Úterý 26. dubna 1994

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, pokud jsme schválili doplnění odst. 2 § 4, domnívám se, že už o tomto pozměňovacím návrhu bychom neměli hlasovat.

Poslanec Ladislav Blažek: Je pravda, že doplňovací návrh je v souvislosti se společnou zprávou.

Předseda PSP Milan Uhde: Chce se k tomu vyjádřit předkladatel návrhu pan poslanec Vrzal?

Poslanec Ivan Vrzal: Text jsem odevzdal zpravodaji. Navrhl jsem vypustit ze společné zprávy odborné způsobilosti. Mělo by se hlasovat až v případě, že by předchozí návrh přijat nebyl. Text nemám, protože jsem ho dal zpravodaji. Myslím, že hlasovat by se mělo. (Poslanec Vrzal hovořil ze svého místa.)

Předseda PSP Milan Uhde: Společný zpravodaj neutřídil návrhy do takového pořadí, aby vyhověl vaší představě. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vačkář.

Poslanec Jiří Vačkář: Je třeba, aby pan poslanec Vrzal hovořil od mikrofonu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vrzal upozornil, že navrhoval úplně vypustit z návrhu pojem odborná způsobilost. Je toho mínění, že se o tom má hlasovat až poté, kdy by předchozí návrhy, týkající se této věci, nebyly přijaty. Pan společný zpravodaj takto návrhy neutřídil a už to nelze vrátit zpět. Pan poslanec Vrzal se domnívá, že by se o jeho návrhu hlasovat mělo. Já se táži pana poslance Hrazdíry, jak vehementní byla jeho námitka, vyslovil-li ji v kondicionálu. (Pan poslanec Hrazdíra přisvědčuje.) Ano, nemělo by se. Návrh nebyl doporučen společným zpravodajem. Já bych doporučoval, abychom hlasovali a hlasováním ověřili, jak se na tento pozměňovací návrh díváme.

Poslanec Ladislav Blažek: Doporučuji hlasovat. Když hlasování dopadne podle představ pana kolegy Vrzala, bylo by třeba v tom případě revokovat rozhodnutí o změně, která nastala předtím, a já to když tak navrhnu.

Předseda PSP Milan Uhde: Musím říci, že to je situace velmi nešikovná. Já se dívám na pana kolegu Výborného, ale on pro nás asi v tuto chvíli nemá žádnou radu.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, pan poslanec Vrzal mi dodal materiál společné zprávy s vyznačením toho, co si přeje vypustit a já jsem to udělal tak, jak si to pan poslanec Vrzal představoval.

Nic jiného jsem ani udělat nemohl a jinak pokračuji v pořadí, jak byly pozměňovací návrhy navrženy.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme tedy o návrhu pana poslance Vrzala? Je to návrh, který se týká něčeho, co už bylo předtím schváleno. Z tohoto hlediska myslím, že má pan poslanec Hrazdíra pravdu, protože nemůžeme znovu bez revokace ověřovat hlasováním něco, k čemu se sněmovna už vyjádřila. Domnívám se, že to hlasování by nebylo v souladu s výkladem jednacího řádu, který platí. Moje mínění se skutečně přiklání k tomu, že námitka pana poslance Hrazdíry byla regulérní, i když pronesena v podmiňovacím způsobu.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, poslední pozměňovací návrh byl návrh pana poslance Broulíka, a to zařadit do § 2, odst. 7 i trolejbusy. Pan ministr už vysvětlil, že trolejbusy řeší zákon o drahách, takže nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 29. hlasování na této schůzi o návrhu pana poslance Broulíka.

Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh získal 11 hlasů, proti bylo 89, 57 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a zbývá hlasovat o celém návrhu zákona o silniční dopravě.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o silniční dopravě podle sněmovního tisku 799 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 914 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to ve 30. hlasování dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh získal 137 hlasů, 7 bylo proti, 22 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Tento návrh zákona byl přijat. Děkuji panu ministru Janu Stráskému i panu společnému zpravodaji Ladislavu Blažkovi za práci, kterou pro tento zákon odvedli. (Potlesk.)

Přistoupíme k dalšímu bodu pořadu. Jde o

VI.

Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Františka Kozla a Oldřicha Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem

Návrh zákona byl uveden ve sněmovním tisku 156. Dne 5. dubna 1994 jsem obdržel dopis, v němž poslanci František Kozel a Oldřich Kužílek žádají, aby byl vzat zpět jejich návrh na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem. Návrh tohoto zákona byl uveden ve sněmovním tisku 156. Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů pan poslanec František Kozel a návrh odůvodnil.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Chci uklidnit jednak ty, kteří se lekli, že snad problém voršilek byl puštěn ze zřetele, chci uklidnit i ty, kteří se dejme tomu zaradovali, že je návrh stažen. Jedná se o první návrh, původní návrh staršího data, který už není aktuální a je navrhováno řešit problém Národního divadla jiným tiskem, který zůstává i nadále na programu.

Tímto tedy doporučuji, aby sněmovna byla tak laskava a vzala zpět tisk 156. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za odůvodnění návrhu a doporučuji, abychom k tomuto bodu přijali toto usnesení, čtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslanců Františka Kozla a Oldřicha Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem, uvedeným ve sněmovním tisku 156."

K tomuto návrhu otvírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, proto rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Jde o 31. hlasování na 18. schůzi.

Kdo podporuje přednesený návrh usnesení, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh získal 134 hlasy, 8 bylo proti, 14 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Děkuji vám a přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

VII.

Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Tento návrh byl uveden ve sněmovním tisku 417. Od předsedy vlády pana Václava Klause jsem obdržel dopis, který obsahuje žádost vlády, aby byl vzat zpět její návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Návrh zákona byl uveden ve sněmovním tisku 417.

Místo onemocnělého a omluveného ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Petra Piťhy, který měl původní návrh odůvodnit, ujme se tohoto úkolu místopředseda vlády pan Jan Kalvoda. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych přednesl za již zmíněného ministra Piťhu tento návrh. Smyslem vládního návrhu, o kterém je řeč, bylo řešit v přechodném období do vytvoření nové legislativy některé problémy v oblasti státní správy a samosprávy ve školství. Šlo zejména o to umožnit obcím stanovit úplatu pro zákonné zástupce dětí za činnost předškolních zařízení, školních družin a školních klubů zřizovaných obcí. Dále bylo smyslem návrhu posílit úlohu inspekce v oblasti školního stravování, jednotlivé části pak reagovaly na právní stav plynoucí ze zákona ČNR č. 474/92 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky. Především však novela odpovídala úrovni požadovaných legislativních změn roku 1993, na které bylo předloženým návrhem novely bezprostředně reagováno. Dne 17. června loňského roku schválila tato sněmovna poslanecký návrh novely zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Předkladatel vládního návrhu novely proto upustil od původního záměru uskutečnit vlastní návrh a na tuto skutečnost upozornil premiéra české vlády a pana předsedu této sněmovny svým dopisem z 29. 11. loňského roku.

Důvodem této změny stanoviska navrhovatele vládní předlohy byla skutečnost, že poslanecký návrh pokryl podstatnou část navrhovaných změn. Ty části vládního návrhu, které nejsou zahrnuty v poslanecké verzi návrhu, se staly součástí nově předkládaných školských zákonů nebo jsou znovu předmětem probíhající diskuse. Proto se navrhuje to, co bylo již předjato, tj. zpětvzetí zmíněného návrhu, ale jak vidíte ve stylu předchozího vystoupení navrhovatele, netěšte se příliš. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi. Přečtu návrh usnesení, o kterém budeme po rozpravě hlasovat.

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, uvedený ve sněmovním tisku 417."

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji uzavírám. Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 32. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 130 hlasů, 1 proti, 13 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Přistupujeme k bodu

VIII.

Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí

K tomuto bodu pořadu byl rozdán dopis ministra vnitra pana Jana Rumla a usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to č. 113.

Návrh uvede zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Jan Litomiský. Předpokládám, pane zpravodaji, že zároveň přednesete také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tím raději vám udílím slovo.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, vážení zástupci vlády, vážené kolegyně a kolegové, pan ministr vnitra Jan Ruml se obrátil na sněmovnu s dopisem, ve kterém žádá o vyhlášení voleb do některých obcí. Výbor pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí tuto žádost projednal a na základě toho doporučuje sněmovně, aby přijala toto usnesení.

"Poslanecká sněmovna v souladu s § 8 odst. 1, písm. b), odst. 2 a odst. 4 zákona České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, a v souladu s § 4a, písm. a) zákona České národní rady č. 35/1989, o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, vyhlašuje nové volby v obcích Pohorská Ves, okres Český Krumlov, Bublava, okres Sokolov, Kadolec, okres Žďár nad Sázavou s tím, že zákonné lhůty k zabezpečení konání nových voleb do zastupitelstev uvedených obcí budou zkráceny o jednu třetinu a termín konání těchto voleb bude stanoven na sobotu 18. června 1994."

Jako vysvětlení uvádím, že ve všech těchto obcích počet členů zastupitelstva klesl pod zákonem stanovené minimum 7 členů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Litomiskému a k přednesenému návrhu usnesení otevírám rozpravu. Nehlásí se do ní nikdo, proto ji uzavírám. Budeme o předloženém návrhu usnesení hlasovat. Je to 33. hlasování na naší schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 133 hlasů, proti 2, 3 se zdrželi, 21 nehlasovalo. Návrh byl přijat. Děkuji panu poslanci Litomiskému.

Přistoupíme k bodu

IX.

Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 709, společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 920. Prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Jana Černého, aby odůvodnil znění předloženého návrhu. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, mám tu čest této sněmovně předložit návrh zákona, který - doufám - nebude tak kontraverzní jako nedávno projednávaný zákon o půdě. Jedná se o novelu, která má odstranit některé administrativní bariéry při přesunech zvířat a umožnit zjednodušení a zlevnění prohlídky jatečních zvířat v souvislosti s množstvím nových malých zpracovatelských závodů a jatek, kde by bylo zcela nehospodárné držet státní zaměstnance.

Po stanovisku vlády přistoupil zemědělský výbor a poté i hospodářský výbor na nové formulace, které tento problém upravují. Podle mého názoru plně v souladu se stanoviskem vlády.

Pokud se mohu vyjádřit ke společné zprávě, tak s ní za předkladatele souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Černému a dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Ivanu Bečvářovi, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh předloženého zákona byl projednán ve dvou výborech - v hospodářském a zemědělském. V obou těchto výborech byl schválen a doporučen i sněmovně ke schválení. I já se připojuji jako společný zpravodaj k tomuto stanovisku a doporučuji sněmovně, aby tento zákon byl schválen ve znění společné zprávy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi a otevírám rozpravu. Jako první se do ní písemně přihlásil pan poslanec Jan Černý. Má slovo.

Poslanec Jan Černý: Mám jeden drobný pozměňovací návrh. K článku 1, bod 1, který by měl řešit otázku včelstev, které by i nadále měly zůstat při přesunech v kompetenci státní veterinární správy, tudíž státních úředníků.

Můj pozměňovací návrh zní: Za slova "a drobných zvířat" doplnit slova "s výjimkou včelstev". Dále pokračuje stávající text, jak je uveden ve společné zprávě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Černému. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Písemnou přihlášku nemám. Nevidím žádnou zdviženou ruku, proto rozpravu uzavírám. Prosím pana společného zpravodaje, aby předložil sněmovně k hlasování jediný předložený pozměňovací návrh. Doufám, že je to možné neprodleně.

Poslanec Ivan Bečvář: Pane předsedo, paní kolegyně, páni kolegové, byl předložen pouze jeden pozměňující návrh, který zde předkladatel přečetl, nicméně kvůli přesnosti ho zopakuji ještě jednou.

Článek 1 bod 1 - nově zní: V § 9 odst. 1 písm. f) se na konci vypouští čárka a doplňují se slova "plemenných a chovných, vyjma psů, koček a drobných zvířat, s výjimkou včelstev a všech zvířat po dobu nařízených mimořádných veterinárních opatření. V ostatních případech se zvířata přesunují na základě osvědčení o jejich zdravotním stavu a nákazové situace v chovu, vystaveného veterinárním lékařem, který má povolení k výkonu veterinárních činností podle tohoto zákona."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Ale ještě předtím vám oznamuji, že vás odhlašuji a žádám vás, abyste se znovu zaregistrovali svými magnetickými kartami.

Hlasujeme o pozměňovacím návrhu, který podal pan poslanec Jan Černý a který vám pan společný zpravodaj znovu připomněl. Jde o 34. hlasování na 18. schůzi. Kdo podporuje předložený pozměňovací návrh pana poslance Jana Černého, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Tento pozměňovací návrh získal 132 hlasů, nikdo nebyl proti, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali.

Předpokládám, že jsou tím vyčerpány všechny předložené pozměňovací návrhy. Budeme proto hlasovat o celém návrhu poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje a mění zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb. a zákona ČNR č. 437/1991 Sb., a zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. podle sněmovního tisku 709, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 920 a schváleného pozměňovacího návrhu. 35. hlasování na této schůzi: kdo podporuje předložený návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, bylo odevzdáno 138 hlasů, nikdo není proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval. Tento návrh byl přijat a já děkuji oběma pánům poslancům za práci odvedenou na tomto zákoně.

Přistupujeme k dalšímu bodu pořadu. Pokud to někteří kolegové, některé kolegyně nevědí, předpokládám konec dnešní naší práce v 18.30, ale protože je ještě dostatečná doba do té chvíle, pustíme se do bodu č. 10. Je to

X.

Návrh poslance Františka Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 836 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 922.

Prosím, aby se nyní ujal slova pověřený zástupce navrhovatelů a předložený návrh zákona odůvodnil. Předpokládám, že to bude pan poslanec František Kačenka, a předpokládám správně. Prosím, pane poslanče.

Poslanec František Kačenka: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dříve než přistoupím k odůvodnění zákona, bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se zasloužili o to, že projednávání návrhu zákona ve výborech probíhalo až na drobné výjimky s důstojností odpovídající ústavnímu zákonu a důležitosti projednávané otázky. Současně chci vyslovit přesvědčení, že tomu tak bude i nyní na plenárním zasedání.

Během projednávání návrhu zákona ve výborech se potvrdila stanoviska našich i zahraničních odborníků, kteří na základě expertíz dospěli ke shodnému závěru, že přijetí nebo odmítnutí navrhované úpravy územně správního uspořádání ČR není otázkou odborné úrovně či kvality tohoto návrhu zákona, ale je jen a jen otázkou politické vůle. Návrh podle nich nemá závažné věcné nebo formální nedostatky, nejde nad rámec vymezený Ústavou a představuje jednu z možných variant řešení územního uspořádání ČR. Žádné přijaté pozměňovací návrhy nebo připomínky ve výborech jsou toho dokladem. Rovněž stanovisko vlády nemá žádné konkrétní připomínky. Připomínky vlády k zásadám tohoto zákona, tisk č. 492, předkladatelé v plném rozsahu splnili.

Předseda PSP Milan Uhde: Okamžik, pane poslanče. Prosím vás, vážení kolegové, to skutečně není udržitelné, aby návrh ústavního zákona, ale vůbec jakýkoliv návrh se projednával za takové nepozornosti a takového hluku. Prosím, abyste se ukáznili. Pane poslanče, pokračujte.

Poslanec František Kačenka: Někteří poslanci se domnívají, že otázka územního uspořádání ČR je výlučně záležitostí vlády. Podle nich by měl být projednáván a přijat vládní návrh zákona. Stejného nebo obdobného mínění je i vláda sama. Názor předkladatelů je pak poněkud jiný a není v rozporu s původní vůlí Poslanecké sněmovny. Vláda měla návrh zákona předložit, ale co bude jeho obsahem, tedy jakési zadání, měli stanovit poslanci. V parlamentní demokracii je takovýto postup běžný a žádoucí, protože moc výkonná je odvozena od moci zákonodárné.

Poslanecká sněmovna před rokem k tomu účelu ustavila komisi, která takovéto zadání měla zpracovat. Přijala sice několik dílčích usnesení, ale celkově nesplnila. Také vláda měla dost času, aby svoji představu zpracovala do konkrétní podoby a předložila ji Poslanecké sněmovně k projednání. Je zřejmé, že tak neučinila. Zásady předložila až koncem minulého roku na základě usnesení Poslanecké sněmovny. Navíc tyto zásady vykazují určitou odtržitost od reality.

Proto je zde tento poslanecký návrh, který vyjadřuje představu 65 poslanců a 7 poslaneckých klubů. V čem spočívají rozdíly mezi představou navrhovatelů zákona a představou vlády? Za prvé upřednostnění účelné demokracie před demokracií účelovou, za druhé upřednostnění historických zkušeností před experimenty. Účelná demokracie vychází z evropské charty místní samosprávy a zásady subsidiarity. Cílem je zajistit v optimálním rozsahu podíl občanů na správě věcí veřejných a rozhodování na tom stupni řízení, který je z hlediska znalostí podmínek a ekonomicky výhodnější než rozhodování v centru. Politologové Evropské unie přibližují občanům zásadu subsidiarity rčením "ponechat kostel v obci". Lidé pak pod touto zásadou myslí to, že nebude-li kostel dostupný, stanou se z nich jenom statisté. A takové nebezpečí hrozí i naší společnosti, zvítězí-li varianta účelové demokracie.

Československo v průběhu své existence učinilo tři pokusy vytvořit jinou správní strukturu než tu, která tu po staletí byla. Země byly nejdříve nahrazeny župami, pak malými a velkými kraji a řešení se vždy ukázalo jako nefunkční. V roce 1968, kdy při výstavbě federativního státu byl upřednostněn princip národnostní před principem občanským a územním, byl položen základ pro rozdělení společného státu. Budou nám tyto draze zaplacené skutečnosti důrazným varováním před novými experimenty, či budeme mít rozum a vrátíme se k tomu, co zde bylo celá staletí a co se osvědčilo? Odpověď dáte sami svým hlasováním.

Část poslanců odmítla podpořit projednávání návrhu zákona zejména proto, že kompromisním způsobem řeší postavení Moravy a Slezska v rámci České republiky. Je to škoda, protože myslet si, že problém se vyřeší sám, nebudeme-li o něm hovořit, je stejné, jako strčí-li pštros hlavu do písku v domnění, že nebezpečí pomine. O problému se nemluví jen u nás doma, ale i v zahraničí. Řada států a evropských orgánů považuje požadavek Moravanů a Slezanů na samosprávu za legitimní a uvítaly by, kdyby byl vyřešen v co nejkratší době a ke spokojenosti všech.

Nevyřešíme-li tento problém sami, pak musíme počítat s tím, že se stane problémem evropským. A to dobrému jménu našeho státu neprospěje. Již nyní nemine týden, aniž by nás zástupci parlamentů, mezinárodních orgánů nebo pracovníci cizích zastupitelských úřadů nekontaktovali a nedotazovali se na osud tohoto zákona. Samozřejmě, že je s výsledkem projednávání seznámíme. Z některých jejich dotazů zaznívá obava z možného opakování jugoslávské tragédie v našich podmínkách. Názor na to můžeme mít odlišný, ale to nic nemění na existenci této jejich obavy jako na reálně existujícím faktu, na kterém náš názor nic nezmění.

Podle statistiky OSN došlo od roku 1989, a to z větší části v zemích bývalého východního bloku, ke 130 národnostním konfliktům, při nichž přišly o život řádově statisíce občanů. Pro tyto důvody je ze strany demokratických států jakýkoliv náznak budoucího možného konfliktu pojímán s nedůvěrou. Přijetí či odmítnutí tohoto návrhu zákona jejich obavy rozptýlí nebo zvýší. Situace u nás bude například sledovat zahraniční a bezpečnostní výbor Evropského parlamentu. Tyto obavy vzbuzují některé kroky na naší domácí politické scéně. Na jedné straně by se dalo uvést například prohlášení kolegy Bílého o Moravské armádě, na druhé straně urychlené budování brigády rychlého nasazení, která bude dislokována na českomoravských hranicích, aniž by byla řádně zdůvodněna její potřeba s ohledem na vnitřní nebo zahraniční situaci.

Stálo by za úvahu přerušit projednávání zákona a pokusit se dospět ke kompromisnímu řešení. Nenavrhuji to však. Takovýto návrh může podat každý poslanecký klub a jistě mu bude vyhověno. Evropa nás nehodnotí podle krásných slov, ale podle skutků. A tak místo konfrontace a nestability navrhuji problém řešit bezodkladně, to je nyní. Podaří-li se nám to, pak nemusíme mít obavy o budoucnost našeho společného státu a tento návrh k tomu nemá daleko. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Františkovi Kačenkovi a prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Jana Litomiského, aby podal zprávu o projednání návrhu ve výborech. Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, výsledky projednávání předloženého návrhu zákona ve výborech jsou tyto:

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, rozpočtový výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nedoporučují Poslanecké sněmovně vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Hospodářský výbor vzal předložený návrh na vědomí.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a zemědělský výbor nepřijaly žádné usnesení.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým žádá vládu, aby předložila návrh ústavního zákona o zřízení vyšších územních samosprávných celků a celkovou koncepci reformy veřejné správy. Současně zahraniční výbor přijal usnesení, podle kterého s předloženým návrhem souhlasí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP