Středa 27. dubna 1994

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedající, vážená sněmovno, vláda České republiky schválila návrh Smlouvy mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, který jsme předložili k projednání a navrhujeme ke schválení. V současné době je v platnosti již 29 smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu. Před chvíli jste schválili další, takže je jich vlastně 30.

Cílem smlouvy s Izraelem je také odstranit překážky, které pro rozvoj vzájemných vztahů, zejména hospodářských a kulturních, představuje mezinárodní dvojí zdanění. Opět několik čísel pro vaši informaci.

V roce 1992 byl obrat obchodu s Izraelem 1,5 mld. korun, z toho vývoz do Izraele se blížil miliardě. Musím říci, že vývoj obchodu s Izraelem je velmi dynamický. Před rokem 1989 v podstatě obchodní vztahy neexistovaly. V roce 1993 to jistě už bylo zase více.

Smlouva jako ostatní smlouvy tohoto typu je založena na obecných principech doporučených Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj i OSN pro sjednávání daňových smluv. A smlouvou se rozděluje právo smluvních států na výnos daně z příjmu u jakýchkoliv příjmů, které mají zdroj v jednom státě a plynou příjemci ve státě druhém. Jde tedy o objektivní rozdělení těchto příjmů. Dále taková smlouva zvyšuje právní jistoty investorů tím, že jim umožňuje přesné kalkulace výnosů z investic a zajišťuje stejné daňové zacházení pro státní příslušníky jednoho státu na území státu druhého, jako je zacházení s jeho vlastními státními příslušníky.

V tomto směru je rozsah smlouvy o zamezení dvojího zdanění o něco širší než obor daní z příjmu, neboť zaručuje, že i v oboru jiných daní nebudou subjekty jednoho státu podrobeny ve druhém státě zdanění nebo povinnostem s tím spojených, které jsou jiné nebo tíživější, než které mají subjekty druhého státu nacházející se ve stejné situaci. Jde tedy o spravedlivé řešení daňových otázek pro podnikatele z jedné i druhé země, kterých se daná smlouva týká.

Tato smlouva nemá bezprostřední dopad na státní rozpočet, ale nepřímo samozřejmě z růstu vzájemných ekonomických vztahů pak vzniká vlastně daňový výnos. Jménem vlády tedy opět navrhuji, aby parlament vyslovil souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Navrhuji také, aby bylo přijato usnesení navržené v tisku 841. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se opět slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Otakar Vychodil a informoval nás o jednání ve výborech a současně přednesl návrh usnesení.

Poslanec Otakar Vychodil: Pane předsedající, dámy a pánové, Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a daňovém úniku v oboru daní z příjmů mezi Českou republikou a státem Izrael projednal rozpočtový výbor a zahraniční výbor na svých schůzích. Samozřejmě tuto smlouvu doporučují z důvodů, které zde byly panem předkladatelem naprosto přesně řečeny. Za svoji osobu doporučuji, aby bylo přijato usnesení ve znění, jak je máte v tisku 841. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vychodilovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Dám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo prezentováno a jak je máme předloženo v příslušném tisku.

Kdo je pro jeho přijetí, ať prosím zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 48. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh usnesení byl schválen poměrem hlasů 117 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Děkuji panu ministru Dybovi a panu společnému zpravodajovi poslanci Vychodilovi. Tím jsme projednali další bod našeho pořadu.

Přistoupíme k bodu

XVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 815 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 913. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech, v tom smyslu, že hlavním předmětem této novely je zřízení zeměměřičského úřadu jako orgánu státní správy zeměměřičství s celostátní působností se sídlem v Praze. Tento zeměměřičský úřad bude právním nástupcem zeměměřičského ústavu, který byl zřízen rozhodnutím předsedy bývalého českého Úřadu geografického a kartografického a zřízení tohoto ústavu souviselo s důsledným oddělením činností prováděných ve státním zájmu od činností podnikatelského a komerčního charakteru. Tento zeměměřičský úřad bude vykonávat správu geodetických základů České republiky, povede centrální databázi souboru katastrů nemovitostí, bude spravovat základní bázi geografických dat České republiky, bude provádět zeměměřičskou činnost na státních hranicích a bude projednávat taktéž porušení pořádku na úseku zeměměřičství podle zákona.

Zřízení tohoto zeměměřičského úřadu jako orgánu státní správy bylo původně zařazeno do návrhu zákona o geodézii a kartografii, který novelizoval zákon České národní rady, ale vzhledem k tomu, že zřízení nového orgánu státní správy bezprostředně nesouvisí s navrhovaným zákonem, byla tato část v meziresortním připomínkovém řízení vyjmuta a byla předložena samostatně.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolím si jménem vlády požádat vás o projednání a schválení tohoto vládního návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi. Prosím nyní společného zpravodaje výborů pana poslance Karla Macha, aby se ujal slova a podal zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, k tomuto tisku 815, což je vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, v podstatě není příliš co sdělit. Tento tisk projednal výbor zemědělský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Doporučují jej schválit ve znění společné zprávy, to znamená s jedinou změnou, t.j. účinnost od 1. června 1994. Za zpravodaje také doporučuji tento zákon ke schválení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Karlu Machovi a otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Předpokládám, že pan ministr ani zpravodaj netouží přednést závěrečné slovo vzhledem k tomu, jak vypadala rozprava. Můžeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech podle sněmovního tisku 815, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 913.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 49. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Konstatuji, že jsme vládní návrh zákona schválili poměrem hlasů 122 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu společnému zpravodaji.

Dámy a pánové, tím jsme projednali další bod našeho pořadu.

Dámy a pánové, nyní se vrátíme k projednávání bodu

III.

Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/90 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisky 800918

Tento návrh jsme začali projednávat včera. Vyslechli jsme odůvodnění ministra a zprávu společného zpravodaje. Zahájili jsme rozpravu, kterou jsme přerušili, přičemž jsme požádali ústavně právní výbor a hospodářský výbor, aby zaujaly stanovisko k pozměňovacím návrhům pana poslance Čerbáka.

Nyní tedy prosím pověřené zástupce obou výborů o sdělení jejich stanovisek. Nejdříve prosím pana poslance Výborného o informaci z jednání ústavně právního výboru.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, ústavně právní výbor projednal pozměňovací návrhy pana poslance Čerbáka při své včerejší schůzi a v rámci svého jednání a poměrně podrobně asi hodinu trvající rozpravě členové výboru vznesli k těmto pozměňovacím návrhům některé výtky a výhrady. Jsem na základě usnesení výboru zmocněn, abych ve stručnosti s těmito výtkami sněmovnu seznámil.

Především se v rozpravě výborem vytýkalo předloženému pozměňovacímu návrhu, že se takovýto návrh netýká všech případů, které by event. mohly v procesu privatizace zejména zdravotnických, ale i dalších zařízení nastat, totiž že v některých případech ten, kdo privatizoval, nemusel se stát účastníkem privatizačního projektu. Mohl převzít movité věci i jiným způsobem, pokud byla jejich cena do 15 tis. korun, event. může je mít v nájmu, a pak by nebyl účastníkem výhod, které přednesený pozměňovací návrh jiným účastníkům nabízí. To byla jedna výtka.

Druhá výtka směřovala k tomu, že v případě probíhá-li již nebo proběhl-li již privatizační proces, pak v některých případech mohlo nastat, že ti, kteří již podle zákona č. 92/1991 Sb. se stali vlastníky movitého majetku předcházejících uživatelů nebytových prostor, byli postaveni do situace, kdy žádné nabízené výhody nemohli uplatnit, kdežto ostatní po přijetí této novely by těchto výhod účastni byli. Naproti tomu v rozpravě ústavně právního výboru zaznělo, že navrhovaná novela, tedy pozměňovací návrh přednesený dr. Čerbákem, nestaví do žádného horšího postavení restituenty, neboť ti museli počítat s tím, že věcné břemeno podle § 12 odst. 2 existuje a že tedy by nic nebránilo přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Závěrem konstatuji, že po oné podrobné rozpravě ústavně právní výbor hlasoval o souhlasném stanovisku k pozměňovacímu návrhu poslance Čerbáka, který však byl místopředsedkyní výboru upřesněn. Bylo doporučeno, aby pan kolega Čerbák upřesnil tento návrh do jiného textu. V tuto chvíli bych nepovažoval za korektní s tímto textem seznamovat, a to proto, že při hlasování o naznačeném usnesení pouze tři členové výboru toto souhlasné stanovisko podpořili. Ukázalo se, že funkce nepřináší žádnou výhodu, neboť to byli pouze funkcionáři ústavně právního výboru, kteří podpořili toto souhlasné stanovisko, zatímco členové měli mínění opačné.

V tuto chvíli tedy konstatuji, že souhlasné stanovisko ústavně právního výboru si návrh pana poslance Čerbáka nevysloužil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi výboru Výbornému a nyní prosím pověřeného zástupce výboru hospodářského, pana poslance Budinského, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno, moje zpráva bude obdobná a tudíž kratší. Hospodářský výbor projednával pozměňovací návrh na své schůzi dnes v 9.30 hod. Zprávu přednesl společný zpravodaj pan poslanec Vrzal a rozprava byla též rozsáhlá.

Stejně jako v případě předcházejícího výboru se diskutující soustředili na to, že diskutovali o rovných podmínkách účastníků privatizačního procesu a o tom, zda-li stávající síť zdravotnických zařízení je dostatečná či měla by být konzervována navrhovaným pozměňovacím návrhem. Po ukončení rozpravy poslanci hospodářského výboru hlasovali. Přítomno bylo 15 poslanců hospodářského výboru, z toho pro kladné usnesení, že by hospodářský výbor doporučil tento pozměňující návrh, hlasovalo 7, 5 bylo proti, 3 se zdrželi hlasování, čili kladný pozměňovací návrh nebyl přijat. Následně bylo hlasováno o záporném stanovisku hospodářského výboru, avšak ani záporné stanovisko nebylo přijato. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi výboru Budinskému a prosím pana kolegu Čerbáka, jako dalšího přihlášeného do rozpravy, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych po konzultaci s legislativním odborem Parlamentu upřesnil svůj návrh. Nedochází k žádné věcné změně, pouze k převodu do korektnějšího legislativního jazyka. V této podobně také projednávaly tyto pozměňovací návrhy hospodářský a ústavně právní výbor. Toto znění by bylo:

V čl. I - ustanovení čl. I se označuje jako bod 1 a připisuje se bod 2, který zní: V § 12 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: "Při převodu movitého majetku uživatelů nebytových prostor uvedených v odst. 2, umístěného v těchto nebytových prostorách, vzniká nabyvateli tohoto majetku podle zvláštního předpisu stejný nárok vůči oprávněné osobě nebo dalším vlastníkům vydané nemovitosti, jaký má uživatel podle odst. 2."

V čl. III - ustanovení čl. III se označuje jako bod 1 a připojuje se bod 2, který zní: V § 12 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní - a znění je totožné jako v čl. I.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čerbákovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Vzhledem k tomu, že se nehlásí nikdo, rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra Skalického, zda si přeje vyjádřit se v závěrečném slově. Je tomu tak, prosím, aby se pan ministr ujal slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, jenom dvě drobné poznámky k argumentům, které byly vzneseny panem předsedou Výborným vůči pozměňovacímu návrhu pana poslance Čerbáka.

Tomu jednomu argumentu jsem rozuměl tak, že se netýká všech lékařů nebo všech nabyvatelů movitého majetku, neboť mnozí mohli nabýt tohoto movitého majetku mimo režim zákona 92/1991 Sb., tj. např. prostým odkoupením tohoto movitého vybavení, jestliže nebylo dražší než 15 tis. Kč v rámci odprodeje běžného zdravotnického zařízení. Tady chci jenom podotknout, že toto břemeno či toto právo se nevztahuje k nabyvateli movitého majetku, ale toto břemeno se vztahuje k nemovitosti. Už stávající znění zákona v podstatě říká, že závazek oprávněné osoby, která je vlastníkem nemovitosti vůči nájemci nebytového prostoru, přechází na každého dalšího vlastníka. To znamená, pozměňovací návrh nemá za účel zjednat určitou výhodu pro konkrétního nabyvatele, který užívá prostor, ale on vlastně zjednává, že určitý typ zařízení bude v nebytovém prostoru po stanovené období, bez ohledu na to, kdo bude konkrétním vlastníkem movitého zařízení, kdo tam tu činnost bude vykonávat. Už podle stávajícího znění toto právo přechází - užívat tento nebytový prostor.

K oné druhé poznámce, že bychom uprostřed procesu transformace zdravotnických zařízení do soukromých rukou zaváděli tuto úpravu, chci poznamenat jenom tolik, že na rozdíl od postupu státních orgánů a procesu schvalování jednotlivých privatizačních projektů, kterýžto proces již postoupil do relativně pokročilé fáze, tak ke skutečnému převodu vlastnických práv, uzavírání kupních smluv a tudíž rušení původních státních zdravotnických zařízení teprve v těchto týdnech nebo v následujícím období začne docházet. Čili jestliže chceme tento režim prolongace věcného břemene stanovit, máme na to ještě dnes šanci, aniž bychom vstupovali do rozběhnutého procesu. Kupní smlouvy se začínají v této době postupně podepisovat. Není pravda, že již mnoho nabyvatelů se stalo takovýmito nájemci a platil by pro ně jiný režim, než pro ty, kteří tak učiní teprve po event. novelizaci zákona. To jsou mé dvě poznámky k argumentům, které jsem zaslechl. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Skalickému. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Jiří Honajzer se hlásí o slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v tomto okamžiku požádal, vzhledem k tomu, že očekávám, že bude následovat polední přestávka, o prostor pro jednání klubu. Domnívám se, že náš klub by se mohl sejít v podstatě půl hodiny, hodinu před tím, než začne odpolední jednání.

Navrhuji v tomto okamžiku přestávku s tím, že bych si dovolil hned svolat poslanecký klub na 13.00 hodin.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vyslechli jsme návrh pana poslance Honajzera. O slovo se hlásí pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, vítám návrh pana poslance Honajzera. V té souvislosti bych ho chtěl doplnit o prosbu, zda by zhruba do té jedné hodiny bylo možné rozdat texty pozměňovacích návrhů pro všechny poslance. Z té věci už se stala trochu nepřehledná záležitost. Kromě přednesených návrhů byly ještě před tím předneseny některé další návrhy, a bylo by dobře, abychom se na ně mohli celkově podívat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím o chvilku strpení. Potřebuji shromáždit informace tak, abych mohl organizační sdělení zveřejnit. Hlásí se kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vyslechli jsme regulérní žádost poslaneckého klubu Poslanecké sněmovny. Dávám k zamyšlení ještě jedno řešení. Zda-li bychom nepřerušili naše jednání dnes v tuto chvíli, nechali prostor na jednání klubů a hlasování o tom, jak navrhl kolega Honajzer, nechali na zítřejší ráno. Mohli bychom touto otázkou hned začít. Myslím, že by byl časový prostor i jednání klubů ve vztahu k dalším zákonům, které nás čekají.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Věřte - nevěřte, pane kolego, přesně o tom jsme se radili před několika vteřinami. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni přesně odhadnout, v kolik hodin bude k dispozici všem poslancům suma pozměňovacích návrhů nebo upřesněné znění pozměňovacích návrhů, považuji tento návrh za rozumný. Kluby budou mít tolik prostoru, bez časového tlaku, kolik uznají za vhodné tomu věnovat.

Dovolím si vás v tomto okamžiku seznámit s několika organizačními informacemi.

Vyšetřovací komise akce "Norbert", "Vlna", "Zásah" se sejde v 15.00 hodin ve Valdštejském paláci. Politické grémium Poslanecké sněmovny se sejde zítra v 9.00 hodin. Organizační výbor se sejde zítra v 9.30 hodin.

Jednání naší schůze bude pokračovat zítra v 10.00 hodin dopoledne. Jako první bod dokončíme projednávání bodu, kterým se právě zabýváme. Nyní je na zvážení předsedů jednotlivých klubů, aby rozhodli, na kterou hodinu svolají jednání svých klubů, případně výborů či dalších komisí. Děkuji vám.

(Schůze přerušena v 11.40 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP