Pátek 29. dubna 1994

Poslanec Vladimír Šuman: Návrh usnesení Levého bloku zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby souhlasila s uskutečněním výcvikových činností jednotek armády ČR mimo území České republiky a s krátkodobou přítomností jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku"; byl předkládán Parlamentu ke schválení na každý výcvikový rok, podle plánu výcvikových akcí armády ČR s uvedením jednotlivých konkrétních akcí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím všechny ty, kteří se ještě znovu nepřihlásili, aby tak učinili.

Budeme hlasovat.

Ptám se, kdo ve 133. hlasování souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 28, proti 96, zdrželo se 34 poslanců a poslankyň.

Poslanec Vladimír Šuman: Nyní se dostáváme k další procedurální složitosti. Tak, jak jste, pane místopředsedo, uvedl, musíme hlasovat o jednotlivých částech tohoto usnesení separátně, vzhledem k charakteru toho, oč jde, a požadovanému kvoru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přistoupíme k hlasování o předloženém návrhu usnesení o části I. písm. b). Proto vás znovu ještě odhlásím. Prosím Kancelář, aby změnila kvorum. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Děkuji. Kvorum je zaznamenáno na panelu. Prosím, kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Domnívám se, že je nutné hlasovat nejen o I b), ale zároveň o III., bod 2, protože obojí se vztahuje k pobytu - abych citoval přesně - k výcvikové činnosti jednotek ozbrojených sil cizích zemí společně s armádou České republiky na území našeho státu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, jelikož v poslední části byl pozměňovací návrh, domnívám se, že je nejdříve třeba rozhodnout o tomto pozměňovacím návrhu, před hlasováním o celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Šuman navrhoval oddělené hlasování. Nejdříve budeme tedy hlasovat o I. b), pak o pozměňovacím návrhu a potom o příslušném odstavci.

Hlásí se kolega Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, obávám se, že se nám nepodaří odseparovat v navrženém textu části, které vyžadují speciální kvorum a které nikoliv. Dostaneme se do problému, zda například návětí vyžaduje kvorum či nikoliv, protože návětí se vztahuje i k odst. I b) a k dalším. Podle mého názoru každá část tohoto usnesení, každý pozměňovací návrh, podléhá schválení prostým kvorem a nejjednodušší by bylo, kdyby celé usnesení bylo schváleno zvýšeným kvorem a pak nemůže dojít k žádným sporům. Usnadní nám to projednávání, protože nemusíme u jednotlivých pozměňovacích návrhů zvažovat a analyzovat, zda vyžaduje či nevyžaduje podle ústavy zvláštní kvorum.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za podnětný návrh. Hlásí se kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, v zásadě souhlasím s kolegou Paynem, pokud by ale jeho názor nebyl schválen, chci říci, že jsem upozorňoval na to, že není možné hlasovat o bodě I b), aniž by se předtím rozhodlo o pozměňovacím návrhu. V bodě b) je totiž odvolávka na tu část, ve které je pozměňovací návrh. Proto se domnívám, že je korektní nejdříve rozhodnout o pozměňovacím návrhu, potom o tom, na co se odvoláváme, a teprve potom o té větě, která se na něco odvolává.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se pan místopředseda vlády Kalvoda.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, nerad se zapojuji do sérií těchto technických připomínek, ale chtěl bych navrhnout jiný pohled na tuto věc. Nemyslím si, že návětí vyžaduje zvýšeného kvora, protože bez bodu I b) to návětí stejně může zůstat a také s odhlasovaným bodem I b) zůstane beze změny.

Navrhuji zvážit nakolik bod I b) je něčím, co je základní, a bod III/2 je odkaz nebo něco, co to rozvádí. Proto navrhuji, aby se sněmovna usnesla, že se bude zvýšeným kvorem hlasovat o bodě I b) s tím, že toto hlasování také rozhodne o osudu bodu III/2, protože bez bodu I b) tam nebude. Možná, že se mýlím, ale připadá mi to v tuto chvíli logické, možná, že za chvíli nikoliv.

Poslanec Vladimír Šuman: Rozumím tomu tak, že pan místopředseda vlády v podstatě navrhl to, co bylo původně navrženo mnou - hlasovat o obou těchto částech. Považuji ale ze relevantní připomínku poslance Exnera, že je v tomto případě nutné hlasovat o pozměňovacím návrhu týkajícím se počtu dříve než bude hlasováno o této části usnesení. Samozřejmě, že se musíte pane místopředsedo procedurálně vyrovnat s návrhem kolegy Payna, protože ten navrhl jiný postup, ale zdá se mi, že korektnější z hlediska požadavků, i když složitější je to tak, jak to bylo navrženo dr. Kalvodou. Proto doporučuji postupovat takto.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Mám-li se s tím vyrovnat, musel bych požádat kolegu Payna, aby svůj návrh stáhl. Protože tak nečiní, musím dát o tom hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem kolegy Payna, ať to dá ve 134. hlasování najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 111 poslanců a poslankyň, proti 4, 39 se hlasování zdrželo. Budeme tedy postupovat podle návrhu, který předložil kolega Payne. Nejprve o pozměňovacím návrhu.

Poslanec Vladimír Šuman: O pozměňovacích návrzích musíme hlasovat v pořadí tak, jak byly předloženy a prosím vás, pane místopředsedo, o případnou pomoc. Domnívám se, že existují v dané chvíli dva pozměňovací návrhy - jeden se týká bodu III/2, to je počet těch jednotek, a druhý se týká toho, co navrhl kolega Vyvadil. Pokud se mýlím, prosím, abych byl opraven.

Mně jenom není zcela jasné, jestli i pro tyto pozměňovací návrhy je nutné hlasovat kvorem. (Hlasy: není.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahajuji tedy 135. hlasování a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí.

Poslanec Vladimír Šuman: Promiňte, pane místopředsedo, ale domnívám se, že musíme přesně říci, že nyní hlasujeme o tom, zda má být změněno v bodě III/2 číslovka 3000 na číslovku 2000 a číslovka 5000 číslovkou 3000.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se tedy, kdo podporuje tento návrh ve 136. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 37, proti 97, 25 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování.

Poslanec Vladimír Šuman: Nyní budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu, který bych si dovolil přednést. Prosím kolegu Vyvadila, kdybych to necitoval přesně, aby mne opravil.

Vypustit bod II a do bodu I zařadit bod c) se zněním: "Vláda bude o níže uvedených činnostech předem informovat Poslaneckou sněmovnu s tím, že bod III bude přečíslován jako bod II."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, zahajuji 137. hlasování. Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 54 poslankyň a poslanců, proti 67, 40 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování.

Poslanec Vladimír Šuman: Nyní, pane místopředsedo, prosím, abyste dal hlasovat o celém usnesení, jak je uvedeno v tisku 952 bez jakýchkoliv změn.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 138. hlasování podporuje přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - 125 poslanců a poslankyň hlasovalo pro, 10 proti a 25 se zdrželo hlasování. (Potlesk.)

Děkuji panu ministrovi, děkuji všem, kteří se úspěšně podíleli na splnění bodu 22 a). Nyní mi dovolte, abych vám popřál dobrou chuť. Přerušuji schůzi.

Sejdeme se ve 14.00 k projednání bodu 21.

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)

(Jednání zahájeno ve 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Prosím, abyste se zaregistrovali.

Dámy a pánové, zahajuji pokračování 18. schůze s tím, že než začneme bod 21, přihlásil se předseda klubu Českomoravské strany středu kolega Jegla. Prosím, aby se ujal slova a vás, dámy a pánové, poprosím o klid.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedající, vážení kolegové. Dovolím si navrhnout zařazení nového bodu, velice krátkého, do programu naší schůze. Týká se revokace hlasování č. 129.

Vysvětlím, o co se jedná. Je to samozřejmě navrhované zkrácení lhůty u zákona o místních poplatcích. Bohužel náš klub hlasoval přesně opačně, než jak jsme hlasovat chtěli. Přiznám se, že určitý šum a ruch, který tady byl - dopadlo to tak, jak to dopadlo. Chtěl bych vás požádat o pochopení, aby se to mohlo alespoň z naší strany napravit. Pokud vím, i někteří kolegové mají zájem hlasovat jinak, protože ze stejných důvodů nehlasovali o tom, o čem chtěli hlasovat.

Pokud by došlo k rozhodnutí, že by došlo k revokaci, chtělo by to samozřejmě rozšířit znovu o druhý, třetí bod s tím, že bych požádal o hlasování o souhlas s upuštěním od zásad a zkrácením lhůty, protože jinak by to nemělo smysl. Zákon - jak dobře víte - platí od 1. 7. a pokud by se to nezkrátilo, nemělo by to smysl.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, nezbývá mi než vás požádat, abychom hlasovali o doplnění programu s tím, že projednáme bod navržený kolegou Jeglou teď, protože jiné řešení neumím najít. Kolega Exner se ještě hlásí.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, všechno je v pořádku, jenom se domnívám, že pan kolega Jegla se přeřekl. Nejde o revokaci usnesení na zkrácení lhůty, ale o revokaci usnesení o upuštění od zásad tohoto tisku. Na to potom může navazovat teprve jak už to správně řekl - jako další bod zkrácení lhůty. Revokovat je možné jen usnesení o upuštění od zásad, protože to dopadlo negativně pro tento tisk.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Samozřejmě. Budeme tedy hlasovat. Otevírám hlasování.

Ptám se, kdo ve 139. hlasování podporuje zařazení tohoto bodu do programu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. 80 poslanců hlasovalo pro, 29 proti, 28 se zdrželo hlasování, 7 nehlasovalo.

Vrátíme se k projednávání bodu, který navrhl kolega Jegla.

XXV.

Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954

Pokusím se přednést návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky revokuje své usnesení, kterým odmítla upuštění od projednání zásad u návrhu poslance Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů - podle tisku 954, ve výborech Poslanecké sněmovny."

Protože podle jednacího řádu se hlasuje o tomto způsobu bez rozpravy, nechám ihned hlasovat. Zahajuji tedy 140. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 76, 34 poslanců bylo proti, 37 se zdrželo hlasování.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 954, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1900 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - podle sněmovního tisku 954, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Ptám se tedy, kdo ve 141. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, 81 hlasovalo pro, 34 proti, 40 se zdrželo hlasování.

Dovolte mi nyní, abychom hlasovali o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně povoluje projednat Poslanecké sněmovně návrh poslance Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - podle sněmovního tisku 958, ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny.

XXVI.

Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona a na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona, podle sněmovních tisků 954 a 958

Ptám se tedy, kdo ve 142. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. 79 poslanců hlasovalo pro, 34 proti, 45 se zdrželo hlasování. Tím jsme projednali bod navržený kolegou Jeglou.

Promiňte mi, že jsem trochu improvizoval, neboť jsem žádný podklad neměl.

Dalším bodem podle schváleného programu je

XXV.

Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 861 a společnou zprávu výborů k němu jako tisk 923. Úvodem vám chci sdělit, že poslanci Jiří Vačkář a Jan Vraný dopisem ze 6. dubna 1994 odvolali své podpisy jako spolunavrhovatelé tohoto návrhu zákona.

Prosím, aby se ujal slova pověřený zástupce navrhovatelů a předložený návrh zákona odůvodnil. Je jím pan poslanec Viktor Dobal. Prosím.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté, dovolte mi stručně připomenout právní prostředí, do kterého se předkladatelé snaží umístit navrhované novely zákona o mimosoudních rehabilitacích a zákona o půdě, a dále uvést některé důvody, které k takovému kroku vedly.

Vycházíme z toho, že Parlament má podle Ústavy pravomoc přijímat zákony a opíráme se o osvědčený princip, že dobrý parlament respektuje při své práci ústavu a ostatní právní normy. Dobrý parlament úzkostlivě dbá o to, aby přijímané zákony byly bezrozporné ve smyslu k celku právního řádu. Má-li být náš právní systém živý a funkční, musí být bezrozporný. V této souvislosti chci připomenout, že podle čl. 1 Listiny základních práv a svobod jsou základní práva a svobody nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. V souvislosti s projednávanou materií je relevantní připomenout, že mezi základní lidská práva patří právo vlastnit a právo dědit.

Je tudíž v rozporu se základní normou této země přijmout zákon, který z upravovaného režimu vylučuje určitou skupinu občanů, i když nikoliv podle smyslu nebo - chcete-li - ducha zákona, se tak stalo podle litery jak v zákoně o mimosoudních rehabilitacích, tak v zákoně o půdě.

Předložené návrhy novely byly vypracovány tak, aby byla zachována filosofie přijatého restitučního zákonodárství, aby byl brán zřetel na probíhající proces privatizace. Dikce společné zprávy je toho zřejmým důkazem.

Chtěl bych zdůraznit, že v předloženém návrhu se nejedná o nově založené restituční nároky, nerozšiřuje se ani okruh majetku ani případy, v nichž byl majetek odňat, ani rozhodné období, ve kterém se tak stalo, dokonce ani okruh oprávněných osob. Jedná se pouze o přesnější definici oprávněné osoby, aby byla odstraněna nejednotnost soudní praxe a úředních úkonů v posuzování situace osob, jež byly podle poválečných restitučních předpisů oprávněny k restitucím, ale v důsledku února 1948 došlo k přechodu majetku, který jim měl být vydán, na stát, aniž byly restituce provedeny.

Bohužel dikce obou zákonů, jak byla přijata ve Federálním shromáždění, z uvedeného pohledu de facto tyto spoluobčany diskriminuje. Proto je smutnou praxí, že např. sedmdesátiletému potomku obětí nacismu, který přežil a vrátil se domů po čtyřletém působeni v Anglii za války, je upírán majetek, který byl za války arizován s odkazem na dekret prezidenta Beneše č. 108, který zabavoval majetek zrádců a kolaborantů.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, zajisté máte všichni v paměti skutečnost, že projednávaný návrh je částí širšího zákona, který nebyl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu přijat 18. února tohoto roku s odkazem na část I., která řešila problém židovských právnických osob. V té době nebyla ani jedna z navrhovaných novel zpochybněna ani při projednávání ve výborech, ani při projednávání na tomto plénu. Potřebnost takové novely byla potvrzena také usnesením vlády ze 13. ledna t.r.

Po nepřijetí zákona jak premiér, tak jiní ústavní činitelé přislíbili řešit problém jednotlivců, tj. fyzických osob, podobně jak to nyní navrhujeme. Na schůzce u prezidenta republiky, myslím, že 2. března t.r. poslanci slíbili panu prezidentovi, že tento problém urychleně vyřeší, a nebyli přítomni pouze zástupci koalice, ale také jiných stran, např. Levého bloku a Sociální demokracie. Domnívám se proto, že bude pouze důstojné a spravedlivé, když přijmeme předložený návrh zákona ve znění společné zprávy a vyhneme se již známým rozpakům, které by případné zamítnutí zákona doprovázely. Skutečně bychom si jako Parlament žádnou úctu nevysloužili. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní prosím společného zpravodaje výborů poslance Richarda Mandelíka, aby podal zprávu o projednávání návrhu ve výborech.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, tento návrh zákona projednaly výbory ústavně právní, petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský a zemědělský výbor. Jenom jediný z těchto výborů projednávání tohoto návrhu zákona přerušil, a to výbor hospodářský - tedy jeho stanovisko nemáme - ale zpravodaj se při zpracovávání společné zprávy přiklonil k názoru většiny.

Znění, které máte k dispozici, je znění, na kterém se v podstatě shodly oba výbory, kterým tradičně tato sněmovna věří, tzn. výbor ústavně právní a výbor rozpočtový a proto vám jako zpravodaj doporučuji, abyste přijali tento návrh zákona ve znění společné zprávy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se prozatím přihlásili 3 kolegové. Nejprve se však do rozpravy přihlásil pan předseda Uhde, kterému předávám slovo.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, nehlásím se přímo do rozpravy a nikomu neseberu prioritu jeho návrhu. Já bych rád sněmovnu informoval o dopise, který jsem k tomuto bodu dostal na poslední chvíli a který je určen všem poslancům. Abych nezadržoval jejich poštu, nahrazuji techniku, kterou bych vynaložil normálně tím, že bych dodal tento dopis do klubů, a chci vás o něm ústně informovat. Odesilatelem je Operace Ester, iniciativa, které záleží na tom, aby zákon, který právě projednáváme, byl schválen ve verzi, která je buď totožná nebo blízká původnímu poslaneckému návrhu. Shromáždili 1 816 podpisů českých občanů a 326 podpisů zahraničních příslušníků, kteří pobývali v České republice nebo se na dálku k této iniciativě přihlásili.

Každý, kdo by chtěl o tomto dopise něco blíže vědět, má možnost ho dostat v tuto chvíli k nahlédnutí a normální technickou cestou ho dodám do klubů tak, jak jsem zvyklý. Protože by však mohl někdo podezírat Kancelář nebo mne, že jsme dopis zadrželi a že by nemohl ovlivnit ty poslance, kteří mu budou s pochopením naslouchat, považoval jsem za správné vás tímto způsobem informovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu předsedovi. Jako první je do rozpravy přihlášen kolega Libor Novák mladší, připraví se kolega Vorlíček a pak kolega Dobal.

Poslanec Libor Novák (1962): Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu ODS přednesl dva pozměňující návrhy k návrhu zákona Viktora Dobala a dalších ve znění společné zprávy.

První pozměňovací návrh se týká článku I, bodu 1, který upravuje nový text § 3 odst. 2. V tomto odstavci za slovy "do majetku scházejících" se konec věty mění a nové znění je: "pokud k převodu nebo přechodu vlastnického práva, prohlášeným za neplatné podle těchto zvláštních předpisů, došlo z důvodu rasové perzekuce a tento nárok nebyl po 25. únoru 1948 uspokojen z důvodů uvedených v § 2, odst. 1, písm. c zákona."

Druhý pozměňovací návrh zní takto: "články 3 a 4 se vypouštějí".

Odůvodnění: klub ODS se v těchto dvou problematických záležitostech přiklonil k připomínkám, které byly vyjádřeny ve stanovisku vlády, a proto je nebudu dále odůvodňovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Vorlíčka, připraví se kolega Dobal.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, když jsem na 16. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednášel stanoviska klubu Levého bloku k tehdejšímu návrhu zákona tisk 700, jehož součástí byl návrh zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, zdůrazňoval jsem okolnost, že záležitost svou povahou vyžaduje řešení, které by zaručilo důstojný průběh projednávání i realizaci přijatých závěrů.

Tedy řešení, které by nezavdalo nikdy a v ničem důvod k politickým nebo právním tahanicím o majetek. To podle mého názoru bylo možné zajistit jen za předpokladu, že před projednáváním ve sněmovně nalezneme shodu o tom, co bude pro drtivou většinu poslanců všech politických klubů, a proto i pro většinu občanů ČR, přijatelné řešení. Tedy nalezneme něco, co bych nazval nejmenším společným jmenovatelem názorů na způsob zmírnění následků křivd na židovských spoluobčanech. Nerespektování tohoto požadavku a předložení syrové předlohy zákona, měněné za pochodu ještě ve sněmovně bez širokého konsensu, muselo vést během jednání na 16. schůzi Poslanecké sněmovny k průběhu, který poškodil kredit České republiky a pověst Poslanecké sněmovny mnohem více než fakt, že židovští spoluobčané na zmírnění následků křivd čekali po listopadu tak dlouho, zatímco vše jiné bylo přednější.

Klub Levého bloku si tehdy riziko střetu včas uvědomil a na únorové schůzi varoval před projednáváním materiálu, ke kterému bylo mnoho výhrad a evidentně se rýsovala nedostatečná shoda ve sněmovně. To byl důvod, proč klub Levého bloku navrhl sněmovně tehdejší tisk 700, resp. tisk 826, stáhnout a přijmout usnesení, v němž by se Poslanecké sněmovna obrátila na českou vládu se žádostí, aby do 15. dubna připravila návrh řešení tohoto problému v nekontroverzní podobě, to je zhruba řečeno ze státních prostředků. Kdyby sněmovna náš návrh tehdy přijala, mohla si ušetřit v politické oblasti nejednu trapnost. Život prokázal reálnost našeho návrhu a tak česká vláda 13. dubna opravdu předkládá spolu se stanoviskem k tisku 861 vlastní návrh řešení zmírnění majetkových křivd židovských fyzických osob, a to ze státních prostředků.

Odpor některých koaličních poslanců proti vládnímu návrhu jako průchodnému kompromisu ukazuje, že se z neslavného průběhu únorové schůze příliš nepoučili. Nebudu zde uvádět výčet námitek proti návrhu poslance Dobala a dalších, tisk 861, protože autoři předlohy vycházejí v podstatě z nezměněného myšlenkového schématu a oproti tisku 700 používají jen formálně pozměněné prostředky k dosažení stejných cílů. Musel bych tedy opakovat své výhrady přednesené v únoru. Většina mých výhrad je přehledně uvedena ve stanovisku vlády, s nímž se v postatě ztotožňuji.

Společná zpráva, tisk 923, se od návrhu poslance Dobala a dalších odlišuje mimo jiné tím, že obce jsou povinnou osobou jen za určitých okolností. Také tento návrh by podle mého mínění způsobil mnoho zlé krve už proto, že i fundovaní právníci nemají stejný názor na interpretaci § 4 odst. 2 zákona číslo 172/1992 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí a hrozí tedy nebezpečí sporu o to, zda nejde o vyvlastnění a opět jde o nebezpečí tahanic o majetek.

Domnívám se, že v dnešním neklidném světě v období, kdy ve státech kolem nás, a bohužel i u nás, roste rasová a nacionální nesnášenlivost, je přímo povinností této sněmovny přijmout takový návrh řešení, s nímž bude souhlasit drtivá část nejen poslanců, ale i zastupitelů obcí a občanů vůbec a nedojde k vyvolání pocitů nových křivd v občanské veřejnosti. Ohlas vznášení nároků na sportovní areál Hagibor ukázal, jak snadno by se necitlivě realizovaná náprava křivd mohla stát medvědí službou židovským obcím a židovským spoluobčanům.

Za naprosto nesmyslné pak pokládám, abychom se dnes ve sněmovně - a já doufám, že k tomu nedojde - vzájemně v diskusi tloukli po hlavách ideály spravedlnosti a morálky. Víme totiž všichni až příliš dobře, že různé do dneška přijaté zákonné nápravy křivd byly natolik selektivní záležitostí, že o spravedlnosti nemůže být ani řeč. Stačí si uvědomit kupříkladu, že pan Novák, jako fyzická osoba, dostal nazpět truhlářství, ale bratři Novotní, s. r. o., nedostali nic. A stupeň zmírnění křivd v jednotlivých oblastech vymezených zákony má natolik rozdílný metr, že bych ani o morálce nedoporučoval příliš hovořit.

Rozdíly v názorech členů sněmovny v případě dnešního návrhu zákona, řekněme si to otevřeně, ukazují pouze rozdílný pohled na to, co kdo z nás považuje ještě za právně, politicky a ekonomicky únosné přijmout v současné době. Za nemorální považuji pouze to, že se se zmírněním křivd židovským spoluobčanům otálelo tak dlouho, až řešení tohoto problému spadlo do období pro tyto účely už dost nepříznivého. Posloupnost nápravy křivd v této společnosti měla být prostě jiná. Máme zde zastupovat zájmy občanů. Ze svého hlediska pokládám za všeobecně mezi občany přijatelný návrh české vlády, který podle mého mínění nezakládá další právní a majetkové konflikty. Myslím, že česká vláda nabízí realistické řešení, a proto bych rád, aby Poslanecká sněmovna opustila myšlenku nyní šít horkou jehlou vlastní návrh z různých připomínek a přijala vládní návrh řešení problému uvedený v příloze stanoviska vlády v tisku 861. Děkuji vám za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP