Úterý 26. dubna 1994

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi se dostaví pan poslanec Jaroslav Sýkora, který má slovo, připraví se pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po projednávání v poslaneckém klubu LSU jsem byl pověřen, abych vyjádřil následující stanovisko k návrhu projednávané novely. Ani já, ani nikdo z poslanců zvolených za Liberální sociální unii, kteří zůstali členy našeho poslaneckého klubu, nebudeme pro navrhovanou novelu hlasovat, a to z těchto důvodů.

Zejména jsem nucen zdůraznit, že tato novela včetně pozměňovacích návrhů přednesených panem kolegou Černým a panem kolegou Tlustým - neřeší vůbec nic z problematiky, která má být touto novelou ošetřena, naopak vnáší do majetkových vztahů týkajících se restituentů, tak i zemědělských podnikatelů, nové chaotické prvky. Zkusme si výše uvedené dokumentovat na jednom jediném příkladě.

Vezmeme-li návrh novely zpracovaný poslanci Machem a Bečvářem, pak jeho přijetí by způsobilo zcela nový způsob vypořádání náhrad za trvalé porosty v době, kdy většina lhůt k uplatnění nároků již uplynula. Pokud by byla novela přijata v této podobě, znamenalo by to, že nadále by se neposuzoval stav trvalého porostu na pozemku jako celku, ale na jednotlivých částech tohoto pozemku.

Nedávno se na náš klub LSU obrátil zástupce státního statku Lubenec z okresu Louny s následujícím restitučním problémem. Oprávněné osobě se vrací vlastnické právo k 50 ha pozemku. Na tomto pozemku v době, kdy šel do statku, bylo 12 ha chmelnic. Nyní, když se pozemek vrací, je zde 37 ha chmelnic, ale na jiné části pozemků, než bylo původních 12. Oprávněná osoba požaduje po statku vydat 37 ha chmelnic bezúplatně a 12 ha chmelnice proplatit. Dle dnes platné právní úpravy vznikl ve prospěch oprávněné osoby rozdíl plus 25 ha chmelnice. Dle platné právní úpravy nemusí oprávněná osoba tento rozdíl osobně povinně hradit, neboť osobou povinnou je organizace státní. Přijetí této novely tak, jak je předkládána, by znamenalo, že skutečně by oprávněná osoba měla právo na náhradu za 12 ha chmelnice, neboť na této části pozemku chmelnice nyní není a stávajících 37 ha by obdržela zdarma. Z těchto důvodů se nedivím jednoznačně negativnímu stanovisku české vlády k tomuto návrhu.

Dále chci upozornit na skutečnost, že vedle státních organizací by se předkládaná novela negativně projevila i u náhrady lesních porostů ve všech případech jakékoliv povinné osoby, ať již státního podniku, nebo družstva. V případě lesních porostů se tzv. přírůstek vydává bezúplatně a pokud by dnešní lesní porost byl na jiném místě než byl porost původní, opět by vzniklo právo na náhradu porostu původního bez přihlédnutí ke skutečnosti, že dnes se vydává třeba i hodnotnější porost, ale na jiné části pozemku.

Na závěr chci zdůraznit to, o čem již hovořil můj klubový kolega ing. Štěrba, tj. konstatování výborů Poslanecké sněmovny, které zdůrazňuje legislativní nepřipravenost návrhů a usnesení vlády, která nedoporučuje přijetí tohoto návrhu. Domnívám se, že o problematice, kterou měli navrhovatelé na mysli, lze i nadále v Poslanecké sněmovně hovořit, ale ovšem i za zcela odlišných výchozích podmínek. Ze všech uvedených důvodů ani já, ani moji kluboví kolegové nebudou pro tuto novelu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Miloslav Výborný, připraví se pan poslanec Karel Mach, který je poslední přihlášený do rozpravy.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, to co jsem ve své faktické poznámce uvedl k tomu širokému souboru pozměňovacích návrhů, které přednesl poslanec Černý, samozřejmě v neztenčené míře platí i o návrzích pana poslance Tlustého a on tomu rozumí, protože kývá hlavou. Rád bych však poznamenal, že podle mého mínění není řešení v tom, že věc odložíme o dva dny, o jeden den a že jako poslanec mám ten názor, že bychom měli velmi opatrně hospodařit s tím, když si vyžadujeme stanovisko vlády k jakýmsi pozměňovacím návrhům. Trochu se tím zbavujeme části naší autonomie, protože to nejsme povinni. A na druhou stranu takováto žádost Poslanecké sněmovny vůbec nemá tu sankci, kterou samozřejmě zná Ústava v článku 44, odst. 2 - totiž, že vláda se musí vyjádřit do 30 dnů a jinak nevývratně platí, že s návrhem souhlasí. Právě proto jsem doporučoval předkladatelům všech možných návrhů, aby tak učinili cestou samostatného návrhu zákona a nikoliv cestou několika desítek pozměňovacích návrhů při rozpravě na schůzi. Také právě proto.

Když jsem přednášel faktickou poznámku, pronesl jsem, že lituji, že mi tleskají poslanci opozice. A na spontánní zavolání "proč"? jsme přislíbil, že na to odpovím později, a to proto, že už mi nezůstávalo mnoho minut na faktickou poznámku. Tedy onen potlesk zazněl poté, když jsem vyslovil jistou pochybnost o tom, zda postup mého přítele kolegy Černého byl korektní a zda nebyl snad dokonce na hranici porušování Ústavy. Soudím, že potleskem - ať už zprava nebo zleva - ústavnost ověřovat nelze a z toho dovozuji, že onen potlesk nezazněl ani tak na výrok jako spíše v tušení rozporu v koaličních stanoviscích. Chci tedy říci, že tedy právě proto jsem litoval, že tleskala právě opozice a že se tohoto rozkolu podle mého mínění nedočká.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Karel Mach. Prosím, aby svou přihlášku do rozpravy všichni zvážili, poněvadž se chystám rozpravu uzavřít a před tím dát hlasovat o procedurálních návrzích. Hlásí se pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Nebývá mým zvykem příliš často vystupovat a zásadně replikovat. Myslím, že to k ničemu dobrému nevede. Nicméně jsem nucen repliku učinit v této chvíli. Já na rozdíl od kolegy Výborného nejsem až tak klidný člověk, což je o mně známo. Takže jsem nucen teď vystoupit v této chvíli.

Vážení kolegové, já jsem to zdůvodnil a řekl na začátku, že tu novelu považuji také za kontroverzní a nečiním si patent na vlastní rozum ani neomylnost a jsem zcela demokraticky připraven tu novelu prohrát. Nicméně, tak jako energicky pan poslanec Drápela velice argumentačně silně něco vyřval, já bych to dovedl také. A velmi dobře bych to dovedl také tak energicky a dlouho zdůvodňovat, proč ta novela je potřeba a k čemu slouží. A zapomněli jsme všichni na jedno. Já si velice vážím pana poslance Dostála, ale zapomněli jsme na to, že v zemědělství ty křivdy byly největší a že existovalo 67 předpisů, já to mám spočteno docela poměrně přesně, zákonů, vyhlášek, nařízení krajských národních výborů a rolnických komisí a podobně, kterými bylo možno o zemědělský majetek přijíti.

A panu kolegovi Drápelovi bych ještě řekl tolik: to vaše zdůvodnění trochu kulhá. To je totiž tak, jako kdyby se někomu vrátil dům a stodola, zemědělské stavení a ta stodola už nestála a byla zbořena. Za ni přísluší náhrada. To nikdo nezpochybňuje, každý to ví. Ale tam, kde někdo opravil střechu, protože prostě mezi tím došla její životnost, tak by řekl, máš novou střechu, tak už za tu stodolu nic nedostaneš. Prostě jsme ji opravili. To je podobné přirovnání, takto to můžeme stavět.

A k tomu zaměřování - pane kolego, já jsem také soudním znalcem v oboru oceňování lesních pozemků a nemovitostí a mohu vám říci, že se vůbec nedomnívám, že by bylo nutno zaměřovat tisíce částí pozemků, že vy jako já asi víte, že to jde dělat jinou metodou. Myslím, že to bylo korektní.

Ještě poslední dovětek, který mám k panu poslanci Palasovi. Je to můj kolega ze zemědělského výboru, myslím, že naše jednání je velmi korektní. Ale dovolávat se stanoviska vlády a restitučních principů ze strany levého bloku se mi zdá trochu podivné. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Já bohužel trochu zopakuji to, co tady řekl kolega poslanec Mach. Byl jsem vlastně k té své odpovědi vyzván, protože zde bylo zmíněno moje jméno poslancem Dostálem. Ono totiž ta novela byla vyvolána tím, že tak jak probíhá proplácení náhrad za vytěžené porosty, tak probíhá tak, že v podstatě se vlastníci většinou nedomůžou ničeho. Já si myslím, že státu a nám a státním úředníkům by mělo jít především o to, abychom zajistili další existenci lesa. Ono to totiž vypadá tak, že vlastníci nedostanou ani malou část toho, aby vytěženou plochu zalesnili. Stávají se dokonce takové případy, že les byl vytěžen třeba v roce 1990, zalesnění provedla akciová společnost a dotyčný vlastník potom dostane ještě účet na to, aby zaplatil 40 tisíc za zalesnění. Přitom hodnota vytěženého porostu se rovná třeba třem, čtyřem stům tisícům. Proto jsme se snažili prosadit tuto novelu. Já jsem do transformace lesů měl možnost vidět tři, čtyři roky, a ta hra, která se hraje, je, pane kolego Dostále, je úplně jiná. Tady jde o něco úplně jiného.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan místopředseda Karel Ledvinka, udílím mu slovo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu, abych to ještě více zkomplikoval, procedurální návrh, aby podle odst. 2, § 22 jednacího řádu k předneseným pozměňovacím návrhům zaujal stanovisko zemědělský výbor a aby jednání tohoto výboru vycházelo ze stanoviska vlády ČR. Do té doby navrhuji přerušit projednávání tohoto bodu.

Omlouvám se za to, že jsem ještě rozšířil návrh kolegy Jegly - a nevím u koho ještě to zaznělo - já jsem v žádném případě nechtěl vystoupit, já jsem vycházel z toho, že na korektní návrh kolegy Výborného nebylo reagováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi. Předpokládám, že se už nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o podaných procedurálních návrzích.

Samozřejmě, že vás všechny v této chvíli odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili registračními kartami.

Byly podány tři procedurální návrhy. Já jejich předkladatelům, zejména některým z nich, předestírám možnost, že by mohly popřípadě nejméně dva z těchto návrhů být spojeny. Ale to záleží na těch, kdo navrhovali. Navrhoval pan poslanec Jegla, navrhoval pan poslanec Tlustý a navrhoval pan místopředseda Ledvinka.

Technická poznámka pana poslanec Jegly: Spojujete svůj návrh s návrhem pana místopředseda Ledvinky, aby se předloženými pozměňovacími návrhy zabýval také zemědělský výbor, aby bylo vyžádáno stanovisko vlády a do té doby aby se sněmovna těmito návrhy nezabývala. Já se však domnívám, že dříve než o tomto návrhu musím dát hlasovat o návrhu pana poslance Tlustého, který navrhuje kratší lhůtu. Ale to je věc názoru. Pan poslanec Jegla se přidává k návrhu pana místopředsedy Ledvinky a ten byl podán jako třetí.

Pan poslanec Tlustý se hlásí a doufám, že usnadní řešení tohoto rozporu.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já se domnívám, že můj pozměňovací návrh se nevylučuje s pozměňovacím návrhem pana místopředsedy Ledvinky, že v té lhůtě do pátku se může sejít zemědělský výbor. To znamená, já si myslím, že by se mohlo hlasovat o těch obou návrzích jako doplňkových vzájemně.

Předseda PSP Milan Uhde: Jestli je stanovisko pana Tlustého takové, domnívám se, že můžeme hlasovat o procedurálním návrhu pana místopředsedy Ledvinky, který zní tak, jak jsem ho před chvílí opakoval. Je zcela zřejmé, o čem budeme hlasovat, není třeba dalšího vysvětlení? Je třeba. Pan poslanec Černý se hlásí.

Poslanec Jan Černý: Samozřejmě se musím pana místopředsedy Ledvinky zeptat, co se stane v okamžiku - protože zemědělský výbor má složení 9 koaličních, 9 opozičních poslanců - kdy na jednání zemědělského výboru, který mohu svolat téměř kdykoliv, se nedostaví 9 opozičních poslanců a tudíž nebude výbor usnášeníschopný. To znamená, že to nemůže v žádném případě projednat. Jestli potom oznámí zemědělský výbor, že se nesešel pro obstrukci, pak s tím samozřejmě souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Chce pan místopředseda Ledvinka odpovědět? Ne, pan poslanec odpověděl za něho.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana místopředsedy Ledvinky. Jde o 18. hlasování na této schůzi.

Kdo souhlasí s podaným procedurálním návrhem, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 139 hlasů, 1 proti, 14 se zdrželo, 1 nehlasoval. Procedurální návrh byl přijat.

Projednávání bylo v jeho smyslu přerušeno. Je 16.31 hodin. Vyhlašuji přestávku do 16.50 hodin. V 16.50 hodin budeme pokračovat projednáváním pozměňovacích návrhů k silničnímu zákonu. Děkuji vám, počítám s vaší dochvilností.

(Jednání přerušeno v 16.31 hodin.)

(Zahájeno po přestávce v 16.55 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Na pořadu je silniční zákon. Prosím pana společného zpravodaje poslance Ladislava Blažka, pokud chce použít práva slova zpravodajova, aby tohoto práva použil a pak připravil sněmovně jednotlivé pozměňovací návrhy k hlasování.

IV.

Vládní návrh zákona o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 799 a 914

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych se rád vyjádřil k názoru pana kolegy Vrzala, kde se snaží svým pozměňovacím návrhem vypustit část společné zprávy, kterou odsouhlasil a doporučil hospodářský výbor. To, že je tam doplnění proti vládnímu návrhu, není v této sněmovně žádnou zvláštností. Já to nedělám z toho důvodu, že by se mi zdálo, že vládní návrh není správný, ale vede mne k tomu několik důvodů.

Jeden z důvodů je, že u dopravců vznikají potíže v zahraničí, a proto je směrována odborná způsobilost pro konkrétní skupinu dopravců. Druhý důvod, který je diskutabilní, je, že i sami dopravci chtějí zvyšovat svoji kvalitu a pokládám ho za důvod podpůrný, nicméně také důležitý. Další důvod je - a bylo to demagogicky obhajováno - že majitel podniku nemusí mít odbornou způsobilost - samozřejmě s tím zákon počítá, protože majitel podniku může na zkoušky, které navrhuji já na odbornou způsobilost, poslat svého oprávněného zástupce, který bude tuto kvalifikaci mít. Co se týká přístupu k výkonu povolání, dnešním živnostenským zákonem to řízeno není. V každém okrese je kvalifikační skupina jiná. Protože pokud nemá dopravce maturitu nebo vysokou školu, schází se komise ve složení: zástupce referátu dopravy, zástupce odborného školství a zástupce živnostenského úřadu, což znamená, že v každém okrese je jiná kvalifikace a mohlo by se lehce stát, že pokud se tyto komise dohodnou, žádný nový dopravce nebude, a to je naopak protismyslné. Kdežto pokud to bude sjednoceno, že ve všech okresech bude odborná kvalifikace stejná, je i přístup podnikání stejný ve všech okresech. Co se týká ostatních pozměňovacích návrhů, po projednání s předkladatelem se vyjádřím, až budu tyto pozměňovací návrhy přednášet.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi. Předpokládám, že pan ministr ještě bude chtít využít práva závěrečného slova.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se předem omlouvám, že v reakci na jednotlivé pozměňovací návrhy budu vycházet z toho, co jsem řekl předtím. Nebude-li moje odpověď vyčerpávající, je to tím, že jsem se snažil na některé věci reagovat bezprostředně na závěr rozpravy.

První z pozměňovacích návrhů - návrh pana kolegy Franka - se týká změny, kdy by se měly okresní úřady jako dopravní úřady podle tohoto zákona vyjadřovat k vedení i těch linek, které v daném okrese nestaví. Z hlediska předkladatele jsem proti tomuto návrhu proto, že jsem přesvědčen, že důsledkem této změny by bylo změnění dálkových linek na linky místní - jestli mi rozumíte. Nutně by ty okresy využily možnosti a řekly by když už tady autobus jede, ať tu zastaví. Byť jede až do Luhačovic. Z tohoto důvodu jsem proti tomuto zlepšovacímu návrhu. (Veselost.) Promiňte, pozměňovacímu návrhu.

Druhý pozměňovací návrh se týkal podle mého názoru jen jazykové varianty linka - linky. Musím říci, že z hlediska předkladatele je mi to jedno. Upozorňuji jen na případy, že někdy může jít o jednu linku, někdy o více linek. Kdybychom podle mého názoru chtěli být úplní, muselo by se doplnit "linky (linek)". Ale nemám k tomu žádný názor, protože to není věcná záležitost.

Nebudu opakovat své výhrady proti třetímu z návrhů. To znamená, aby zákonným předpisem bylo formulováno to, co to je dopravní obslužnost. Tento návrh nemohu přijmout.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, které přednesl pan kolega Kozák, chci říci, že k § 6, kde se jedná o případy naprosto výjimečné, je řešen způsob, který byl dříve nazýván občanská výpomoc; to znamená, že někdo nechce provádět tuto dopravu jako živnost, chce jen občasně se účastnit výkonu v silniční dopravě. Příklad by mohl být řidič, který jednou za měsíc veze hráče na fotbalový zápas. Nebo řidič, který jenom občasně provádí výkony, stěhuje sousedy, ale není to ani jeho povolání, ani jeho profese, ani to nechce dělat stabilně. Jsem proti tomu, abychom doplňovali do tohoto zákona ještě nějakou další podmínku kromě té, že musí splňovat předpisy pro řízení daného vozidla, tedy musí mít platný řidičský průkaz.

Další návrh, který se týká vybavenosti, je to návrh týkající se § 8, jsme posuzovali velmi dlouho, dokonce nejdéle i v tom čase, který jsme měli.

Musím říci, že nejsem pro jeho přijetí proto, že se velmi těžko nějakým zákonným předpisem stanoví, co je to technická vybavenost pro jednotlivé typy dopravců v dnešním dopravním podnikání. Někdo má autobus na zahradě, někdo samozřejmě s nákladním autem překáží městské ulici, ale skutečně podmínky toho, co je to technická vybavenost a jaké podmínky musí splňovat z tohoto hlediska - by mělo podle mého názoru být na okresním úřadu, který poměřuje podmínky podle místní situace.

Jsem proti tomu, abychom se tímto zákonem zavazovali k tomu, že vydáme právní popis toho, co je technická vybavenost pro jednotlivé typy dopravců, pro ty, kteří mají jednu či dvě avie atd.

Pokud jde o námět, který se týkal ZTP občanů, chci říci, že jejich zvýhodnění, pokud jde o slevu, vychází z vyhlášky MPSV a logicky není v tomto zákonu. Jinak povinnost dopravovat kohokoli, kdo přijde, aby uzavřel smlouvu o dopravě, který přijde na stanici, tento zákon neřeší pro nikoho, a tím samozřejmě také ne pro ZTP. To, oč jde, je, aby jim byla zachována stávající sleva. Druhá polovina se týkala toho, že by tato sleva měla být tím či oním způsobem kompenzována či nahrazována. To bude řešeno v celkové přestavbě sociálního zákonodárství, stejně jako žákovské jízdné a některé jiné věci, které se dopravy týkají.

Pokud je o návrhy, které přednesl pan kolega poslanec Blažek, s těmi souhlasím v plném rozsahu. O trolejbusech jsem se zmínil v předchozím vystoupení.

Pokud jde o odbornou způsobilost, mohu jen konstatovat, po výměně názoru, že ve vládním návrhu nebyla, že vládní návrh vychází z toho, že tato otázka bude řešena živnostenským zákonem. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi. Slova se ujímá společný zpravodaj, aby předložil sněmovně jednotlivé pozměňovací návrhy k posouzení hlasováním. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ladislav Blažek: Děkuji. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, první vystoupil s pozměňovacím návrhem pan kolega Frank. Je to § 10 odst. 2, kde by rád zařadil nový odstavec: "Dotčený úřad je oprávněn vyjadřovat se a vznášet požadavky k meziokresním linkám, které vedou okresem, nemají v okrese zastávku a nevedou po dálnicích." Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Franka.

Jde o 19. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 36 hlasů, proti 76, zdrželo se 31, nehlasovalo 9. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Ladislav Blažek: Druhý pozměňovací návrh pana kolegy Franka je v § 11 odst. 2, který je spíše legislativního rázu, resp. názoru na to, zda tam má být množné nebo jednotné číslo. Myslím si, že většinou se používá jednotné číslo, pokud by to nebylo vyjádřeno tak, jak se vyjádřil pan ministr, že by tam mělo být "linek" nebo "linky". V zásadě nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 20. hlasování na dnešní schůzi. Kdo podporuje druhý pozměňovací návrh poslance Franka, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 23 hlasů, 49 proti, 76 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Třetí pozměňovací návrh pana kolegy Franka je v § 9 odst. 4, kde doporučuje zařadit nový odstavec tohoto znění: "Dopravní úřad zabezpečuje základní dopravní obslužnost v území v okruhu jeho působnosti, kterou stanovuje Ministerstvo dopravy právním předpisem." Zásadně nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasování č. 21. Kdo podporuje předložený návrh poslance Franka, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasováni skončilo.

Pro odevzdáno 20 hlasů, 82 proti, 50 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Dále vystoupil pan poslanec Kozák, který navrhl v § 6 odst. 2 doplnit část věty "doplněnou o osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce". Považuji to za nevhodné.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 22. hlasování na 18. schůzi. Kdo podporuje tento návrh pana poslance Kozáka, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 23 hlasů, proti 63, 71 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další návrh pana poslance Kozáka je v § 6 odst. 2 písm. a) - doplnit "podrobnější specifikaci stanoví prováděcí předpis". Pan ministr se již k tomu vyjádřil. Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 23. hlasování. Kdo podporuje tento pozměňovací návrh pana poslance Kozáka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 42 hlasů, proti 71, 44 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další vyjádření pana poslance Kozáka považuji spíše za návrh k diskusi s předkladatelem o § 18, jestli by tam neměly být vyjádřeny zvláštní možnosti občanů, kteří mají průkaz ZTP. Já si myslím, že pan ministr se k tomu vyjádřil, že toto není předmětem tohoto zákona. Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kozák má technickou připomínku.

Poslanec Stanislav Kozák: To nebyl pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: To nebyl pozměňovací návrh, takže o tom nebudeme hlasovat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další byla série mých pozměňovacích návrhů. V § 3 odst. 1 písm. a) doplnit mezi slova "dopravě" a "doba" slovo "osob". Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 24. hlasování na 18. schůzi. Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh získal 142 hlasů, 4 proti, 13 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další návrh je v § 4 odst. 2 doplnit mezi slova "spolehlivosti" a "nemusí" slova "a odborné způsobilosti".

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 25. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento pozměňovací návrh poslance Blažka, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 133 poslanců, proti 3, zdrželo se 20, nehlasovalo 12. Návrh byl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další návrh je v § 21 odst. 2 nové znění, a to je upřesnění původního vyjádření předkladatele. Návrh zní: "Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci, vymezené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů." Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 26. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 157 poslanců, 1 byl proti, 3 se zdrželi, 7 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další návrh je vypustit § 11 odst. 3 písm. d). Je to z důvodu nadbytečnosti. Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 27. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh podpořilo 147 poslanců, nikdo nebyl proti, 15 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další je návrh k § 18 odst. 4, doplnit tento § o větu: "Tato ztráta se hradí z rozpočtu příslušného okresního úřadu, obce, nebo Ministerstva dopravy." Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 28. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 137 poslanců, proti 10, zdrželo se 16, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: Další byl návrh pana poslance Vrzala vypustit ze společné zprávy body 2, 3, 16 a 17. Nedoporučuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP