Čtvrtek 28. dubna 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Josefa Wagnera ve věci způsobu jednání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Pilipa, uvedenou v tisku 857 V."

Než dám hlasovat, prosím o novou prezentaci všech v sále.

Pan poslanec nesouhlasí, proto hlasujeme o usnesení nesouhlasném, čili "Poslanecká sněmovna nesouhlasí". (dohadování v plénu)

Dámy a pánové, znovu opakuji, - a pan poslanec Wagner mě podpoří - že pan poslanec Wagner nesouhlasí s odpovědí pana ministra Petra Piťhy. Budeme tedy hlasovat o nesouhlasném usnesení. Já ho ještě jednou přečtu:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Josefa Wagnera ve věci způsobu jednání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Pilipa uvedenou v tisku 857 V."

Kdo podpoří toto nesouhlasné usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 107.

Kdo je tedy pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je skončeno. Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 34 pro, 39 proti, 11 se zdrželo, 4 nehlasovali.

Je tedy třeba hlasovat o návrhu opačném:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Josefa Wagnera ve věci způsobu jednání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Pilipa uvedenou v tisku 857 B."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování číslo 108.

Kdo je pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Usneseni bylo přijato poměrem hlasů 47 pro, 24 proti, 19 se zdrželo a 2 poslanci nehlasovali.

Tím jsme skončili okruh odpovědí pana ministra Piťhy.

Pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslanců Miroslava Kašpárka a Oldřicha Vrchy ve věci nedostatků ve věci řízení Ústavu sociální péče Lukov, okres Zlín - tisk 847. Odpověď byla předložena jako tisk 847 A. Její projednávání bylo na 17. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslanců. Ptám se pana poslance Vrchy, zda páni poslanci považují odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, s odpovědí pana ministra Vodičky na naši interpelaci nelze souhlasit. Jak je uvedeno v odpovědi, že finanční referát Okresního úřadu ve Zlíně provede revizi hospodaření ústavu - právě tento sám - přidělil neúměrně vysoké finanční prostředky Domovu důchodců Lukov, zatímco jiným domovům, resp. sociálním útvarům se těchto prostředků nedostává.

Dále: propuštění lékaře z Domova důchodců Lukov pro jeho nemoc se jeví jako asociální a nehumánní. Rovněž tvrzení vedoucího Domova důchodců Lukov pana Čuříka, že propustil všechny zaměstnance, kteří se nechtěli podřídit jeho pokynům a příkazům, je v rozporu se zásadami demokracie.

Všechny tyto důvody svědčí o tom, že nikoliv pracovníci Domova důchodců Lukov, ale samotné vedení domova je neschopno jak hospodářského, tak sociálního řízení celého ústavu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slyšeli jsme tedy, že pan poslanec nesouhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Do rozpravy se nehlásí nikdo. Rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslanců Miroslava Kašpárka a Oldřicha Vrchy ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociální péče Lukov, okres Zlín uvedenou v tisku 847 A."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať tak učiní neprodleně v hlasování číslo 109, které jsem právě zahájil.

Kdo je tedy pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 26 pro, 42 proti, 7 se zdrželo, 14 nehlasovalo.

Nezbývá než hlasovat o usnesení opačném. Přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí na interpelaci poslanců Miroslava Kašpárka a Oldřicha Vrchy ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociální péče Lukov, okres Zlín, uvedenou v tisku 847 A."

Kdo je pro toto usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 110.

Kdo je pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno. Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 45 pro, 12 proti, 16 se zdrželo hlasování.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci vyplácení důchodů občanům České republiky, kteří pracovali v organizacích se sídlem ve Slovenské republice - tisk 904. Odpověď se předkládá jako tisk 904 M. Ptám se paní poslankyně, zdali považuje odpověď za uspokojivou.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ohledně mé interpelace zaměstnanců Elektrovodu Brno mi pan ministr odpověděl, že občanům trvale žijícím na území České republiky, kteří ke dni rozdělení naší republiky pracovali pro zaměstnavatele se sídlem na území Slovenské republiky, ale pracoviště měli na území České republiky, se použije článek 26, to znamená odstranění tvrdosti. Podle smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou bude důchod vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení ve výši podle našich českých předpisů. U těch případů, které jsem měla na mysli, má naše Správa sociálního zabezpečení již připravená rozhodnutí o přiznání důchodů podle našich českých předpisů. K vyrovnání výše důchodů a k poukázání doplatků dojde tedy se zpětnou účinností ode dne devalvace slovenské koruny, to je od 17. 7. 1993. Tito důchodci tedy nebudou finančně poškození.

Jsem velmi šťastna, že moje interpelace takto dopadla. Co se týká mnou kritizovaného potvrzení o žití, kde každé 3 měsíce musel důchodce předkládat potvrzení že žije, toto je dále předmětem potřebného šetření, které vyvinulo naše Ministerstvo práce a sociálních věcí a bude možná snad změna. Vím, že toto nejde tak rychle, jak bych si představovala. Je nutný souhlas i Slovenské republiky, ale protože věřím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí i toto dovede ke zdárnému konci, prosím sněmovnu, aby souhlasila s odpovědí. Děkuji Vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji Vám, paní poslankyně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí. Budeme hlasovat o usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci vyplácení důchodů občanům České republiky, kteří pracovali v organizacích se sídlem ve Slovenské republice, uvedenou v tisku 904 M."

Kdo podpoří toto usnesení, ať tak učiní v hlasování číslo 111 této 18. schůze.

Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 86 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování, ale 6 poslanců nám nehlasovalo.

Tím jsme ukončili okruh odpovědí na pana ministra Jindřicha Vodičku.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty. Pan poslanec Loukota zde ovšem není. Jedná se o tisk 616, nebudeme dnes projednávat.

Pan ministr vlády Igor Němec odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Bílého ve věci ochrany individuálních práv zde žijících národů a národních menšin - tisk 857. Odpověď se předkládá jako tisk 857 W. Ptám se pana poslance Bílého, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedající, nemohu se vyjádřit po stránce věcné k odpovědi pana ministra Němce z toho důvodu, že mi neodpověděl na otázku, jak byla formulovaná.

První otázka zněla, zda výrok, který byl uveřejněný v Českém deníku, je autentický. Na tuto otázku mi pan ministr nesdělil své stanovisko. Jinak mi sdělil, jak postupuje práce při přípravě materiálu vlády ohledně národnostních menšin zde žijících. Chtěl bych v tomto směru polemizovat s panem ministrem co se týče toho, že neexistují v našem právním řádu žádná ustanovení, o něž by bylo možno opřít otázku, kdo je příslušníkem nestátního národa nebo národní menšiny. Tady bych v tomto směru upozornil na návětí Listiny základních práv a svobod, která mluví o tom, že vychází z práva českého a slovenského národa na sebeurčení. V tomto směru potom všechny zde národy a národní menšiny jsou, protože mají z hlediska právního stejný právní režim, jsou tedy národními menšinami. Z tohoto hlediska musí i vláda vycházet a respektovat tato fakta a musí respektovat fakta, že zde národní menšiny žijí a dát jim určité podmínky pro jejich existenci. Tedy s odpovědí na interpelaci pana ministra Němce nesouhlasím. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vlády Igora Němce na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci ochrany individuálních práv zde žijících národů a národních menšin, uvedenou v tisku 857 W."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať tak učiní v hlasování 112 této 18. schůze.

Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 35 pro, 44 proti, 10 se zdrželo, 8 poslanců nehlasovalo. Nezbývá, než hlasovat o usnesení opačném. Přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vlády Igora Němce na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci ochrany individuálních práv zde žijících národů a národních menšin, uvedenou v tisku 857 W."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 113.

Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je u konce.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 24 proti, 21 poslanec se zdržel a 7 poslanců nehlasovalo.

Pan ministr životního prostředí František Benda odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci výstavby toxické skládky u Hrádku nad Nisou a zbavení města Klášterce nad Ohří ekologické dotace - tisk 864. Odpověď se předkládá jako tisk 864 A. Ptám se pana poslance Hrdého, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Karel Hrdý: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych vyjádřil nejprve svůj podiv nad tím, jakým způsobem vláda přistupuje k interpelacím. Vidím zde jediného ministra v lavici poslance. Drobátko navážu na ranní vystoupení pana poslance Wágnera, který něco řekl, a to se teď tady právě potvrzuje.

Nyní pojďme k vlastní interpelaci. Pan ministr Benda mi odpověděl na mé tři dotazy. Dovolil bych si nejprve několik poznámek k první odpovědi. Chci sněmovně připomenout, že jde o třicetimetrový kopec v blízkosti našich státních hranic, který se bude skládat z toxických odpadů, a který může určitým způsobem ovlivnit životní prostředí na našem území.

Pana ministra jsem požádal, aby vstoupil prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí do kontaktu se Saským ekologickým ministerstvem k tomu, aby celý problém nějakým způsobem řešili. Domnívám se, že taková odpověď, ve které mi pan ministr odpovídá v tom smyslu, že naše protestní akce spočívaly v tom, že jsou jakýmsi vyvrcholením přátelství starosty města Hrádku a města Žitavy, to si myslím, že mi nemusí připomínat, protože o těchto vztazích něco vím. Domnívám se, že je to určitý únik z odpovědi.

Pokud jde o podpisovou akci, nekvantifikuji ji, ale tato podpisová akce byla dost rozsáhlá. Pan ministr se dovolává i institutu Euroregionu Nisa, což ve mně vzbuzuje obdiv, protože Euroregion Nisa se k problematice nevyjádřil, nicméně bych se chtěl zeptat - bohužel tady nikdo z vlády není - jaké je stanovisko vlády k Euroregionu, protože pokud vím, je negativní u pana premiéra. A najednou se podivuhodně pan ministr pro životní prostředí dovolává této instituce jako velice validní a závažné.

K vlastním technickým zdůvodněním bych chtěl říci, že velice zajímavé rozbory převládajících směrů větru, které mi tady předkládá, jsou známy každému zahrádkáři této oblasti a nemusel se jimi zabývat.

Pokud jde o určitou kontaminaci území za hranicemi naší vlasti, je pozoruhodné, že nás to v těsném sousedství nezajímá, i když tvrdíme v odpovědi, že nás neohrozí. Vůbec nebyla zodpovězena otázka, kterou jsem mu položil. Položil jsem mu otázku, zda ten ekologický vřed na místní krajině neohrozí ekonomiku a rozvoj obchodu v oblasti.

Pokud jde o druhou část mé interpelace, tak zde vyslovuji souhlas, ale bohužel jen částečně. Pokud jde o třetí část mé interpelace, pak se musím velice podivit nad tím, co pan ministr tam uvádí, protože mi odepisuje, že novelu zákona o znečištění ovzduší předložil do vlády a opět ji stáhl. Nevím tedy, proč ji stáhl. Zde hovoří o souvislosti s novým správním rozdělením státu. Chtěl bych k tomu připomenout, že se jedná o situaci, kdy pan ministr mě osobně prostřednictvím bývalého náměstka Gandaloviče požádal, abych stáhl svůj návrh zákona o čistotě ovzduší, který jsem předkládal jako tisk 155 již v listopadu minulého roku s tím, že předloží nový návrh. Tento návrh tedy předložil a znovu stáhl. Já jsem se ho interpelací na celou situaci dotázal a cítím se touto odpovědí zcela regulérně podveden. Proto nemohu s odpovědí souhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci výstavby toxické skládky u Hrádku nad Nisou a zbavení města Klášterce nad Ohří ekologické dotace, uvedenou v tisku 864 A."

Kdo podporuje tento návrh usnesení, ať tak učiní v hlasování č. 114, které jsem právě odstartoval. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 35 pro, 35 proti, 17 se zdrželo, 14 nehlasovalo.

Nezbývá mi než dát hlasovat o usnesení opačném, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci výstavby toxické skládky u Hrádku nad Nisou a zbavení města Klášterce nad Ohří ekologické dotace, uvedenou v tisku 864 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 115 této 18. schůze. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 31 proti, zdrželo se 16 poslanců, nehlasovalo 12. S faktickou poznámkou pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Po určité diskusi se svými kolegy doporučuji, abychom přerušili projednávání interpelací pro nepřítomnost vlády. V minulosti jsme přijali usnesení, aby interpelace byly projednávány ve čtvrtek, aby zde vláda mohla být přítomna. Pan ministr tady není, výsledek hlasování odešel do ztracena, čili to považuji za zcela ztracený čas. Domnívám se, že by bylo dobré, aby příslušný ministr na projednávání interpelace tady byl.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Považuji to za procedurální návrh na přerušení o projednávání tohoto bodu. Dávám o něm hlasovat neprodleně. Než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím o novou prezentaci.

Dávám tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Hrdého. Kdo je pro, ať to dá najevo v hlasování č. 116. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 22 proti, 24 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Pokračujeme tedy v projednávání bodu "Odpovědi". Pan ministr kultury Pavel Tigrid odpověděl na interpelaci poslance Václava Čundrleho ve věci veřejných produkcí, tisk 843. Odpověď byla předložena jako tisk 843 A. Její projednávání bylo na 17. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance. Ptám se pana poslance Čundrleho, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu uzavírám a končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Václava Čundrleho ve věci veřejných produkcí, uvedenou v tisku 843 A."

Kdo podporuje tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 117 právě zahájeném. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo skončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 82 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, 12 poslanců nehlasovalo.

Ministr kultury Pavel Tigrid odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci katedrály sv. Víta, tisk 857. Odpověď byla předložena jako tisk 857 S. Její projednávání bylo na 17. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance. Já se ptám pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kdyby tu pan ministr byl, tak bych se ho zeptal, co by si o mně pomyslel, kdybych řekl, že jeho odpověď na interpelaci byla dobrá. Já nechci dlouze hovořit. V podstatě na můj poměrně rozsáhlý dotaz a argumentaci odpověděl velmi krátce, jednak tím, že shrnul to, na co se ptám a ve druhém odstavečku konstatoval, že se tím nebude zabývat, protože se tím zabývá soud.

Podobná fakta zde už jednou byla, když se projednávala otázka audiovizuálního vysílání a podmínek, kdy se argumentovalo právě tím, že probíhá soudní jednání ohledně věci dotčené tímto problémem. Sněmovna bez ohledu na projednávání soudu rozhodla a myslím, že rozhodla, jak mohla nejlépe. V tomto případě to považuji za alibismus a nesouhlasím s tím, aby věci, které k soudu nepatří, se soudu dávaly a odvolávalo se na něj. Nesouhlasím s odpovědí pana ministra.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci a otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Asi jenom já.

(Řízení schůze převzal místopředseda PSP J. Kasal.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Do rozpravy se přihlásil jako první místopředseda Poslanecké sněmovny Pavel Tollner.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k interpelaci pana poslance Seifera.

Tvrzení, že majetkový vztah ke katedrále sv. Víta nebyl nikdy právně zakotven, není opodstatněné, protože v pozemkové knize je jasně uveden jako majitel metropolitní kostel sv. Víta. Je to právní dikce obvyklá v minulé době. Kostel je dle této praxe vlastníkem sama sebe. Práva a povinnosti vlastníka vykonávala od nepaměti metropolitní kapitula sv. Víta, snad nejstarší naše právnická osoba s nepřetržitou právní kontinuitou.

Pokud jde o korunovační klenoty, byly věnovány Karlem IV. svatému Václavu. Při korunovaci si je panovník pouze půjčil a za zapůjčení "zaplatil" sv. Václavu, jak praví historické prameny. Podle chápání středověku jsou klenoty uchovány v domě božím pod boží ochranou, tedy v nejbezpečnějším místě v zemi. Za zneužití klenotů byla stanovena klatba, což je výslovně církevní trest.

Otázku korunovačních klenotů - výrazných symbolů naší státnosti - je jistě možné vyřešit samostatným zákonem, odpovídajícím naší nové ústavě. My bychom si asi měli uvědomit především to, že zvyklosti feudálního práva nemůžeme hodnotit dnešními pohledy.

Ve středověku se samozřejmě významní lidé pohřbívali na významná místa. V katedrále jsou pohřbeni kromě biskupů a panovníků i další významní lidé. Podmínkou pochopitelně bylo, aby pohřbený byl křesťan. Jiří Poděbradský byl kališnickým králem, ale poučenější vědí, že kališníci byla jen jedna z tehdejších stran katolické církve. Revidujme mýty. Jiří byl skutečně katolík. Ke své korunovaci dne 7. 5. 1457 si pozval biskupy z Maďarska, když v Praze nebyl stolec obsazen. Obřad korunovace byl výhradně liturgickým obřadem, kdy panovník je pomazán posvěceným olejem. Karel IV. stavěl katedrálu jako kostel chrámu Páně, ve kterém probíhají nejrůznější obřady, včetně korunovací.

V žalobě u Obvodního soudu Praha 1 není žalována Kancelář prezidenta republiky, ale jedná se o žalobu na určení vlastnictví, kterou podává šest právních subjektů. Tato žaloba je nutná, protože ani prezidentská kancelář se necítí být vlastníkem. Ostatně prezident republiky to v dopise z 2. 4. 1993 napsal proboštovi kapituly. Cituji: "Chci se přičinit o to, aby majetek kapituly na Pražském Hradě - spravovaný dosud Kanceláří prezidenta republiky - se vrátil co nejrychleji do vlastnictví církve."

Právní úkony, kterými v 50. letech došlo k převedení katedrály na veškerý československý lid, jsou zřejmě neplatné. Je nutné ještě rozlišit vlastnictví morální a právní. Katolíci jistě nemíní katedrálu národu ukrást už proto - a to jim snad nikdo neupírá - že sami tvoří část tohoto národa. Morální vztah ke katedrále je podobný vztahu k Národnímu divadlu, Karlovu mostu, Řípu apod.

Pokud se budeme snažit pochopit myšlení minulosti, nebudeme minulosti vnucovat myšlení naše. Závěrem bych chtěl podpořit moudrou a uvážlivou odpověď pana ministra Tigrida, že totiž spornou otázku vlastnictví patří rozhodnout nezávislému soudu, jak je to ostatně v právním státě obvyklé.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Pavlu Tollnerovi. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nehlásím se do rozpravy, hlásím se pouze s faktickou připomínkou. Chci pouze podotknout, že až budeme projednávat nový jednací řád, přestože jsem návrh podepsal, budu navrhovat - poučen jsa vystoupením předřečníka - aby se od tohoto místa nesmělo číst. Kdyby to tak platilo už nyní, byli bychom ušetřeni krásného výkladu dějin, který pan místopředseda musel číst, protože onu logickou či alogickou konstrukci by nebyl schopen spatra říci. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí místopředseda Pavel Tollner. Myslím si, že by bylo třeba, aby platil nový jednací řád, že by možná se dal použít i na celou řadu dalších vystoupení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi za jeho zdvořilou poznámku. Nicméně mu slibuji, až půjde do tuhého, naučím se to nazpaměť.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Pavel Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci zde dlouze rozebírat důvody, proč a z jakých důvodů a s jakým záměrem jsem psal tuto interpelaci, o které se dnes hovoří. Je zde zřejmý spor dvou koncepcí a dvou pohledů.

Předřečník - myslím pana místopředsedu Tollnera - hovořil, že není možné posuzovat dnešní pohled se středověkým právem a naopak. Přitom sám se o to pokouší a argumentuje něčím, co sem dnes už nepatří. Faktem je, že v zápisu je, že vlastníkem je sám kostel, že má právní subjektivitu. To byla zvyklost, která platila. Druhá věc je, že mimochodem v zápise v pozemkové knize je pouze část pozemku jako vlastník, druhá část tam vůbec není uvedena. Je zde mnoho sporných bodů, které by bylo potřeba prosadit nebo projednat.

Faktem je druhá věc. Je otázka, proč zrovna o tento svatostánek - a nemyslím jenom církevní, ale i národní - se vede tak urputný boj. Myslím si, že je to většině lidi jasné, ale o tom budeme rozhodovat v případě jednání o restitucích církevních, pokud se k nim dostaneme. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP