Úterý 31. května 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Dobře. Můžeme to pojmout tak, že nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hurty, aby byl tento bod stažen z pořadu, a potom budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hofhanzla, aby byl tento návrh přesunut z 19. schůze na 20. schůzi. I když mám na to svůj názor, nemohu proti předkladatelům nic namítat a dám hlasovat tak, jak si to pan poslanec Hurta přeje.

Ve 3. hlasování hlasujeme o návrhu pana poslance Hurty, aby byl bod 10 stažen z programu 19. schůze.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 185 přítomných hlasovalo pro 68, proti 63, 50 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Protože jsem téma vznesené návrhem pana poslance Hofhanzla už otevřel, doufám, že nebudete namítat nic proti tomu, abych teď dal hlasovat o jeho návrhu, přestože byl přednesen až sedmý v pořadí. Návrh pana poslance Hofhanzla zněl - bod 10. přesunout z 19. schůze na schůzi 20. Jde o 4. hlasování na naší schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Hofhanzla, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných hlasovalo 111 pro, proti 22, zdrželo se 49, 1 nehlasoval. Návrh pana poslance Hofhanzla byl přijat.

Jako další vystoupil s návrhem pan poslanec Petr Koháček. Navrhl, abychom vyřadili z programu bod 29.

Kdo v 5. hlasování podporuje návrh poslance Koháčka, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

186 přítomných, z toho 163 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 19 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Další návrh předložil pan poslanec Jan Vik. Především navrhl, aby byl program naší schůze rozšířen o nový bod č. 1 pod názvem Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jde o 6. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Jana Vika, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných podporovalo návrh pana poslance Vika 100 členů Poslanecké sněmovny, proti bylo 34, 49 se zdrželo, 3 nehlasovali. Bod byl zařazen.

Budeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Vika, aby byl vyřazen bod 23, ale nyní jsem se přeřekl, protože o tomto návrhu se již hlasovalo. Předložil jej pan poslanec Ortman a jeho návrh nebyl přijat. Nemá tedy smysl hlasovat o něm znovu.

Pan poslanec Libor Novák starší navrhl odložit bod 26 na příští, tj. červencovou schůzi Poslanecké sněmovny. Jde o 7. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Libora Nováka staršího, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 156 hlasů, proti 2, zdrželo se 16, nehlasovalo 11. Při 185 přítomných je zjevné, že tento návrh byl vysokou většinou hlasů přijat.

Pan poslanec Libor Novák starší dále navrhl, aby mohl být účastníkem celé 19. schůze Poslanecké sněmovny prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan dr. Lubomír Voleník. 8. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Libora Nováka staršího, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 8. hlasování skončilo.

Ze 185 přítomných bylo 168 kladných hlasů, proti 7, zdrželo se 5, nehlasovalo 5, návrh byl přijat.

V 9. hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Řezníčka, aby byl vyřazen z programu bod 5. Táži se pana poslance Františka Kozla, zda souhlasí, aby hlasování o jeho velmi podobném návrhu bylo spojeno s hlasováním o návrhu poslance Řezníčka. Nesouhlasí. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kozla na totéž téma o něco později.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Řezníčka na stažení 5. bodu z programu, dejte to v 9. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 9. hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných hlasovalo pro návrh 77 poslankyň a poslanců, proti 47, zdrželo se 58, 4 nehlasovali. Návrh poslance Řezníčka nebyl přijat.

Pan poslanec Andrej Gjurič oznámil, že až dospějeme k projednávání bodu 27, vezme svůj návrh zpět. Není tedy zatím o čem hlasovat.

Pan poslanec František Kozel navrhl, aby byl z programu vyřazen bod 5 a byl přesunut na 20., tj. červencovou schůzi. Budeme tedy v 10. hlasování na této schůzi hlasovat o návrhu poslance Františka Kozla.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 10. hlasování skončilo.

Ze 187 přítomných bylo 147 pro, proti 5, 29 se zdrželo, nehlasovalo 6. Návrh pana poslance Kozla byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Kozel, aby byl bod 6 přesunut a projednáván až ve čtvrtek. Jde o 11. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Kozla na tuto změnu, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 187 přítomných podpořilo návrh pana poslance Kozla 136, proti bylo 5, 34 se zdrželo, nehlasovalo 12. Návrh byl přijat.

Dále paní poslankyně Hana Orgoníková navrhla, aby byl z pořadu 19. schůze vyřazen bod 28. Paní poslankyně Orgoníková uvedla, aby byl také tento bod přesunut na příští, tj. 20. schůzi. Je tomu tak, paní poslankyně? (Ano.) Budeme tedy ve 12. hlasování hlasovat o tomto návrhu paní poslankyně Orgoníkové.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 12. hlasování skončilo.

Ze 187 přítomných bylo 178 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi, 6 poslankyň a poslanců nehlasovalo. Návrh paní poslankyně Orgoníkové byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Radim Špaček, aby byl do programu schůze zařazen nový bod a projednáván jako bod druhý. Jde o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stran návrhu zákona o místních poplatcích. Pan poslanec Radim Špaček potom navrhuje, aby v případě přijetí této revokace byl o tento podbod rozšířen bod druhý, původní druhý bod této 19. schůze.

Pan poslanec Hrazdíra má technickou poznámku a má příležitost ji proslovit.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, domnívám se, že formulace není přesná, že sněmovna nemůže revokovat usnesení organizačního výboru. Sněmovna by mohla rozhodnout o zařazení bodu bez doporučení organizačního výboru a nikoliv revokovat jeho usnesení. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Špaček chce k tomu něco poznamenat, dostává příležitost.

Poslanec Radim Špaček: Bohužel jsem přesně nerozuměl panu kolegovi Hrazdírovi. Návrh, který jsem předkládal, zněl takto: "Revokace rozhodnutí Poslanecké sněmovny k návrhu organizačního výboru na výjimečné zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 48/1994 Sb." Domnívám se, že je to procedurálně zcela nenapadnutelné. Je to samostatný bod. Říkal jsem, že v případě, že bude tento bod zařazen a revokace bude provedena, zároveň bych předběžně navrhl rozšíření stávajícího bodu dvě o tisk 954.

Předseda PSP Milan Uhde: Přiznávám se k tomu, že jsem svým zkráceným záznamem způsobil toto nedorozumění. Pan poslanec Špaček se na tom podílí tím, že mi nedal přesné znění svého návrhu. Já jsem improvizoval na základě svých poznámek, a proto pan poslanec Hrazdíra replikoval. Domnívám se však, že tímto vysvětlením poslance Špačka je všechno uvedeno do srozumitelného stavu a můžeme o návrhu pana poslance Špačka hlasovat. Není tomu tak podle názoru pana poslance Hrazdíry. Prosím.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Já se omlouvám, pane předsedo, ale předpokládám, že o tom hlasoval organizační výbor na svém posledním zasedání 19. května a nedoporučil to. To znamená, že by šlo o revokaci usnesení nikoliv sněmovny, ale organizačního výboru. Při hlasování bylo 10 poslanců pro, 4 proti, 11 se zdrželo hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Pan poslanec Kužílek se hlásí, poté paní poslankyně Buzková.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se hlásím jen aby sem nemusel znovu chodit kolega Špaček, abych vysvětlil optický klam. Pan kolega Hrazdíra by vlastně mohl mít pravdu, ale jde o záměnu dvou věcí. Organizační výbor totiž o této věci hlasoval dvakrát. Jednou již dříve, a tehdy doporučil sněmovně zkrácení a sněmovna toto doporučení nepotvrdila. Potom na základě toho bylo znovu na organizačním výboru navrhováno doporučení sněmovně zkrátit lhůtu tohoto zákona, což organizační výbor - jak má pan kolega Hrazdíra pravdu - neschválil. Mezitím došlo k jednání vlády, vláda to doporučila, což je určitě jen motiv k té věci. Kolega Špaček se nyní obrací na první doporučení organizačního výboru, které bylo pozitivní a které vedlo k tomu, že sněmovna to nepotvrdila. Toto nepotvrzení kolega Špaček navrhuje revokovat. Je to tedy z hlediska procedurálního naprosto legitimní proces, a tak je zde také předkládán.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má paní poslankyně Petra Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, já si stejně jako pan kolega Hrazdíra myslím, že není možná tato konstrukce podle jednacího řádu. Chtěla bych říci, že jsem příznivcem toho, aby se projednával zákon navržený panem poslancem Špačkem, ale myslím, že by v takovém případě bylo třeba trochu modifikovat návrh pana poslance Špačka, a to v tom smyslu, aby se na pořad schůze zařadil za bod druhý bod třetí, který by zněl "Návrh pana poslance Špačka na výjimečné zkrácení lhůty 60 dnů k projednání zákona", který zde již byl citován. Poté co by sněmovna lhůtu zkrátila nikoliv na návrh organizačního výboru, ale na návrh jednoho poslance, mohlo by se to zařadit a asi bychom se vyhnuli těmto zmatkům.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Špaček se hlásil o slovo a já mu je nemohu upřít.

Poslanec Radim Špaček: Nebude-li mít nikdo další námitku proti postupu, který navrhla paní poslankyně Buzková, přistupuji na to. Nenavrhoval jsem to, protože jsem se domníval, že to podle jednacího řádu není možné. Pro případnou detailní informaci - můj původní návrh se týkal revokace hlasování č. 129. Vůbec jsem nevztahoval své hlasování k organizačnímu výboru. Nejsou-li námitky, přijímám návrh paní poslankyně Buzkové.

Předseda PSP Milan Uhde: O slovo se hlásí pan poslanec Výborný. Doufám, že jeho vystoupení vyřeší tuto složitost, protože sněmovna nemůže hlasovat o těchto věcech jinak než na návrh organizačního výboru.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, nejkrásnější a nejvíce nekonečné jsou procedurální debaty. Obávám se ovšem, že návrh kolegyně Buzkové - ačkoliv je veden stejnou motivací jako návrh kolegy Špačka - není způsobilý (já to nerad říkám, protože jsem také příznivcem zkrácení lhůty) k hlasování. Podle zákona, který musíme respektovat (je to zákon o jednacím řádu), způsobilým navrhovatelem pro usnesení sněmovny na zkrácení lhůty je toliko organizační výbor, nikoliv jednotlivý poslanec. Jednací řád je třeba respektovat. Já se domnívám, že první návrh kolegy Špačka - možná méně obratně formulovaný (já se mu omlouvám) - je v pořádku a je možné o něm hlasovat. Jiný možný postup by byl ten, že by byl svolán organizační výbor a sněmovně předložil nový návrh na zkrácení lhůty. Jakýkoliv rozdílný postup by byl v rozporu se zákonem.

Nerad to říkám, protože to vypadá, že to celé komplikuji a já to chci naopak zjednodušit.

Předseda PSP Milan Uhde: Mému laickému pochopení jednacího řádu to plně odpovídá. Myslím, že pana poslance Špačka ponecháme v očekávání, zda se podaří domluvit se na svolání organizačního výboru. Mohou k tomu být i jiné důvody a pak se tím budeme zabývat. Doporučuji nyní o tomto návrhu nehlasovat. Jsou tu skutečně závažné důvody.

Lze hlasovat v té podobě, jak to původně formuloval pan poslanec Špaček, nikoliv v podobě formulované paní poslankyní Buzkovou. Chcete, aby pan poslanec Špaček ještě jednou přečetl své znění? Není to potřeba.

Budeme ve 13. hlasování hlasovat o původní podobě návrhu pana poslance Špačka. Kdo podporuje jeho návrh, dejte to najevo tím, že zvednete ruku a stisknete tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 78 poslanců, proti 41, zdrželo se 61, nehlasovali 4. Při přítomnosti 184 poslanců a poslankyň je zjevné, že návrh nebyl přijat.

Naším hlasováním prošlo všech 12 doplňujících a pozměňujících návrhů. Můžeme tedy hlasovat o celku návrhu pořadu 19. schůze PSP.

Kdo podporuje návrh, aby se 19. schůze řídila předloženým návrhem pořadu, obohaceným o přijaté pozměňovací a doplňující návrhy, dejte to ve 14. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných hlasovalo 137 pro, 1 proti, 41 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh pořadu byl přijat.

Přistupujeme k prvnímu bodu pořadu, jde o návrh poslance Jana Vika

I.

Změny ve výborech Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

O slovo se písemně přihlásil pan poslanec Jan Vik. Má slovo. Dále je přihlášen pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem chtěl jen v úvodu poděkovat Poslanecké sněmovně, že se konečně po roce a půl podařilo na můj návrh dostat na jednání schůze návrh na změnu ve výborech PSP.

Jen mám malou obavu, aby hlasování nedopadlo negativně a nebylo naopak využito někým z ODS k přeřazení poslance Ježka do jiného výboru. Kdyby tomu tak bylo, tak se panu poslanci Ježkovi omlouvám, že to bylo na můj návrh, ale já jsem bohužel neměl jinou možnost.

Uvidíme, jak to bude. Jinak moje stabilní návrhy zní asi tak, že navrhuji přeřazení poslance Bohuslava Kuby z hospodářského výboru do výboru ústavně právního a pana poslance Miroslava Kašpárka z výboru pro vědu, vzdělání a kulturu do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi. Slovo má pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji přeřazení pana poslance Václava Trojana z výboru petičního, pro lidská práva a národnosti do výboru zahraničního. Děkuji vám předem, že mé záležitosti vyhovíte.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzerovi. Ptám se po dalších hlasech do rozpravy. Pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nebudu podávat žádný návrh na přeřazení, nicméně vede mne k tomu jisté upozornění coby předsedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ohledně přeřazení pana Dr. Kašpárka do našeho výboru.

Jak zde sdělil pan poslanec Vik, jedná se o této věci již rok a půl. Nicméně, za rok a půl pan Dr. Kašpárek nenašel čas, aby seznámil mě, případně poslance výboru se svým zájmem pracovat v našem výboru.

Vzhledem k tomu, že náš výbor má v dnešní době 23 poslanců, nedoporučuji Poslanecké sněmovně přijmout toto přeřazení.

Předseda PSP Milan Uhde: Další hlasy do rozpravy. Další návrhy na toto téma. Prosím, paní poslankyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, považuji za svou povinnost podotknout, že kolega pan Dr. Kašpárek projevil častokrát snahu získat informace a vážný zájem o práci v našem výboru. Osobně jsem mu podávala informace, o čem jednáme, jak pracujeme a pod. Proto mi promiňte, ale považuji to zde za svou povinnost ohlásit. Myslím, že by bylo spravedlivé, aby každý, i Republikánská strana, měla zastoupení ve výboru, tak jak by to mělo být u každé strany. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, skutečně si vážím toho, že pan Vik chce svého stranického kolegu potrestat převedením z hospodářského výboru do výboru ústavně právního, ale já bych chtěl říci, že už jsem panu kolegovi Kubovi odpustil a chtěl bych Vás poprosit, abyste ho v hospodářském výboru ponechali. Děkuji Vám. (Smích, ruch v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Pavela. Poté pan poslanec Vik.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych podotknout, že přeřazení pana poslance Václava Trojana z výboru petičního nebylo vůbec projednáváno ani se mnou jako s předsedou výboru. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, nezlobte se, že znovu vystupuji, ale bohužel po vystoupení pana kolegy Budinského prostě musím.

Změnu, jak dobře víte, tady už navrhuji rok a půl, takže se o žádné potrestání nejedná. To vy samozřejmě dobře víte. Já chci naopak potrestat vás jako předsedu výboru, když už to tak berete, že vás tedy zbavím milé přítomnosti pana poslance Kuby ve vašem výboru. Sám dobře víte, jak jste již uvedl, že záležitost byla poněkud jiná, než jste ji interpretoval na televizní obrazovce. Takže to jenom pro vysvětlení vám a ostatním kolegům. Jedná se v tomto případě o potrestání akorát vás.

Předseda PSP Milan Uhde: Já bych nerad, aby se pod rouškou žertování ztratil vážný smysl toho, o čem budeme hlasovat. Má ještě někdo nějaký návrh? Vidím pana poslance Wagnera, jak se hlásí o slovo. Má je mít.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dávám procedurální návrh přerušit tento bod. S tím, že jednání o něm ať je obnoveno poté, až se to dohodne v politickém gremiu sněmovny.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP