Pátek 29. dubna 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Dobala, připraví se pan kolega Řezáč.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že vystupuji jako předkladatel, nicméně zazněl zde pozměňovací návrh pana poslance Libora Nováka, který se opírá o vládní stanovisko. Velmi podrobně jsme analyzovali vládní stanovisko i důvody, které vláda uvádí k nepotřebnosti novelizovat zákon 229. Důvod mého vystoupení zde je jednoduchý. Chci, jak jsme to jako předkladatelé udělali v průběhu celého projednávání tohoto zákona, jít maximálně vstříc. Domnívám se, že plné vyškrtnutí zákona 229, jeho novely, přece jen ponechá jistou diskriminaci na některých osobách. Protože vláda argumentuje tím, že § 4 a), to je paragraf o tzv. domnělém vlastníku, řeší situaci, kterou měly předkladatelé na mysli - já vím bezpečně, že neřeší. Neřeší ji rozhodně v tom, čemu se říká ležící pozůstalost. Ostatně toto nelze vůbec odvodit z § 4a). Domnívám se, že právě toto je typickým případem obětí nacistické zvůle, kdy lidé zahynuli v koncentráku a jejich majetek se stal ležící pozůstalostí a jejich dědicové díky tomu nemají na něj nárok.

Proto bych jako vstřícný krok chtěl, aby bylo chápáno to, co zde přednesu. Chtěl bych navrhnout, aby v případě přijetí pozměňovacího návrhu, který přednesl pan poslanec Novák, sněmovna zvážila tento návrh, aby se přijal nový bod nebo nový článek 3, který by měl stejné návětí, jak je ve společné zprávě, ale který by měl pouze jediný bod, a to bod, který by zněl:

Bod 1: v § 4 a), se v odst. 3 doplňuje nové písm. d), které zní: "d) prokáže, že sama, nebo její právní předchůdce vlastnil pozemky, porosty, nebo jiný majetek, které v době po 29. září 1938 přešly pod tlakem okupace nebo národní, rasové a politické perzekuce neplatnými právními úkony, úředními výroky nebo neplatnými právními předpisy na jiné osoby, a ke dni převodu takového majetku nebyly zapsány v pozemkových knihách na jejich jména".

Článek IV, nově navrhovaný, by mohl znít takto:

"1) Nároky podle tohoto zákona může oprávněná osoba uplatnit do dvou měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

2) Neuplatněním nároků ve lhůtě stanovené podle odst. 1) právo zaniká."

Na vysvětlení říkám, že tímto doplněním by bylo explicitně vyjádřeno to, co si vláda myslí, že tato ustanovení § 4a) odst. 3 řeší. Bylo by to ale řečeno explicitně.

Upozorňuji na znění odst. 3. říká, že "... na základě žádosti domnělé oprávněné osoby pozemkový úřad svým rozhodnutím může uznat nárok k pozemkům, porostům a jinému majetku této osoby, jestliže domnělá oprávněná osoba ..." a teď jsou tam vyjmenovány případy. které se týkají většinou špatného úředního výkonu, nebo špatného zápisu v knihách, nebo ztracených pozemkových knih. A zde bych to doplnil i o toto.

Tudíž takováto novela, myslím si, že ponechává stejně rozhodnutí na pozemkových úřadech, jak je ponechává § 4a), že tento zásah do zákona je minimální. Myslím si, že návrh, který přednáším je návrhem vstřícným a domnívám se, že by bylo dobře, kdyby jednotlivé případy, které zajisté tato sněmovna nechce z restituce vyloučit, bylo možno takovouto úpravou opět provést. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím kolegu Řezáče, připraví se pan kolega Vyvadil.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, myslím, že mě v této sněmovně nikdo nepodezřívá a nepodezříval, že bych byl zastáncem takového rozsahu restitucí, jaké byla v našem právním řádu upraveny. Jednou k této úpravě došlo, jsou součástí našeho právního řádu a my bychom měli hledět na to, aby byla zachovávána určitá jednota našeho právního řádu.

Samotný dosavadní průběh i výsledek projednávaného návrhu jiné širší normy před krátkou dobou v podstatě poškodil podle mě zájmy České republiky v cizině, a pokud dnes nebude přijat aspoň tento kompromisní návrh, bude toto poškození v zájmu republiky v cizině jedině o to větší a závažnější.

Mohu argumentovat, že v restitučních zákonech, zejména v jiném zákoně, v zákoně o půdě, v jeho novele 93/92 Sb. se šlo daleko dál, že se šlo až do roku 1919, že se změnily výměry půdy upravené podle záborového zákona, že na základě této novely v § 7, odst. 2 v ČNR přijatý zákon č. 243/92 Sb., šel před říjen 1945 a před červen 1945. A nevidím tedy už vůbec žádný problém v tom, jestli má někdo zpochybňovat otázky toho, že na základě zákona z roku 1946 a že na základě nesprávného výkladu pozdějšího zákona o I. pětiletém plánu a nesprávné judikatury byly zpochybněny nároky, které měly být realizovány ještě před únorem 1948.

Pokud jsou nějaké pochybnosti o výkladu zákona ČNR č. 172/1971 Sb., pak chci vaši pozornost upoutat na to, že těmito problémy se Vrchní soud v Praze zabýval např. posledním rozhodnutí č. 5, které je otištěno v Bulletinu Vrchního soudu v č. 1 z roku 1993 pod uvedeným číslem 5.

Jestliže ve všech restitučních zákonech, zejména těch rozhodujících, zejména v zákoně č. 87/1991 Sb., o jehož novelu vlastně jde a stejně tak v zákoně o půdě, vystupovala jako povinná osoba vedle státu i právnická osoba, pak se domnívám, že není důvod k takovým obavám, které jsou tu vyjadřovány.

Měl jsem zcela jiný názor i na otázku formy, jakou právní úpravou a jakou speciální normou by se tento problém řešil. Jestliže se to nepovedlo, přesto chci sdělit, že rozhodně návrh pana poslance Dobala budu podporovat. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Vyvadila. Připraví se kolega Krámek.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, klub poslanců ČSSD se zabýval velice vážně danou problematikou. Uvědomujeme si i momenty morální, uvědomujeme si momenty historické. Osobně asi potvrdím to, co zde už někdo řekl, že jestli se mělo začít s některými restitucemi, nepochybně to asi měly být restituce fyzických osob této kategorie, pokud už se přijala koncepce restitucí. Nicméně zároveň jsem zmocněn k tomu sdělit určitý návrh doprovodného usnesení, které by podmiňovalo vyšší míru souhlasu členů našeho klubu, a já nevím, možná, že bude zase jako v minulém případě boj o hlasy. Proto jej přečtu a vy sami posuďte, jestli jej přijmete či nikoliv.

Chtěl bych zdůraznit, že jsem si vědom toho, že doprovodné usnesení nemá - a to jsme včera s kolegou Výborným konzultovali - samozřejmě právně závazný charakter, ale stejně tak je pravda, že ještě jako Česká národní rada jsme přijali určitou zvyklost, a když jsme přijímal ústavní zákon ČNR o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, přijali jsme zároveň usnesení k tomuto doprovozující, které vyšlo ve Sbírce zákonů. Dovolím si vás tedy seznámit s tímto návrhem doprovodného usnesení, přičemž bychom z procedurálních důvodů žádali, aby bylo potom hlasováno o něm ještě před schválením celkového textu zákona. Text zní:

"Poslanecké sněmovna Parlamentu České republiky je si vědoma zcela výjimečného charakteru křivd, spáchaných na osobách perzekuovaných v době nesvobody v letech 1938 - 1945, a proto pokládá z morálního hlediska za nezbytné přijmout zákon ..."a teď by bylo číslo, jak je uvedeno ve sněmovním tisku - č. 861. "Poslanecké sněmovna Parlamentu však zároveň konstatuje, že je tím otázka řešení dalších restitučních nároků jakýchkoliv fyzických i právnických osob definitivně ukončena." Děkuji, toť vše.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Krámka, nikdo jiný se rozpravy nepřihlásil. Připraví se kolega Výborný.

Poslanec Jan Krámek: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, řada věcí zde byla řečena a já dopředu chci říci, že nemám žádný doplňující nebo pozměňující návrh k projednávanému bodu. Mám jenom kratičkou věc na srdci.

Tato Poslanecká sněmovna je shromážděním lidí, kteří jsou v tuto chvíli postaveni před problém, který z mého hlediska, podle mého názoru měl být řešen mnohem, mnohem dřív, a to hned po válce. Týkal se lidí, kteří byli přinuceni nosit označení, kterému se říká Magen David, jinak se tomu říká "Davidova hvězda". Na rozdíl od označení Magen David - "Davidův štít" jako symbolu ochrany a obrany, to, co museli nosit občané tohoto státu a jiných států, bylo znamením hanby a současně znamením terče pro kohokoliv, kdo mohl proti těmto občanům postupovat tak, jako kdyby to lidé nebyli.

Říkám to z toho důvodu, že všichni, každý jeden z nás budeme za chvíli, - a věřím, že to nebude trvat dlouho, rozhodně dnes - rozhodovat o tom, jak se vypořádat s tím, s čím se měly vypořádat parlamenty této republiky už dřívější; každý podle svého vědomí a svědomí a v každém případě tak, aby jednou pro vždy naprosto jasně bylo známo stanovisko Poslanecké sněmovny tohoto státu, vlády tohoto státu k problému, před kterým se zavíraly oči. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte abych nejprve konstatoval, že jsem osobně rád, že se debata k tomuto tisku nese dnes na rozdíl od únorové schůze PS v tónu věcném, nikoliv nervózním a samozřejmě doufám také, že zákon bude přijat v podobě, která dovolí tomuto parlamentu čestně se podívat všem za okupace perzekuovaným do očí.

Rád bych však vznesl dvě osobní námitky - na rozdíl od kolegy Vyvadila, nemluvím za klub - k tomu návrhu doprovodného usnesení, který byl přednesen. Je pravdou. že v závěru roku 1992 Česká národní rada přijala doprovodné usnesení k jednomu ústavnímu zákonu, pan kolega Vyvadil ho citoval, přijala, myslím, toto doprovodné usnesení drtivou většinou hlasů, jako jistý akt politické vůle tohoto českého parlamentu. Osobně k tomu dodávám, že jsem tehdy byl proti, tuším, dokonce jako jediný, a to z toho důvodu, že nepovažuji za správné, aby Poslanecká sněmovna přijímala jakákoli doprovodná usnesení k jakémukoli zákonu.

Pan poslanec Vyvadil navrhl, aby ještě před hlasováním o zákonu bylo přijato doprovodné usnesení, v němž by bylo mimo jiné řečeno, že tato Poslanecká sněmovna pokládá za nutné přijmout zákon, o kterém rokujeme. Já se táži, co se stane, když přijmeme toto doprovodné usnesení, ale nepřijmeme pak zákon. To se nedá nikdy vyloučit.

A podruhé se táži, jaký právní význam má usnesení Poslanecké sněmovny, kterým sněmovna konstatuje, že je přijetím tohoto zákona - podotýkám, v době přijímání usnesení ještě nepřijatého - otázka restitucí definitivně vyřešena. Jinými slovy tím se Poslanecká sněmovna usnáší o tom, že se příště už o ničem neusnese.

Zvažte sami, zda takový postup Poslanecké sněmovny odpovídá logice. Proto navrhuji, ačkoli chápu důvody, řekněme politické, které by možná přispěly k přijetí zákona o nějaký hlas, ale přesto navrhuji nečinit v této věci tak ožehavý krok, jako je přijímání usnesení k tomu, že se nějak usneseme, nebo nějak neusneseme. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím pana kolegu Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, po vystoupení kolegy Výborného je možná už nadbytečné co navrhnu, ale považuji za nutné navrhnout to přesto, hlasovalo-li by se o návrhu usnesení, které předložil kolega Vyvadil. Po mém soudu by se mohlo hlasovat odděleně o tom, co má být předmětem onoho závazku fyzické, právnické osoby. Takže tam, myslím, ta formulace zní fyzických i právnických osob a já bych navrhoval oddělené hlasování o fyzických osobách.

Za sebe považuji za potřebné sdělit, že bez ohledu na to, bude-li o tomto usnesení hlasováno, jak o něm bude hlasováno případně, budu podporovat návrh pana poslance Dobala. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolegyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ráda bych přednesla pozměňovací návrh ke znění společné zprávy k článku 2, bod 2. V tomto bodě ve větě: "Věc nelze vydat, byla-li po 1. říjnu 1991 nabyta do vlastnictví jiné osoby než státu" atd., navrhuji změnit datum 1. října 1991 na datum 1. dubna 1991.

Stručné zdůvodnění tohoto návrhu. Snad jednou z nejdiskutovanějších otázek, pokud jde o tento návrh zákona, je otázka, zda obce mají být povinnou osobou. Ti, kteří se domnívají, že obce by měly být povinnou osobou, se většinou opírají o to, že obce podle zákona o majetku obcí nenabyly platně majetek, na který v budoucnosti uplatní nějaká oprávněná osoba restituční nárok. Mají tedy za to, že nejde o vyvlastnění, a že je správné, aby obce majetek vydávaly. Ovšem objevují se i opačné názory. Já osobně zastávám právě opačný názor, že podle zákona o majetku obcí tento majetek platně na obce přešel, a pokud by obce měly být povinnou osobou, tak by ve skutečnosti šlo o vyvlastnění, ale mně to nepřipadá správné, aby se dělo bez náhrady.

Proto navrhuji, aby se posunul datum před datum účinnosti zákona o majetku obcí. Otázka tím zůstává otevřena a je na výkladu soudu v tom kterém konkrétním případě, jestli rozhodne, zda ten konkrétní majetek přešel platně do vlastnictví obcí nebo nepřešel.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Nebudu dlouho unavovat, k té první námitce kolegy Výborného - vše má samozřejmě svou logiku. Já jsem zdůraznil, že vím, jaká je právní závaznost doprovodného usnesení. A formulace tak, jak je navrhována, vyjadřuje vůli, nikoli schválení. Čili je zde určitý návrh, jestli jej posoudíte - vy budete hlasovat - kolega Wagner bude hlasovat jakkoli, proti komukoli, to je v pořádku, je možné o tom hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, není-li nikdo jiný přihlášený do rozpravy, rozpravu končím. Předseda klubu se hlásí.

Poslanec Marek Benda: Poprosil bych o 20minutovou přestávku na zhodnocení návrhů pro kluby.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, vyhovujeme, činím přestávku, která skončí v 15.20 hodin, kdy se sejdeme k pokračování.

(Schůze opět zahájena v 15.31 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, dovolte, abychom pokračovali v přerušeném jednání. Chci vás poprosit o jednu laskavost, především kolegy na levé straně, abychom "jeli" pouze na jeden hlasovací panel, protože druhý je poškozen - jde o problém chybějícího drátu. Souhlasíte s tím? (Projevy souhlasu.) Děkuji za pochopení.

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Pokračujeme v projednávání bodu 21 a táži se zástupce navrhovatele pana poslance Dobala, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Dávám mu slovo.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, pokusím se velmi stručně reagovat na pozměňovací návrhy, které zazněly na této schůzi.

První pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Libor Novák, chce zúžit Benešovy dekrety a zákon 128/46 pouze na rasovou perzekuci. Za předkladatele musím konstatovat, že nemohu doporučit takovýto návrh, protože podle všech těchto předpisů, např. dekret prezidenta č. 5, stejně tak jako zákon 128/46, vycházely z neplatnosti majetkových úkonů provedených po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické perzekuce.

Restrikce těchto ustanovení, na něž se má novela odvolávat, je nepřípustná, podle mne a termín "rasová perzekuce" je v roce 1994 prakticky neinterpretovatelný.

Druhý pozměňovací návrh, který se týká nenovelizovat zákon 229, na to už jsem reagoval svým pozměňovacím návrhem a tím jsem vyjádřil stanovisko předkladatelů. Zdůrazňuji, že zákony 87 a 229 jsou komplementárními zákony a že kolikrát je velmi těžké určit, kdo podle kterého zákona má vznést oprávněný nárok.

Třetí věc, na kterou bych rád reagoval, je návrh paní poslankyně Marvanové, která přišla s návrhem, aby se do článku II v bodu 2 nahradilo datum první říjen 1991 datem 1. duben 1991. Podle mých povědomostí datum první duben, kromě toho že je prvním aprílem, žádný relevantní význam nemá. Zatímco datum 1. října 1991 má naprosto jasný význam v tomto zákoně, a to je datem, do kdy se oprávněné osoby podle dosud platného zákona 87 mohly o tento majetek přihlásit. To znamená, že po tomto datu je vlastně tento majetek volný a z tohoto pohledu byl poslanecký návrh koncipován, aby vyhověl vládní připomínce nezasahovat do již probíhajícího procesu privatizace retroaktivně. Argument paní poslankyně Marvanové, který spočíval v tom, že soudy rozhodnou, je pro poslance Parlamentu naprosto nepřijatelný, a to z toho důvodu, že soud má nalézat skutkový stav věci a na něj aplikovat jednoznačné právní normy. To co navrhuje paní poslankyně Marvanová, je vnesení dvojjasnosti do námi přijaté právní normy a tudíž nevím, jaký účel návrh sleduje. Podle mne je toto velmi nebezpečné ustanovení, a proto nedoporučuji sněmovně, abychom předem přijímali dvojznačné ustanovení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážená sněmovno, v rozpravě padly 4 pozměňovací návrhy a jeden návrh, který nelze označit za pozměňující, a to je návrh pana poslance Vyvadila na doprovodné usnesení. Především se vyjádřím k tomuto návrhu.

Domnívám se, že zde projednáváme návrh zákona ve znění společné zprávy a ne doprovodné usnesení, a proto navrhuji, aby se v rámci projednávání tohoto bodu sněmovna nezabývala doprovodným usnesením navrženým panem poslancem Vyvadilem.

Pokud se týká pozměňujících návrhů; pan poslanec Novák přednesl dva pozměňující návrhy, jeden pozměňující návrh přednesl pan poslanec Dobal a jeden pozměňující návrh paní poslankyně Marvanová. Ostatní poslanci, tj. pan poslanec Vorlíček, pan poslanec Řezáč, pan poslanec Krámek, pan poslanec Výborný, pan poslanec Wagner, nepřednesli žádné pozměňující návrhy. Pane předsedající, můžete tedy zahájit hlasování o pozměňujících návrzích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dovolil bych si sněmovnu požádat, aby hlasováním vyjádřila svůj souhlas či nesouhlas v podstatě s procedurálním návrhem pana kolegy Vyvadila.

Ptám se, kdo ve 143. hlasování podporuje návrh kolegy Vyvadila, aby bylo zařazeno projednávání doprovodného usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 28, proti 79, 56 se zdrželo hlasování, 8 nehlasovalo.

Můžeme přistoupit k jednotlivým pozměňujícím návrhům.

Poslanec Richard Mandelík: První pozměňující návrh přednesl pan poslanec Libor Novák mladší. Troufám si říci, že vás nebudu příliš dlouho zdržovat, když budu všechny pozměňující návrhy číst.

V článku I, bod 1, § 3, odst. 2, za slovy "do majetku vzcházejících" zní konec věty: "pokud k převodu nebo k přechodu vlastnického práva prohlášeným za neplatné podle těchto zvláštních předpisů došlo z důvodu rasové perzekuce a tento nárok nebyl po 28. únoru 1948 uspokojen z důvodů uvedených v § 2, odst. 1, písm. c) zákona".

Jako zpravodaj nezaujímám stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 144. hlasování podporuje tento návrh, ať to dá najevo. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Pro hlasovalo 91 poslanců, proti 35, 31 poslanců se zdrželo hlasování.

Prosím o další návrh.

Poslanec Richard Mandelík: Druhý pozměňující návrh přednesl také pan poslanec Libor Novák mladší a ten zní: "Vypouští se čl. III a IV." Jako zpravodaj nezaujímám stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 145. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 109 poslanců, 26 proti, 26 se zdrželo hlasování, 6 nehlasovalo.

Poslanec Richard Mandelík: Třetí pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Dobal, podmínil ho přijetím pozměňovacího návrhu č. 2 pana poslance Nováka mladšího. Tento návrh zní - a protože návrh byl přijat, tak vám ho přečtu: Čl. III, který v této chvíli je vypuštěn, nahradit za návětí, tzn. znovu obnovit čl. III slovy "bod první - v § 4a) se v odst. 3 doplňuje nové písm. d), které zní: d) prokáže, že sama nebo její právní předchůdce vlastnil pozemky, porosty nebo jiný majetek, který v době do 29. září 1938 přešly pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické perzekuce neplatnými právními úkony, úředními výroky nebo neplatnými právními předpisy na jiné osoby a ke dni přechodu takového majetku nebyly zapsány v pozemkových knihách na její jméno." Jako zpravodaj nedoporučuji přijetí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, kdo ve 146. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 49 poslanců, proti 45, 73 se hlasování zdrželo.

Poslanec Richard Mandelík: Posledním návrhem je návrh paní poslankyně Marvanové, a to v čl. II v bodě 2 nahradit slovo "říjnu" slovem "dubnu". Jako zpravodaj velmi důrazně nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 147. hlasování podporuje návrh kolegyně Marvanové. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 20 poslanců, 108 proti, 41 se zdrželo hlasování a 3 nehlasovali.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, můžete nechat hlasovat o celém návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, podle sněmovního tisku 861, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 923, a schválených pozměňovacích návrhů.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pravděpodobně jde o technickou úpravu, ale obávám se, že je nezbytné, došlo-li k přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Nováka a současně nedošlo k přijetí pozměňovacího návrhu poslance Dobala, abychom změnili i název zákona. Bylo by velmi kuriózní, abychom zákon pojmenovali o tom, že novelizuje také zákon o půdě, aniž by jakákoli novela zákona o půdě v něm byla obsažena.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se sněmovny - můžeme považovat tento návrh za technické řešení? (Ano.) Technicko-legislativní úprava je schválena, děkuji vám.

Ještě jednou však musím zopakovat pro stenozáznam: nyní budeme hlasovat o celém návrhu poslanců V. Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, podle sněmovního tisku 861, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 923, a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo ve 149. hlasování podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Pro hlasovalo 145 poslanců, 3 byli proti, 21 se zdrželo hlasování, 3 nehlasovali.

Dovolte mi, abych poděkoval předkladateli, poděkoval společnému zpravodaji a konstatoval, že jsme tím splnili bod 21. Nyní se hlásí kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Kolegyně a kolegové, vím, že to, o co budu žádat v pátek v 15.45 hodin, nebude příliš přijato s pochopením, přesto prosím o půlhodinovou přestávku pro jednání klubů před hlasováním o závěrečném bodu schůze - o zákonu o politických stranách. Děkuji vám za vstřícnost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji vám za pochopení, sejdeme se v 16.15 hodin.

(Jednání přerušeno v 15.46 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.27 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme pokračovat v posledním bodu 18. schůze. Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami.

Prosím o klid. Budeme pokračovat v bodu 22. Ukončili jsme rozpravu. Přerušili pro jednání poslaneckých klubů. Nyní vyzývám pana ministra vnitra Jana Rumla k přednesení závěrečného slova.

XX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 766832

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se zdržím komentáře k pozměňujícím návrhům.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, pane ministře, omlouvám se, pan kolega Seifer má nějakou poznámku.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se vám i panu ministrovi, ale chci poprosit, aby pan ministr splnil slib, který dal, a otevřel rozpravu.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Chtěl bych požádat pana místopředsedajícího, aby mi udělil slovo. Plním svůj slib a otevírám rozpravu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se hlásí pan kolega Seifer.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP