Pátek 29. dubna 1994

Začátek schůze Poslanecké schůze

29. dubna 1994 v 9.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP J. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 173 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, ministr obrany A. Baudyš, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, předseda Nejvyššího kontrolního úřadu L. Voleník.

(Jednání zahájeno v 9.15 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 4. jednací den 18. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás na ní srdečně vítám a přeji nám všem, ať se nám daří. Prvním předpokladem je, že se zaregistrujete svými hlasovacími kartami. Celkem je nyní zaregistrováno 100 poslanců, znamená to, že jsme schopni se usnášet.

Ze schváleného pořadu jsme dosud projednali 19 bodů, k projednání nám zbývá ještě 6 bodů. Podle schváleného pořadu jsou to body 14, 21, 22, 22a, 23 a 24. Navrhuji, abychom je projednali v pořadí podle doby předložení společných zpráv poslanců. Tzn.: 22, 21, 22a, 14, 23 a 24 s tím, že poslední dva body by byly zařazeny operativně při předpokládaném přerušení projednávaných návrhů zákona. Má proti tomuto postupu někdo připomínky?

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Unger.

Poslanec Jaroslav Unger: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chci jen oznámit, že poslanci Moravské národní strany Jiří Bílý, Petr Kavan a Jaroslav Unger jsou přítomni na této schůzi, i když nebudou podepsáni na prezenční listině nezařazených poslanců. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní se hlásí pan předseda doktor Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, nechci zdržovat, z vystoupení některých kolegů se vyvinula každodenní procedura, při které se ohlašují k přítomnosti nikoliv podpisem do prezenční listiny, ale ústním oznámením. Slíbil jsem jim, že se pokusím vyjednat v této věci, co vyjednat půjde, ale výsledek podle mne je jedině logický, a toho se musíme držet. Samozřejmě, že je možno prezenční listinu organizovat nikoliv podle klubů, nýbrž například podle výborů, nebo podle abecedy bez ohledu na stranickou příslušnost. To se stranickou příslušností skutečně nemá co dělat. Poradil jsem se se znalci jednacího řádu a jsem toho mínění, že potvrdit svou přítomnost na schůzi má poslanec na prezenční listině - je to možno chápat jako jednu možnost, je to však v každém případě v jeho zájmu. Domnívám se, že na tomto způsobu není třeba nic měnit, a chtěl bych tři poslance, pana kolegu Bílého, Kavana a Ungera požádat, aby svou příslušnost k politické straně demonstrovali jiným, přiléhavějším způsobem, který by lépe odpovídal situaci. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou se hlásí kolega Kavan.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, jen velmi krátce: článek 22 Listiny základních práv a svobod říká, že zákonná úprava všech politických práv a svobod a jejich výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. My považujeme za svoje právo uvádět svoji politickou příslušnost ať již na prezenční listině, nebo na jiných písemných aktech, které vydává kancelář této sněmovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za zprávu. Protože nikdo neprotestuje, budeme postupovat podle toho, co jsem navrhl. Před tím však mi dovolte, abych vyhověl prosbě pana kolegy Grulicha, který chtěl upravit formulaci interpelace proto, aby byla zaznamenána do stenozáznamu.

Poslanec Václav Grulich: Děkuji pane místopředsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, včera proběhla výměna názorů mezi mnou a panem poslancem Červinkou. Po osobním rozhovoru, který jsme spolu měli, jsem uznal oprávněnost jeho námitky, že by mohla být formulace, která byla uvedena v interpelaci, chápána tak, že on je stranou žalovanou. Samozřejmě, že nic takového jsem neměl v úmyslu a proto bych rád pro stenozáznam opravil formulaci v tom smyslu, že probíhá občansko-právní řízení, jehož je poslanec sněmovny Parlamentu ČR, bývalý vedoucí detašovaného pracoviště Bruntál atd. pan ing. Josef Červinka účastníkem. To odpovídá přesně formulaci, která je v této kauze používána. To samozřejmě nic nemění na předmětné záležitosti a tam, bohužel, nelze již nic opravit, protože stenozáznamy, které mám k dispozici z tohoto občansko-právního řízení z výpovědi bývalého ministra Kubáta, bývalého ředitele odboru Gottwalda, bývalého vedoucího kontroly Baštýře atd., dokladují, že předmětem tohoto občansko-právního řízení mimo jiné je např. dokazování, jestli rozprodej dobytka, který odkoupila firma Červinka a Červinka a kde činí ztráta pro statek 11,6 mil. Kč - je zneužití pravomoci.

V tomto smyslu nelze předjímat samozřejmě rozhodnutí soudu. Je třeba vyčkat a podle výsledků soudu bude nutno, aby se k tomu postavilo ministerstvo zemědělství a jeho příslušné orgány.

Prosím tedy, aby původní formulace byla opravena a pokud se touto formulací pan poslanec Červinka cítil dotčen, rád se mu za ni omlouvám. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Teď mi dovolte jednu obligátní organizační zprávu. Náhradní kartu č. 4 má kolega Lom, náhradní kartu č. 9 kolega Mandelík, náhradní kartu č. 6 kolega Kalvoda. Kolega Trojan má náhradní kartu č. 8 a kolega Bílý č. 3. Děkuji.

Dalším bodem je tedy

XX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., a zákona č. 189/1993 Sb., a občansky soudní řád

Vládní návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 766 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 832. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr vnitra pan Jan Ruml. Pane ministře, prosím, abyste se ujal slova. A vás kolegyně a kolegové, poprosím o klid.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Vláda předložila Parlamentu České republiky k dalšímu ústavnímu projednávání vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a občanský soudní řád, schválený na jejím zasedání dne 3. listopadu 1993. Zároveň vláda v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, požádala s přihlédnutím k naléhavosti právní úpravy o výjimečné upuštění od projednávání zásad zákona.

Hlavním cílem navrhované novely je zdokonalení platné právní úpravy na daném úseku právního řádu. Předložený vládní návrh zákona na základě dosavadních zkušeností z aplikace zákona č. 424/1991 Sb., v praxi upřesňuje některá ustanovení tohoto zákona. Zejména upravuje otázku členství v politických stranách a v politických hnutích, upřesňují se ustanovení týkající se rozpuštění a pozastavení činnosti politických stran a hnutí, nově se zavádí institut v případech sporů mezi členy o rozhodnutí orgánů strany a hnutí.

Zvláště bych se chtěl zmínit o řešení otázky členství v politických stranách a v politických hnutích. Navrhovaná úprava pouze individuálního členství v politických stranách a hnutích vychází z ustanovení článku 20 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mají občané právo zakládat politické strany a hnutí a sdružovat se v nich. Oba instituty jsou zde postaveny na roveň, oba by tedy měly mít jednotně upravené členství.

Přijetí navrhované úpravy nevylučuje možnost vytvářet seskupení podle zvláštních právních předpisů. V současné době jde o zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění pozdějších předpisů. Potřebným doplněním zákonné úpravy je zavedení soudní ochrany v případech, kdy považuje člen politické strany nebo hnutí rozhodnutí jejich orgánu za vydaná v rozporu se zákonem nebo stanovami strany či hnutí a týkají se skutečností vyznačovaných v evidenci vedené ministerstvem vnitra, tj. např. ve věci změny stanov. Je nezbytné, aby v takových sporech rozhodoval nezávislý orgán, tj. soud.

V souvislosti se změnou příslušnosti soudu a se zavedením soudní ochrany se v rámci legislativního projednávání návrhu zákona na vládní úrovni projevila nutnost provést souběžně novelizaci občanského soudního řádu, která doplní potřebnou procesní úpravu této problematiky. Jednou z nejdiskutovanějších otázek zákona je rozsah a způsob hospodaření politických stran a hnutí. Vládní návrh pouze specifikuje dosavadní ustanovení.

Na základě doporučení některých výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu zpracoval rozpočtový výbor nový režim financování a následné kontroly hospodaření politických stran a hnutí. Tento návrh byl zaslán k zaujetí stanoviska vládě České republiky. Vláda návrh posoudila na svém zasedání dne 27. dubna 1994 a přijala závěry, jejichž obecnou část jsem povinen zde přečíst.

Vláda vychází z hodnocení postavení politických stran a politických hnutí ve společnosti a soudí, že podstatnou stránkou tohoto postavení je způsob jejich financování. Tuto stránku považuje za faktor, který výrazně ovlivňuje celkový politický mechanismus státu. V této souvislosti soudí, že určitá finanční nezávislost politických stran a politických hnutí na státu by přispěla k efektivnějšímu fungování celého politického systému.

V návaznosti na předchozí vláda upozorňuje Parlament České republiky, že navrhované financování politických stran a politických hnutí představuje další zatížení státního rozpočtu.

Proto žádá poslance, aby tuto otázku velmi citlivě posoudili a zvážili. Vláda při tomto doporučení vychází z toho, že jejím úkolem je řešit řadu jiných vážných finančních potřeb, které z hlediska své odpovědnosti nemůže nevzít v úvahu.

Vláda vyslovuje nesouhlas s návrhem, aby politické strany a hnutí mohly být rozpuštěny rozhodnutím soudu též z důvodu zjištěných závad v jejich hospodaření. Vláda soudí, že tímto řešením se bezdůvodně rozšiřují zásahy státu do volné soutěže politických stran a hnutí, zaručené Ústavou České republiky, a že mohou být rozpuštěny pouze politické strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu.

Vláda vyslovuje obavu, že navrhovaným rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k hospodaření politických stran a hnutí by mohlo dojít nejen ke kontrole částek poskytovaných státem, ale i k nežádoucímu rozšíření kontrolní činnosti nad celým hospodařením politických stran či hnutí. Tolik stanovisko vlády České republiky. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Richard Mandelík a uvedl společnou zprávu výborů.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, budu velmi stručný a oznámím vám, jak byla vytvořena společná zpráva.

Tuto předlohu projednaly výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní, petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor. Projednaly to s výsledkem, který máte předložen ve formě společné zprávy, tisk 832.

Je třeba předeslat, že podstatné změny, které se udály v tomto zákoně, provedl výbor rozpočtový a zpravodajové ostatních výborů s jistými výhradami (kromě výboru ústavně právního, jehož připomínka byla do společné zprávy zařazena) souhlasili. Ostatní připomínky jsou zařazeny v tzv. nezařazených. Dovoluji si vám doporučit, abyste přijali tento návrh zákona ve znění společné zprávy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, do níž se zatím přihlásilo šest poslanců, jako první kolega Kužílek. Prosím, aby se ujal slova. Připraví se kolega Hirš.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl čtyři pozměňovací návrhy za poslanecký klub Občanské demokratické aliance.

První se týká toho, čemu se říká exkluzivita členství nebo výhradní členství. Navrhuji ve společné zprávě (tisk 832) na straně 2 čl. I v bodě 4 upravit text následujícím zněním. § 2 odst. 3 zní: "/3/ členem strany a hnutí může být občan starší 18 let; může být však členem pouze jedné politické strany nebo politického hnutí."

Odůvodnění: občan vstupuje do politické strany především proto, že se ztotožňuje s idejemi této strany. Morálně je nepochopitelné, aby se jeden člověk ztotožnil s idejemi více stran.

Další pozměňovací návrh se týká rozsahu oprávnění kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby se vztahoval na tu část hospodaření, která pochází ze státního rozpočtu. Ve společné zprávě /tisk 832/ na straně 7 v bodě 25 v § 18 odst. 3 doplnit o větu: "Nejvyšší kontrolní úřad nemůže kontrolovat jiné hospodaření než tu jeho část, která vyplývá z částek poskytovaných státem."

Odůvodnění: tímto rozšířením se zdůrazňuje, že NKÚ může kontrolovat výhradně finanční prostředky státu. Případná poznámka nadbytečnosti tohoto ustanovení je eliminována pouze tím, že tento zákon se buduje pro značně dlouhé budoucí období.

Další pozměňovací návrh - na straně 4 společné zprávy (tisk 832) navrhuji v bodě 16 v § 13 odst. 6 vypustit ze společné zprávy slova: "nebo s § 17 - 19,".

Odůvodnění: rozpuštění strany rozhodnutím soudu lze připustit pouze v případech, kdy její činnost je v rozporu s § 1 - 5 zákona a z důvodu závad hospodaření strany se ponechává pouze možnost pozastavení její činnosti. V případě nevypuštění tohoto bodu by stát zasahoval i do prostředků, které byly straně předány soukromými osobami. Takovýto zásah bychom považovali za nepřiměřený.

Poslední pozměňovací návrh - ve společné zprávě (tisk 832) na straně 10 v čl. VI rozšířit znění odstavce 4 o následující text: "podle výsledků voleb 1992".

Nová příloha, tabulka na straně 14, by se pak upravila takto:

Výše ročního stálého příspěvku a příspěvku na mandát v Poslanecké sněmovně pro strany a hnutí podle čl. VI odst. 4 v tis. Kč.

Název strany a hnutí
Volební číslo
Celkem mandátů
Roční přísp.
Roční přísp. na mandát v PS
Roční příspěvek celkem
ČSSD
3
16
5000
8000
13000
(Čsl. soc. dem.)
HSD-SMS
4
14
5000
7000
12000
KDU-ČSL
17
15
5000
7500
12500
LSU
22
16
5000
8000
13000
SPR-RSČ
28
14
5000
7000
12000
LB
33
35
5000
17500
22500
ODS-KDS
42
76
5000
38000
43000
ODA
1
14
5000
7000
12000
Svobodní demokraté (OH)
24
-
3336
-
3336
Hnutí důchodců za životní jistotu
5
-
2557
-
2557
Strana podnik. živn. a rol. ČR
19
-
2035
-
2035
KAN
31
-
1178
-
1178

Odůvodnění: příspěvek státu vychází ze státního rozpočtu, potažmo tedy od daňových poplatníků, občanů, tedy voličů. Voliči v roce 1992 volili volební strany. Podle tohoto principu je tedy správné roční příspěvek na mandát upravit podle této skutečnosti. Tím se samozřejmě nezabraňuje politickým stranám, které tvořily volební stranu, nebo nově vzniklým politickým stranám, aby si řešily otázky ročních příspěvků na mandát samostatnými dohodami.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Kužílkovi. Dále se hlásil kolega Hirš. Připraví se pan kolega Exner.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů k navrhované novele zákona o politických stranách. Především § 1 odst. 1: Domnívám se, že je třeba aktualizovat tento paragraf tím, že v ústavě máme termín vyšší územně samosprávné celky. Navrhuji, aby za slovo "orgánů" byla vložena slova "vyšších územních samosprávných celků a orgánů" a věta pokračuje. Tato úprava je v souladu s články 99 a 105 ústavy České republiky.

K § 2 odst. 3 kolega Kužílek návrh přednesl, já jen zopakuji zdůvodnění. Především pozměňovací návrh zní takto: Větu rozšířit o slova "Může být však členem pouze jedné strany nebo hnutí". Zdůvodnění: Podle Listiny práv a svobod mají občané právo se sdružovat v politických stranách a hnutích. Všimněte si, že oba pojmy jsou v množném čísle. Navržené exkluzivní členství nijak Listině neodporuje, neboť právo sdružovat se zůstává nedotčeno. Omezení členství na jednu stranu nebo hnutí nemá primární účel zabránit občanům být členem několika stran, spíše má zabránit vytvoření jakési nadstranické strany, do které by vstoupili pouze kandidáti do voleb z různých stran a jejich mateřské strany by se voleb vůbec nemusely zúčastnit. Jaká by byla životnost takové strany si můžeme představit. Jsem přesvědčen, že exkluzivní členství zabrání možným spekulacím či jiným manipulacím ve volbách.

Třetí pozměňovací návrh k § 11 odst. 2: Doplnit za slovo "stanov" slova "nebo názvu strany". Jedná se o změny stanov, ale domnívám se, že stejně důležitá je i změna názvu strany.

§ 14 odst. 1: Vypustit slova "až na dobu 1 roku". S tím souvisí i pozměňovací návrh § 14, odst. 2: Tečku nahradit čárkou a pokračovat slovy "a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona návrh na rozpuštění strany."

Odůvodnění: Je nelogické pozastavit činnost strany limitovaně na dobu jednoho roku, poruší-li strana některé paragrafy tohoto zákona. Pozastavení musí být tak dlouho, dokud strana závadu neodstraní. Neodstraní-li strana závady do 1 roku, musejí mít příslušné orgány právo učinit opatření.

Pátý pozměňovací návrh: Vypustit celý paragraf označený jako 16a). Zdůvodnění: Považuji navrhované znění za nepřípustné zasahování do práv politických stran řešit vnitrostranickými nástroji své vlastní problémy. Je-li porušen zákon, má každý občan, tedy i člen strany nebo hnutí právo soudní ochrany. Porušení vnitrostranických směrnic není porušení zákona a musí být řešeno pouze na půdě strany dle stanov strany a dalších vnitrostranických předpisů. Demokratičnost stanov a jejich soulad se zákony navíc posuzuje civilněsprávní úsek ministerstva vnitra.

Další pozměňovací návrh k § 17 odst. 2. Místo tečky se učiní čárka a věta se doplní slovy "s výjimkou činnosti dle odstavce 3" Za odstavec 2 se vloží nový odstavec 3, který zní: "Strana a hnutí se mohou účastnit i jako člen nebo společník jen v právnické osobě, jejímž výlučným předmětem činnosti jsou

a) provozování rozhlasových a televizních stanic, vydavatelství, nakladatelství a tiskáren,

b) publikační a propagační činnost,

c) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí,

d) pořádání vzdělávacích a politických akcí."

Ostatní odstavce se přečíslují. V odstavci 3 se vloží nové písmeno k), které zní: "k) příjmy z podílu na účasti v právnické osobě dle odstavce 3".

V článku 6, odst. 3 se za slovy "dosavadních předpisů" vloží slova "s výjimkou právnických osob dle § 17 odst. 3 tohoto zákona". Odůvodnění: Politické strany musejí mít právo sama sebe propagovat svými prostředky a musejí mít k tomu zdroje prostředků, které si mohou vytvořit i z vlastní iniciativy. Je naprosto správné, že politické strany nesmějí vyvíjet hospodářskou činnost obecně. Je však pro ně velice problematické, nemohou-li mít ani spoluúčast v právnické osobě jejíž výlučnou náplní - opakuji výlučnou - náplní je např. vydavatelská a nakladatelská činnost. Tím se brání vlastní propagaci např. tiskem a dalšími prostředky. Politické strany příliš možností nemají. Na jedné straně mají zákaz podnikání, na druhé straně jsou při hospodaření s vlastním majetkem zatíženy daní z příjmu jako normální podnikatelské subjekty. Možností spoluúčasti na vydavatelském podniku jim vzniká další možnost zlepšení finanční situace. Pokud jim vezmeme tuto možnost, pak se bude celá věc řešit jiným způsobem, který již nemusí být tak čistý jako přímá spoluúčast strany. Proto prosím o laskavé zvážení možnosti umožnit stranám alespoň tuto činnost.

K § 18 odst. 3 přednesl pozměňovací návrh kolega Kužílek, nebudu jej tedy opakovat.

Poslední pozměňovací návrh je takový: Článek 9, vypustit slovo "vyhlášení" a nahradit jej slovy "1. května 1994".

Dovolte mi ještě pár slov k rozpočtovému výboru. Strany a hnutí mají ze zákona zakázanou podnikatelskou činnost. Je to v § 17 odst. 2 navrhované novely. Jejich financování se děje pouze z prostředků státního rozpočtu nebo hospodařením s vlastním majetkem. Přitom se říká, že strany jsou základem politického uspořádání státu. Na svoji činnost musejí mít finanční prostředky (na propagaci, expertizy, vydávání vlastních tiskovin apod.). Přitom každému musí být jasné, že pouhé příspěvky na tuto činnost nestačí. Navrhuji proto rozpočtovému výboru, aby zvážil daňovou povinnost politických stran a hnutí a upravil ji tak, aby strany nebyly nadměrně zatěžovány např. daní z příjmu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Exnera. Připraví se pan kolega Vorlíček.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi také přednést několik pozměňovacích návrhů.

Za prvé se připojuji k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kužílka, aby v bodu 18 podle společné zprávy byla vypuštěna slova "nebo s § 17 - 19". Zdůvodnění bylo dostatečně předneseno.

Za druhé navrhuji v bodě č. 22, § 15, odst. 1, nahradit poslední větu textem: "Návrh podává vláda; pokud tak na základě podnětu orgánu příslušného podle tohoto zákona neučiní do 30 dnů od jeho doručení, může návrh podat prezident republiky." Zdůvodnění tohoto návrhu: Vycházím z argumentace ve stanovisku vlády k pozměňovacím návrhům projednaným pracovní skupinou rozpočtového výboru. Skutečně by mohlo dojít k situaci, kdy vláda by neměla možnost podat návrh na změnu postavení strany bez podnětu od jiného orgánu.

Třetí návrh. V bodu č. 26 podle společné zprávy doplnit v § 20, odst. 8 za slova "stanovení jeho výše" slova "podle § 5". Jedná se o zpřesnění textu odvolávkou na odstavec, ke kterému se vztahuje text v odst. 8.

Za čtvrté: V návrhu zákona v současné době se věc vyskytuje jen v příloze: Nahradit Hnutí důchodců za životní jistoty slovy "Důchodci za životní jistoty". Toto hnutí se před poměrně krátkou dobou přejmenovalo a má v současné době nový název. Případně, pokud by byl akceptován název poslance Kužílka, by to bylo "Důchodci za životní jistoty (Hnutí důchodců za životní jistoty.)"

5. Pokud by byla akceptována tabulka, přednesená poslancem Kužílkem, upřesnit název koalice: Levý blok koalice KSČM a Demokratické levice ČSFR. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím kolegu Vorlíčka, připraví se pan kolega Vik.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP