Pátek 29. dubna 1994

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych sněmovnu upozornil na problém, který vzniká přijetím návrhu, který je předložen.

Za prvé. Revokuje se svým způsobem rozhodnutí federální a české volební komise a zároveň soudu o tom, že LSU není koalicí, ale že je hnutím ve smyslu volební strany. Chápu, že na to sněmovna má právo. Plně ho respektuji. Vnitřně s tím nesouhlasím a nemohu s tím souhlasit, ale musím ho respektovat. Sněmovna má právo přijmout i toto stanovisko.

Ve druhém případě ovšem musím měřit všem stejným metrem. Za prvé bych chtěl prohlásit, že byla komise nebo porada zpravodajů mylně informována v tom smyslu, že Strana zelených má 3 poslance. Nemá. Já nejsem členem Strany zelených od 28. ledna letošního roku a pan Raška nikdy členem Strany zelených nebyl. Oba se hlásíme k LSU a jsme v poslaneckém klubu LSU.

Není tedy možné, aby v tabulce figurovaly peníze za tři poslance za Stranu zelených, když je tam jeden. To je systémový nesmysl, který může vyplynout z chybné interpretace nebo informace.

Druhý problém, a ten je zásadní. Dohodli jsme se nebo je zde vůle, aby nezařazení poslanci nedostali nic. A náhle jeden nezařazený poslanec pan Vlček dostane. Ale další tři za Stranu zemědělskou, která je uvedena v tabulkách, pan Vačkář, pan Vraný a pan Kozák resp. jejich strana nedostane. Toto prostě nelze. Je to systémový nesmysl, který tato sněmovna nemůže přijmout, pokud chce být sněmovnou a vážit si sama sebe.

Pokud mohu podat pozměňovací návrh, aby tabulka byla upravena tak, jak jsem prohlásil, že Strana zelených dostala za jeden mandát, LSU dostalo o dva mandáty více za mě a kolegu Rašku, aby Strana zemědělská dostala o tři mandáty více, za kolegu Vraného, Vačkáře a Kozáka. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Matulku.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, v prvé řadě bych si dovolil upozornit, že v písemném vyhotovení pozměňovacích návrhů, které jste dostali, vypadly moje dva pozměňovací návrhy. Chybí tam nějakým omylem. Pokusím se to s panem zpravodajem vyřešit.

Rád bych upřesnil svoje dva návrhy, které jsou podobného znění. Navrhoval jsem k bodu 22 nové znění. Tam bylo původně - o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu - já to rozšiřuji na všechny ostatní volby; tj. i na komunální a volby do zastupitelstev vyšších samosprávných celků. Rád bych to upřesnil tak, že bych tam přidal jedno slůvko a to "ode dne vyhlášení celostátních voleb do" (a teď vyjmenovat orgány). Samozřejmě, že jsem neměl na mysli takové volby, které čas od času vyhlašujeme v kdejaké obci. To by pak plošně vedlo k nemožnosti pozastavit činnost strany, když se konají volby v "Horní, Dolní".

Čili rád bych toto upřesnění učinil jak v pozměňovacím návrhu, který jsem měl k bodu 22, tak i v dalším pozměňovacím návrhu k čl. IV odst. 2 § 2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za upřesnění. Nyní se hlásí do rozpravy kolega Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády a vážená sněmovno, omlouvám se kolegovi Matulkovi, neb má pravdu. Jeho upřesnění beru, protože bych se na ně vlastně otázal. Myslím si, že to může sněmovna akceptovat.

Chtěl bych se vyjádřit v rozpravě, která - sice mě to netěší - ale je otevřená, a když už je, musím se velmi důrazně vyjádřit k tomu, co zde přednášel pan kolega Seifer.

Příloha je určitým kompromisem a určitým stavem přechodným do příštích voleb do Poslanecké sněmovny. Když jsme ji tvořili v rozpočtovém výboru, bylo nám jasné, že bude zdrojem licitací a obávali jsme se toho, že dlouhé, předlouhé projednávání v této sněmovně by mohlo znamenat, že zde nebude nic jiného v rozpravě, než že se zde budeme hádat hloupě o peníze. To, že se bude hádat celek zvaný LSU, který bych nazval - a použil bych slova poslance Seifera - systémovým nesmyslem, to jsem čekal. Nikdo není totiž dneska schopen zjistit, z čeho tento celek vlastně sestává, koho zastupuje a v jakých stranách jsou poslanci, kteří kdysi kandidovali za LSU, členy. Každý říká něco jiného.

Chci sněmovně říci to, co jsem navrhl zpravodaji výboru, pan poslanec Drápela ví, kterého výboru - petičního, který je nebo byl členem LSU, kde jsme se velmi rozumně dohodli. Požádal jsem ho, aby ti, kteří kdysi kandidovali za LSU a sedí v této sněmovně, si sedli a dohodli se, co by navrhli sněmovně jako rozdělení peněz. K tomuto sezení pravděpodobně nedošlo, jak vidíte, a dochází tady k nechutným hádkám, které jsem si prostě nepřál.

Byl bych velmi nerad, aby v této otevřené rozpravě těmito hádkami jste mě donutili k tomu, abych navrhl, že všem těm, kteří byli v LSU, nepřipadne vůbec žádný státní příspěvek. A to speciálně z tohoto důvodu: Občanstvo se na nás dívá, jak utrácíme státní peníze. Respektujte společnou zprávu a buďte rádi, že vůbec nějaké peníze máte. (Smích a hluk ve sněmovně.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se hlásí kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, ne že bych nesouhlasil se svým předřečníkem, ale domnívám se přesto, že je třeba říci, že návrh pana kolegy Kužílka nás od těchto sporů osvobozuje. Ponechává vše ve východiskovém bodu voleb a ač jsem spolunavrhovatelem toho, co zde kolega Mandelík přednesl, jsem v tuto chvíli nerozhodnut, jestli by nebylo lepší vrátit vše do dne voleb. Tato sněmovna nebude mít uvnitř žádné problémy a ti pánové, kteří usilují o právní nástupnictví subjektů, za které kandidovali, mají možnost svoji pravdu dokázat u soudu. Budiž dán průchod pravdě. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Šolera, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážení ministři, vážení kolegové, vzhledem k návrhu mého předřečníka navrhuji zrušit veškeré příspěvky stranám vládní koalice. Domnívám se, že ti mají dostatek jiných prostředků, jak k penězům přijít. Děkuji vám. (Smích.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím pan kolega Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen technické upřesnění. Došlo k určitému zkomolení mého návrhu. Správné znění by bylo: Za bod 24 doplnit nový bod 24 a) s novým § 18 - je to na straně 2 bod 4 dole. Správné znění v záhlaví by bylo "za bod 24 doplnit nový bod 24 a) s novým § 18. Ostatní paragrafy přečíslovat." Pod tím by byl § 18 a další znění.

Na str. 3 bych opravil překlep v odst. 3 v prostředním řádku. Tam má být "údaje podle § 19 odst. 1".

V následujícím odst. poslední věta zní: "u zahraniční právnické osoby se uvede její název a adresa", a tam samozřejmě nemá následovat slovo "svědka", ale "sídla".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za upřesnění. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže ji končím. Vyzývám k závěrečnému slovu pana ministra vnitra Rumla.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, já se nebudu vyjadřovat k celku pozměňovacích návrhů, které vysoce a široce překračují společnou zprávu. Vyhradím si právo se vyjadřovat pak k jednotlivým pozměňovacím návrhům, jak je bude předkládat společný zpravodaj.

Jen bych byl rád, kdyby toto jednání nebylo jednáním o penězích, ale o vlastním zákoně a kdyby byly utlumeny veškeré vášně, které by z přílohy k tomuto zákonu mohly vzplanout.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Má někdo výhrady k proceduře, kterou navrhl pan ministr Ruml? Nemá. Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů pan poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážená sněmovno, v rozpravě padlo mnoho pozměňovacích návrhů. Máte je k dispozici, seřazené v pořadí, jak byly předneseny, kromě těch, které byly předneseny v nové otevřené rozpravě. Některé z nich jsou takového rázu, že navrhnu jejich sloučené hlasování, některé se navzájem vylučují.

Já si dovolím úvodem, než se vyjádřím k pozměňovacím návrhům, a než začneme pozměňovací návrhy zpracovávat, navrhnout sněmovně, aby se našeho zasedání mohl zúčastnit prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a požádá-li o slovo, aby mu bylo uděleno.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím, že o účasti prezidenta NKÚ je třeba hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí s účastí pana prezidenta Voleníka. Odhlásím vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji. Ptám se, kdo podporuje ve 150. hlasování tento procedurální návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? (Hlasovací zařízení nefunguje.)

Ještě jednou se vás ptám a prosím, abyste se vyjádřili ve 151. hlasování, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 135 pro, 8 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Prosím Kancelář, aby pozvala pana prezidenta Voleníka.

Vítám dr. Voleníka a prosím společného zpravodaje o pokračování.

Poslanec Richard Mandelík: Chtěl bych především požádat všechny autory pozměňovacích návrhů, aby se eventuálně vyjádřili, zda jsem správně zpracoval přehled připomínek, zda jsem nevynechal žádný pozměňovací návrh, a zda jsem nezměnil formulaci, kterou v pozměňovacích návrzích uvedli.

Předesílám, že u některých návrhů jsem si dovolil provést určité úpravy, které jsou legislativního charakteru, ale nikdy ne směrem, který by měnil smysl. Pokud nikdo z těch, kteří podali pozměňovací návrhy, nemá námitky, mohli bychom začít postupovat po jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nikdo nemá připomínky, můžete postupovat tak, jak jste navrhl.

Poslanec Richard Mandelík: První pozměňovací návrhy přednesl pan poslanec Kužílek. První návrh se týká čl. I, bodu 4, § 2 odst. 3: "(3) Členem strany a hnutí může být občan starší 18 let, může být však členem pouze jedné politické strany nebo politického hnutí."

Já bych doporučoval - a byl bych rád, kdyby s tím pan poslanec Kužílek souhlasil - abychom o této věci hlasovali až po návrhu pana poslance Hirše, protože pan poslanec Kužílek neuvedl návrh přesně legislativně, protože už je zavedena legislativní zkratka, takže nebudeme ve druhé větě používat slova "politická strana a politické hnutí", ale už se zkratkou. Bude se hlasovat o tomtéž, ale u návrhu pana poslance Hirše. Souhlasí s tím pan poslanec Kužílek?

Poslanec Oldřich Kužílek: Já si dovolím zjednodušit situaci upřesněním mého návrhu ve smyslu legislativně technické změny, jak to uvádí kolega Mandelík. Samozřejmě se tím míní v té pasáži zákona, že tam již má být uvedeno "strany nebo hnutí" ve smyslu legislativní zkratky. Není v tom žádný problém a možná to zpravodaj mohl sám takto navrhnout. Jinými slovy - můžeme nyní hlasovat o znění, jak to navrhl kolega Hirš.

Poslanec Richard Mandelík: Domnívám se, že bude účelné hlasovat o znění, které navrhl kolega Hirš, když na tom trvá kolega Kužílek. Jako zpravodaj nesouhlasím a nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je nějaká připomínka? Není. Budeme hlasovat. Ptám se, kdo ve 152. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 102 poslanců, proti 33, zdrželi se 33 poslanci.

Poslanec Richard Mandelík: Druhý návrh pana poslance Kužílka: týká se bodu 25 a to jest v § 18, odst. 3 tento odstavec doplnit o větu: "Nejvyšší kontrolní úřad nemůže kontrolovat jiné hospodaření než jeho část, která vyplývá z částek, poskytovaných státem."

Dovolím si vyjádřit se: Chápu snahu pana poslance Kužílka, aby NKÚ nemohl kontrolovat nic jiného, než to, co mu přísluší podle Ústavy a zákona č. 166. Tvrdím ale, že tento návrh není nutno přijímat, protože právě tyto dva zákony již upravují, co Nejvyšší kontrolní úřad může a zásadně platí, že jeho kompetence je upravena pozitivně, nikoli negativně. Je to nadbytečné a není to třeba upravovat. Jako zpravodaj nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 153. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 66 poslanců, proti 33, zdrželo se 69.

Poslanec Richard Mandelík: Třetí návrh zní: V bodě 18. § 16, odst. 6 vypustit ze společné zprávy slova: "nebo s § 17 až 19". Tento návrh znamená, že není možno zrušit stranu, jestliže ta strana porušuje § 17 až 19, které jsou ustanoveními hospodářskými. Je to také stanovisko vlády a jsem rád, že ten návrh padl, jinak bych ho podal sám a doporučuji přijetí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo v 154. hlasování podporuje tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 162 poslankyň a poslanců, 1 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Poslanec Richard Mandelík: Čtvrtý návrh zní: V článku VI., odst. 4 doplnit větu: "podle výsledku voleb 1992".

Toto ustanovení by se týkalo naprosto zásadní změny celé přílohy, kterou doporučily výbory, a proto nedoporučuji tuto změnu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 155. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 66, proti 50, zdrželo se 44 poslanců a poslankyň.

Poslanec Richard Mandelík: Poslední návrh pana poslance Kužílka váže k nepřijatému pozměňovacímu návrhu předchozímu, tudíž se jím nemusíme zabývat.

Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Hirše. První návrh zní:

V bodě I., § 1, odst. 1 za slovo: "orgánů" vložit slova "vyšších územních samosprávných celků a orgánů" a dále se pokračuje.

Jako zpravodaj nedoporučuji, jednak proto, že Ústava nezná žádné orgány, a také proto, že ještě neznáme ani vyšší územně správní celky a volby do nich. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 158. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 92, proti 36, zdrželo se 37 poslanců a poslankyň.

Poslanec Richard Mandelík: Druhý návrh pana poslance Hirše již byl ve spojitosti s hlasováním o návrhu pana poslance Kužílka, tudíž nemusíme o něm hlasovat.

Třetí návrh: V § 11, odst. 2 doplnit za slovo "stanov" slova "nebo názvu strany". Nedoporučuji, název strany je už ve stanovách, bylo by to nadbytečné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 157. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 17, proti 68, zdrželo se 83 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Bude-li pan kolega Hirš souhlasit, hlasovali bychom o dalších dvou návrzích současně, protože se spolu váží a patří k sobě systematicky. Vidím souhlas. A to je: Z § 14, odst. 1 vypustit slova "až na dobu jednoho roku" a § 14, odst. 2 pokračovat za čárkou větou: "a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona návrh na rozpuštění strany."

Krátké vysvětlení: Jde o přísnější ustanovení, které myslím, že je ve prospěch toho zákona a lze ho akceptovat; doporučil bych. Čili hlasujeme o obou dvou současně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 158. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 90, proti 25, zdrželo se 45 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh zní: Vypustit celý § 16a), který je vládním návrhem a znamená ochranu člena strany před neřádným chováním strany, pokud se nedovolá nápravy uvnitř. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 159. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 73, proti 53, zdrželo se 43 poslanců.

Paní kolegyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: (z místa) Domnívám se, že není zapotřebí číst pozměňovací návrhy, neboť je máme všichni před sebou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, to je návrh na projednávání. Dále se hlásí pan kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že asi pan zpravodaj se chystá navrhnout o dalším bloku hlasovat vcelku, protože věcně to souvisí, proti tomu nic nenamítám, jenom bych chtěl navrhnout - a je to návrh našeho klubu - aby bylo možné o některých pasážích hlasovat odděleně. Konkrétně bychom chtěli navrhnout, aby o té části písm. a), která zní "provozování rozhlasových a televizních stanic" bylo hlasováno odděleně. Děkuji.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedající, jestli souhlasí předkladatel (ano souhlasí), ale já bych ten návrh opravdu přečetl.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: V tomto případě jistě ano.

Poslanec Richard Mandelík: Takže nejdříve by se hlasovalo, že za odst. 2, § 17 se vloží nový odstavec 3, který zní - nebudu číst návětí, ale písm. a) by znělo podle návrhu pana poslance Kužílka: "vydavatelství, nakladatelství a tiskáren" a dále by se pokračovalo v textu tak, jak ho v návrhu máte před sebou. Pokud by tento návrh prošel nebo neprošel, budeme postupovat dál. Nedoporučuji.

Omlouvám se: předchází samozřejmě v písm. a) slovo "provozování".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Bylo zahájeno 160. hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 61, proti 61, zdrželo se 39.

Poslanec Richard Mandelík: Nyní bych navrhl, aby se hlasovalo o tomto celém návrhu, kde jsme nevypustili provozování rozhlasových a televizních stanic, a o dalším návrhu, který mění písmeno d), a o dalším návrhu, kde v dosavadním odstavci 3 se vloží nové písmeno k), a o změně v článku VI, které spolu logicky souvisejí, najednou. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 161. hlasování. Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 75, zdrželo se 45.

Poslanec Richard Mandelík: Poslední návrh pana poslance Hirše zněl v článku 9 vypustit slovo "vyhlášení" a nahradit jej slovy "1. 5. 1994". Domnívám se, že současně s mým nedoporučením rozhodnete, že tato účinnost ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zahájeno 162. hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovali 2 poslanci, proti 127, zdrželo se 37.

Poslanec Richard Mandelík: Dále vznesl pozměňovací návrhy pan poslanec Exner. K prvnímu návrhu - nedoporučuji. Hlasovalo se k § 13 odst. 6, toto je § 14, odst. 1. Týká se sice také § 17 - 19, ale znamená, že není možné pozastavit činnost strany z důvodů hospodářských. Předtím to bylo zrušení. Hlasovat se musí. Nedoporučuji. To by bylo přílišné zjemnění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 164. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 97, zdrželo se 26.

Poslanec Richard Mandelík: Druhý návrh pana poslance Exnera, který je k bodu 22 § 15 odst. 1 nedoporučuji, přesto, že si nemyslím, že by byl špatný, ale bohužel legislativně není dobrý. Společná zpráva je lepší.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 165. hlasování bylo zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 27, proti 92, zdrželo se 47.

Poslanec Richard Mandelík: Třetí návrh se týká bodu 26, § 20 odst. 8. Nedoporučuji, je to vážný a výrazný zásah do systému vypracovaného pro financování přechodné doby. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 166. hlasování. Kdo je pro? Ještě pan kolega Exner. Prosím ještě jednou všechny paní a pány poslance, pokud chcete cokoli říci, přihlaste se včas. Jakmile zahájím hlasování, je to žinantní pro všechny ostatní.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, já jsem se přihlásil technicky k tomu, co právě řekl pan poslanec Mandelík. Pokud jde o § 20, tento paragraf se ani v nejmenším netýká problematiky přechodného financování. Jde opravdu jen o technickou změnu, která v § 20 odst. 8 upřesňuje, že se tento odstavec - teď návrh zní tak, že po volbách - vztahuje k určení částky a poměrů, které jsou stanoveny blíže v bodě 5. Jde tedy o to, že pan poslanec Mandelík se bohužel nevyjádřil zcela přesně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Takže se jedná o upřesnění.

Poslanec Richard Mandelík: Omlouvám se, pane kolego. Ano, máte pravdu, nevyjádřil jsem se přesně v tomto případě, ovšem nemám vyhraněný názor, neříkám ano, ani ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahajuji hlasování číslo 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 46, proti 41, zdrželo se 78 poslanců.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP