Středa 27. dubna 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

27. dubna 1994 v 10.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 177 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr hospodářství K. Dyba, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický.

(Jednání zahájeno v 10.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil druhý jednací den 18. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás přivítal.

Včera jsme projednali 9 bodů schváleného pořadu a u dvou bodů jsme jednání přerušili.

Budeme nyní pokračovat v projednávání dalších bodů schváleného pořadu.

Dalším bodem je

XII.

Návrh poslanců Karla Macha a Jana Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993, 96/1993, 157/1993, 196/1993 a 323/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 879 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 925.

Nyní prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Karla Macha o odůvodnění předloženého návrhu.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, zároveň mi dovolte, abych vás co nejupřímněji požádal, zda byste nezvážili, zda neusednete a neukončíte svá jistě závažná jednání, nebo je alespoň na chvilku nepřerušíte, aby pan kolega Mach mohl začít pracovat. Děkuji vám.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, tak, jak se v tomto plénu stalo pravidlem, chtěl bych odůvodnit předlohu uvedeného tisku, který jste obdrželi jako tisk 879, jedná se o novelu zkráceně řečeno - zákona o daních z příjmu.

Důvod je stejný, jaký jsem včera uváděl v souvislosti s novelou zákona o dani dědické a darovací, a to ten, že pro činnost Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu je potřeba upravit částečně zákon o dani z příjmu, a to z těchto důvodů.

Je třeba osvobodit od daně příjmy Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu z prodeje cenných papírů z majetku Fondu. Už jsem včera uváděl, že převodem rezervovaných akcií pro zemědělskou výrobu z Fondu národního majetku na Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond se dostává tento majetek do správy Fondu, a protože je strukturován v jediném výrobním odvětví, a to je potravinářský průmysl v podstatě, nebo zpracovatelský průmysl, správce tohoto portfólia a orgány Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu budou muset toto portfólio nějak spravovat, část akcií případně odprodat nebo nakoupit jiné atd., aby tento majetek měl jinou strukturu, a kdyby z těchto příjmů byla odváděna daň, tak se výrazně sníží možnost garance Fondu za úvěry komerčních bank do zemědělství, a proto je třeba a zcela logické, aby tyto byly od této daně osvobozeny.

Novela je mnou a kolegou Černým podána opět jako poslanecký návrh, a to z toho důvodu, že to je rychlejší. Existuje dohoda jak s představenstvem Garančního fondu, tak s Ministerstvem zemědělství a zejména s Ministerstvem financí, které tento návrh podporovalo, a vláda vyjádřila k tomu kladné stanovisko.

Ostatní zdůvodnění je podobné, jako bylo včera.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Machovi a prosím pana společného zpravodaje výborů pana poslance Roberta Koláře, aby podal zprávu výborů o projednání tohoto návrhu ve výborech.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil nejprve se společnou zprávou k tomuto tisku. K samotnému návrhu se nebudu vyjadřovat, protože vše podstatné řekl předkladatel, a já se s jeho slovy ztotožňuji.

Pouze bych chtěl informovat o tom, že tuto novelu zákona projednaly výbor rozpočtový, výbor hospodářský a zemědělský výbor a doporučily Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby tento návrh schválila beze změny. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Prosím pana poslance Tomáše Ježka, ale ještě než dojde k mikrofonu, dovolte mi, abych oznámil, že pan poslanec Trnka má náhradní kartu č. 19 a pan poslanec Josef Hájek kartu č. 20.

Prosím pana poslance Tomáše Ježka, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Robert Kolář.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, analogicky jako včera v souvislosti s novelou zákona o dani dědické a darovací i do tohoto zákona logicky patří také příjmy Fondu dětí a mládeže.

Proto navrhuji, aby do § 19 se vsunulo nové písmeno "ch) příjmy Fondu dětí a mládeže". Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi. Prosím poslance Roberta Koláře, aby se ujal slova.

Poslanec Robert Kolář: Já mám dva návrhy. Jeden je technický, a to ten, že v názvu navrhovaného zákona bychom na konci měli doplnit novelu č. 42/1994 Sb., která se také vztahovala k dani z příjmu. To jen pro úplnost.

Pak mám věcný návrh. Z původního znění navrhuji vypustit "restitučního investičního fondu", protože tento restituční investiční fond nemá žádný vztah k projednávané problematice, takže bod i) by zněl: "příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a. s., plynoucího z prodeje cenných papírů v majetku fondu".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Kolářovi. Hlásí se pan poslanec Frommer a poté pan kolega Karel Mach.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedající, dámy a pánové, pan poslanec Ježek předběhl iniciativu, kterou mám, ale to je ku prospěchu věci. Doplnil bych jeho návrh o § 20, kde v odst. 1 se tečka na konci vypouští a odst. se doplňuje takto: "nebo Fond dětí a mládeže".

V § 20 odst. 3 se za slova "státní fondy" vkládá: "Fond dětí a mládeže".

Krátké zdůvodnění. Veškerý majetek Fondu dětí a mládeže je majetkem státu. Stávající konstrukce daňového postavení fondu jen obtížně umožňuje odůvodnění, že fond nemá platit daň z převodu nemovitostí a daň dědickou či darovací. Stát vytvořil fond pro podporu činnosti pro děti a mládež a na druhé straně eventuelním daňovým zatížením zkracuje možnosti použít prostředky pro děti a mládež.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Frommerovi. Prosím poslance Macha, aby se ujal slova.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, já se velice omlouvám, že přicházím ještě s návrhem k tak krátké a kompaktní novele, avšak při diskusi nad rozpočtem Pozemkového fondu s Ministerstvem financí je tu určitý rozpor, který sice je výkonově vyložitelný, ale obtížně, podobně jako to řekl kolega Frommer. Jedná se o to, že při poslední novele zákona o dani z příjmu jsou jmenovány v tomto zákoně subjekty, které jsou od daně osvobozeny a zapomnělo se tam napsat "Pozemkový fond".

Oproti tomu v § 15 zákona č. 569/1991 Sb., to je zákona o Pozemkovém fondu je uvedeno, že Pozemkový fond České republiky platí pouze příjmy z výnosu cenných papírů, čili zdaňuje tyto příjmy a žádné jiné.

Byl jsem požádán Ministerstvem financí, zda bychom nezvážili zařadit do § 18 této novely odst. 7, který by zněl: "U Pozemkového fondu České republiky jsou předmětem daně pouze příjmy uvedené ve zvláštním předpise." Odkaz 18c) by zněl: § 15 odst. 4 zákona 569/1991 Sb. ve znění zákona č. 546/1992 Sb., o Pozemkovém fondu.

Odůvodnění je, že plátcem daně z příjmu je pouze příjem z výnosu cenných papírů pro Pozemkový fond, ve speciálním předpise, kterým je zákon o Pozemkovém fondu, to koliduje s tímto zákonem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Machovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat zástupce navrhovatele, zda se hodlá vyjádřit v závěrečném slově. Netrvá na tom. Prosím tedy pana společného zpravodaje, aby opět přistoupil k mikrofonu.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, jelikož zazněly některé pozměňovací návrhy, o kterých bych ještě rád diskutoval, doporučuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili na 30 minut a poté hlasovali.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Nezbývá mi než vyhovět této žádosti.

Není-li námitek, přejdeme k projednávání dalšího bodu, kterým je

XIII.

Roční účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1993

K tomuto bodu jsme obdrželi účetní závěrku jako sněmovní tisk 863, usnesení rozpočtového výboru a usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny poslanec Martin Chudoba a informoval nás o jednání ve výborech a současně přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, roční účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1993 (tisk 863) projednaly dva výbory, a to rozpočtový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Oba výbory s předloženým materiálem vyslovily souhlas a usnesení obou výborů byla všem poslancům rozdána. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje roční účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1993 podle tisku 863 v celkové výši výdajů 1 392 000 Kč."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí.

Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení, jak je přečetl společný zpravodaj. Nejprve tu je faktická poznámka.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vystupuji s faktickou poznámkou, která se týká toho, že nejsme zaznamenáni na prezenční listině, ani jsme se nepodepsali, ale tři poslanci Moravské národní strany jsou ve sněmovně přítomni. Vychází to v podstatě z toho, že není povinností žádného poslance se organizovat v poslaneckém klubu. Jestliže jsme napsáni na listině jako nezařazení, znamená to, že vůbec není jasné, k jaké politické příslušnosti patříme a v podstatě by to evokovalo dojem, že jsme nezávislí poslanci bez politické příslušnosti.

Zdůrazňujeme tímto, že jsme tři poslanci Moravské národní strany, tedy prezenční listina by měla být doplněna o poslance Moravské národní strany Jiřího Bílého, Jaroslava Ungra a Petra Kavana.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pokud jste nezapomněli znění navrhovaného usnesení, dovolil bych si dát hlasovat o jeho schválení.

Kdo je pro, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 41. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že usnesení, které se týká roční účetní závěrky Fondu dětí a mládeže za rok 1993, bylo schváleno poměrem hlasů 91 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo.

Děkuji panu společnému zpravodaji. Tím se nám podařilo projednat bod č. 13. Nebude-li námitek, přešel bych k bodu, označenému původně jako bod 15, což je

XIV.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 938. K předložené zprávě otevírám rozpravu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí. Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 22. března 1994 do 26. dubna 1994 podle sněmovního tisku 938."

Chystám se dát hlasovat bez ohledu na to, že nebude správná legenda na displeji hlasovacího zařízení.

Kdo je pro přijetí právě přečteného návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 42. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 128 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo.

Dámy a pánové, zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny jsem si dovolil přeskočit vzhledem k tomu, že organizační výbor se pravděpodobně sejde ještě během zítřejšího dne po politickém grémiu, abychom tento bod nemuseli zařazovat na program ještě jednou. Tolik na vysvětlenou.

V tomto okamžiku si dovoluji vyhlásit dvacetiminutovou přestávku. Sejdeme se v 10.50 hodin.

(Jednání opět zahájeno v 10.55 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vrátíme se k projednávání přerušeného bodu, kterým je

XII.

Návrh poslance Karla Macha a Jiřího Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších zákonů, sněmovní tisky 879925

Rozprava byla uzavřena, zpravodaj požádal o krátkou schůzku tak, aby bylo možno pozměňovací návrhy, které zazněly, ještě věcně projednat a prokonzultovat. Nyní prosím společného zpravodaje pana poslance Roberta Koláře, aby se opět ujal slova.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v rozpravě vystoupili celkem čtyři poslanci a přednesli následující pozměňovací návrhy. První vystoupil pan kolega Ježek, který navrhl, aby bylo doplněno další písmeno ch), a sice ve znění "Příjmy Fondu dětí a mládeže". Já bych si pouze dovolil technickou připomínku, že to nemůže být písmeno ch), protože v poslaneckém návrhu je nové písmeno i), čili muselo by to být písmeno j). Sám bych doporučoval, protože ve znění zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny od daně z příjmů státní fondy, jsou pod písmenem e), čili bylo by logické, kdyby za ty státní fondy byl zařazen Fond dětí a mládeže, takže Fond dětí a mládeže by měl být pod písmenem f) a ostatní písmena by se přeznačila. Jinak věcně s tímto pozměňovacím návrhem souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ovšem to je návrh pana kolegy Ježka a bylo by třeba, aby se navrhovatel vyjádřil k tomu upřesnění pozměňovacího návrhu.

Poslanec Tomáš Ježek: Já sám s tímto upřesněním souhlasím a panu navrhovateli za upřesnění děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Můžeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu upřesněném tak, jak právě zaznělo.

Kdo je pro přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 43. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pozměňovací návrh byl schválen poměrem hlasů 86 pro, nikdo proti, 30 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Jako druhý jsem vystoupil v rozpravě já se dvěma návrhy, z nichž jeden doporučoval, aby se v názvu zákona na konci doplnila novela č. 42/1994 Sb. Ten druhý pozměňovací návrh byl věcný, doporučoval vypustit slova "restitučního investičního fondu a. s.". Domnívám se, že o nich můžeme dát hlasovat současně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 44. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

I tento návrh byl přijat poměrem hlasů 104 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Jako třetí vystoupil v rozpravě pan kolega Frommer, který přednesl dva pozměňovací návrhy, z nichž ten první je již řešen a je bezpředmětné o něm hlasovat. Druhý pozměňovací návrh byl totožný s pozměňovacím návrhem pana kolegy Ježka. Domnívám se, že o těchto návrzích není třeba hlasovat a pan kolega Frommer s tím souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. A přejdeme k dalšímu návrhu.

Poslanec Robert Kolář: Jako poslední vystoupil v rozpravě pan kolega Mach s následujícím pozměňovacím návrhem. Navrhuje do § 18 vložit nový odstavec 7, který zní: "U pozemkového fondu České republiky jsou předmětem daně pouze příjmy uvedené ve zvláštním předpise." Odvolávka 18c), která zní: "§ 15 odst. 4 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění zákona č. 546/1992 Sb., o pozemkovém fondu České republiky." S tímto pozměňovacím návrhem souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 45. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

I tento pozměňovací návrh byl schválen poměrem hlasů 106 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, které zazněly v rozpravě k tomuto tisku a můžeme dát hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní budeme tedy hlasovat o celém návrhu poslanců Karla Macha a Jana Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ve znění zákona 35/93 Sb., 96/93 Sb., 157/93 Sb., 196/93 Sb. a 323/93 Sb., podle sněmovního tisku 879 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko při hlasování č. 46.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že hlasování bylo ukončeno a návrh zákona byl schválen poměrem hlasů 116 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.

Tím jsme projednali další bod naší schůze a já děkuji panu společnému zpravodaji a panu Karlu Machovi, zástupci navrhovatelů.

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu. Tímto bodem je

XV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 840.

Předložený návrh odůvodní ministr hospodářství pan Karel Dyba. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedající, vážená sněmovno, předložená Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi vládou České republiky a vládou Rumunska vychází z mezinárodních standardů. Daňové vztahy mezi Českou republikou a Rumunskem jsou dosud regulovány mnohostrannými smlouvami o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku, uzavřenými v rámci bývalé RVHP. Tyto smlouvy neodpovídají potřebám a jsou postupně nahrazovány standardními smlouvami. V tomto směru byly již sjednány smlouvy s Polskem a Maďarskem a podobně budou sjednávány s dalšími státy. V současné době probíhají jednání s pobaltskými republikami.

Obrat v zahraničním obchodu s Rumunskem v roce 1992 činil zhruba 2 miliardy korun a náš vývoz z toho byl - pro vaši informaci - 1,8 miliardy korun. Je to jednoznačně značný pokles proti tomu, jak to vypadalo dříve, a my předpokládáme, že sjednání smlouvy o zamezení dvojího zdanění vytvoří předpoklady pro další rozvoj vzájemného obchodu.

Sjednání smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet.

Jménem vlády navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se Smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku a přijala usnesení, které je v tisku 840 navrhováno. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dybovi a prosím pana poslance Otakara Vychodila, společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny, aby se ujal slova.

Poslanec Otakar Vychodil: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci vstoupit do Guinessovy knihy rekordů jako předkladatel nebo zpravodaj nejkratších vstupů, nicméně jak řekl pan předkladatel, ministr hospodářství pan Dyba, skutečně jedná se o standard, který jsme zde už několikrát - protože nám to ukládá Ústava - aplikovali a vyslovovali souhlas.

Dovoluji si v případě smlouvy s Rumunskem pouze podtrhnout to, co tady byla řečeno, a to je, že vlastně je důvodný předpoklad, že schválením této smlouvy dojde k jakési stimulaci obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, který poněkud stagnoval; došlo spíše k velkému poklesu. Čili tady je otázka spíše stimulace, aspoň tak to vnímám já.

To je z mé strany všechno a prosím, aby pan předsedající otevřel rozpravu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vychodilovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil a dám hlasovat o návrhu usnesení, které jsme právě vyslechli.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 47.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Byl vysloven souhlas: 113 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Tím jsme projednali další bod našeho pořadu a můžeme přistoupit k bodu č. 19, což je

XVI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 841. Předložený návrh odůvodní opět ministr hospodářství pan Karel Dyba, kterého prosím, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP