spáchané pro rušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Poplatek za užívání vybraných pozemních komunikací je vázán na vozidlo. Z režimu navrženého zpoplatnění návrh zákona osvobozuje pouze vozidla s právem v přednosti v jízdě. Vychází kromě jiného i z té skutečnosti, že tato vozidla jsou v provozu snáze identifikovatelná a oddělitelná od vozidel ostatních uživatelů pozemních komunikací. Návrh novely zákona nevypouští dosavadní ustanovení § 6 odst. 2 a 3, které byly do zákona včleněny jeho poslední novelou v červenci 1993.

Navrhovaná úprava konstrukce poplatku zvláštního charakteru za nadstandardní vybavení určité části pozemních komunikací není v rozporu s úpravou a přístupem zemí Evropských společenství v této oblasti. Podle navrhované úpravy bude pravděpodobný propočtený příjem z poplatků v roce 1995 zhruba ve výši 1,4 mld. Kč. Pane předsedo, skončil jsem úvodní slovo a ptám se vás, mohu-li navázat přímým návrhem, který se týká tohoto zákona, a využít tím svého poslaneckého práva.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučoval bych z důvodu přehlednosti, abychom umožnili promluvit společnému zpravodaji výborů. Otevřeme rozpravu a dám vám příležitost, abyste jako první, pane ministře, využil poslaneckého práva a přednesl svůj návrh.

V každém případě děkuji panu ministru dopravy Janu Stráskému a udílím slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Ladislavu Blažkovi. Odůvodní společnou zprávu výborů, obdrželi jsme ji jako sněmovní tisk 977. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, tento zákon projednal výbor hospodářský a výbor rozpočtový s tím, že navrhly určité změny, které obsahuje společná zpráva. Navrhuji, aby návrh tohoto zákona byl projednán a schválen ve znění společné zprávy a eventuálně dalších pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi. S pozměňovacím návrhem se přihlásil pan poslanec Jan Stráský. Připraví se pan poslanec Václav Frank.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Pane předsedo, vážení kolegové, navazuji na všeobecně známé informace z posledního období, týkající se situace na některých hraničních přechodech v souvislosti s využíváním příhraničních parkovišť, která zde byla v různých režimech vybudována v letech 1990 a 1991. Protože je velmi obtížné v daných režimech významně ovlivnit situaci, která na příhraničních parkovištích vznikla, obracím se na své kolegy poslance s návrhem, který by umožnil ve svých důsledcích, aby se organizace, zpoplatnění i využívání těchto parkovišť ujaly obce.

Navrhuji, aby tento zákon - poněvadž se jich dotýká, je to zákon o pozemních komunikacích, obsahoval následující text: "Orgány obce mohou vymezit obecně závaznou vyhláškou úseky pozemních komunikací určených pro nákladní automobily, čekající před celním prostorem na celní odbavení, které lze využít za cenu sjednanou podle cenových předpisů."

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Stráskému, slovo má pan poslanec Václav Frank se svými pozměňovacími návrhy. Se svými pozměňovacími návrhy se připraví pan poslanec Jaroslav Matějka.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, nepochybuji o tom, že užívání dálniční sítě poskytuje fyzickým i právnickým osobám určitý komfort dopravní cesty. Lze připomenout ale i skutečnosti, že je možný výběr, zda budu dálnici či silnici pro motorová vozidla užívat či nikoliv.

Nicméně se domnívám, že původní vládní filozofie vybírání poplatků byla trochu jiná. Poplatky měly být vybírány pouze na nových úsecích dálnic postavených v roce 1995 a konečně tyto poplatky jsou dnes už zahrnuty v zákonném pojištění, které každý z nás motoristů platí. Avšak vládní propočty ukázaly, že dani úseky by nepoužívalo až 45 % motoristů, kteří dnes po dálnici jezdí. Mám vážné pochybnosti o tom, zda stejná situace se nebude opakovat i při takovémto způsobu stanovení poplatků, byť - opakuji - jejich placení je ponecháno dobrovolnosti.

Rovněž otázka zisků, stanovených byť orientačně, pro rok 1995 a rok 2005 je - mírně řečeno - zpochybněna. Nejsou nám poslancům totiž předloženy konkrétnější údaje o celkových nákladech, ale pouze úvaha 8-9 %, což může v roce 1995 oproti zisku činit cca 12 mil., a v roce 2005 cca 60,5 mil. Kč, pokud to takto lze počítat, které si tato úprava vyžádá na zisku z poplatků, popřípadě státního rozpočtu. Navíc v nákladech na zavedení způsobu vybírání těchto poplatků nejsou zahrnuty náklady Policie České republiky na kontrolní činnost.

Konečně předpokládané propočty a analýzy počítají s růstem parku motorových vozidel, zejména pak s růstem podílu zahraniční dopravy - a to podtrhuji. To není dobrý signál pro naše životní prostředí a už vůbec ne ve vztahu k silniční síti, což vlastně má poplatek řešit. Domnívám se totiž, že již dnes stanovené poplatky za zákonné užívání silniční sítě jsou pro naše motoristy stanoveny natolik vysoké, že by se za ni určitě nechalo těch pár kilometrů dálnic postavit. Je pouze otázkou, zda tyto finanční prostředky jdou tam, kde je potřebujeme mít.

Dovolte mi ještě, kolegyně a kolegové, jednu poznámku. Chápu, že České republice chybějí prostředky mimo jiné i na budování dálniční sítě, což jistě každý z nás ví, že není záležitost levná. Ukazuje se ale v poslední době, že chybějí prostředky i na vlastní údržbu již stávající silniční sítě, zejména tam, kde je bezohledně ničena těžkou kamiónovou dopravou. Je všeobecně známo, že sousední státy již dávno znají, jak postihovat toto činění.

Ano, mám na mysli takovou skutečnost, jako je např. vážení vozidel, jejich nápravových tlaků, ke kterému - zdá se mi - je naše republika stále hluchá. Zde vidím také možný finanční zisk, i když určité poplatky placeny dnes jsou, pro řešení dané problematiky, a to nejen pro stavbu dálnic a jejich obslužných zařízení.

Z uvedených důvodů předkládám dva pozměňující návrhy tohoto znění: V § 6 a), odst. 4 vypustit bod a) celý. V bodě b) upravit výši poplatku na 500 Kč. V bodě c) upravit výši poplatku na 1 000 Kč. Přičemž bod b) zaznamenat jako bod a) a bod c) zaznamenat jako bod b). Druhý pozměňující návrh spočívá v tom, že doporučuji, aby ze společné zprávy tisku 977 byl vypuštěn bod 4. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Frankovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Matějka. Připraví se pan poslanec Broulík.

Poslanec Jaroslav Matějka: Pane předsedo, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Omezím se na jednu poznámku a dva či tři pozměňovací návrhy. Ta poznámka spočívá v tom, že chápu potřebu získávání zdrojů pro výstavbu dálniční sítě, tolik potřebnou u nás. Přesto si myslím, že ten předložený návrh zákona je dalším daňovým zatížením, byť třeba menší, přesto ale početné skupiny našich občanů. V ostatním se lze ztotožnit s tím, o čem tady hovořil můj kolega Frank. A nyní k samotným pozměňovacím návrhům, za které se omlouvám, protože z vážných důvodů jsem se nemohl zúčastnit projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru, kde bych byl býval měl tyto návrhy uplatnit. Omlouvám se tedy za to, že využívám svého práva a uplatním je až tady.

Ty pozměňovací návrhy jsou dva konkrétní a jeden je vlastně prosba o zvážení možnosti přijetí usnesení. Pozměňovací návrh první - v odstavci 1 § 6 a), vložit za slova "příslušnou dopravní značkou" slova "a uvedené do provozu po 1. 1. 1993". V tomtéž § odst. 2 za slova "dálničního typu" vložit slova "podle odst. 1 § 6 a)". Jde o ten princip, aby poplatky za užívání dálnic byly vybírány pouze na těch úsecích dálnic, které jsou uváděny do provozu po onom zmíněném datu. Je to princip, který jsme zvážili a akceptovali v loňském roce, když jsme přijímali zákon o silniční dani.

Druhý pozměňovací návrh - v § 6 b) odstavec 3 slova "příjmem státního rozpočtu" nahradit slovy "příjmem silničního fondu". Ten silniční fond existuje a můj návrh spočívá v tom, že se domnívám, že peníze takto získané vybíráním poplatků za užívání dálnic by měly být převedeny do silničního fondu tak, aby mohly být v podstatě jmenovitě určeny opět pro řešení problematiky rozvoje silniční a dálniční sítě u nás.

Ve společné zprávě tisk 977 je pod písmenem i) zahrnuto osvobození od těchto poplatků osobních automobilů a motorových tříkolek těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla. Tento návrh podporuji. Mám trochu obavy, jestli technicky to lze v samotném provozu, v praxi označit a zvládnout takovýmto způsobem a dávám na zvážení, jestli neexistuje druhá cesta. Totiž požádat vládu usnesením sněmovny, aby předložila takovou legislativní úpravu stávajících předpisů o poskytování příspěvku na provoz motorových vozidel těmto našim spoluobčanům, která by vyřešila vlastně možnost Ministerstva práce a sociálních věcí formou příplatku držitelům průkazky ZTP/P - vlastníku takového motorového vozidla poskytnout každoroční příspěvek na používání dálnic v oné výši 400 Kč. Je to alternativní řešení pro případ, že by ze společné zprávy onen bod i) byl vyloučen. Děkuji vám za pochopení i pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Matějka ukončil přednes svých pozměňovacích návrhů. Zvu k řečništi ještě pana poslance Broulíka. Je poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vám předložit k posouzení jeden pozměňovací návrh. Mnoho argumentů zde už předložili kolegové předřečníci. Já bych chtěl zdůraznit, že pozměňovací návrh by měl po určitou dobu umožnit zjistit dopady, které se tu dají očekávat, zda se část motoristů (zejména svátečních jezdců nebo lidí, kteří jsou mimo oblasti, kde komunikace dálničního typu jsou rozšířeny) nebude z těchto dálnic stahovat. Proto předkládám následující pozměňovací návrh k § 6 a) vsadit nový odstavec číslo 3, který zní: "Poplatek činí za čtvrtletí pro motorová vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny 150 Kč." Zbylý odstavec přečíslovat. Krátké odůvodnění:

Je pochopitelné, že pro německé návštěvníky, třeba i pro jednorázovou návštěvu je stanovená výše 400 Kč přijatelná. Ale velice pochybuji, že např. při tranzitu polských turistů budou tito ochotni 400 Kč dát. Totéž u návštěvníků slovenské strany. Je to tedy situace, že zejména na moravskoslezském území při tranzitu sever jih, případně pro Slováky tranzit na západ, hlavně o dovolených, nám tito lidé budou zatěžovat nekvalitní komunikace, budou ztěžovat bezpečnostní situaci ve městech. Je pochopitelné - a my jsme tuto situaci diskutovali s panem ministrem na našem setkání - že uvažujeme, že jednou z možností urychlení výstavby dálniční sítě je stanovení tohoto poplatku, v každém případě by to chtělo zvážit, zda ten nájezd, zejména pro oblast, kterou jsem tady citoval, by tímto řešením nešel zmírnit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Broulík ukončil svůj projev, hlásí se pan společný zpravodaj, poslanec Ladislav Blažek. Dále se hlásí paní poslankyně Fischerová. Předpokládám, že pan společný zpravodaj nechce přednášet žádné závěrečné slovo, nýbrž chce přednést návrhy. Má příležitost, a paní poslankyně Fischerová dostává slovo hned poté.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, pane ministře, mám úkol změnit ve společné zprávě odstavec na příspěvky pro zdravotně postižené občany. Je to sice úprava legislativní, nicméně aby nedošlo ke sporům, nejdříve to přečtu. Nový odstavec i) by zněl: "používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla". Odrážka 2 a) je: "§ 36 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení". Takže já bych navrhl dva návrhy - vypustit odstavec i) ze společné zprávy a zařadit nový odstavec i) dle mého návrhu, aby nedošlo k diskusím, jestli to byla oprávněná nebo neoprávněná změna.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ladislavu Blažkovi a zvu k řečništi paní poslankyni Fischerovou.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, dámy a pánové, pokusila bych se dotknout při projednávání tohoto zákona otázky sociální.

Podávám následující pozměňovací návrh - v § 6 odst. 3 za písm. h) navrhuji vložit písm. i), které zní: "osobních automobilů občanů, kteří pobírají důchod, jehož výše pro jednu osobu nepřesahuje částku 2 260 Kč a pro dvojici 3 960 Kč měsíčně". Jde o důchodce, kteří užívají důchod jako jediný zdroj příjmu.

Svaz důchodců České republiky se velmi brání proti celoročnímu poplatku 400 Kč a označuje ho za nespravedlivý a za neopodstatněný, neboť sociálně slabé vrstvy podle výše uvedeného dopisu Svazu důchodců ČR využívají silnice, pro které bude nutno platit poplatek jen velmi sporadicky.

Chtěla bych ještě zdůraznit, že občanů, pobírajících důchod, zahrnutý pod institut důchodů jako jediného zdroje příjmu, je velmi omezený počet a automobil z nich vlastní a užívá mizivé procento.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji pani poslankyni Fischerové. Hlásí se pan poslanec Skočovský, zvu ho k řečništi.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, mám jen krátký dovětek k § 6 b), odst. 3, a to z důvodu, aby vybrané poplatky, když se už budou vybírat, přišly na místo, na které přijít mají. Proto doporučuji, aby odstavec 3 byl doplněn tímto textem. Přečtu celý odstavec.

"Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu a tvoří jeden ze zdrojů financování rozvoje výstavby dálnic."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miloši Skočovskému. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy uzavírám a táži se pana ministra Jana Stráského, zda si přeje pronést závěrečné slovo.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Pane předsedo, dovolil bych si požádat o dvacet minut ke zhodnocení jednotlivých návrhů a pak bych reagoval na jednotlivé návrhy jak byly předneseny.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím a samozřejmě vyhovím. Přerušíme nyní projednávání tohoto bodu a pan společný zpravodaj s panem ministrem připraví pozměňovací návrhy, aby mohly být předloženy k hlasování sněmovně, a protože se dostavil pan ministr vnitra Jan Ruml, nic nám nebrání v tom, abychom pokračovali dalším bodem. Hlásí se ještě pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že pozměňovacích návrhů byla předložena celá řada a jestliže je již přestávka, doporučuji, aby byly pozměňovací návrhy namnoženy, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Bylo jich asi devět nebo deset.

Předseda PSP Milan Uhde: To znamená, přejete si písemné vyhotovení pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že o tom nemusíme hlasovat - Kancelář splní tento požadavek, a to ve lhůtě, v jaké to bude možné, jakmile pan společný zpravodaj s panem ministrem pozměňovací návrhy zpracují. Tento bod je tedy přerušen a my se budeme věnovat bodu původně č. 12. Ještě dostává příležitost poznámka pana poslance Broulíka.

Poslanec Jaroslav Broulík: Já bych měl pouze prosbu, zda-li bychom také mohli znát stanovisko předkladatele.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, to bývá častým přáním - pan společný zpravodaj i pan ministr slyšeli tento požadavek, a vyhovějí.

Dalším projednávaným bodem je

XIII.

Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice

v roce 1993 - sněmovní tisky 959 a 1004

K předloženému materiálu chci připomenout, že tato zpráva, kterou jste dostali jako sněmovní tisk 959, je předložena na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 227 ze 13. schůze, konané 13. října 1993. Vláda byla tímto usnesením žádána, aby předložila zprávu o bezpečnostní situaci České republiky, shrnující poznatky všech resortů včetně ministerstva obrany České republiky a zpravodajských služeb.

Žádám nyní pana ministra vnitra Jana Rumla, aby předloženou zprávu odůvodnil.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych krátce uvedl "Zprávu vlády ČR o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993".

Gescí nad přípravou tohoto materiálu byl pověřen ministr vnitra. Zpráva čerpá z podkladů ministerstva vnitra a Policie ČR, ministerstva obrany, ministerstva spravedlnosti, dalších resortních ministerstev a zpravodajských služeb.

Dne 30. 3. 1994 byla tato zpráva předložena na jednání vlády. Po jejím projednání byla dopracována ze vznesených připomínek, znovu projednána a dne 27. dubna 1994 ji vláda svým usnesením č. 221 vzala na vědomí a schválila harmonogram legislativních aktivit, který je její součástí.

V úvodní části zprávy je hodnocena bezpečnostní situace v České republice v roce 1993 s výhledem do roku 1994. Hlavním záměrem vlády České republiky bylo omezení růstu kriminality. Analýza bezpečnostní situace dokládá, že v roce 1993 došlo k utlumení a zmírnění dynamiky růstového trendu kriminality. Prvních pět měsíců roku 1994 tuto tendenci ještě výrazněji potvrzuje. Z analýzy bezpečnostní situace dále vyplývá, že v současné době nelze z žádného vnějšího či vnitřního bezpečnostního faktoru vyvodit bezprostřední ohrožení České republiky a jejího obyvatelstva.

V další části zprávy jsou na základě vyhodnocení situace a předpokládaného vývoje aktualizována bezpečnostní rizika. Tato rizika jsou rozdělena na dvě skupiny - na skupinu rizik s mezinárodním prvkem, které bezprostředně souvisejí se stabilitou politického systému, a na skupinu rizik, která mají bezprostřední vliv na úroveň a vědomí občanů o ochraně jejich osobních svobod, zdraví a majetku. Jsem přesvědčen, že zpráva postihuje otázky, které podle průzkumů veřejného mínění a sociologických studií odpovídají pocitům a vnímání našich občanů - definice rizik se rovněž shoduje s bezpečnostními riziky tak, jak jsou monitorovány v jiných evropských státech. Zmiňovaná kapitola zprávy také obsahuje nejdůležitější legislativní, organizační a preventivní opatření exekutivy, tedy opatření, která v roce 1993 směřovala ke stabilizaci bezpečnostní situace a k eliminaci výše zmíněných rizik.

Samostatná kapitola je věnována rozpočtovým opatřením vlády zaměřeným k posílení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Závěr zprávy obsahuje legislativní koncepci vlády v trestně bezpečnostní oblasti s časovým horizontem do prvního pololetí r. 1996. Navrhované legislativní změny jsou adekvátní odpovědí na další předpokládaný vývoj v této oblasti. Obdobná opatření jsou přijímána ve vyspělých západoevropských zemích.

V nejbližším časovém horizontu předloží vláda Parlamentu:

- zákon o některých opatřeních k regulaci prostituce,

- zásady zákona o provozu na pozemních komunikacích,

- zákon o střelných zbraních a střelivu,

- zákon o zamezení legalizace příjmů pocházejících z trestné činnosti, tzv. praní špinavých peněz".

Ještě do konce t. r. předloží vláda Parlamentu České republiky:

- zákon o provozování soukromých bezpečnostních služeb a některých obdobných činností,

- zákon o některých opatřeních k zamezení organizovaných forem trestné činnosti,

- novelu přestupkového zákona,

- zásady zákona o výkonu trestu odnětí svobody a

- zásady rekodifikace trestního řádu a novelu trestního zákona.

Ke zprávě je připojena příloha s podrobnějším statistickým pohledem na vývoj kriminality v roce 1993 ve srovnání s rokem 1992. Bezpečnostní situace v regionech a okresech je dokumentována zejména tabulkovou a grafickou částí přílohy. Tolik mé úvodní slovo ke zprávě vlády České republiky k bezpečnostní situaci. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru vnitra Janu Rumlovi. Žádám zástupce branného a bezpečnostního výboru pana poslance Oldřicha Kužílka, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 1004. Prosím, pane poslanče.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP