Čtvrtek 24. března 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Může pan kolega ještě upřesnit, o čem budeme hlasovat jako o procedurálním návrhu?

Poslanec Marek Benda: Aby sněmovna v souladu s ustanovením § 3, odst. 2 rozhodla, že součástí usnesení k odpovědi na interpelaci podle § 89 nemůže být zřízení orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou ještě pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pan poslanec Benda tady velmi emotivně hovořil o znásilňování. Myslím si, že právě to, co navrhl, je evidentní znásilňování jednacího řádu, kde na základě jednoho ustanovení si vynucuje něco, co vlastně z jednacího řádu jednoznačně vyplývá. Takovýto postup je skutečně nelogický, je znásilňováním jednacího řádu a ve své podstatě je nedemokratický.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Už je to samozřejmě únavné, ale já jinak předpokládám, že drahý přítel Benda to chápal jako zařazení nového bodu programu. Jinak si to nedovedu představit. Nejdříve se to musí schválit jako nový bod programu. Potom o tom můžeme hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan místopředseda Vlach. Potom poslanec Benda.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, ve svém krátkém vystoupení se zdržím jakéhokoli hodnocení. Oceňuji repliku a paralelu, kterou se pokusil nalézt pan kolega Vyvadil, nicméně při podrobnějším pročtení § 3, odst. 2 zjistíte, že usnesením můžeme upravit své vnitřní poměry a podrobnější pravidla svého jednání. Tento paragraf se dá použít právě v těch chvílích, já se aspoň domnívám, že by se měl používat v těch chvílích, kdy je třeba podrobněji upravit pravidla jednání. Toto je právě ten okamžik.

Jinak si myslím, že jsem se pokoušel nalézt řešení, které je obvyklé a které respektuje pravidla, která zde používáme. V situaci, ve které jsme, nezbyde nic jiného, než aby řídící schůze rozhodl o tom, jak budeme postupovat dál.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Pan poslanec Benda se vzdává své připomínky. Ještě s faktickou pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Já přirozeně jednoznačně souhlasím s panem místopředsedou Vlachem, že jde o to upravit určitou materii, která musí být zařazena jako nový bod programu. V tom snad přece nemůže být mezi námi rozporu, pane kolego.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já na rozdíl od pana kolegy Vyvadila chápu návrh pana poslance Bendy jako návrh procedurální a dávám o něm neprodleně hlasovat.

Kdo je tedy pro tento návrh, ať to vyjádří v hlasování č. 184. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Ruším toto hlasování a nejprve vás všechny odhlásím. Budeme tedy hlasovat ještě jednou o procedurálním návrhu pana poslance Bendy.

Dávám hlasovat v hlasování č. 185. Kdo je pro, ať zvedne ruku. (Hlasy ze sálu: O čem hlasujeme?) Opět na žádost sněmovny ruším hlasování. Hlásí se paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že pan předsedající skutečně nepochopil, o čem tady dvakrát hovořil pan poslanec Vyvadil. My samozřejmě souhlasíme s tím, aby se hlasovalo o tom, co navrhl pan poslanec Benda. To je, aby sněmovna upravila své vnitřní poměry, ale nyní, když projednáváme interpelaci pana poslance Krause, nemůžeme hlasovat o něčem zcela jiném. Tudíž dodělejme interpelaci pana poslance Krause a potom můžeme hlasovat o tom, co navrhl pan poslanec Benda.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Paní poslankyně, já jsem pochopil návrh pana poslance Bendy jako návrh procedurální pro tuto chvíli, proto o něm dávám hlasovat. S faktickou poznámkou pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pokud by byl návrh pana poslance Bendy procedurální, musel by se týkat interpelace, kterou právě projednáváme. Pokud je to tak, dovolím si modifikovat usnesení pana poslance Bendy, aby znělo tak, že podle § 3 není možné při usnesení o stanovisku k odpovědi na interpelaci poslance Krause ustavovat žádný orgán. Pokud to nebude takto definováno, skutečně se jedná o nový bod jednání, který je potřeba zařadit až po jednání o této interpelaci.

Poslanec Marek Benda: Já s tím upřesněním souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Po tomto upřesnění snad všichni už budou souhlasit s tím, abychom opakovaně znovu o tomto rozhodli. Dávám tedy potřetí hlasovat o tomto návrhu.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo hlasováním. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Šlo o 186. hlasování 17. schůze.

Tento procedurální návrh pana poslance Bendy po upřesnění panem poslancem Krausem byl přijat poměrem hlasů 64 pro, 35 proti, 17 se zdrželo hlasování, 3 poslanci nehlasovali.

To nám umožňuje, abychom postoupili dál a hlasovali o návrhu usnesení. Pan poslanec Kraus nesouhlasí s odpovědí, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Michala Krause ve věci hospodaření a. s. Aero Holding, uvedenou v tisku 732 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Šlo o hlasování č. 187.

Hlasování je skončeno s výsledkem 44 poslanců pro, 55 proti, 15 se zdrželo hlasování. Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu opačném:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Michala Krause ve věci hospodaření a. s. Aero Holding, uvedenou v tisku 732 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

Já vyhlašuji přestávku do 18.30 hodin.

(Jednání přerušeno v 17.47 hodin.)

(Jednáno opět zahájeno v 18.38 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně a páni poslanci, všechny jsem vás odhlásil. Začněte se registrovat svými kartami, abychom zjistili, jaký počet posledních věrných je přítomen v sále.

Budeme pokračovat v práci, a to další interpelací, kterou podal pan poslanec Michal Kraus a odpověděl na ni předseda vlády. Sněmovní tisk 773 je interpelace, odpověď je sněmovní tisk 773 A. Podotýkám, že je to jiná interpelace než ta, kterou jsme se zabývali. Rozpoznali jsme to. Je si toho vědom i pan poslanec. Táži se pana poslance, zda odpověď na tuto interpelaci považuje za uspokojivou.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, je to nestandardní postup. Navrhoval jsem vašemu předchůdci místopředsedovi Tollnerovi, aby se hlasovalo o obou interpelacích najednou. Myslím, že by bylo dobré zopakovat si ještě jednou celou štrapáci, ale myslím, že je to zbytečné. Myslím, že se můžeme domluvit, že hlasování, které proběhlo, bylo k oběma interpelacím najednou. Tím pádem bychom tuto věc sprovodili ze světa. Pokud ne, tak bude třeba hlasovat ještě jednou. Pochopitelně s touto odpovědí nesouhlasím jako s první odpovědí.

Předseda PSP Milan Uhde: Nerad bych se ve spěchu dopustil nějakého faux pas. Je samozřejmě možné říci, že hlasování i jednání vztahujeme na obě interpelace, ale říkáme to dodatečně.

Poslanec Michal Kraus: Ve svém úvodním slově jsem to navrhoval a ještě jsem na to před hlasováním upozorňoval.

Předseda PSP Milan Uhde: Zeptal bych se sněmovny, kdo souhlasí s tím, aby výsledek projednávání odpovědi na předchozí interpelaci pana poslance Krause byl vztažen ve smyslu jeho návrhu i na projednávání odpovědi na jeho další interpelaci. Takto zní otázka.

Kdo podporuje tento výklad, ať to dá ve 189. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 75, proti 6, zdrželi se 4, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Krausovi a všem za pochopení.

Další odpověď se týká interpelace pana Jiřího Šolera ve věci překračování kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu při vydávání dovozních licencí - sněmovní tisk 792. Předseda vlády Václav Klaus odpověděl. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 792 A.

Táži se pana poslance Jiřího Šolera, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.) Ano, považuje odpověď za uspokojivou.

Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o návrhu tohoto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předseda vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci překračování kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu při vydávání dovozních licencí, uvedenou ve sněmovním tisku 792 A."

Budeme hlasovat. 190. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 93, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 2 nehlasovali.

Přistupujeme k další odpovědi. Týká se interpelace poslance Jiřího Hájka ve věci přístupu příslušných státních orgánů k domnělému restitučnímu nároku paní Elizabeth von Petzold. Pan poslanec Jiří Hájek není přítomen. Odkládáme proto odpověď. Přistupujeme k další.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců ČSSD ve věci privatizace nemocnice s poliklinikou Na Homolce, Roentgenova ul. 2, Praha 5 sněmovní tisk 814. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 814 A.

Táži se, zda někdo z poslanců, kteří podávali tuto interpelaci, chce a může odpovědět na otázku, zda odpověď považují za uspokojivou. Paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, za skupinu mých kolegů z klubu České strany sociálně demokratické prohlašuji, že bychom uvítali, kdyby se odpověď na tuto interpelaci projednávala v přítomnosti pana premiéra.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to tedy procedurální návrh. Paní poslankyně Fischerová se hlásila k tomuto bodu do rozpravy, ale musím dát hlasovat o procedurálním návrhu, který znamená odložit projednávání odpovědi na tuto interpelaci do příští schůze, kdy předpokládáme, že premiér bude přítomen.

191. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje zmíněný procedurální návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo, pro odevzdáno 49 hlasů, proti 11, 27 se zdrželo, 10 nehlasovalo. 49 je právě potřebná nadpoloviční většina přítomných. Tento procedurální návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka. Pan poslanec Jaroslav Novák tu už nebo ještě není. Jeho interpelaci a odpověď na ni nebudeme v tuto chvíli projednávat.

Předseda vlády Václav Klaus dále odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové. Nevidím ji, odkládáme i tuto odpověď. Paradoxně nepřítomnost poslanců významně přispívá k rychlosti jednání.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Jegly ve věci změny hranic České republiky v katastrálním území Javorník. Pan poslanec Jegla není přítomen.

Poslanec František Kačenka: Pan poslanec mne pověřil říci, že s odpovědí nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Musím vycházet z toho, že taková pověření jsme sice kdysi v jisté nevědomosti. uznávali, ale není to nadále možné.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera. Pan poslanec Wagner tu není.

Pan poslanec Pavel Seifer přítomen je, na jeho interpelaci odpověděl pan předseda vlády Václav Klaus. Interpelace se týkala dostavby jaderné elektrárny Temelín, sněmovní tisk 857. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 857 H. Pane poslanče, stereotypní otázka.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánově, požádal bych sněmovnu, já jsem tu mohl nebýt - dostal jsem pětistránkovou odpověď, velice složitou, velice vážnou a rád bych se k ní odpovědně vyjádřil. Navrhuji stažení z dnešního pořadu a přeřazení na příští plénum.

Předseda PSP Milan Uhde: Procedurální návrh odložit napříště. 192. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje procedurální návrh pana poslance Seifera, dejte to prosím najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 52 hlasů, 17 proti, 15 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Těsnou většinou jednoho hlasu byl tento procedurální návrh přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl dále na interpelaci poslance Petra Kavana ve věci restrukturalizace 857. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 857 I. Táži se pana poslance Kavana, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedo, dámy a pánové, obdržel jsem tento čtyřstránkový elaborát v úterý. Je v něm řada tvrzení, která si zde v Praze ověřit nemohu. Nicméně bych požádal vládu o doplnění její odpovědi ve věci rozhodnutí, kdy předběžně vyslovila rada ministrů rámcový souhlas s minimilem (?) Nové huti v Kunčicích, kde jako prvořadé dala hledisko ekonomické a podpůrná hlediska regionální a sociální. Jako člen výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí zde postrádám hledisko životního prostředí, které zejména na severu Moravskoslezské země je velmi zanedbané. Žádám proto o usnesení, aby do příštího pléna vláda doplnila svoji odpověď o to, jakým způsobem je zahrnuto životní prostředí do jejího předběžného rozhodnutí.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, říkám to s hrůzou, že z toho vznikne nějaká procedurální debata. Ale obávám se, že usnesení může znít buď ano, nebo ne. Pochopil jsem z vašeho výkladu, že spíše nejste spokojen. Vašich žádostí o doplnění je tolik, že se domnívám, že bude lépe odpověď odmítnout než schválit s výjimkami.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedo, já jsem chtěl ušetřit určitý čas, nicméně v tom případě vzhledem k tomu, že jsem dostal zprávu, která je složitá, v úterý a nemám zde všechny podklady k tomu, abych mohl posoudit různá tvrzení, která jsou tam uvedena, dávám procedurální návrh, aby projednávání bylo odloženo na příští schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Procedurální návrh: protože neměl pan poslanec možnost důkladně prostudovat odpověď, odkládá se projednání na příště.

Jde o 193. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento procedurální návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončeno. Pro odevzdáno 66 hlasů, proti 8, 7 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Viděl jsem zdviženou ruku pana poslance Vyvadila a dávám mu příležitost, aby svou technickou poznámku vyslovil, předpokládám, že o takovou poznámku jde.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, je to procedurální návrh. S ohledem na určité kuloární jednání se ukazuje moudré a podávám návrh na zařazení nového bodu, tj. revokace rozhodnutí Poslanecké sněmovny o tom, že byl odložen bod projednání otázky privatizace nemocnice Na Homolce. Pokud by došlo k tomu, nemá již ta otázka věcné opodstatnění. Podávám tento návrh, aby to bylo zařazeno jako další bod a poté prosím, aby bylo hlasováno o tom, aby bylo v tom pokračováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vyvadil procedurálně navrhl zařazení dalšího bodu, který se nazývá Revokace usnesení Poslanecké sněmovny stran odpovědi na interpelaci týkající se privatizace nemocnice Na Homolce. Procedurálně bych doporučoval, abychom o tom hlasovali hned a nečekali, až probereme všechny interpelace. Domnívám se, že je třeba vědět, na čem jsme. Takže dávám hlasovat o procedurálním návrhu poslance Vyvadila. 194. hlasování na této schůzi. Kdo je pro revokaci, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončeno. Nový bod byl zařazen, neboť pro to hlasovalo 65 poslankyň a poslanců, 16 proti, 12 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Faktická poznámka, pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, já vás pouze žádám, abyste dle vlastního pořádku zařadil projednávání bodu, tj. oné interpelace na pana ministerského předsedu.

Předseda PSP Milan Uhde: Udělám to podle vlastního uvážení. Domnívám se, že tematicky jsme věci blízko. Doporučuji vzít tuto odpověď okamžitě na pořad. Pokusím se ji ve svých papírech najít a hned se jí budeme věnovat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců České strany sociálně demokratické ve věci privatizace nemocnice s poliklinikou Na Homolce, tj. ulice Roentgenova 2, Praha 5, sněmovní tisk 814. odpověď se předkládá jako tisk 814 A. Protože usnesení bylo revokováno, já se znovu táži, zda představitel skupiny interpelujících poslankyň a poslanců se chce vyjádřit, zda odpověď považuje za uspokojivou. Bude mluvit paní poslankyně Fischerová jménem této skupiny?

Poslankyně Eva Fischerová: Budu mluvit za sebe.

Předseda PSP Milan Uhde: Já bych vám, paní poslankyně, rád dal příležitost v otevřené rozpravě. Tu jsem zatím neotevřel. Rád bych, aby se vyjádřil někdo z představitelů skupiny poslanců a poslankyň, kteří interpelovali. Rád bych slyšel, zda ....

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, já jsem jedna z 18 poslanců, kteří interpelaci podali, i já jsem ji podepsala.

Předseda PSP Milan Uhde: Máte slovo, rozprava je otevřena.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. Vážení členové vlády, dámy a pánové. Jak jsem řekla, jsem jedna z těch, kteří projednávanou interpelaci podepsali, a proto si dovolím se k této otázce vyjádřit. Zcela jednoznačně a v plném rozsahu odmítnout odpověď pana premiéra ve věci privatizace nemocnice Na Homolce podle mého názoru nelze, neboť některé z mých pochybností a námitek pan premiér bezesporu vyvrátil.

Já sama jsem dnes klidnější v otázkách nenahraditelnosti léčebné péče, tímto ústavem poskytované. K plnému klidu mně však chybí generel pražského zdravotnictví, aby bylo jasno, co je možné a co není možné postrádat, ale to není problém pana premiéra, to je Achillova pata, která vězí někde jinde. Bohužel však v mnohém, ba velmi v mnohém, nemohu odpověď pana premiéra považovat za vyčerpávající a plně uspokojivou. Mám na mysli především zcela jasný a jednoznačný způsob privatizace zdravotnických zařízení všeobecně, nemocnice Na Homolce pak zvláště. Je však třeba do jisté míry akceptovat skutečnosti, že od 28. února t. r., kdy pan premiér laskavě odpověděl, se dosti v této věci událo a také zveřejnilo. Úvodem mi dovolte zdůraznit, že moje některé pocity, pochybnosti a nejistoty v žádném případě nesouvisejí s mojí politickou orientací, ale jsou vedeny především snahou dopátrat se nejen pravdy, ale hlavně přispět v daném případě k zákonnému a všem přijatelnému řešení.

Dovolíte-li, budu citovat z výroků těch, kteří v žádném případě nemohou být podezíráni z toho, že jdou vládě po krku, neb jsou to jedni z nejlepších poslanců a jsou to poslanci vládní koalice samé. Na předmětnou problematiku mají stejný, nebo téměř stejný názor, jako já. Například pan poslanec a viceprezident Lékařské komory doktor Čerbák ve Zdravotnických novinách č. 11 ze dne 21. března t. r. m. j. praví: "že nemá nic proti privatizaci nemocnice Na Homolce, ale má zásadní námitky proti mlze, která se nad Homolkou a způsobem jejího prodeje vznáší". Dále pan poslanec říká: "Předkládá se mi k věření, že Homolka je hluboce prodělečná, je proto třeba ji rychle prodat. Protože to strašně spěchá, použije se způsob v privatizaci zdravotnictví dosud nepoužitý." Cituji dále: "Homolku nešlo prodat dráž, říkají na otázku odpovědní. Ba naopak, tržní cena je mnohem nižší než cena smluvená."

Za této situace mistr slova poslanec Čerbák lituje ubožáky, kterým stát prodal laciný šunt za cenu nepřiměřeně vysokou. Přitěžující okolností podle pana poslance je - a já bych řekla, že výsměchem logiky právě ta skutečnost, že jedním z takto podvedených je i jeden z budoucích spolumajitelů a dosavadní ředitel pan doktor Šubrt. Rovněž panu poslanci a předsedovi Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví dr. Martinu Sykovi se nezdá věc tak zcela jasná, neb v televizním pořadu "21" v minulém týdnu nevyloučil, že Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se k tomuto problému bude muset vrátit.

Pod mlžným oparem nad privatizací Homolky se však skrývá řada dalších problémů, jak vysvítá i ze zpráv v denním tisku.

Například 10. března t. r. se sešli na Ministerstvu zdravotnictví poslanci delegovaní Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, kteří mj. vyslovili podiv nad tím, že ve veřejné soutěži zvítězila společnost, která nebyla v té době u nás registrována. Náměstek ministra zdravotnictví pan doktor Pečenka nepochybně pod vlivem projednávaných skutečností se domníval, že privatizaci velkých nemocnic bude třeba řešit bezpečnějším způsobem, jak praví v závěru článku komentujícím jednání na Ministerstvu zdravotnictví v deníku Telegraf 11. března t. r. Pan náměstek doktor Pečenka, jak vyplynulo z jeho slov, určitá rizika tohoto nestandardního postupu vnímá, čehož si já osobně nesmírně vážím.

Potud názory jiných.

Dovolte mně jen jednu faktickou poznámku, jejíž význam budou muset zvážit fundovaní a hlavně právníci. 7. prosince minulého roku byla vyhlášena veřejná soutěž na prodej nemocnice Na Homolce. K tomuto datu nebyla vyjasněna otázka pozemků a hlavně společnost EHG Praha, s. r. o., která vyšla jako vítěz, právně vůbec neexistovala.

Dámy a pánové, je vůbec možné, aby tato soutěž byla právoplatná? Bylo by ještě mnoho otázek. Myslím si však, že by měly dostat prostor jinde. Pro mne z toho vyplývá požádat sněmovnu pouze o to, aby přijala usnesení, že projednávaná odpověď na podanou interpelaci není dostačující a vyžaduje si objasnění nových skutečností a dále o to, aby pověřila Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, aby se znovu a s plnou odpovědností zabýval všemi aspekty dosavadního postupu prodeje nemocnice Na Homolce.

Vážení kolegové a kolegyně, mám zde na mysli nejen otázky ekonomické výhodnosti, ale i otázky dodržení všech právních norem i způsob samotného prodeje. Domnívám se, že takovýto postup je nejen možný, ale především nezbytný pro to, aby s definitivní platností byl onen vzpomínaný mlžný opar nad Homolkou rozptýlen. A to nejen ku prospěchu věci samé, ale - a to bych chtěla zvlášť zdůraznit - především ku prospěchu tohoto Parlamentu, který může na této tak citlivé a sledované problematice jednoznačně dokázat, že problémy našich spoluobčanů jsou pro nás prioritou. Jsem přesvědčena, že pan ministerský předseda jako pragmatický, nekompromisní a otevřený politik sám přispěje k vyjasnění celé situace a pověří pana ministra zdravotnictví, aby Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro jeho práci neodkladně poskytl veškeré informace, včetně kupní smlouvy a souvisejících dokladů.

Vážení kolegové a kolegyně, děkuji vám za pozornost. Pane předsedo, děkuji vám za udělené slovo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Rozprava je otevřena. Hlásí se do ní někdo? Hlásí se pan poslanec Šoler. Toho jsem viděl jako prvního. Pan poslanec Vyvadil byl spatřen až jako druhý přihlášený.

Poslanec Jiří Šoler: Dovolil bych si, pane předsedo a vážení poslanci, jen několik poznámek k této věci. Jsem delší dobu občanem Zbraslavi, to je části Prahy 5, která byla připojena k Praze v roce 1963, myslím. Tenkrát měla Praha 5 tak nedostatečné zdravotnické zařízení, že nebylo možno tuto část nově připojenou k Praze lékařsky zabezpečit z Prahy, musela být zabezpečena z Prahy-západ. S touto věcí bylo nekonečně problémů. Musím říci, že jsem si dopisoval asi 10 let s vládami, s Parlamenty nejrůznějších režimů, které se za tu dobu v zemi vystřídaly, dopisoval jsem si s Radou Evropy a podobnými organizacemi. Konečně, když jsem nastoupil do této sněmovny jako poslanec, bylo moje první písemné podání na Generální prokuraturu týkající se genocidy obyvatel Zbraslavi. Všechno se to týkalo toho, že Praha 5 nám tenkrát nebyla schopna zajistit zdravotnictví.

Chápu, že dnes tento problém není zcela horký, protože na rozdíl od dřívějších dob má samozřejmě kterýkoli občan možnost svobodné volby lékaře. Přesto mi připadá naprosto kuriózní, když je teď najednou na Praze 5 takový přebytek lékařských zařízení, že není žádný problém toto zařízení prodávat jakýmsi podivným společnostem. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP