Úterý 26. dubna 1994

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předpokládám, že každý poslanec může při projednávání kteréhokoli zákona ve sněmovně přednést k tomuto zákonu pozměňovací návrhy. Já osobně budu předkládat jeden jediný, který se bude týkat otázek chatových a zahrádkářských osad, jednoho jediného paragrafu - § 22 odst. 4. Před tím několik úvodních slov.

Jestliže zákon 229/1991, v úplném znění pod číslem 195/1993, měl během svých novel řešit a napravovat některé majetkové křivdy, domnívám se, že zrovna tak by nemělo docházet k novým. Bohužel od roku 1991 v řadě případů, obzvláště v poslední době, dochází k nevyjasněnostem a ukazuje se, že jsou nejasné formulace v těch ustanoveních zákona, která se týkají režimu vydávání pozemků, na nichž chaty a zahrádky stojí, resp. nemožnosti vydat pozemek, na němž se nachází zahrádková či chatová osada, zejména, pokud byla zřízena dříve, tzn. před 1. 10. 1976.

V poslední době se právě z těchto důvodů v řadě případů, jak mi byly v minulých dnech oznamovány, vyostřila kolize mezi vlastníky pozemků a vlastníky nemovitostí na nich postavených, zejména staveb pro individuální rekreaci. Domnívám se, že by nebylo správné, aby se po uplynutí lhůty v současném ustanovení § 22 odst. 4 úplného znění tohoto zákona měly stavby odstraňovat, neboť mnohdy se jedná o stavby trvalejšího charakteru, podstatně vyšší hodnoty než vlastní pozemek pod nimi, kde během doby byly vybudovány septiky, studně, přívod elektrické energie a další.

Tato situace, která je nejasná, může vést ke spekulacím - jak těch oprávněných restituentů, o jejichž pozemky se jedná, tak i pokud jde o otázky lhůt a vůbec problémů či návrhů k soudu v otázkách prohlášení vůle vlastníka atd.

I co se týče ceny, mohly by se podle mého soudu obě strany dohodnout na výši či stanovení ceny podle vyhlášky 393/1991. Pokud by se nedohodly, měla by být stanovena znalcem dle této stejné vyhlášky jako cena maximální.

V zájmu uplatnění všech ustanovení zákona 229, která by měla na mysli ochranu zahrádkářů před novými majetkovými křivdami, při nepochybně žádoucí nápravě, podotýkám, křivd starých, navrhuji proto změnit znění bodu 4 § 22, a to takto: "Jestliže se na pozemku nachází nemovitost s povahou stavby pro individuální rekreaci, má vlastník stavby právo na koupi zastavěného pozemku, a to do 5 let ode dne účinnosti zákona. Pokud vlastník pozemku nepřijme nabídku na prodej pozemku, může se vlastník stavby do jednoho roku ode dne, kdy mu učinil písemnou nabídku na koupi pozemku, domáhat u soudu, aby prohlášení vůle vlastníka pozemku bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Právní vztahy spojené s užíváním ostatních pozemků v souvislosti s výkonem vlastnických práv k nemovitosti, stavbě pro individuální rekreaci, se řídí zvláštním předpisem. Pozemky lze prodat, pokud se vlastník stavby a vlastník pozemku nedohodnou jinak, jen za cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu." Co se týká odkazu k těmto předpisům, navrhuji ve smyslu nového znění zákona je číslovat tak, aby byly v kontextu s úplným zněním. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Zvu k řečništi pana poslance Vlastimila Tlustého, připraví se pan poslanec Jiří Drápela.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dovolím si přednést napřed procedurální návrh a potom návrhy pozměňovací k zákonu č. 229/1991 Sb., v úplném znění zákona č. 95/1993 Sb. Stejně jako pan dr. Výborný se domnívám, že o tak rozsáhlém souboru pozměňovacích návrhů nelze skutečně hlasovat bez časového prostoru k jejich projednání jednak mocí výkonnou a jednak našimi poslaneckými kluby. Mimochodem toto vědomí bylo důvodem návrhu na zařazení tohoto bodu programu jako jednoho z prvních projednávaných bodů této plenární schůze, aby byl vytvořen maximální prostor na požadované projednání těchto návrhů, pokud možno do skončení této plenární schůze. Protože, jak známo, urychlení restitucí by mělo být cílem všech politických stran, nejenom stran koaličních. Jak jistě známo současný stav vypořádávání restitučních nároků, z nichž mnohé váznou na zdlouhavém a často protichůdném rozhodování soudů, je v zájmu nás všech.

Navrhuji proto, aby projednávání tohoto bodu bylo po skončené rozpravě a přednesení všech pozměňovacích návrhů přerušeno, aby vznikl časový prostor k takovému posouzení a abychom, pokud to příslušná stanoviska umožní, pokračovali poslední den konání této plenární schůze, což bude pravděpodobně čtvrtek večer anebo pátek.

Nyní k pozměňovacím návrhům. Napřed dva drobné pozměňovací návrhy, které se týkají § 15 a § 28b). V § 15 odst. 9 doporučuji nahradit slova "je-li vlastníkem trvalých porostů" slovy "byl-li vlastníkem trvalých porostů přede dnem 24. června 1991" a dále pokračovat původním textem. Jedná se o pozměňovací návrh, který by měl odstranit rozpory při výkladu současného přítomného času formulace § 15 odst. 9 a vyjasněním časového prostoru, pro který byl míněn.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 28b). Navrhuji, aby v tomto §, ve druhém odstavci, se za slova "zákona č. 46/1948 Sb." vložila slova "nebo § 15 zákona č. 142/1947 Sb.". Tyto dva zákony figurují v celém zákonu o půdě jako dva symetrické a analogické zákony, podle kterých se zabíralo, a pouze v tomto ustanovení, na rozdíl od všech ostatních, je uveden jenom jeden z nich. Je logické, aby tam byly, stejně jako ve zbytku celého zákona, uvedeny oba dva společně.

Nyní bych si dovolil předložit rozsáhlou úpravu, skupinu pozměňovacích návrhů, kterých je celkem sedm a které reagují na současnou fázi, do které se dostalo vyřizování restitučních nároků a transformace zemědělských družstev.

14. ledna letošního roku na tiskové konferenci ministr zemědělství uvedl dle mého názoru dokonalou důvodovou zprávu a analýzu tohoto procesu, dokonce přítomným novinářům rozdal návrh textu, který by měl formou právě novely zákona o půdě, problém pokračující transformace zemědělských družstev, ve které stručně řečeno okruh vybraných podílníků stávajících společností se snaží zbavit závazků vůči zbylým podílníkům těchto společností a zejména vůči ostatním věřitelům, přičemž si všimněte, že terminologie, kterou užívám, nepoužívá ani tak pojmy ze zákonů restitučních; jde v podstatě o snahy obcházení zákona o konkurzu a vyrovnání, kdy podílníci svým zvýhodněným vypořádáním, které předchází vypořádání ostatních osob, vypořádáním lepšího majetku, se snaží unikat z těchto společností a snaží se unikat ze závazků těchto společností.

Nyní konkrétní pozměňovací návrhy, které by se měly pokusit tento problém řešit.

První. V § 33a) odst. 2, za slovo "povinna" vložit slova "do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona".

Druhý pozměňovací návrh, taktéž k § 33a). V odst. 2 za slovem "výši" vypustit slova "dvacet procent" a nahradit je číslovkou "deset procent".

Třetí pozměňovací návrh k § 33a). V odst. 2 na konci dosavadního textu za slovem "tomuto" vypustit slovo "seznamu" a vložit slova "soupisu do 15 dnů ode dne, kdy o to věřitel dlužníka písemně požádá".

Pozměňovací návrh č. 4. Opět se týká § 33a). Navrhuje, aby za dosavadní odst. 3 byly vloženy nové odst. 4, 5 a 6, které znějí:

"Odst. 4: Pohledávky účastníků právnické osoby, která je dlužníkem podle odst. 2 (dále jen "účastníci dlužníka"), nejsou pohledávkami podle odst. 1.

Odst. 5: Za neplatné podle § 39 občanského zákoníku se považují právní úkony, kterým byl nebo bude převeden majetek z vlastnictví dlužníka při vypořádávání pohledávek podle odst. 4, pokud takovým převodem došlo k neoprávněnému zvýhodnění účastníků dlužníka oproti věřitelům podle odst. 2.

Odst. 6: Za neoprávněně zvýhodňující se zejména považují právní úkony: a) v jejichž důsledku došlo nebo dojde k převodům majetku při vypořádávání pohledávek odst. 4 před vypořádáním pohledávek podle odst. 1, pokud k takovým právním úkonům došlo nebo dojde do vykonání dražby podle § 33c); b) jestliže při převodu majetku za účelem vypořádávání pohledávek podle odst. 4 byl majetek oceněn způsobem pro nabyvatele výhodnějším, než při vypořádávání pohledávek podle odst. 1, není-li rozdílné ocenění majetku výslovně stanoveno právními předpisy."

Pátý pozměňovací návrh. § 33b) včetně nadpisu zní: Nadpis tohoto paragrafu zní "Výbor oprávněných osob".

"Odst. 1: Nedošlo-li k vypořádání pohledávek podle § 33a) odst. 1 dlužníkem ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebo zvláštním předpisem (odkaz 1), může se ustavit výbor oprávněných osob (dále jen "výbor"). Členy výboru mohou být věřitelé, jejichž pohledávky podle § 33a) odst. 1 nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona vypořádány, ačkoliv lhůta, stanovená pro vypořádání těchto pohledávek, ke dni účinnosti tohoto zákona již uplynula.

(2) Ode dne ustavení výboru do dne ukončení činnosti výboru (dále jen "po dobu činnosti výboru") může dlužník: a) nakládat se svým majetkem nad rámec obvyklého hospodaření pouze po předchozím písemném souhlasu výboru, b) vstoupit do likvidace podle obchodního zákoníku (odkaz 2) pouze po předchozím písemném souhlasu výboru, nebo na základě rozhodnutí soudu, nároky oprávněných osob podle zvláštních předpisů (odkaz 3) se v takovém případě stávají přednostními pohledávkami."

6) § 33c) - za dosavadní odstavec 2 vložit nové odstavce 3, 4, 5, 6, 7, které zní: "(3) Věřitel musí k žádosti přiložit seznam věcí nebo souborů věcí ve vlastnictví dlužníka, jejichž vydáním navrhuje vypořádat svou pohledávku dlužníkem. Věřitel musí tento seznam předat výboru a dlužníkovi.

(4) Zmaří-li dlužník konání dražby nesplněním povinností, které mu ukládá tento zákon nebo prováděcí předpis (odkaz 4), musí vypořádat pohledávku věřitele vydáním věci nebo souboru věcí, uvedených v seznamu podle odst. 3. Je-li takových věřitelů více, je oprávněným ten z nich, jehož seznam podle odst. 3 byl výboru doručen nejdříve.

(5) Dražby se mohou zúčastnit i účastníci dlužníka s pohledávkami podle § 33a) odst. 4. Pro vypořádání těchto pohledávek v případě zmaření dražby dlužníkem však neplatí odst. 4.

(6) Je-li při dražbě podle prováděcího předpisu (odkaz 4) vydražitelem dlužník, dochází příklepem licitátora k potvrzení vlastnictví vydražené věci nebo souboru věcí dlužníkem, splní-li podmínky, které pro vydražitele stanoví prováděcí předpis (odkaz 4).

(7) Je-li při dražbě podle prováděcího předpisu (odkaz 4) vydražitelem jiný vlastník dražby než dlužník, dochází příklepem licitátora k přechodu vlastnictví vydražené věci nebo souboru věcí na tohoto účastníka dražby, splní-li podmínky, které pro vydražitele stanoví prováděcí předpis (odkaz 4)."

7) Doplnit nový § 33d) tohoto znění: "Ministerstvo zemědělství České republiky je příslušné (odkaz 5):

a) k rozhodnutí, zda výše náhrady podle § 20 se stanoví podle nařízení vlády č. 20/1992 Sb.,

b) rozhodnout o převodu vlastnictví k nemovitostem ve vlastnictví povinné osoby z titulu poskytnutí náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo z titulu vydání podílu podle § 13 zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bez tohoto rozhodnutí je takovýto převod neplatný,

c) na návrh oprávněné osoby podávat žaloby na zrušení smluv o převodu nemovitostí uzavřených povinnou osobou, pokud takovýmto převodem došlo k neoprávněnému zvýhodnění jednoho věřitele na úkor jiného věřitele,

d) k podání návrhu na likvidaci zemědělského družstva (odkaz 6),

e) k určení toho, zda občan České republiky je oprávněnou osobou ve smyslu § 14 písm. e) zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

f) k určení nástupnictví povinné osoby."

Odkazy na jiné právní předpisy

1. § 13 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb.

2. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

3. zákon č. 403/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4. nařízení vlády ČR č. 239/1993 Sb.

5. § 24 zákona č. 2/19969 Sb., ve znění pozdějších předpisů

6. § 257 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji vám za trpělivost a doufám, že všechny tyto návrhy přes svou rozsáhlost budou kvalifikovaně posouzeny a že o nich co nejdříve budeme moci hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Drápela a připraví se pan poslanec Robert Dostál.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v úvodu mé připomínky k návrhu poslanců Macha a Bečváře na novelu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, mi dovolte sdělit, že k projednávané problematice mám blízký vztah, neboť jsem po řadu let pracoval v Ústavu hospodářské úpravy lesů jako samostatný odborný zařizovatel.

Podávaná novela je výše uvedenými předkladateli zdůvodňována potřebou legislativního upřesnění, odstranění možnosti různých výkladů současně při nulovém nebo zanedbatelném dopadu na státní rozpočet. Skutečností je, že tato novela skrytým způsobem zásadně mění metodiku výpočtu náhrad i základní princip restitucí, a to tím, že manipulací s pojmem "pozemek a jeho část" dociluje náhrady nikoli hodnoty majetku, ale zisku z majetku. Je pravdou, že minulá novela tohoto skrytého cíle nedosáhla jen díky důsledné formulaci. V případě odstranění nepřesností, což má učinit současná novela, by byla z hlediska základních restitučních principů stejně nepřijatelná.

Z těchto důvodů zaujala k novele odmítavé stanovisko i vláda České republiky usnesením č. 108 z 2. března 1994, a to proto, že návrh:

1. Zavádí pro vládu nepřijatelný institut náhrady za zisk, který ušel vlastníkovi v době, kdy nemohl les užívat, ačkoliv přijatý obecný restituční princip k tomu stanoví za účelem restituce zmírnění škod na majetku způsobených v období komunistického režimu.

2. Uplatňuje výhodnější způsob stanovení výše náhrady pro vlastníka lesů o výměře do padesáti ha, a tím zavádí nerovné postavení vlastníků.

3. Nedodržuje zásadu, že restituce se má týkat lesního majetku jako celku. Místo toho konstruuje náhradu jen podle těch částí pozemku, na nichž hodnota lesního pozemku klesla a záměrně nepočítá s těmi částmi, na nichž hodnota porostů vzrostla.

4. Vede k nežádoucímu zatížení státního rozpočtu, protože náklady na geodetické zaměření porostního detailu v rámci jednotlivých parcel, které je podmínkou znaleckého stanovení výše náhrady, stejně jako náklady na samotné znalecké posudky, hradí dle zákona o půdě stát.

Na podporu vládní argumentace je třeba ve vztahu ke státnímu rozpočtu uvést následující. Novela evidentně zatíží státní rozpočet:

a) Náklady ve výši nejméně 1,3 miliardy Kč na vytyčení části pozemků, průniku parcel a částí apod. Jedná se nejméně o 800 tisíc parcel, přičemž 100 metrů vytyčení dnes stojí 2000 Kč.

b) Náklady ve výši nejméně 1 miliardy Kč na vypracování nových znaleckých posudků.

c) Zatíží povinnou osobu nárůstem náhrad o 2 miliardy Kč, čímž dojde k omezení tvorby zisku na úkor daňového příjmu státního rozpočtu a k výraznému omezení možností investic do neziskových ekologických a společenských funkcí lesa.

Zde je třeba uvést i fakt, že posuzování náhrad z pohledu části pozemků a parcel je vzhledem k různým změnám parcel i porostů v době odnětí a vydání tak komplikované, že je ve větším měřítku technicky neproveditelné.

K doplňkům návrhů poslance Černého a Tlustého je třeba dodat, že jejich návrhy navíc obnovují záměr minulé novely převést lesy ve vlastnictví státu pod správu Pozemkového fondu, aby státní lesní fond mohl být použit ke krytí neuspokojených restitučních náhrad zemědělského sektoru. Tím vyvolané drobení držby lesů bude mít za následek:

a) výrazný nárůst požadavků na státní dotace pro soukromé vlastníky lesa, pro které současný dotační titul "podpora vybraných lesnických činností uživatelem lesa do 250 ha" počítá v roce 1994 s částkou 150 milionů Kč při celkové výměře těchto lesů 250 tisíc ha.

b) Vytvoření prostoru pro spekulace s přidělovaným majetkem. Nelze určit pravidlo, podle kterého by restituent dostal mlazinu nebo nový mýtní porost. Ceny ke dni účinnosti zákona jsou téměř stejné a dnešní ceny až desetinásobně rozdílné.

c) Otvírá možnost pronájmu lesní půdy ze strany pozemkového fondu kterékoliv fyzické i právnické osobě, což může při vhodně stanoveném nájmu suplovat prolomení restituční hranice a zapříčinit velmi smutné obcházení platných restitučních zákonů. Z národohospodářského hlediska je třeba považovat za nežádoucí i to, že pozemkový fond by prostřednictvím nájemného uplatňovaného vůči Lesům České republiky a ostatním subjektům mohl prakticky odčerpat jejich zisk na úkor daňového příjmu státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že mimo uvedené skutečnosti má tato novela i další negativní dopady, a to zejména vyvolává právní nejistotu oprávněných i povinných osob - je totiž šestou v pořadí - způsobí rozdílné posuzování rozdílných náhrad v závislosti na čase, zpochybní a znevýhodní dosud vyřízené případy, dále znehodnotí vypracované a státem hrazené znalecké posudky a vnáší do zákona destabilizační prvky, které nejsou v souladu s vládou zdůrazněným restitučním principem.

Z toho důvodu doporučuji novelu jako celek odmítnout a kolegy Macha, Bečváře, Černého, Tlustého a další vyzývám, ať podají nový návrh tohoto zákona, který by v zákonné lhůtě mohla projednat vláda. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Robert Dostál. Připraví se pan poslanec Jaroslav Palas.

Poslanec Robert Dostál: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k navržené novele. Nemohu se ubránit dojmu, že se stále se opakujícími snahami o novelu zákona 229/91 není něco v pořádku. Dovolte, abych ve stručnosti připomněl jen nejvýznamnější z novel a změn a dokumentoval, že při restitucích a náhradách zemědělského a lesního majetku dochází k neustálému rozšiřování jak okruhu osob oprávněných, tak výše poskytovaných náhrad.

Již zákonem FS 93/92 Sb., který měnil a doplňoval zákon 229/91 Sb., došlo ke zrušení horní hranice výměry půdy, která mohla být restituentovi vrácena. Současně zmocnil ČNR upravit zákonem restituce československých občanů, kterým byl majetek zkonfiskován na základě dekretu prezidenta Beneše. V zákoně ČNR č. 243/92 Sb. pak došlo k prolomení restituční hranice 25. února 1948. Pomineme-li sankční zákon 39/92 Sb., pak zákon 183/93 Sb. přinesl další významné změny. Vedle snahy o využití lesních porostů pro restituční náhrady za zemědělský majetek, jeho převedení na pozemkový fond pak změnou znění zákona č. 3, § 14. Povinná osoba je povinna uhradit rozdíl v ceně i z titulu zestárnutí stavby, takže předmětem náhrad se stává již prostá amortizace. Mohu vydokumentovat v okrese Vsetín restituční příklad, kdy povinná osoba provedla během let 1988 - 1991 nákladnou opravu majetku převyšující částku 500 000 Kč. Oprava jako taková se nemůže projevit zvýšením ceny objektu o 500 000 Kč podle znaleckého posudku a osoba povinná je tak ještě nucena uhradit restituentovi ještě dalších 220 000 Kč z titulu prosté amortizace objektu, samozřejmě při vyčíslení ceny navráceného majetku 75 000 Kč.

Odmítám tvrzení, že navrhovaná novela nezatíží státní rozpočet. Máme zjištěno, že jen na okrese Vsetín u jediné povinné osoby bylo uplatněno k 31. 3. t.r. přes 950 žádostí o náhrady za trvalé lesní porosty. 20% z nich je doloženo znaleckými posudky a podstatná část náhrad je již vypořádána. Promítnu-li si takto tato čísla na území celé republiky, vychází, že jen za nové znalecké posudky, které jsou hrazeny státem, bude vynaloženo řádově desítky milionů Kč. (Hluk v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Okamžik, pane poslanče. Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi prosím, ztište se. Je to dnes skutečně neobvykle hlučná schůze. Já chápu, že bod se táhne, že měla být přestávka. Jsou před námi ještě čtyři krátké příspěvky. Rád bych, aby rozprava skončila, aby bod dospěl k hlasování o procedurálních návrzích. Prosím v zájmu kolegy Dostála a nás všech, sledujte, nebo se aspoň ztište, abychom mohli pokračovat.

Poslanec Robert Dostál: Pane předsedo, jen bych doplnil vašich několik slov. Pokud tady vystoupím, snažím se vždy ve svém stručném projevu být motivující. Snažím se vás přivést k zamyšlení. Toť vše. Tímto mým příspěvkem nemyslím nic jiného.

Odmítám tedy tvrzení, že navrhovaná novela nezatíží státní rozpočet. Dalších několik set milionů tak bude třeba vynaložit na nezbytné katastrální měření nově definovaných pozemků, nemluvě o dopadu na společenské klima, když uprostřed probíhajícího procesu náhrad se změní pravidla hry. Nemohu jinak než další novelu zákona 229/91 chápat jako pokračování procesu neustálého zvýhodňování restitucí zemědělského a lesního majetku na úkor restituentů odškodněných na úkor jiných restitučních zákonů, zejména podle zák. 403/90 Sb., o zmírnění následků majetkových křivd, a zákona 87/91 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

Má-li mít navrhovaná novela zákona etické právo na přijetí, pak musíme současně přistoupit i ke změnám § 10 a 14 zák. 403/90 Sb., eventuálně § 7 a 13 zák. 87/90 Sb., které jsou ve srovnání s již platným zákonem 195/93 Sb. diskriminující. Z těchto důvodů odmítám navrženou novelu a plně se stavím za usnesení vlády ČR č. 108 ze dne 2. 2. 1994, která vyslovila s návrhem novely zásadní nesouhlas.

Dovolte mi ještě několik připomínek ke zde zaznělým pozměňovacím návrhům. Mám za to, že některé z nich byly závažné a pro mě znepokojující, zvláště potom k § 1, odst. 1, písm. e) v rozsahu stanoveném tímto zákonem, s úpravou znění § 22, které alespoň pro mne mají dalekosáhlé důsledky. Velmi totiž pochybuji, že při souhlasu Poslanecké sněmovny s vypuštěním § 17, ost. 1, písm. e) ze zákona 229/91 Sb. jako pozměňovacího návrhu při projednávání zákona 183/93 Sb., byly všem poslancům precizně známy důsledky záměru, kterým bylo převedení správy lesního půdního fondu ve vlastnictví státu na pozemkový fond ČR. Dostaly se mi do rukou dokumenty, které rozeslalo Ministerstvo zemědělství a pozemkový fond na regionální pracoviště s upozorněním na zákaz přijímání výpovědi z nájmu zemědělské půdy, neboť, cituji: k výkonu hospodářské správy není pozemkový fond finančně, technicky ani personálně vybaven. Na druhé straně však je pozemkový fond ochoten vzít si na svá bedra 1,6 mil. ha lesa, a to přesto, že jsou k výkonu hospodářské správy tohoto majetku zřízeny organizace, které mají hospodaření se státními lesy jako hlavní předmět své činnosti.

K čemu je třeba prostředníka, kterým má být pozemkový fond, když náměstek ministra zemědělství ing. Rybníček nás opakovaně ujistil, že největší z organizací, které vykonávají správu státních lesů, jsou Lesy České republiky a ty jsou schopny bez problémů se s restitučními náhradami vyrovnat.

Obávám se, že jediným důvodem k tomuto kroku je snaha použít lesního bohatství pro vypořádání restitučních náhrad za zemědělský majetek bez ohledu na důsledky pro lesní hospodářství. Srovnání cen, v jakých by měly být restituční náhrady vyrovnávány lesními porosty, svědčí o tom, že by došlo k bezkoncepčnímu zprivatizování podstatné části lesů ve vlastnictví státu. Většině poslanců zřejmě uniklo, jaký obrovský majetek by měl Pozemkový fond převzít. Kvalifikovaný odhad ceny lesů, které měly být na Pozemkový fond převedeny, oceněné podle cenových předpisů vzniklých v době totality, kdy lesní porosty byly pro nemožnost hospodařit s nimi téměř bezcenné, ale současně i cenových předpisů platných pro restituční náhrady, činí 80 miliard Kč. Skutečná tržní cena těchto lesů stanovená podle vyhl. č. 393/1 991 Sb. však činí cca 350 milionů Kč. V případě provádění restitučních náhrad lesem by tedy restituent dostával do vlastnictví majetek ve skutečné hodnotě 4 - 5krát větší, než je zákonem stanovená výše náhrady. Je namístě připomenout, že ve vyšších věkových stupních lesa činí tento rozdíl až 15násobné ceny.

O závažných ekologických důsledcích lesa, o drobení lesa mezi tisíce dalších drobných vlastníků vědí jistě všichni ti, kteří o tom vědět chtějí. Politování nad tím, že k tomuto stavu již došlo při restituci lesního majetku, vyslovil v rozhovoru pro Lidové noviny dne 19. 4. i náš poslanec zde přítomný dr. Hofhanzel. Jakým způsobem měl v úmyslu Pozemkový fond hospodařit s lesy ve vlastnictví státu v loňském roce, svědčí pasáž z lesnického odborného časopisu "Lesnická práce" č. 3 z roku 1993, ze kterého cituji: "A tak dnes znovu stojíme před požadavkem na legislativní dotažení původního záměru, aby nad lesy ve vlastnictví státu vykonával správu Pozemkový fond České republiky."

Obracím se na vás nejen jako poslanec, ale i jako lékař, který dlouhá léta žije v kraji proslulém lesním bohatství a ví, co les znamená pro zdraví národa. Nepřistupme na hazard s tímto nezastupitelným prvkem životního prostředí a ponechme jak správu, tak hospodaření se státními lesy v rukou odborníků a odmítněme pokus o stabilizaci postavení Pozemkového fondu jako subjektu s časově omezenou kompetencí. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jaroslav Palas, připraví se pan poslanec Jaroslav Sýkora.

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl stanovisko poslanců klubu Levého bloku k novele zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Klub poslanců Levého bloku bedlivě posoudil navrhovanou novelu zákona a s přihlédnutím ke stanovisku vlády dospěl k těmto závěrům. Tato novela mění základní filozofii restitucí, tj. zmírnit některé majetkové křivdy. Opouští další základní filozofii restitucí, tj. navrácení majetku stejné hodnoty. Poskytuje byť skrytou formou náhradu výnosů a výrazně znevýhodňuje osoby oprávněné podle jiných zákonů. Navrhovaná novela nekvantifikuje finanční dopady na státní rozpočet, přestože znamená zásadní změnu výpočtu náhrad, které zvýší pohledávky oprávněných osob vůči státu až o 4,5 miliardy korun. Vzhledem k uvedeným skutečnostem klub poslanců Levého bloku navrhovanou novelu nepodpoří.

A nyní mi dovolte několik slov k doplňkům poslance Černého a Tlustého. Podle mého názoru by bylo maximálně korektní, aby své pozměňovací návrhy stáhli a uplatnili je prostřednictvím obvyklých postupů. Bylo by to korektní vůči této sněmovně a bylo by to korektní i vůči vládě. Jinak riskují to, že se sami dostanou do role a do pozice pokoutních vykladačů a tvůrců zákona a riskují to, že do této role dostanou i tuto sněmovnu. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP