Čtvrtek 28. dubna 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci panu Pavlu Seiferovi. Protože se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Vzhledem k vyjádření pana poslance Seifera, dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci katedrály sv. Víta uvedenou v tisku 857 S."

Kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení, nechť to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka ve 118. hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro se vyslovilo 30 poslanců, proti 50, zdrželi se 3 poslanci. Návrh nebyl přijat.

Dám tedy návrh na usnesení v pořadí č. 2. "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci katedrály sv. Víta uvedenou v tisku 857 S."

Zahajuji hlasování č. 119.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro bylo 51 poslanců, proti 26, zdrželo se 6, takže tento návrh usnesení byl přijat.

Tím jsme ukončili bod a mám za povinnost vám sdělit, že jste obdrželi písemné odpovědi na otázky přednesené poslanci na předchozích schůzích. Jde o odpovědi uvedené ve sněmovních tiscích 845 A, 857 K, 857 N, 858 A, 881 A, 894 A, 904 H, 904 K, 904 L. Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny.

Tím jsme ukončili projednávání bodu odpovědi na interpelace.

Dámy a pánové, je 17.50 hodin, navrhuji, abychom se sešli v 18.05 hodin.

Tento návrh se nesetkal s patřičnou podporou.

(Další část schůze řídí místopředseda PSP P. Tollner.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme pokračovat bodem č. 5. Je to

V.

Návrh poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. (sněmovní tisky 797921)

Tento bod jsme začali projednávat v úterý. Vyslechli jsme odůvodnění navrhovatelů, zprávu společného zpravodaje a zahájili rozpravu. Poté jsme jednání přerušili a požádali zemědělský výbor o zaujetí stanoviska k předneseným pozměňovacím návrhům.

Ve středu zaslal předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde stenografický záznam z jednání o tomto bodu předsedovi vlády, aby i vláda měla možnost se k pozměňujícím návrhům vyjádřit.

Nyní prosím pověřeného zástupce zemědělského výboru, předsedu tohoto výboru, o sdělení stanoviska výboru.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, zemědělský výbor v souladu s přijatým procedurálním návrhem pana místopředsedy Ledvinky se sešel již v úterý ve večerních hodinách, aby projednal pozměňovací návrhy přednesené v rozpravě k novele zákona č. 229/1991 Sb. Po všeobecné rozpravě trvající téměř dvě hodiny došel zemědělský výbor k závěru, že bez ochoty poslanců opozice vést rozpravu a hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích nemůže poskytnout sněmovně usnesení, které by odborně jednotlivé návrhy posoudilo.

Proto sněmovně předkládám návrh. Přerušit projednávání tohoto bodu a požádat ministra zemědělství o zpracování odborného stanoviska k pozměňovacím návrhům předneseným na plénu v souvislosti s projednávanou novelou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu předsedovi výboru. Doporučuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Hlásí se pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, pane místopředsedo, domnívám se, že usnesení zemědělského výboru je zcela správné, že by toto usnesení měla sněmovna akceptovat, že je to rozumný postup, s jednou změnou, kterou také navrhuji. Není možné, abychom se spokojili s vyjádřením pouze ministra zemědělství. Je nutné požadovat, abychom chtěli vyjádření vlády. Domnívám se, že takto to také měl zemědělský výbor na mysli, že možná šlo o přeřeknutí u pana poslance Černého. Pakliže nešlo o přeřeknutí, navrhuji, aby o tomto mém pozměňovacím návrhu bylo také hlasováno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Černý. Souhlasí s tímto upřesněním?

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, já se domnívám, že by zemědělský výbor neposoudil po odborné stránce pozměňovací návrhy, že bychom měli požádat Ministerstvo zemědělství, které je odborně příslušné ministerstvo k tomuto návrhu, aby své stanovisko dalo. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Budu stručný. Ačkoli, jak známo, ministr zemědělství je předsedou politické strany, za kterou jsem byl zvolen do tohoto Parlamentu, konstatuji, že pouhý ministr zemědělství se nemůže k těmto návrhům vyjádřit. Žádám, aby se vyjádřila vláda.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Mě jenom překvapuje, že někdo může pochybovat o legitimnosti nároku kolegy Výborného, protože ministři jsou od toho, aby prováděli zákony; vyjádřit se může pouze vláda. Je to tedy zcela rozumné a nepochybné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o procedurálních návrzích. Zaznamenal jsem dva. Beru procedurální návrh pana poslance Výborného jako protinávrh. Dávám o něm hlasovat tedy jako o prvním.

Hlasujeme o tom, aby se k přerušenému bodu vyjádřila vláda.

Kdo podpoří tento návrh, ať tak učiní v hlasování č. 120. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 80 pro, 3 proti, 26 se zdrželo, 4 poslanci nehlasovali.

Tím jsme přerušili bod do příští schůze. (Ruch v sále.)

Chápal jsem návrh pana poslance Výborného jako procedurální protinávrh, čímž jsem o něm nechal hlasovat. Nebyl jako doplněk k usnesení.

Budeme se věnovat dalšímu bodu.

Nejprve však s faktickou poznámkou pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na minulém jednání nás pan poslanec Výborný vyzval ke korektnímu postupu při projednávání zákona o půdě. Já bych ho teď vyzval ke korektnímu postupu při hlasování o jeho pozměňovacím návrhu, který také tak uvedl, a domnívám se, že by se to nemělo přejít mlčením. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedající, mám za to, že jsme schválili pozměňovací návrh kolegy Výborného jako protinávrh, ale nehlasovali jsme o celém usnesení. Mám za to, že by o něm mělo být hlasováno. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ano je pravda, že jsem přednesl pozměňovací návrh jen k té části návrhu usnesení předneseného předsedou zemědělského výboru, která se týkala toho, kdo se má k pozměňovacím návrhům vyjádřit. Jiný návrh jsem nepřednesl. Pan poslanec Tlustý má pravdu, korektní je nyní hlasovat o celém usnesení - totiž, že se přerušuje projednávání tohoto bodu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, abychom předešli dalším rozpravám o jednacím řádu, dávám hlasovat o usnesení jako o celku. Vrátím se tedy už k uzavřenému bodu, dávám tedy hlasovat o usnesení na přerušení bodu jako o celku v dikci předsedy zemědělského výboru se schváleným pozměňovacím návrhem pana poslance Výborného. Kdo je tedy pro tento návrh, ať zvedne ruku, hlasuje a zmáčkne tlačítko v hlasování č. 121. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je u konce.

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 102 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování, 10 poslanců nehlasovalo.

Hlásí se pan poslanec Honajzer, předtím pan poslanec Motyčka, jako předseda klubu.

Poslanec Ludvík Motyčka: Věřím, že kolegu Tlustého to přiměje k tomu, aby konstatoval, že kolega Výborný je korektní.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, blížíme se k závěru dnešního jednání. Myslím, že bychom mohli konstruktivně jednat. Dávám slovo panu poslanci Honajzerovi, jako předsedovi klubu.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl poprosit, aby v této situaci, kdy jsme projednali řadu bodů, a víme, že vzhledem k tomu, že společná zpráva k novele zákona o politických stranách byla rozdána dnes ráno, tudíž projednávat tento zákon můžeme nejdříve až zítra ráno, abychom v tomto okamžiku ukončili dnešní jednání sněmovny, rozešli se případně do klubů k projednání stanovisek k bodům, které zbývají na projednání na plénu zítra. Děkuji vám za vstřícnost a doufám, že se na tom sněmovna shodne.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Jako řídící schůze vyhovuji tomuto návrhu. Končím dnešní jednání s tím, že zítra zahájíme v 9.00 hodin ráno. Přeji vám pěkný večer a dobrou noc.

(Schůze skončena v 18.05 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP