Čtvrtek 24. března 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, drahé kolegyně a kolegové, je už příliš pozdě, nebudu nikoho zatěžovat. Jde nepochybně o závažnou otázku. Všichni víme, že když osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům, si půjde koupit favorita, bude kupní smlouva neplatná. Já sám v této fázi si neodvážím klást kategorické představy. Nepochybně byla vyhlášena veřejná soutěž a podle Obchodního zákoníku i podle Občanského zákoníku se jí může zúčastnit toliko právnická osoba nebo fyzická osoba. Jinak řečeno, ten, kdo má způsobilost k právním úkonům. V daném případě tato podmínka, dle mého soudu, jednoznačně splněna byla. A mám za to, že asi není v kompetenci této sněmovny tuto otázku rozhodnout. Na druhé straně ale jde o tak závažnou otázku, že zdravotní a sociální výbor se touto otázkou zabývat musí. Jestliže by se totiž ukázalo, že veřejnou soutěž vyhrál někdo, kdo neexistuje, nemohl ji vyhrát. A to je otázka, kterou si zdravotní a sociální výbor musí vyřešit.

Přiznávám, že neznám žádné ustanovení Občanského zákoníku ani Obchodního zákoníku, z něhož by vyplývala tato možnost. Ocenil bych, kdyby se i na toto zdravotní a sociální výbor zaměřil. Miluji slovo standardní. Standardní způsob je takový, že nejdříve se vyžádalo stanovisko příslušného zdravotního rady, ten pak vydal povolení a poté si příslušná společnost podala návrh na registraci do obchodního rejstříku. To je běžná záležitost. Tak to dělá moje manželka jako privátní lékařka. Tak její společnost byla zaregistrována. A ta by se nepochybně mohla zúčastnit. To je tedy závažná okolnost, ke které by měl zdravotní a sociální výbor, prosím, přihlédnout. Nevím, jestli usnesení, které zde bylo předloženo, je zcela jednoznačné. Pokud by nebylo, podávám tento návrh usnesení a myslím si, že to odpovídá duchu i obsahu jednacího řádu:

"Poslanecká sněmovna

1. přerušuje projednání interpelace,

2. žádá zdravotní a sociální výbor, aby se k této otázce vyjádřil,

3. žádá ministerského předsedu o doplněk odpovědi k interpelaci,

4. žádá vládu České republiky, aby až do rozhodnutí o této otázce nebyla rozhodnuta otázka privatizace nemocnice Na Homolce." Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Snažil jsem se zachytit všechny čtyři body, ale až budeme hlasovat, možná ho požádám o upřesnění, pokud se mi nepodaří rekonstruovat všechno tak přesně, jak by bylo zapotřebí.

Hlásí se pan poslanec Martin Syka, prosím, má slovo.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, bezesporu privatizace nemocnice Na Homolce je vnímána veřejností dnes velmi intenzivně. Přiznám se, že poslanci výboru pro sociální politiku a zdravotnictví se několikrát této otázce věnovali, zkoumali poctivě veškeré věci týkající se této kauzy.

Přiznám se, že zcela jasný obrázek jsme si o této věci neudělali. V této souvislosti samozřejmě odmítám výstup pana poslance Šolera, který v podstatě útočí na samý smysl privatizace a další věci, které uvedl, jsou podle mne účelové.

K této otázce já bych nechtěl takto přistupovat. Chtěl bych říci, že bylo zde navrženo určité usnesení. Já jako předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, samozřejmě pokud sněmovna zváží, že je třeba, aby této kauze, této otázce se ještě věnoval výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, se této zodpovědnosti nezříkám a pokud tak bude rozhodnuto, budeme se tímto problémem zabývat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Sykovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou další přihlášku. Než rozpravu uzavřu, cítím určitý rozpor. Paní poslankyně Fischerová vyjádřila svou nespokojenost s odpovědí, zatímco pan poslanec Vyvadil navrhuje čtyřdílné usnesení, kde se stanoviska dělí do určitých dílčích stanovisek nebo úkolů. Než uzavřu rozpravu, chtěl bych vědět, o jakém usnesení si tedy kdo přeje hlasovat, kdo na jakém návrhu usnesení trvá.

Prosím paní poslankyni Fischerovou.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, já stahuji svůj návrh na usnesení, a to jak v bodě 1, tak v bodě 2 a připojuji se k návrhu na usnesení na 4 body, tak jak navrhl pan poslanec Vyvadil. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o usnesení, které navrhl pan poslanec Vyvadil. Já ovšem doporučuji, abychom o tomto čtyřdílném usnesení hlasovali po jednotlivých bodech. Myslím si, že to usnadní celou věc. Jestli je někdo jiného mínění, prosím, můžete procedurálně nebo technicky namítat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, já si myslím, že už jsme všichni z těch procedur unaveni, já myslím, že to je v podstatě kompaktní návrh a prosím, aby jednotně bylo hlasováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Prosím pana poslance Vyvadila o vstřícnost, jestli by se skutečně nemohlo hlasovat po bodech.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, pane poslanče Vyvadile, že hlasování po bodech je jediným způsobem, chcete-li, aby usnesení bylo celé zváženo při hlasování.

Budeme tedy hlasovat po jednotlivých bodech. Prosím pana poslance Vyvadila, aby mě opravil v případě, že nevystihnu přesně bod. Jako první bod usnesení navrhuje pan poslanec Vyvadil: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přerušuje projednání odpovědi na interpelaci skupiny poslanců České strany sociálně demokratické, odpovědi, kterou poskytl na tuto interpelaci předseda vlády Václav Klaus." Mezi tím se samozřejmě změnily poměry ve sněmovně co do počtu, proto vás všechny odhlašuji a žádám, abyste se znovu zaregistrovali zasunutím magnetické karty. Je to doufám v pořádku.

Bude to 195. hlasování na této schůzi. Hlasujeme o prvním bodu čtyřbodového usnesení navrženého poslancem Vyvadilem.

Kdo je pro tento první navržený bod, dejte to prosím najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Bylo odevzdáno 86 hlasů, 6 proti, 14 se zdrželo, 2 nehlasovali. První bod návrhu usnesení byl přijat.

Druhý bod pan poslanec Vyvadil navrhuje v tomto znění: "Poslanecká sněmovna žádá výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, aby se k této věci - rozumí se privatizace nemocnice Na Homolce - zabýval ve svém usnesení." Odpovídá to, pane poslanče? Budeme hlasovat o tomto druhém bodě.

196. hlasování - kdo podporuje tento bod, dejte to prosím najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo. Bylo odevzdáno 85 hlasů, 10 proti, 14 se zdrželo, 1 nehlasoval. I druhý bod návrhu poslance Vyvadila byl přijat.

Třetí bod - znění bude už poněkud sporné, poněvadž můj záznam začíná být kusý: "Poslanecká sněmovna žádá ministerského předsedu, aby svou odpověď na interpelaci skupiny poslanců České strany sociálně demokratické doplnil o nové informace." Třetí bod usnesení - o nové skutečnosti, týkající se této věci.

197. hlasování - kdo podporuje třetí bod, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Bylo odevzdáno 55 hlasů, proti 23, 30 se zdrželo, 3 nehlasovali. Třetí bod nebyl přijat.

A konečně čtvrtý bod - pan poslanec Vyvadil navrhl, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu ČR, aby neuzavírala žádné rozhodnutí stran privatizace nemocnice Na Homolce až do ukončení celé této záležitosti. Je to prosím srozumitelné? Já se obávám, že to není jasné. Pane poslanče Vyvadile, buďte tak laskav a upřesněte znění přímo od řečniště.

Hlásí se pan ministr Skalický.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, já nejsem s touto věcí detailně obeznámen, čili poněkud improvizuji, ale chci zopakovat fakta. Vláda rozhodla o poskytnutí výjimky podle § 45 zákona 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů o tom, že na základě této výjimky Ministerstvo zdravotnictví mohlo prodat toto příslušné zařízení. Zároveň vláda rozhodla, že se tak má učinit formou veřejné soutěže za určitých podmínek, které stanovila. Já jsem přesvědčen o tom, že vláda již nemá žádný důvod, aby o této věci jednala a že už nebude předmětem jednání vlády tato záležitost. Proto považuji návrh pana poslance Vyvadila za zmateční nebo nevedoucí ke kýženému cíli. Takové usnesení v tom případě musí směřovat proti ministerstvu, neboli musí to být výzva vůči Ministru zdravotnictví, který už teď má ve své kompetenci, aby realizoval rozhodnutí vlády, totiž poskytnutí výjimky a výsledky té veřejné soutěže.

Předseda PSP Milan Uhde: Vycházím z toho, že pan ministr Skalický otevřel rozpravu, a proto dám příležitost panu poslanci Vyvadilovi - chce-li upravit čtvrtý bod svého návrhu aby to udělal.

Poslanec Jiří Vyvadil: Děkuji panu ministrovi a prosím tedy, aby jako další bod doprovodného usnesení bylo přijato usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví, aby až do projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví neprováděl další kroky týkající se nemocnice na Homolce. Není to nejlepší, ale obsahově to lze chápat.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste návrh na usnesení. Chce ještě k němu někdo promluvit? Hlásí se pan poslanec Sojka.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane předsedo, kolegyně, kolegově, ztotožňuji se s návrhem, jen bych závěrečný termín opravil - až do uzavření předmětu této interpelace na zasedání Parlamentu. Domnívám se, že se jedná o tak vážnou záležitost, že by neměla být ponechána pouze na uzavření příslušnému výboru. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Musíme se tedy rozhodnout, protože jsou zatím dvě verze. Hlásí se pan poslanec Rymeš.

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že nepřijetí bodu 3, jak byl navržen panem poslancem Vyvadilem, do určité míry znesnadňuje činnost výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, protože vlastně nebude mít čerstvé, ale dokonce ani starší informace. Domnívám se, že zde skutečně dochází k určitým rozporům, kdy může společnost trvat na určitém obchodním tajemství atd. Domnívám se, že Parlament je ale zase takovou institucí, která by měla tyto informace k dispozici mít. Proto dávám návrh na revokaci usnesení k bodu č. 3. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Tento návrh beru jako procedurální a dám o něm okamžitě hlasovat. Všechny vás v této chvíli odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Rymeše. Prosím, aby zatím pan poslanec Vyvadil definitivně zpřesnil znění návrhu usnesení ve 4. bodě.

Hlasujeme o návrhu pana poslance Rymeše, aby hlasování sněmovny stran bodu 3. bylo revokováno. Jde o třetí bod návrhu usnesení, které podal poslanec Vyvadil.

Kdo podporuje návrh na revokaci ve 198. hlasování, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 47 poslanců, 41 proti, 15 se zdrželo. Návrh pana poslance Rymeše nebyl přijat.

Uzavírám rozpravu a prosím pana poslance Vyvadila, aby v případě, že má výsledek svého úsilí o závěrečně znění 4. bodu, přednesl sněmovně návrh.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, protože je nepochybné, že nakonec toto usnesení přijímá Poslanecká sněmovna, výsledek výstupu se musí zase vztahovat k Poslanecké sněmovně. Jinak to asi být nemůže. Za těchto okolností žádám, aby můj návrh, který byl částečně zmatečně zde podán, byl zpřesněn tak, že žádá ministra zdravotnictví, aby až do rozhodnutí Poslanecké sněmovny o této interpelaci nebyly realizovány výsledky veřejné soutěže týkající se nemocnice na Homolce.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné, o čem budeme hlasovat, netřeba opakovat. Jde o 199. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje 4. bod usnesení ve znění, jak jej pan poslanec Vyvadil sněmovně přečetl, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 65 hlasů, proti 25, 18 se zdrželo. Hlasování se účastnili všichni přítomní a návrh byl přijat.

Nyní je třeba, abychom hlasovali o celku tohoto usnesení.

Kdo je pro to, aby sněmovna k této interpelaci schválila tříbodové usnesení, které jsme právě v dílčích bodech přijali - celek usnesení tvoří první, druhý a čtvrtý původní bod - stiskněte ve 200. hlasování tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 69 hlasů, 19 proti, 20 se zdrželo, všichni se zúčastnili hlasování. Usnesení bylo přijato. Děkuji vám a pokročíme dále.

Jsou zde odpovědi na interpelace, jejichž adresátem byl ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický. Odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty, ale pan poslanec Milan Loukota není přítomen. Nebudeme se tím tedy zabývat.

Dále pan ministr Skalický odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Ungera. Pan poslanec Unger není v této sněmovně přítomen, a tím se interpelace adresované panu ministru Skalickému vyčerpávají. Konstatuji, že pan ministr Skalický zde takovou dlouhou dobu čekal, a čekal zbytečně. Myslím, že když sněmovna vyžaduje úctu, kterou jí mají projevovat ministři účastí na projednávání interpelací, měla by si uvědomit také, že účast poslance na projednávání jeho interpelace je neobyčejně důležitá povinnost, ne-li slušnost. Děkuji vám, pane ministře.

Pan ministr Petr Piťha, který je omluven nemocí, odpověděl na interpelaci pana poslance Ladislava Nedorosta. Pan poslanec Nedorost je přítomen. Jde o věc zamítnutí žádosti paní Jiřiny Šimkové na zřízení soukromé mateřské školy na ulici E. Holuba č. 7 v Havířově-Podlesí - sněmovní tisk 760, odpověď 760 A. Pane poslanče, jak se díváte na odpověď?

Poslanec Ladislav Nedorost: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, s odpovědí ministra Piťhy na moji interpelaci nemohu souhlasit. Jedná se zde totiž o první mateřskou školu, které žádosti o udělení právní subjektivity po udělení souhlasu městského zastupitelstva a po sdělení školského úřadu, že nemá námitek proti udělení právní subjektivity, nebylo ze strany ministerstva vyhověno. Pan ministr ve své odpovědi uvádí, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemůže doporučit zřízení mateřské školy v objektu, ve kterém již mateřská škola existuje.

Rád bych tedy věděl - a zeptal bych se na to pana ministra, který zde bohužel není - jak to, že v předcházejících asi 15 případech v okrese Karviná stejným žádostem ministerstvo vyhovělo a pouze v tomto jediném případě ne. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Rekapituluji tedy vyjádření pana poslance jako nespokojenost s odpovědí. Otevírám rozpravu k této věci.

Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Přihlášky nejsou. Rozpravu proto uzavírám. Všechny vás odhlašuji. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

Vzhledem k tomu, že je nás málo, stojím před otázkou, jak pokračovat.

Přeruším schůzi na 20 minut, protože někteří kolegové a kolegyně jsou u televize. Zkusím to opět po 20 minutách, uráčíme-li se sejít, a nesejdeme-li se, pokračujeme zítra v 9.00 hodin. Je to naprosto jednoznačné. Je 19.32 hodin. Pokračujeme v 19.52 hodin. Nesejdeme-li se a nebudeme schopni usnášení, pokračujeme zítra v 9.00 hodin. Nedá se nic dělat, všechny věci mají své meze.

(Schůze přerušena v 19.33 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 19.54 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, je nás v tuto chvíli 83. Domnívám se, že můžeme a máme pokračovat v práci.

Pan poslanec Nedorost vyslovil nespokojenost, nesouhlasí s odpovědí na interpelaci, kterou obdržel od pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťhy. Předkládám tedy sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Ladislava Nedorosta ve věci zamítnutí žádosti paní Jiřiny Šimkové na zřízení soukromé mateřské školy na ulici Emila Holuba č. 7 v Havířově - Podlesí, uvedenou v tisku 760 A."

Hlasujeme ve 201. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje předložený návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 37 hlasů, proti 33, 26 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Musím se pokusit předložit vám usnesení opačného smyslu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Ladislava Nedorosta ve věci zamítnutí žádosti paní Jiřiny Šimkové na zřízení soukromé mateřské školy na ulici Emila Holuba č. 7 v Havířově - Podlesí, uvedenou v tisku 760 A."

202. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 47 hlasů, proti 31, 13 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Nadpoloviční většina přítomných je 50 a té nebylo dosaženo. Ani tento návrh nebyl přijat. Musíme tedy odpověď odložit.

Ministr kultury Pavel Tigrid, který je omluven, protože je na plánovaném a plakátovaném pobytu v Brně, odpověděl na interpelaci poslance Václava Čundrleho ve věci veřejných produkcí. Poslanec Čundrle není přítomen, takže odkládáme odpověď, a táži se, zda je přítomen pan poslanec Seifer. Pan poslanec Seifer rovněž není přítomen, takže není možno projednávat ani odpověď pana ministra Tigrida na jeho interpelaci.

Pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslanců Miroslava Kašpárka a Oldřicha Vrchy. Není tu ani jeden z obou poslanců, odkládáme.

Paní poslankyně Gerta Mazalová se dočkala od pana ministra práce a sociálních věci Jindřicha Vodičky odpovědi na svou interpelaci ve věci postupu Úřadu práce v Brně, tisk 857. Odpověď byla předložena jako tisk 857 T. Táži se paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím sněmovnu o klid.

Poslankyně Gerta Mazalová: Pane předsedající, poněvadž pan ministr byl dokonce tak aktivní, že mi domluvil i schůzku s ředitelem Úřadu práce, tak samozřejmě souhlasím a vyslovuji svoji spokojenost s panem ministrem.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně vyslovila svou spokojenost s odpovědí. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci postupu Úřadu práce v Brně, uvedenou v tisku 857 T."

Kdo ve 203. hlasování podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 93 hlasů, nikdo proti, 1 se zdržel, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty a poslanec Milan Loukota promeškal příležitost vyjádřit se k této odpovědi.

Pan ministr zdravotnictví odpověděl také na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci postupu Úřadu práce v Brně, tisk 857. Odpověď - sněmovní tisk 857 L. Paní poslankyně nám laskavě sdělí, zda je spokojena s odpovědí pana ministra Rubáše. (Ano.) Je spokojena. Otevírám rozpravu a uzavírám ji, protože se do ní nikdo nehlásí.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Čtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci postupu Úřadu práce v Brně, uvedenou v tisku 857 L."

204. hlasování. Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdány 102 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák, který se mi omluvil, protože dostal silnou chřipku s horečkou, odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci celkového selhávání rejstříkového oddělení Obvodního soudu pro Prahu 1, tisk 839. Odpověď byla předložena jako tisk 839 A. Prosím sněmovnu o klid a táži se pana poslance Vyvadila, zda je spokojen. Ano, dává najevo svou spokojenost. Otevírám rozpravu, a protože se nikdo nehlásí, uzavírám ji a navrhuji toto usnesení sněmovny:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci celkového selhávání rejstříkového oddělení Obvodního soudu pro Prahu 1, uvedenou v tisku 839 A."

205. hlasování. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 96, nikdo proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Pánové poslanci Milan Loukota a Josef Valenta nejsou přítomni, takže přicházejí o příležitost vyjádřit se k odpovědi na interpelaci. Poslal jim ji ministr spravedlnosti Jiří Novák. Odkládá se.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl paní poslankyni Evě Fischerové na její interpelaci ve věci porušení nařízení Vojenského stavebního úřadu v Brně sněmovní tisk 762. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 762 A. Její projednávání bylo na 16. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslankyně pro nepřítomnost ministra obrany. Tato okolnost je tu i dnes. Paní poslankyně se laskavě vyjádří.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, mám vážné obavy, že pana ministra obrany se asi nedočkám, proto si dovolím se k odpovědi na interpelaci vyjádřit.

Na odpověď pana ministra obrany na moji interpelaci ve věci provozu vojenského letiště v Přerově musím s politováním reagovat takto: nejsem spokojena. Dovolím si toto stanovisko zdůvodnit. Občané města Přerova vedou spor o své zdraví a únosné životní prostředí od roku 1990. Vyčerpali téměř všechny zákonné prostředky a prošli martyriem jednání příslušnými civilními i vojenskými institucemi. 14. ledna t. r. obdrželi rozhodnutí Vojenského stavebního úřadu Ministerstva obrany ČR čj. 2981-5 ze dne 10. ledna t. r. o odvolání proti rozhodnutí Vojenského stavebního úřadu Olomouc, kterým původní rozhodnutí o zákazu provozu nadzvukových letadel na vojenském letišti v Přerově bylo zrušeno do ukončení nově otevřeného správního řízení. Jsou tedy přerovští občané opět přesně tam, kde byli. Nicméně odůvodnění zmíněného rozhodnutí je pro mne nesmírně pozoruhodné.

Mimo jiné se v něm v bodě 5. praví: Doporučuje se omezit provoz letecké techniky na přijatelnou míru a vyloučení jejího provozu po 22. hodině. Občané Přerova se ptají: Co to je přijatelná míra? Je to deset, nebo dvě stě letů za den. Buď právní normy porušovány jsou, a pak musí být provoz, který k tomu vede, zakázán, nebo porušovány nejsou a není o čem hovořit.

Ve své odpovědi pan ministr Baudyš praví, že na nežádoucí situaci vojenských letišť se nepodílí pouze provoz letecké techniky, ale i živelné rozrůstání bytové zástavby v okolí letišť. V případě Přerova má pan ministr Baudyš od svých podřízených zcela mylné informace. Hlukem nejvíce zasažené sídliště v Přerově "Jižní čtvrť" bylo dostavěno v roce 1953 a stavební povolení na letiště je z roku 1956, kolaudace pak byla v roce 1960.

Dále pan ministr ve své odpovědi uvádí, že jsou překračovány platné hygienické limity a nečiní z této skutečnosti žádný další závěr. Předpokládám, že zde dochází k vědomému porušování vyhlášky č. 13 z roku 1977 Sb. a směrnice č. 44/1977 obsažené ve svazku hygienických předpisů č. 37 z roku 1977.

Předseda PSP Milan Uhde: Pardon, paní poslankyně. Kolegyně a kolegové, buďte taktní a buďte solidární. Umožněte paní poslankyni, ať promluví, ať dočte svůj příspěvek. To, co děláte, není kolegiální. Prosím, paní poslankyně, pokračujte.

Poslankyně Eva Fischerová: Budu tišší než nadzvuková letadla. Kdybyste je měli nad hlavou, možná byste se k tomu stavěli jinak.

Pan ministr konstatoval ve svém rezortu porušení hygienických norem, tedy právního předpisu obsaženého ve Sbírce zákonů a nevyvodil z toho žádné důsledky!

V poslední části odpovědi je dále uvedeno konstatování, že chybí právní norma pro soužití měst a letišť a pro řešení následných problémů. Není však už uvedeno, zda a kdy bude příslušná právní norma vypracována a ministerstvem předložena.

Závěrem mi dovolte podotknout, že interpelaci jsem podala ve snaze soustředit odpovědnost a pozornost pana ministra na ožehavý problém a dospět tak k reálnému řešení. Rozpory však už vyústily v cestu soudní, a proto s politováním musím vyjádřit nespokojenost s odpovědí pana ministra i celkovým stavem věcí v dané oblasti na Ministerstvu obrany České republiky. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP