Čtvrtek 24. března 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové. Vyslovila nespokojenost s odpovědí pana ministra Baudyše na její interpelaci. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Tomáš Fejfar. Narušil stereotyp.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, jenom ve stručnosti. Chtěl bych paní poslankyni uklidnit. Letadla v Přerově přestanou létat. Bylo rozhodnuto o tom, že z přerovského letiště letecký provoz odchází. Budou tam jen vrtulníky. To znamená, je to mírně nadbytečné. Podařilo se z Přerova armádu dostat. Ještě poznámka. Pokud bychom to udělali se všemi našimi letišti, tak tento stát přestane být chráněn ze vzduchu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomášovi Fejfarovi, ale mám reakci od paní poslankyně Fischerové, že není s odpovědí spokojena. Musela by sama vyjádřit své stanovisko. Jinak bych musel dát hlasovat o usnesení, které by vyjadřovalo smysl jejího vystoupení.

Poslankyně Eva Fischerová: Bohužel na tom musím trvat, protože se opírám o vyjádření pana ministra a o započatý soudní proces.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci porušení nařízení Vojenského stavebního úřadu v Brně, uvedenou ve sněmovním tisku 762 A."

206. hlasování na dnešní schůzi. Kdo podporuje tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 28, proti 47, 21 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Musím se pokusit předložit návrh v opačném smyslu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci porušení nařízení Vojenského stavebního úřadu v Brně, uvedenou ve sněmovním tisku 762 A."

207. hlasování na této schůzi - kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 59 hlasů, proti 25, 11 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Poslední odpověď na interpelaci, kterou se musíme zabývat, poslal ministr dopravy Jan Stráský, který odpověděl na interpelaci poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Evy Matouškové a Vítězslava Valacha ve věci konání II. celoevropské konference na Krétě - sněmovní tisk 817. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 817 A. Pana poslance Valacha tu vidím a předpokládám, že nám poví, zda je spokojen s odpovědí. Souhlasí s odpovědí. Otevírám rozpravu k této věci. Do rozpravy se nehlásí nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra dopravy Jana Stráského na interpelaci poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Evy Matouškové a Vítězslava Valacha ve věci konání II. celoevropské konference na Krétě, uvedenou ve sněmovním tisku 817 A."

208. hlasování na naší 17. schůzi. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. 90 hlasů pro, nikdo proti, 4 se zdrželi, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Než ukončíme tento bod, chci vám ještě sdělit, že jste obdrželi písemné odpovědi na otázky a odpovědi přednesené poslanci na předchozích schůzích. Jde o odpovědi na otázky uvedené ve sněmovních tiscích 795 A, 844 A, 857 B, 857 C, 857 D, 857 N, 857 M a na podněty uvedené ve sněmovních tiscích 857 G, 857 O a 857 R. Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby byli s odpověďmi seznámeni poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny. Ukončili jsme projednávání odpovědí na interpelace. Zbývají 4 body, doufejme, že krátké.

Další bod se nazývá

XVIII.

Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle sněmovního tisku 783

Tento předložený materiál projednaly výbory branný a bezpečnostní, pro sociální politiku a zdravotnictví a petiční, pro lidská práva a národnosti. Výsledek jejich projednávání je shrnut v usnesení, která byla poslancům rozdána. Dále jsme, kolegyně a kolegové, dostali návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k tomuto bodu pořadu. Prosím nyní předsedu branného a bezpečnostního výboru pana poslance Vladimíra Šumana, aby se k tomuto předloženému materiálu vyjádřil blíže. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, dámy a pánové, pouze dvě věty. Buďte tak laskavi a vzpomeňte si, že jsme svým usnesením z 13. října požádali o předložení programu sociální prevence a prevence kriminality, tedy jednoho materiálu, a zároveň na základě usnesení tří výborů, tak jak je jmenoval pan předseda, organizační výbor po dohodě těchto tří výborů doporučuje jako třetí bod usnesení, že žádáme vládu České republiky, aby do 31. 5. předložila jednotný materiál, shrnující požadavky všech výborů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Gross a pan poslanec Exner. V tomto pořadí prosím přistupte k řečništi. Pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedo, vážená sněmovno, já nebudu dlouho zdržovat, mám pouze jeden doplňující návrh k tomuto usnesení, aby do bodu III. byla do textu včleněna ještě jedna věta, která by zněla: "včetně rámcového rozpočtu nákladů na jeho realizaci". Jedná se mi o to, že tento program by měl být dlouhodobý. Měl by tvořit jeden z pilířů boje proti kriminalitě a bylo by dobré, aby Poslanecká sněmovna, až o tomto materiálu bude rozhodovat, věděla také, kolik tento program bude stát. Myslím si, že je to dost důležité. Konzultoval jsem to s panem ministrem i s panem Šumanem a domnívám se, že v této věci by nemusel být problém.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi. Odevzdal svůj návrh písemně panu poslanci Šumanovi. Slovo má pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, podporuji návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Je však dobře, abychom si při té příležitosti uvědomili, že vláda nesplnila úkol nebo požadavek Poslanecké sněmovny, tak jak byl formulován. Úroveň materiálů, které byly předloženy, je taková, že prakticky žádný z výborů, který byl pověřen projednáváním těchto materiálů, nemohl s nimi vyslovit souhlas na dostatečné úrovni. Část materiálů byla buď odmítnuta, nebo bylo požádáno o jejich upřesnění. Bude jenom žádoucí, jestliže se to podaří dořešit v novém náhradním termínu, který se posouvá o více než půl roku. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Nerad bych zaváděl terminologické spory, vím, že pan poslanec Exner to myslel dobře. My nemůžeme, pane poslanče, vládě dávat úkoly. My jsme žádali a vláda poslala to, co poslala. Takže nesplnila-li úkol, nemohl to být úkol od sněmovny, my úkoly vládě nezadáváme. Další hlasy do rozpravy? Nejsou. Rozpravu uzavírám a táži se pana poslance Šumana, na kterého padla role zpravodaje, zda by se vyjádřil k předloženému doplňujícímu návrhu a zda by mohl předložit sněmovně k hlasování usnesení, které výbory připravily.

Poslanec Vladimír Šuman: Můj názor na to není tak důležitý. Doporučoval bych hlasovat o tom en bloc, pouze že by někdo vznesl požadavek hlasovat o tom zvlášť, pak bych se k tomu přiklonil.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, to znamená, že je pro vás přijatelné hlasovat en bloc, včetně doplňujícího návrhu pana poslance Grosse?

Poslanec Vladimír Šuman: Ano.

Předseda PSP Milan Uhde: Má někdo námitky proti tomuto hlasování? Prosím, pan poslanec Brodský má výhradu.

Poslanec Petr Brodský: Domnívám se, že nejprve je třeba hlasovat o pozměňovacím návrhu a posléze o návrhu usnesení.

Poslanec Vladimír Šuman: Takže je zřejmě mým úkolem, protože jsem pravil, že pokud někdo vznese námitku, že to akceptuji, říci, že doporučuji, abychom hlasovali o doplňujícím textu, který spočívá v tom, že navržený bod III. je rozšířen o text "včetně rámcového rozpočtu nákladů na jeho realizaci".

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o tomto doplňujícím textu, který předložil pan poslanec Gross. 209. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento doplňující text, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončeno. Pro odevzdáno 40 hlasů, proti 8, zdrželo se 50, nehlasovalo 8. Návrh pana poslance Grosse nebyl přijat. Prosím, pane poslanče Šumane, pokračujte.

Poslanec Vladimír Šuman: Jinak nebyly předloženy další pozměňovací návrhy, čili můžeme hlasovat o návrhu jako celku, tedy o všech třech bodech, jak je mají všichni poslanci na stole. Považoval bych čtení tohoto návrhu za přebytečné.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. 210. hlasování. Hlasujeme o předloženém písemném návrhu usnesení. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Opakuji: 210. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 84 hlasů, 2 proti, 12 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat. Děkuji panu poslanci Šumanovi za přispění k výsledku této činnosti.

Přistupujeme k bodu

XIX.

Návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky na usnesení Poslanecké sněmovny

Místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým by doporučila vládě České republiky, aby urychleně navrhla a vypracovala způsob, jak účinně kontrolovat a sankcionovat neplacení stanovené sazby za používání rozhlasového a televizního přijímače jak u fyzických, tak u právnických osob. Prosím pana místopředsedu Kasala, aby předložený návrh usnesení sněmovně odůvodnil. Pane místopředsedo, máte slovo v této pozdní hodině.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, doufám, že návrh na usnesení, který za chviličku předložím, příliš důvodů k rozpravě nezadá, protože, jak jsem řekl v úvodním slově, když jsem odůvodňoval návrh na zařazení tohoto bodu, jednání komise se zúčastnili zástupci všech poslaneckých klubů a nesetkal jsem se se žádným masivním odporem k tomu, abych tento návrh na usnesení na 17. schůzi Poslanecké sněmovně předložil. V krátkosti se pokusím odůvodnit.

My jsme byli postaveni do situace, kdy na výzvu Rady Českého rozhlasu a vedení Českého rozhlasu jsme hodnotili podání Českého rozhlasu na Ministerstvo financí ve věci zvýšení koncesionářských poplatků. Tato záležitost je samozřejmě velmi složitá, měla by se dotýkat prakticky všech občanů České republiky, kteří vlastní rozhlasový přijímač. Bohužel víme, že tomu tak není a že značná část veřejnosti koncesionářské poplatky prostě odmítá platit.

Z toho důvodu chápeme poněkud zdrženlivý postoj Ministerstva financí, které má určité obavy z toho, že zvýšení koncesionářských poplatků, dovolíte-li to slovo odnesou právě ti, kteří jsou slušní a poctiví a koncesionářské poplatky v tuto chvíli platí. Proto se domníváme, že je třeba tuto záležitost řešit poněkud komplexněji. A proto návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, které by mělo inspirovat vládu a exekutivu k tomu, aby nějakým způsobem vymysleli způsob, jak účinně kontrolovat, případně sankcionovat neplacení stanovených sazeb. Dovolíte-li, přednesu v tuto chvíli návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

"Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky, aby urychleně navrhla a vypracovala způsob, jak účinně kontrolovat a sankcionovat neplacení stanovené sazby za používání rozhlasových a televizních přijímačů jak u fyzických, tak u právnických osob."

Tolik návrh na usnesení, který jsem byl komisí povinen Vám přednést a věřím, že hlasováním rozhodnete o jeho přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi a otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Nejprve bych vás ještě odhlásil, doufám už naposledy na této schůzi, a pokusil se vás požádat, abyste se nově zaregistrovali jako přítomní. Prosím o klid. 211. hlasování na této schůzi se týká předloženého písemně vyhotoveného usnesení, jež zdůvodnil místopředseda Kasal.

Kdo podporuje tento návrh usnesení, ať to ve 211. hlasování dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 64 hlasů, proti 4, 30 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Předposlední bod se nazývá

XX.

Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nám předložil své usnesení č. 99 ze dne 9. března 1994 k návrhu na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha. Prosím pověřeného zástupce tohoto výboru, pana poslance Jana Litomiského, aby sněmovně předložený návrh odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, z pověření výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí předkládám sněmovně návrh, aby ve smyslu § 62 odst. 1 zákona o obcích zrušila pro rozpor se zákonem usnesení zastupitelstva obce Osoblaha ze dne 26. 11. 1991 k bodu 37/8 písm. d) a ze dne 22. 6. 1993 k bodu 112/20.

Prvním usnesením zastupitelstvo obce schválilo vysílání obecní televize teletextu. Podle § 3 zákona 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání teletextu na kmitočtu, na kterém tato televize vysílá, podléhá licenčnímu řízení. Licence může být udělena pouze právnické osobě zapsané v Obchodním rejstříku. Obec není právnická osoba zapsaná, resp. je právnická osoba, která nemůže být zapsaná v Obchodním rejstříku, a proto licenci obdržet nemůže. Tato obec ale ani o licenci nepožádala.

V případě, že obec bude provozovat toto vysíláni, hrozí ji vysoká pokuta. Na návrh ředitele Českého telekomunikačního úřadu pro oblast severomoravskou pozastavil přednosta Okresního úřadu v Bruntále první usnesení, kterým bylo schváleno vysílání obecní televize bez povolení příslušného orgánu a vyzval zastupitelstvo obce, aby tuto chybu napravilo.

Druhým usnesením ze dne 22. 6. obec setrvala na svém původním rozhodnutí. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí celou záležitost projednal a po vyžádání expertních stanovisek jednak legislativního odboru Poslanecké sněmovny a jednak Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a po odůvodnění pí. doktorkou Landovou z Úřadu pro rozhlasové a televizní vysílání doporučuje sněmovně, aby přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna ve smyslu § 62 odst. 1 zákona o obcích ruší pro rozpor s § 3 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů usnesení zastupitelstva obce Osoblaha ze dne 26. 11. 1991 v bodu 37/8 písm. d), jímž zastupitelstvo schválilo vysílání obecní televize, teletextu a ze dne 22. 6. 1993 v bodu 112/20, kterým setrvává na svém rozhodnutí o vysílání obecního teletextu."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Litomiskému a otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pan poslanec usnesení přečetl, text máme v živé paměti, a proto ve 212. hlasování vyjádříme svůj vztah tím, že stiskneme příslušné tlačítko a zvedneme ruku v případě, že usnesení podporujeme. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. 77 hlasů bylo pro, proti 4, 23 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Litomiskému.

Přistupujeme k poslednímu bodu naší schůze. Je to

XXI.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 875)

Zpráva popisuje činnost organizačního výboru od poslední schůze Poslanecké sněmovny a v písemné podobě (příslušný sněmovní tisk 875) jste ji obdrželi. K této písemné zprávě otvírám nyní rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nikdo. Rozpravu uzavírám a doporučuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 15. února do 21. března 1994 podle sněmovního tisku 875."

Kdo souhlasí s tímto navrženým usnesením, dejte to ve 213. a zřejmě posledním hlasování na této schůzi najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 90 hlasů, proti 1, 5 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Děkuji všem, kdo vydrželi. Končím tuto schůzi a přeji vám dobrý večer.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP