Úterý 31. května 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Wagnerovi. Chápu jeho návrh jako procedurální. Dám o něm neprodleně hlasovat v případě, že nikdo nemá technickou námitku, a takovou nevidím.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Wagnera, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno a obnoveno, jakmile se projedná v politickém gremiu. 15. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslanec Wagnera, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných bylo pro 69, proti 30, zdrželo se 65, nehlasovalo 16. Návrh pana poslance Wagnera nebyl přijat. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Kdo se dále hlásí s nějakým návrhem? Nehlásí se nikdo. Uzavírám proto rozpravu a předložím sněmovně jednotlivé návrhy tak, aby o nich mohlo být hlasováno.

Pan poslanec Vik navrhl, aby byl pan poslanec Bohuslav Kuba odvolán z hospodářského výboru.

Budeme hlasovat nejdříve o této části a potom o zařazení poslance Bohuslava Kuby do výboru ústavně právního. 16. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh, aby byl pan poslanec Bohuslav Kuba odvolán z výboru hospodářského, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 76 hlasů, proti 22, zdrželo se 65, nehlasovalo 15. Z celkového počtu 178 přítomných je zjevné, že tento návrh nebyl přijat. Nemá tedy smysl hlasovat o druhé části návrhu, aby byl pan poslanec Kuba zvolen do výboru ústavně právního.

Dále navrhl pan poslanec Jan Vik, aby byl pan poslanec Miroslav Kašpárek odvolán z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 17. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslanec Vika, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných hlasovalo pro 86, proti 22, zdrželo se 59, nehlasovalo 13. Návrh pana poslance Vika nebyl přijat. Nemá proto smysl hlasovat o druhé části jeho návrhu, totiž o zvolení pana poslance Miroslava Kašpárka do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Dále navrhl pan poslanec Jiří Honajzer, aby byl pan poslanec Václav Trojan odvolán z výboru petičního pro lidská práva a národnosti. 18. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Honajzera, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 184 přítomných bylo pro 71, proti 49, zdrželo se 41, nehlasovalo 15. Ani tento návrh nebyl přijat. Nemá smysl hlasovat o návrhu poslance Honajzera, aby byl poslanec Trojan zvolen do výboru zahraničního.

Skončili jsme projednávání prvního bodu a přistupujeme k bodu druhému. Je to

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu pořadu jste obdrželi sněmovní tisky č. 985, 986, 987 a 999. Uvedené sněmovní tisky obsahují návrhy organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů.

Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům nějakou připomínku nebo dotaz. Nevidím žádnou přihlášku, nejsou připomínky ani dotazy. Končím rozpravu a můžeme hlasovat.

Doporučuji hlasovat o každém předloženém návrhu zvlášť. Jsou námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nevidím námitky, ale zato vidím, že si přejete, abychom provedli novou registraci. Odhlašuji vás tedy a žádám, abyste se svými registračními kartami znovu přihlásili jako přítomní.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 985, který se týká vládního návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi.

Táži se, kdo podporujete tento návrh. Dejte to najevo v 19. hlasování tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 165 přítomných hlasovalo 127 pro, 6 proti, 23 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 986. Týká se vládního návrhu zákona o požární ochraně. 20. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 168 přítomných bylo 128 pro, 5 proti, 24 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Tento návrh byl rovněž přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 987, který se týká vládního návrhu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel. 21. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 21. hlasování skončilo.

Ze 172 přítomných bylo 125 pro, 17 proti, 25 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Konečně budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 999, který se týká vládního návrhu zákona o sloučení Průmyslové a Obchodní komory. 22. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 22. hlasování skončilo.

Ze 173 přítomných bylo 103 pro, 18 proti, 40 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Ukončili jsme projednávání druhého bodu a přistoupíme k bodu třetímu. Jde o

III.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů

k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 988 a 1001. Protože podle § 75 jednacího řádu Poslanecká sněmovna o návrhu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů hlasuje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. I zde doporučuji jednat o každém návrhu zvlášť. Předtím dám ještě slovo poslanci Motyčkovi jako předsedovi klubu KDU-ČSL. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, jedním z návrhů na zkrácení lhůty je návrh na úpravu Ústavy naší republiky. Nevím, co vedlo členy organizačního výboru k tomu, aby doporučili Poslanecké sněmovně zkrátit zákonnou lhůtu 60 dnů k projednání tohoto návrhu, k projednání změny Ústavy, a to na 12 dnů. Navíc bez stanoviska vlády.

Ale co vím určitě, je, že doporučování postupu v jednání sněmovny takovýmto způsobem nemůže přispět k vážnosti tohoto zákonodárného sboru. Eventuální přijetí tohoto doporučení plénem bude řádově problematičtější. Proto klub KDU-ČSL odmítne tento návrh. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Motyčkovi. Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 988, týká se vládního návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu. 23. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 84 hlasů, proti 45, 37 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Návrh na zkrácení lhůty nebyl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1001, který se týkal novely Ústavy České republiky. Jde o 24. hlasování na této schůzi, kdo podporujete... (Hluk v sále.) Pan poslanec Motyčka se hlásí.

Poslanec Ludvík Motyčka: Já bych požádal sněmovnu o nové hlasování, protože jsou vážné pochybnosti o tom, jak toto hlasování proběhlo. (Projevy souhlasu v části sálu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vyhovím poslanci Motyčkovi, před tím vás však odhlašuji a žádám, abyste se znovu zaregistrovali. Zahlédl jsem přihlášku pana poslance Hrdého a dávám mu slovo.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, já mám technické doporučení. Prosím vás o to, abyste uváděl čísla tisku, která se odhlasovávají, aby nedošlo k případné záměně, mám dojem, že došlo k nedorozumění.

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem, pane poslanče, uváděl celý název zákona, takže jsem pokládal toto ohlášení za zcela srozumitelné, ale mohu vyhovět a samozřejmě vyhovím vašemu přání, abych uváděl vždy čísla tisku. Pan poslanec Motyčka vznesl námitku proti výsledku hlasování. Dohodli jsme se na tom - čtu z jednacího řádu, z pravidel hlasování v Poslanecké sněmovně - že o takové námitce rozhodne sněmovna bez rozpravy.

Ptám se sněmovny ve 24. hlasování:

Kdo je pro to, abychom hlasování, které zpochybnil pan poslanec Motyčka...

Hlásí se pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, mám technickou poznámku, aby pan poslanec Motyčka zdůvodnil, jaké jsou to pochybnosti, nebylo to jasné.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Motyčka podle mě zdůvodnil svou námitku. (Hlasy: Musí zdůvodňovat. Nemusí zdůvodňovat.) Domnívám se, že je na čase hlasovat a hlasováním vyjádřit popřípadě pochybnost o tom, zda zpochybnění hlasování bylo oprávněné.

24. hlasování na této schůzi:

Kdo je pro to, abychom vyhověli námitce pana poslance Motyčky a hlasování opakovali, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 177 hlasovalo 116 pro, 50 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrhu bylo vyhověno.

A proto budeme v 25. hlasování opakovat hlasování o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 988, který se týká vládního návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a senátu.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to ve 25. hlasování dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 177 přítomných bylo 116 pro, 47 proti, 13 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1001, který se týká novely Ústavy České republiky. 26. hlasování.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 172 přítomných bylo 71 pro, 39 proti, 54 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Tento návrh nebyl přijat.

Ukončili jsme projednávání třetího bodu a přistupujeme k bodu čtvrtému. Jde o

IV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké

sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení

souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou

Rumunska o Podpoře a vzájemné ochraně investic,

podepsaná dne 8. listopadu 1993 v Bukurešti, a Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Portugalské

republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic,

podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze

(Poslanci houfně odcházejí ze sálu. Hluk v sále.)

Předložený vládní návrh dohody, který jste obdrželi ve sněmovním tisku 869, odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsou předkládány ke schválení Dohody mezi vládou ČR a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic a Dohoda mezi vládou ČR a Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic. Cílem těchto dohod je vytvořit příznivé podnikatelské prostředí pro investory obou smluvních stran, zajistit ochranu jejich investic a současně potvrdit zájem obou smluvních stran na rozvíjení vzájemně výhodných hospodářských vztahů.

Dohody zakotvují obvyklé záruky poskytované investorům druhých smluvních stran, jako je princip nejvyšších výhod, princip tzv. národního režimu, dále záruky proti vyvlastnění a znárodnění a záruky převodů výnosů z investic, stejně tak i způsob řešení eventuálních sporů. Platnost obou předložených dohod byla sjednána na 10 let s tím, že v případě ukončení jejich platnosti platí sjednané podmínky pro zřízené investice po dobu dalších 10 let.

Doporučuji jménem vlády, aby Poslanecká sněmovna s těmito smlouvami vyslovila souhlas. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Ivanu Kočárníkovi a uděluji slovo zástupci zahraničního výboru panu poslanci Otakaru Vychodilovi. Prořídlou sněmovnu prosím o klid.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedo, vážená prořídlá sněmovno, tyto smlouvy, které zde pan předkladatel uvedl, jsou součástí celého balíku smluv ekonomického charakteru, které patří k jakémusi dobrému prostředí ekonomického charakteru mezi státy, které chtějí mít spolu dobré ekonomické vztahy. Osobně si myslím, lépe řečeno přesně vím, že toto jsou první smlouvy tohoto typu, které jsou zde předkládány. Nejsou ničím výjimečné, jenom opět uvádím, pokud by byla nějaká námitka ohledně rozdílu mezi dobou podepsání dotyčné smlouvy a dobou našeho projednávání ve sněmovně, je to způsobeno koordinací ratifikační procesů. Pro vaši informaci - tyto smlouvy projednaly na svých zasedáních výbory zahraniční a rozpočtový. Já osobně doporučuji sněmovně, aby tyto smlouvy schválila. Pane předsedo, můžeme otevřít rozpravu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Otakaru Vychodilovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu.

Nemám písemné přihlášky, a proto se táži, kdo se hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo. Rozpravu uzavírám a táži se pana místopředsedy vlády a ministra financí, zda si přeje něco říci. (Ministr Kočárník: Ne.) Pan poslanec Vychodil má rovněž příležitost se přihlásit.

Poslanec Otakar Vychodil: Měl bych jenom jednu žádost, pane předsedo, Prosím, zda-li byste mohl provést registraci.

Předseda PSP Milan Uhde: Samozřejmě to udělám, protože se obávám, že Poslanecká sněmovna není v této chvíli schopná usnášení. Všechny jsem vás odhlásil a prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se přihlásili jako přítomní tím, že zasunete registrační karty.

V Poslanecké sněmovně je přítomno 52 poslankyň a poslanců, a já proto apeluji na všechny vyčerpané, kteří po prvních třech bodech museli jít načerpat sil do předsálí, aby považovali toto čerpání sil za dostatečné a vrátili se do sálu. Čekají nás další vyčerpávající body, jako například hlasování o tomto bodě.

(V poslanecké sněmovně byl stále nedostatečný počet poslankyň a poslanců.)

Vyhlašuji 25minutovou přestávku do 15.00 hodin.

(Schůze přerušena ve 14.33 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.01 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme se věnovat přerušenému 4. bodu. Oznamuji vám, že vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili jako přítomní tím, že zasunete své registrační karty. (Hluk v sále.) Prosím o klid. Bylo dosaženo počtu potřebného ke schopnosti usnášení. Pokračujeme v projednávání 4. bodu. Slovo má pan poslanec Otakar Vychodil.

Poslanec Otakar Vychodil: Děkuji, pane předsedo. S vaším dovolením bych přednesl návrh usnesení k danému bodu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu

a) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 8. listopadu 1993 v Bukurešti;

b) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Otakaru Vychodilovi. Protože nevidím žádnou technickou poznámku, která by zpochybňovala možnost hlasování, předkládám tento návrh vašemu rozhodnutí ve 27. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 127 přítomných 124 hlasovalo pro, nikdo proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali. Návrh usnesení byl přijat.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi i panu poslanci Otakaru Vychodilovi a konstatuji, že jsme se vyrovnali s bodem 4 a přistoupíme k bodu 5. Jde o

V.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

republiky v oblasti cen a mění zákon č. 526/1990 Sb.,

o cenách, podle sněmovních tisků 862 a 974

Předložený vládní návrh zákona - obdrželi jste jej jako sněmovní tisk 862 - odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, jehož návrh předkládám, má pozměnit a doplnit zákon ČNR č. 265 z roku 1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, s čímž souvisí i malá změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Dosud platný kompetenční zákon byl přijat ještě v době unitárního státu, kdy bylo nutno řešit kompromisem společnou cenovou působnost federace a republik. Po ukončení federace a po vydání Ústavy České republiky se projevila nedostatečnost úpravy působnosti ministerstva financí České republiky i obcí v oblasti cen. Některé vyhlášky a navazující obecní vyhlášky o regulaci např. nájemného z bytů i nebytových prostor se tak dostávaly do kolize s neúplně formulovanou působností těchto cenových orgánů v zákoně.

Projednávaný vládní návrh zákona proto obsahuje zejména jednoznačné vymezení působnosti obcí stanovit vyšší maximální ceny, než jsou ceny stanovené ministerstvem financí. Týká se to např. nájemného z bytů, kde jde o uplatnění až 20 % přirážky u domů s výhodnou polohou. Druhým závažným důvodem pro vydání zákona je potřeba jasně stanovit působnost ministerstva vydávat předpisy o oceňování nemovitostí a dalšího hmotného a nehmotného majetku. Bez této působnosti nemůže ministerstvo financí upravit, resp. nahradit zejména v mnoha směrech zastaralou vyhlášku o oceňování nemovitostí. V této souvislosti vládní návrh zákona obsahuje i oprávnění obcí oceňovat stavební pozemky odchylně od cen podle vyhlášky. Jde konkrétně o tvorbu a vydávání cen stavebních pozemků formou tzv. cenových map, což obce zatím dělají jen na základě pověření z vyhlášky ministerstva financí.

Chtěl bych vám všem poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali projednávání tohoto vládního návrhu, a doporučit jménem vlády, abyste tento návrh schválili. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi a předávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Tomáši Ježkovi. Odůvodní předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 974.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení kolegové, výbory rozpočtový, hospodářský, zemědělský projednaly ve svých schůzích během dubna vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, podle tisku 862. Nemají k němu připomínek a doporučují Poslanecké sněmovně, aby předložený vládní návrh zákona schválila s tím prosím, že je žádoucí - a přednáším pozměňovací návrh - aby účinnost zákona byla stanovena na 1. června letošního roku. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi a otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku do ní nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Výborný, má slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pane zpravodaji, já se chci ubezpečit, zda onen poslední výrok zpravodaje, že by zákon měl nabýt účinnosti 1. června, byl mým přeslechnutím, nebo to bylo přeřeknutí, nebo zda je to pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane kolego, byl jsem upozorněn naší legislativou, že účinnost 1. června je žádoucí i možná. Doufám, že to nenaráží na nějaká procedurální pravidla.

Předseda PSP Milan Uhde: Obávám se, že naráží, ale nechám to raději říci pana poslance Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Začnu tím, že přednesu návrh, a to takový, aby zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení a všichni budeme v tomto případě doufat, že zákon bude vyhlášen co nejdříve, protože chápu, že z věcného hlediska je žádoucí, aby byl účinný co nejdříve. Nicméně každý zákon, tedy i tento zákon, podléhá rozličným procedurám, z nichž některé jsou také ústavní, to je, že zákon musí být podepsán prezidentem republiky, k čemuž má prezident jistou lhůtu Ústavou předepsanou a odnímat hlavě státu tuto lhůtu by vůbec nebylo správné. Přednesl jsem pozměňovací návrh a uvidíme, jak hlasování o dvou návrzích teď dopadne.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji panu kolegovi a ztotožňuji se s jeho návrhem.

Předseda PSP Milan Uhde: Pozměňovací návrh se upravuje tak, že tento zákon platí dnem vyhlášení.

Další hlasy do rozpravy nejsou, proto rozpravu uzavírám. Táži se pana místopředsedy vlády, zda si přeje něco říci. Ne. Nereflektuje na závěrečné slovo. Pan společný zpravodaj výborů Tomáš Ježek chce něco říci? Ne. V tom případě bych ho prosil, aby formálně předložil sněmovně k hlasování jediný pozměňovací návrh, který se právě týká toho, že zákon vstupuje v platnost dnem vyhlášení.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, prosím, abyste dal hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu účinnost dnem vyhlášení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP