Úterý 31. května 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

31. května 1994 ve 13.08 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 175 poslanců

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničí J. Zieleniec.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

1. června 1994 ve 14.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 170 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

2. června 1994 v 9.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

3. června 1994 v 9.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 179 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, ministr obchodu a průmyslu V. Dlouhý, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský.


Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve 13.00 hodin se s pomocí identifikační karty přihlásilo k přítomnosti 102 členů Poslanecké sněmovny. To znamená, že jsme schopni se usnášet. Proto zahajuji 19. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Dále vítám vládu České republiky, vedenou jejím předsedou panem Václavem Klausem, vítám všechny ostatní milé hosty.

Poprvé je mezi námi jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy přítomen pan Ivan Pilip. Doufám, že mluvím jménem všech přítomných, když ho přivítám obzvlášť srdečně a popřeji mu všechno dobré, co nejvíce úspěchů při výkonu této zodpovědné funkce. (Potlesk.)

Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, vám byl rozeslán s pozvánkou. Dnes vám byl na lavice rozdán upravený návrh pořadu. V tomto návrhu je obsaženo všech 29 bodů, ale jsou sestaveny v poněkud jiném pořadí.

V době, kdy byl v organizačním výboru schvalován návrh pořadu 19. schůze, nebylo projednávání některých bodů pořadu ve výborech Poslanecké sněmovny v takovém stadiu, aby bylo možné přesně stanovit jejich pořadí. Rovněž všechna stanoviska vlády nebyla ještě k dispozici. Proto se dalším projednáváním přípravy dnešní schůze v jednotlivých výborech i v poslaneckých klubech zabývalo politické grémium.

Víte z jednání v poslaneckých klubech i ve výborech, že projednávání některých bodů nebylo dosud ukončeno a nejsou zpracovány společné zprávy. Je předpoklad, že i během dnešního dne se podaří některá jednání ukončit a poté zpracovat podklady pro jednání Poslanecké sněmovny a bezprostředně je rozdat, aby mohla být dodržena lhůta stanovená zákonem. Dnes vám byl proto předložen upravený návrh pořadu, který se pokusím ještě stručně odůvodnit. (Hluk v sále.) Prosím o klid, ne kvůli sobě, ale kvůli obsahu, který se vám chystám sdělit.

Jsem informován, že prvních devět bodů nového návrhu pořadu je připraveno tak, že by je bylo možné projednat dnes. Zítra, t.j. ve středu, kdy zasedá vláda, bychom mohli projednat body, u kterých není účast členů vlády nezbytná, a případně bychom požádali o uvolnění některého člena vlády, jehož se bezprostředně týká projednávaný návrh. Za tohoto předpokladu by bylo možné projednat body uvedené v návrhu pořadu pod čísly 10 až 18. Ve čtvrtek ráno bychom v souladu s návrhem organizačního výboru zahájili jednání bodem 19 a 20 a dále bychom pokračovali v jednání až do vyčerpání pořadu. Počítáme s jednáním Poslanecké sněmovny i v pátek.

Ke zpřesnění upraveného návrhu pořadu chci ještě připomenout, že návrhy zákonů uvedené pod bodem 23 (sněmovní tisk 916) a pod bodem 22 (sněmovní tisk 989) budou projednávány pouze za předpokladu zkrácení zákonné 60denní lhůty a dále že návrh uvedený pod bodem 21 lze s ohledem na probíhající zkrácenou zákonnou lhůtu projednávat nejdříve ve čtvrtek 2. června.

Všechny změny, které jsem uvedl, souvisejí s objektivními důvody, danými především respektováním zákona. Mám zde na mysli jednak ústavní možnost vlády vyjádřit se k návrhu zákona, jednak minimální lhůtu 24 hodin, týkající se společných zpráv výborů. Domnívám se proto, že bychom měli upravený návrh pořadu považovat za výchozí a k němu případně přijímat pozměňovací návrhy. Své případné připomínky proto zaměřte k tomuto upravenému návrhu pořadu. Pokud má někdo jiný názor, bude mít samozřejmě příležitost vyslovit jej v rozpravě. Každý z vás se může nyní přihlásit do rozpravy k uvedenému návrhu. O předneseném návrhu rozhodne poté Poslanecká sněmovna bez rozpravy.

Nepotřebuji se ptát, kdo si přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, protože mám již před sebou písemné přihlášky k této rozpravě. Rozpravu otevírám a jako první se do ní přihlásil pan poslanec Jaroslav Ortman. Má slovo. Připraví se pan poslanec Vorlíček. Pan místopředseda Kalvoda má jako obvykle náhradní kartu, tentokrát náhradní kartu č. 1. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ortman. Dávám mu slovo. Připraví se poslanec Vorlíček.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést jeden návrh jménem poslaneckého klubu Levého bloku, aby z programu dnešní schůze byl vyřazen bod č. 23., tj. vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Jde o tisky 916994.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Slovo má pan poslanec Vorlíček. Připraví se pan poslanec Hurta.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu Levého bloku předkládám návrh, doplnit program 19. schůze o bod "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterém by se poslanci za a) usnesli, že jedním z bodů zářijové schůze bude kontrola plnění programového prohlášení vlády, a za b) obrátili se na českou vládu se žádostí, aby předložila Poslanecké sněmovně hodnocení postupu plnění programového prohlášení vlády tak, aby mohlo být toto hodnocení práce vlády v polovině jejího mandátu projednáno na zmíněné zářijové schůzi sněmovny."

Navrhuji tento bod jako nový bod za stávající bod 11.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance Vorlíčka, aby mně pokud možno písemné znění svého návrhu zanechal u stolu.

Slovo má pan poslanec Josefa Hurta, připraví se pan poslanec Petr Koháček.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji stažení bodu 10. z pořadu 19. schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o návrh poslanců Macha a Bečváře, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1191 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů - tisky 797921.

Důvodem je negativní stanovisko vlády k těmto tiskům.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hurtovi. Pan poslanec Macháček má náhradní kartu č. 4. Slovo má pan poslanec Petr Koháček, připraví se pan poslanec Jan Vik.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o to, aby byl z jednání dnešní schůze, resp. z navrženého pořadu, vyřazen bod č. 29, který se po vysvětlení všech věcí dostal do návrhu programu omylem. Projednání tohoto bodu by bylo v této chvíli předčasné. Tlumočím tím i názor druhého předkladatele návrhu kolegy Karase. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Koháčkovi, slovo má pan poslanec Vik, připraví se pan poslanec Novák.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout jako nový bod 1, bod s názvem "Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". Tento návrh podávám také proto, že na poslední schůzi Poslanecké sněmovny jsme se dostali takřka k naplnění našeho návrhu, takže se domnívám, že dnešní schůze Poslanecké sněmovny záležitost dotáhne až do vítězného konce. To by byl jeden bod.

Potom ještě navrhuji vypustit bod uvedený pod č. 23 vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, a to zejména z toho důvodu, že republikánská strana odmítá instituci Senátu jako takového, a tím pádem nemáme ani zájem na tom, aby se projednával volební zákon do Senátu Parlamentu České republiky. Děkuji Vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Svůj návrh ukončil pan poslanec Vik, slovo má pan poslanec Libor Novák starší.

Poslanec Libor Novák (1958): Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám dva návrhy: rozpočtový výbor se na své schůzi usnesl, že bude dobře, když zpráva vlády o plnění státního rozpočtu na první čtvrtletí 1994 bude projednána až na příští, tj. 20. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozpočtový výbor mne pověřil, abych toto usnesení a doporučení sněmovně zdůvodnil. Zdůvodnění je krátké: vím, že vláda se tímto materiálem bude zabývat zítra a předpokládám, že řada mých kolegyň a kolegů se bude chtít podrobně seznámit s touto zprávou. Proto navrhuji stažení této zprávy vlády, která je v návrhu pořadu označena jako bod 26. a projednání této zprávy až na příští, tj. 20. schůzi.

Můj druhý návrh se netýká přímo pořadu, ale navrhuji, aby se prezident Nejvyššího kontrolního úřadu mohl účastnit a být přítomen ve sněmovně po celou dobu trvání 19. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi a zvu k řečništi pana poslance Čestmíra Hofhanzla. Připraví se pan poslanec Řezníček.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, jako zpravodaj k tisku č. 797921 poslanců Macha a Bečváře - novely zákona 229/1991 - žádám na návrh předkladatelů zákona o přesunutí projednávání tohoto tisku z dnešní 19. schůze sněmovny a přeložení na 20. červencovou schůzi.

Zdůvodnění: minulý týden v úterý vyhlásil předseda Ústavního soudu České republiky dr. Zdeněk Kessler nález Ústavního soudu, kterým se zrušují některá ustanovení zákona č. 229 ve znění platných změn. Nález Ústavního soudu by mohl poměrně výrazným způsobem ovlivnit legislativní úpravy navržené v tisku 797921. Je zapotřebí navrženou novelu provázat se stávajícím textem zákona s přihlédnutím k navrženým změnám. Považuji za nemožné v této situaci novelu projednávat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi, slovo má pan poslanec Řezníček a připraví se pan poslanec Gjurič.

Poslanec Miroslav Řezníček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji návrh zákona o státních vyznamenáních v návrhu pořadu bod č. 5 neprojednávat z těchto důvodů: již nejméně dvakrát v krátké historii Československé republiky vlády, ať již se státní útvary na území Československa jmenovaly momentálně jakkoli, stály před dilematem, jak z utrpěné porážky učinit slavné vítězství, ať už to byla snaha bolševika učinit z 21. srpna státní svátek a naši hanbu nazvat oslnivým internacionálním vítězstvím toho jediného a nejlepšího socialismu se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, nebo ať již to bylo přeslavné udělování protektorátní svatováclavské orlice spojené s rekreací v Alpách za příkladnou práci pro Třetí říši.

Z tohoto hlediska vidím nastejno i snahu udělovat vyznamenání za zásluhy o Českou republiku a tím vlastně při prvním předávání asociovat ocenění účasti na rozbití Československa jako převeliké vítězství českého národa. V tomto případě dle mého názoru by touto medailí první třídy měl být bezesporu jako první dekorován pan Václav Klaus a několikanásobný expremiér Vlado Mečiar, ten samozřejmě Řádem Bílého lva jako občan jiného státu.

Já, Miroslav Řezníček, Čech za protektorátu narozen v moravské Ostravě, tedy geboren in Mörische Ostrau, zvednu proti existenci toho nebo podobného řádu ruku. Proto navrhuji návrh zákona neprojednávat a ponechat tento problém až příštím generacím, nejméně do té doby, kdy se na skutečné příčiny slavného vzniku samostatné české republiky zapomene.

Pane předsedo, dámy a pánové, pokud ovšem bude návrh zákona odhlasován, mělo by se možná uvažovat, zda první nositel by neměl mít právo nosit k vyznamenání kapelnickou uniformu Hudby hradní stráže, aby cirkus byl dokonalý. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Andrej Gjurič, připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, než sdělím sněmovně to, proč jsem předstoupil, nemohu nereagovat, a to procedurálně, na vystoupení pana kolegy Řezníčka, když poznamenám, že cirkus byl spíš to, co tady teď zaznělo. Zároveň se domnívám, že v této fázi není o žádném návrhu rozprava, navrhuje se prostě pouze změna pořadu bez jakékoli další rozpravy.

To, co chci učinit já, je sdělení k bodu č. 27. Teď chci pouze sněmovně oznámit, že až na něj dojde řada, nebude meritorně projednáván, ale v tom momentě požádám o vzetí tohoto tisku zpět. Jak jsem konzultoval s dr. Boturem, je toto procedurálně nejpřesnější cesta. Čili požádám potom sněmovnu o vzetí tisku č. 16 zpět, až na něj bude řada v programu.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Bílý, připraví se pan poslanec František Kozel.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, jménem poslanců Moravské národní strany musím splnit formální povinnost a oznámit naši přítomnost na jednání tohoto pléna. Tedy poslanci Jiří Bílý a Petr Kavan jsou přítomni ve sněmovně.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec František Kozel, připraví se paní poslankyně Hana Orgoníková.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, velmi se omlouvám, že jsem zaváhal s podáním své přihlášky do této rozpravy, neboť jeden bod mého vystoupení mi sebral nešťastným způsobem kolega Řezníček. Na doporučení politického grémia a také z toho důvodu, že náš výbor nestačil projednat a přerušil projednávání návrhu poslance Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních, doporučuji přesunout tento bod na 20. schůzi.

Druhý návrh se týká bodu 8 a já pro jistotu přečtu, oč se jedná: Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, sněmovní tisk 855. Dovolím si navrhnout přesun tohoto bodu tak, aby byl projednáván ve čtvrtek. Důvod je ten, že některé odborné skupiny některých poslaneckých klubů se ještě chtějí tímto tiskem zabývat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Slovo má paní poslankyně Hana Orgoníková.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji, aby byl z programu schůze vyřazen bod číslo v původním programu 26, v upraveném programu č. 28. Důvody jsou naprosto jednoznačné. Současná fáze projednání návrhu směřujícího k legislativní úpravě zákona č. 172/191 Sb., o možnosti navrácení majetku bývalých lesních družstev obcím, tisk 213, neumožňuje tento návrh projednat ve sněmovně. Překážkou je nedostatek splnění zákonných podmínek pro projednávání.

Ráda bych to objasnila. Návrh byl přikázán čtyřem výborům a k jeho projednávání v těchto výborech bylo přikročeno, a to už před rokem. Z projednávání však nevzešla taková usnesení, která by odpovídala Jednacímu řádu v platném znění. V příslušných výborech bylo dílem projednávání přerušeno či nebylo přijato žádné usnesení a dílem bylo vyžadováno stanovisko vlády s tím, že po jeho obdržení bude projednávání pokračovat, i když vláda již tehdy překročila 30denní lhůtu pro své vyjádření. Když jsem byla před třemi týdny požádána o vyjádření, zda souhlasím se zařazením návrhu na pořad jednání, vycházela jsem z toho, že příslušné výbory návrh na přikázání organizačního výboru doprojednají. Leč nestalo se tak.

Ze všech těchto důvodů žádám, aby byl bod č. 26, případně 28 stažen z programu a aby organizační výbor v rámci své pravomoci přikázání návrhu zákona k projednání jednotlivým výborům znovu připomněl spolu s jejich zákonnou povinností dokončit projednávání ve smyslu Jednacího řádu. Zároveň žádám, aby byl návrh zařazen na následující zasedání sněmovny.

Původně jsem chtěla navrhnout za poslanecký klub LSU doplnit program schůze o nový bod s názvem "Návrh na zřízení parlamentní komise pro kontrolu privatizace".

Po projednání v politickém grémiu jsme došli v klubu LSU k závěru, že předáme návrh příslušného usnesení parlamentní Kanceláři s tím, aby zajistila jeho rozmnožení a distribuci jednotlivým klubům ještě v průběhu této schůze. Zřízení komise pro kontrolu privatizace navrhneme na červencové schůzi sněmovny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové. Slovo má pan poslanec Radim Špaček, je posledním písemně přihlášeným do rozpravy. Je to zároveň výzva k vám, abyste se přihlásili do rozpravy k programu, máte-li nějaký návrh. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si navrhnout nový bod číslo 2, kterým by byla revokace rozhodnutí Poslanecké sněmovny k návrhu organizačního výboru na výjimečné zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1994 o místních poplatcích ve znění sněmovního tisku 954. V případě, že by tento bod byl zařazen jako nový bod 2 a revokace byla přijata, navrhuji zároveň, aby dosavadní bod 2, to je zkracování lhůt, byl rozšířen i na tento zmíněný tisk 954.

Další krok, to je eventuální zařazení samotného tisku na pořad pléna, bych učinil posléze. Děkuji za pozornost.

Toto zařazení bodu si dovoluji navrhnout proto, že v mezičase tuto novelu projednala vláda a vyslovila s ní souhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Radimovi Špačkovi. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy ani v písemné podobě ani přihlášku z místa, proto rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu pořadu v takovém sledu, v jakém byly předneseny.

Jako první navrhl pan poslanec Jaroslav Ortman, aby byl z programu vyřazen bod 23. - vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, sněmovní tisky 916994. Jde o první hlasování na této schůzi.

Chcete-li, abych vás odhlásil, protože se změnil počet přítomných, vyhovuji tomuto požadavku. V tuto chvíli jsem vás odhlásil a prosím vás, abyste se se svými kartami znovu přihlásili. Jde o 1. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje doplňující, resp. redukující návrh pana poslance Ortmana na vyřazení bodu 23 z programu této schůze, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných podporovalo tento návrh 63 poslanců, proti bylo 101, 17 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Organizační oznámení: Pan poslanec Vrzal má náhradní kartu číslo 5.

Přistoupíme k hlasování o druhém návrhu, který pronesl pan poslanec Zdeněk Vorlíček. Navrhl, aby se Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesla na tomto usnesení: zařadit na zářijovou schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod Kontrola plnění programového prohlášení vlády a požádat českou vládu, aby předložila hodnocení postupu plnění svého programového prohlášení tak, aby mohlo být projednáno na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je jasné, o čem se bude hlasovat? 2. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Zdeňka Vorlíčka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných hlasovalo pro 74, proti 57, zdrželo se 51, 1 nehlasoval. Návrh pana poslance Vorlíčka nebyl přijat.

Třetí návrh podal pan poslanec Josef Hurta, a to, aby byl z programu vyřazen bod desátý. Podobný návrh podal pan poslanec Hofhanzl v tom znění, že se tento bod přesouvá z 19. schůze na 20. schůzi. Doufám, že oba páni poslanci budou souhlasit s tím, aby se o tomto návrhu hlasovalo jako o návrhu jednom. Jestli chtějí páni poslanci Hurta nebo Hofhanzl něco namítat, mají příležitost.

Poslanec Josef Hurta: Navrhoval bych, aby se hlasovalo o každé části zvlášť.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP