Úterý 31. května 1994

Předseda PSP Milan Uhde: 28. hlasování. Hlasujeme o jediném pozměňovacím návrhu, který vám právě pan poslanec Ježek připomněl.

Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 136 přítomných hlasovalo 108 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi, 24 nehlasovalo.

Děkuji. Nyní budeme hlasovat o celku předloženého návrhu zákona. Pokud nejsou námitky, a já jejich projev nevidím, odhlásím vás všechny a požádám vás, abyste se znovu přihlásili jako přítomní.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a mění zákon 526/1990 Sb. o cenách, podle sněmovního tisku 862 ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 974 a schváleného pozměňovacího návrhu. 29. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 128 přítomných hlasovalo 125 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Ivanu Kočárníkovi i panu předsedovi rozpočtového výboru Tomášovi Ježkovi, který vystoupil jako společný zpravodaj výborů.

Přistupujeme k 6. bodu 19. schůze. Jde o bod

VI.

Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže

V posledních dnech měsíce dubna jsem obdržel dopis od předsedy výboru Fondu dětí a mládeže pana Břetislava Vernera, ve kterém mně sdělil, že na funkci členky výboru Fondu rezignovala slečna Helena Kafoňková. Protože podle zákona o Fondu dětí a mládeže předsedu a dalších 8 členů výboru volí a odvolává Poslanecká sněmovna, doporučuji, abychom rezignaci členky výboru slečny Heleny Kafoňkové vzali na vědomí a na některé z příštích schůzí provedli příslušnou volbu.

Přeje si někdo vyjádřit se k této informaci? Není tomu tak. Navrhuji vám proto přijmout toto usnesení. Čtu:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci Heleny Kafoňkové na funkci členky výboru Fondu dětí a mládeže." Jde o 30. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete toto usnesení, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 124 přítomných hlasovalo 112 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Ukončili jsme projednávání 6. bodu a přistupujeme k bodu 7. Je to

VII.

Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva

v obci Lhotka" okres Jihlava

Ministr vnitra Jan Ruml mně dopisem z 26. dubna předložil návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Lhotka, okres Jihlava. Navrhl termín konání těchto voleb na sobotu 23. července 1994.

Návrh na vyhlášení nových voleb projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a přijal usnesení číslo 116, které vám bylo rozdáno a jehož odůvodněním byl pověřen pan poslanec Jan Litomiský. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, z pověření výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vám předkládám tento návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna

1) vyhlašuje podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 4 zákona ČNR číslo 298/1992 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu a v souladu s ustanovením § 4 A písm. a zákona ČNR číslo 35/1989 o jednacím řádu ČNR v platném znění nové volby v obci Lhotka, okres Jihlava, přičemž zákonné lhůty pro přípravu nových voleb budou zkráceny o jednu třetinu.

2) stanoví den konání nových voleb v této obci na sobotu 23. července 1994."

Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že počet členů zastupitelstva v obci Lhotka klesl pod 7 členů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Litomiskému a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nemám písemnou přihlášku. Táži se, kdo se hlásí ze svého místa. Nevidím, že by se někdo do rozpravy hlásil, proto rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Jan Litomiský. Má někdo nějakou technickou námitku, chce, aby byl návrh usnesení znovu přečten? Není tomu tak. 31. hlasování na naší schůzi.

Kdo podporujete návrh, který přednesl pan poslanec Jan Litomiský, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 133 přítomných bylo 113 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování, 19 nehlasovalo.

Ukončili jsme projednávání sedmého bodu. Děkuji ještě jednou panu poslanci Janu Litomiskému.

Přistoupíme k bodu osmému. Jde o

VIII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění

kopií písemných Přiznání o příjmech a darech

poslanců a členů vlády občanům

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vypracoval ústavně právní výbor, vám byl rozdán. V časovém předstihu byl tento návrh usnesení rozdán také poslaneckým klubům. Žádám nyní předsedu ústavně právního výboru pana poslance Miloslava Výborného, aby předložený návrh uvedl. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dne 14. dubna 1992 přijala Česká národní rada zákon o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu. Tento zákon byl publikován pod číslem 238 ročníku Sbírky zákonů 1992 a nabyl dne 7. června 1992 účinnosti.

Podle § 6 zmíněného zákona je každý ústavní činitel jimiž jsou míněny osoby uvedené v § 1 zákona - tj. každý poslanec a každý člen vlády, povinen učinit písemné přiznání o příjmech a darech v rozsahu citovaným zákonem stanoveném.

Druhý odstavec § 6 zákona stanoví - cituji: "Kopie těchto přiznání budou přístupné v budově České národní rady občanům za podmínek a v rozsahu stanoveném usnesením České národní rady."

Ke škodě občanů - a já se domnívám, že i ke škodě poslanců - takové usnesení nebylo dosud přijato. Tím dochází k tomu, že písemná přiznání poslanců podle zákona jsou dosud fakticky neveřejná. Na základě podnětu, který učinil ústavně právnímu výboru předseda Poslanecké sněmovny, přijal ústavně právní výbor po rozpravě usnesení, kterým doporučuje, aby Poslanecká sněmovna se usnesla takto:

"Na základě ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, jsou v Kanceláři Poslanecké sněmovny v Praze 1, Sněmovní 4, k nahlédnutí kopie písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády, a to každé pondělí od 13 do 16 hodin. Uvedené kopie jsou přístupny po prokázání totožnosti všem občanům v přítomnosti pověřeného pracovníka Kanceláře Poslanecké sněmovny a lze z nich pořizovat pouze výpisy."

Dále doporučuje ústavně právní výbor, aby se Poslanecká sněmovna usnesla tak, že výše uvedené usnesení vyhlásí podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky, ve Sbírce zákonů.

A konečně doporučuje ústavně právní výbor, aby Poslanecká sněmovna uložila vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny toto usnesení zveřejnit způsobem, o kterém jsem již informoval. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému a otevírám rozpravu k přednesenému návrhu a k návrhu usnesení. Kdo se hlásí do rozpravy? Nehlásí se nikdo, ani písemnou přihlášku nemám, proto rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Přejete si, aby byl návrh zopakován, znovu přečten, nebo vám stačí, jak jej uvedl pan poslanec Výborný a jak jej máte písemně na lavicích? Předpokládám, že všichni poslanci mají tento text k dispozici. Dávám proto hlasovat ve 32. hlasování o předloženém návrhu usnesení, jak jej máte písemně vyhotoven před sebou a jak jej přečetl pan poslanec Miloslav Výborný.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 142 přítomných bylo 120 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo, 15 poslankyň a poslanců nehlasovalo. Návrh byl přijat a já děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému.

Přistupujeme k devátému bodu. Je to

IX.

Zpráva o činnosti organizačního výboru

Poslanecké sněmovny

Obdrželi jsme ji v písemné podobě jako sněmovní tisk 1007. Zpráva popisuje činnost organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 29. dubna do 31. května 1994. K této písemné zprávě otvírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Ani do této rozpravy se nepřihlásil nikdo písemně ani z místa, proto rozpravu uzavírám.

Doporučuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 29. dubna do 31. května 1994 podle sněmovního tisku 1007."

Zároveň vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili znovu k přítomnosti.

Budeme ve 33. hlasování hlasovat o předneseném návrhu usnesení.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 130 přítomných hlasovalo 122 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo a 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Přistupujeme k 10. bodu 19. schůze. Je to

X.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

za období od 27. 4. do 31. 5. 1994

Ke zprávě, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 1008, otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, ani žádnou před sebou nemám. Proto rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. 4. do 31. 5. 1994 podle sněmovního tisku 1008."

Jde o 34. hlasování na 19. schůzi. Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 134 přítomných hlasovalo 126 pro, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi, 5 nehlasovalo.

Ukončili jsme 10. bod a přistupujeme k bodu

XI.

Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České

republiky za rok 1993 a Roční účetní uzávěrka

Pozemkového fondu České republiky za rok 1993

Podkladový materiál jste obdrželi jako sněmovní tisk 972. Projednaly jej dva výbory, rozpočtový a zemědělský. Rozpočtový výbor připravil i návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Odůvodněním stanoviska vlády k předložené Výroční zprávě a Roční účetní uzávěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 byl pověřen místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux. Žádám ho, aby se ujal slova. Sněmovnu prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, podle ustanovení zákona o Pozemkovém fondu předkládá vláda České republiky ke schválení Výroční zprávu a účetní uzávěrku Pozemkového fondu za rok 1993, které projednala na svém zasedání 4. května. V této výroční zprávě jsou zahrnuty povinnosti Pozemkového fondu vyplývající ze zákona, přehled o privatizaci, o činnosti Pozemkového fondu a předložená účetní závěrka dokumentuje stav účtů a hospodaření instituce v rámci schváleného rozpočtu za rok 1993.

Vláda České republiky na svém zasedání 4. května projednala v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 569 o Pozemkovém fondu tuto Výroční zprávu o činnosti a tuto Roční účetní uzávěrku a předkládá je Parlamentu s doporučením ke schválení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi.

Předložený materiál - jak již jsem uvedl - projednaly výbory rozpočtový a zemědělský. Rozpočtový výbor připravil i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Žádám poslance Karla Macha, aby informoval sněmovnu, s jakým výsledkem zemědělský výbor projednal předloženou zprávu.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, byl jsem zmocněn zemědělským výborem, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru č. 125 ze 33. schůze zemědělského výboru PSP z 19. května 1994 k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní uzávěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 1993, sněmovní tisk 972:

"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po zpravodajské zprávě poslance Karla Macha a po rozpravě doporučuje Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 (tisk PSP 972) Poslanecké sněmovně ke schválení."

To je usnesení zemědělského výboru k této věci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Karlu Machovi a žádám pověřeného zástupce rozpočtového výboru, pana poslance Jiřího Vačkáře, aby odůvodnil předložený návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, ujměte se slova.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl usnesení rozpočtového výboru k tomuto tisku. Nebudu číst hlavičku, protože si myslím, že je všem zřejmé, o čem hovoříme.

"Rozpočtový výbor

I. doporučuje

a) Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby 1. Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu za rok 1993 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 1993 (tisk 972) schválila; 2. přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1993 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 1993 (tisk 972)";

b) ministru zemědělství, aby s odvoláním na usnesení rozpočtového výboru č. 174 ze dne 24. 11. 1993 zrušil územní odbory Ministerstva zemědělství k 31. 12. 1994 s převedením pracovníků do územních pracovišť Pozemkového fondu ČR;

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vačkářovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Slovo má pan poslanec Čechák.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, Pozemkový fond spravuje podle zákona č. 229/1991 Sb. nemovitosti ve vlastnictví státu v oblasti zemědělství, řeší restituční náhrady, spolurozhoduje v oblasti privatizace, prostě svým záběrem je jedním z nejdůležitějších orgánů transformace zemědělství. Protože jsem přesvědčen, že transformace zemědělství neprobíhá úspěšně (o čemž mě přesvědčují dosahované výsledky resortu), musím konstatovat, že na tom má svůj podíl i Pozemkový fond. Ukážu to na konkrétním čísle z rozpočtu.

Ve výdajové položce je částka 588 milionů Kč jako splátka za ručení úvěrů poskytnutých Agrobankou do 31. 12. 1993. V materiále je uváděna i další částka 382 milionů Kč jako požadavek splátky úvěru Agrobanky ke 4. 1. 1994. Řádově se jedná o 1 miliardu Kč. Nikde jsem se ze zprávy nedověděl o jaké úvěry šlo, komu byly poskytnuty, jak byla zhodnocena jejich návratnost, že je místo klientů splácí Pozemkový fond. Jsem přesvědčen, že o použití zhruba 1 miliardy Kč pro zemědělství bychom měli jako Parlament vědět něco více.

V systému privatizace převažuje podle tabulky na str. 5 přímý prodej. Přitom do konce roku 1993 nebylo podle uzavřených kupních smluv uhrazeno zhruba 300 milionů Kč. Dalších řádově 100 milionů Kč dluží Pozemkovému fondu nájemci, a to jde jen o nájmy z nemovitostí. V řadě případů nejsou uhrazeny zásoby, mnohde i zvířata, které nájemci přebrali. Ani na tyto problémy mi Výroční zpráva Fondu nedává dostatečnou odpověď.

Chápu, že v řadě případů řeší Pozemkový fond závazky vyplývající třeba z nekvalitních smluv, že musí řešit spoustu problémů, vyplývajících z výrazného podcenění celé transformace zemědělství. Nic to však nemění na skutečnosti, že Pozemkový fond hospodaří se státním majetkem a přeneseně i s penězi daňových poplatníků, a proto musí být jeho činnost naprosto čitelná a průhledná. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čechákovi. Jsou další přihlášky do rozpravy? Nejsou. Proto rozpravu uzavírám. Táži se pana místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe, zda si přeje promluvit na závěr rozpravy.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych říci, že doporučením rozpočtového výboru je v podstatě naplňováno usnesení vlády, které přijala v této věci v tom smyslu, že navýšení počtu pracovníků Pozemkového fondu musí jít na úkor počtu lidí zaměstnaných na Ministerstvu zemědělství. To znamená, úměrně tomu se sníží počet lidí, úředníků ministerstva. S touto podmínkou vláda materiál projednala. Toto doporučení, které rozpočtový výbor dal sněmovně, je v tomto smyslu v podstatě zajištěno usnesením vlády. Chci o tom Parlament informovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství. Táži se pana poslance Jiřího Vačkáře, zda se chce vyjádřit k rozpravě.

Poslanec Jiří Vačkář: Chtěl bych se dotknout jedné záležitosti. Týká se právě územních odborů. Rozpočtový výbor je doporučuje zcela zrušit. To je trochu rozdíl od toho, co říkal pan místopředseda vlády. Je třeba pochopitelně věci zvážit a připravit tak, aby je bylo možné provést. O tomto doporučení, protože my to pochopitelně jako rozpočtový výbor nemůžeme rozhodnout, jsme své usnesení přijali prakticky před půl rokem a je třeba v tomto učinit určité kroky.

K ostatním věcem bych se nerad vyjadřoval. Pokud se týká kolegy Čecháka a jeho připomínek, chtěl bych říci přibližně toto. Pochopitelně, že i o těchto slabých místech jsme diskutovali. Věřím tomu, že při schvalování rozpočtu na další rok tomu budeme věnovat zvýšenou pozornost.

Buď vezmeme výroční zprávu a její výsledek na vědomí nebo nevezmeme. Nic jiného nám zkrátka nezbývá. Je to konstatování faktů.

Je třeba zvýšenou pozornost věnovat sestavování rozpočtu na příští rok. Materiál je předložen a v tu dobu by bylo vhodné se věci podrobně věnovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. Vidím zdviženou ruku pana poslance Čecháka s technickou poznámkou. Dávám mu příležitost promluvit.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, protože mně pan ministr na moje diskuzní vystoupení neodpověděl, byl bych rád, aby otázka Agrobanky byla chápána jako konkrétní podnět na pana ministra.

Předseda PSP Milan Uhde: Přeje si sněmovna před hlasováním slyšet znovu návrh usnesení, jak jej přednesl pan poslanec Vačkář? Není nikdo, kdo by si to přál. Všichni vědí, o čem se bude hlasovat. Ještě jednou vás odhlašuji, abychom měli při hlasování zcela čerstvý přehled o tom, kdo je přítomen.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní uzávěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 1993, jak tento návrh přednesl pan poslanec Jiří Vačkář. 35. hlasování na 19. schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 135 přítomných bylo 82 pro, 3 proti, 49 se zdrželo a 1 nehlasoval. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství panu Josefu Luxovi. Děkuji pánům poslancům Karlu Machovi a Jiřímu Vačkářovi. Konstatuji, že jsme se vyrovnali s povinností projednat 11. bod.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Dostávám zprávu, že pan ministr Ruml, jehož se úzce týká 12. bod, je právě na cestě do sněmovny.

Abychom neztráceli čas, doporučuji sněmovně změnit pořadí bodů 12. a 13. a projednávat nyní

XII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 135/1961

Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve

znění pozdějších Předpisů a zákon ČNR č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, podle

sněmovních tisků 880 a 977

Pan ministr dopravy Jan Stráský je totiž přítomen a doufám, že sněmovně odůvodní předložený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 880. Pane ministře, máte slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP