Čtvrtek 9. prosince 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Čerbákovi za část týkající se pojistných plánů zdravotních pojišťoven, zřízených na základě zákona ČNR č. 280 a prosím pana poslance Martina Syku, aby přednesl zprávu o další části týkající se Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, připadla mi úloha předložit pojistné plány ke schválení plénu, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna vznikla ze zákona, tudíž ministr zdravotnictví nemá tuto povinnost, takže jsem musel tuto věc vzít na sebe já.

Pojistný plán na rok 1993 u Všeobecné zdravotní pojišťovny - název je Plán příjmů a výdajů - byl schválen správní radou VZP, dne 30. 3. 1993 také nejvyšším orgánem Všeobecné zdravotní pojišťovny, sborem zástupců. Průběžně byl projednáván na ministerstvu financí a ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v červnu 1993 a ve výboru rozpočtovém v září 1993.

Podle původního plánu na rok 1993 měly být celkové příjmy pojistného 49,06 mld. Kč, z toho předpokládané výdaje na úkony léčebné péče 45,316 mld. Kč, navrácení zálohy poskytnuté státem 1 mld. Kč. Výdaje na provoz - VZP má 76 okresních pojišťoven a 50 expozitur - 1,444 mld. Kč. Vytvoření rezervního fondu 1,2 mld. Kč, účelový fond prevence, podpora léčebné péče atd. 0,1 mld. Kč.

Po zahrnutí připomínek ministerstva financí byly zvýšeny předpokládané výdaje na zdravotní péči ze 45,316 mld. Kč na 45,676 mld. Kč a naopak snížena částka pro tvorbu rezervního fondu z 1,2 mld. Kč na 0,84 mld. Kč. Podíl výdajů na provozu VZP z celkového příjmu pojistného činí 2,94 %, tedy 1,4 mld. Kč jsou výdaje na provoz pro zajištění 9,2 mil. pojištěnců.

Jak jsem už na začátku uvedl, podle § 8 odst. 3 zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně, po projednání a stanovisku ministerstva financí, po projednání v rozpočtovém výboru a ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví je předkládán tento pojistný plán plénu Poslanecké sněmovny. Doporučoval bych po rozpravě připravené usnesení přijmout. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Jak jsem byl informován, společným zpravodajem této části je pan poslanec Bureš. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Eduard Bureš: Pane předsedající, dámy a pánové, moje zpravodajská zpráva bude velmi jednoduchá. Ve světle toho, co řekl a odůvodnil předkladatel, respektive předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Dr. Syka, plán příjmů a výdajů VZP na rok 1993 byl projednán ve dvou výborech, a to ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v červnu t.r. a v rozpočtovém výboru v listopadu t.r. Byl projednán za přítomnosti představitelů Všeobecné zdravotní pojišťovny a po projednání se oba výbory dohodly na předložení společného návrhu usnesení, které je předloženo Parlamentu a máte ho všichni na lavicích.

Žádám vás, abyste podpořili toto usnesení výborů. Jedná se o plán příjmů a výdajů na letošní rok. Účtování bude na jaře příštího roku. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Žádné písemné přihlášky do rozpravy nemám. Ptám se, kdo si přeje vystoupit. Protože si nikdo nepřeje v rozpravě vystoupit, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o jednotlivých usneseních. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné pozměňovací návrhy, dovolím si jednotlivá usnesení přečíst sám.

Tímto jsem vás všechny odhlásil a zároveň zvu všechny z kuloárů do sněmovny. Budeme hlasovat. Prosím o prezentaci všech, kteří jsou přítomni v jednací síni.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k pojistným plánům zdravotních pojišťoven zřízených na základě zákona ČNR č. 280/1992 Sb., na rok 1993. Usnesení zní:

"1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí pojistné zprávy zdravotních pojišťoven zřízených na základě zákona ČNR č. 280/1992 Sb., na rok 1993.

2. Nedílnou součástí tohoto usnesení jsou přiložená usnesení VSPZ č. 83/1993 Sb., a usnesení RV č. 145/1993 Sb."

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko a hlasuje v hlasování č. 306. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 90 pro, nikdo nebyl proti, 8 se zdrželo hlasování a 1 nehlasoval.

Budeme hlasovat o druhém návrhu usnesení. Je to usnesení Poslanecké sněmovny k plánu příjmů a výdajů VZP České republiky na rok 1993, které zní:

"1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí plán příjmů a výdajů Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na rok 1993.

2. Nedílnou součástí tohoto usnesení jsou přiložená usnesení VSPZ č. 47/1993 a usnesení RV č. 145/1993."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 307. Kdo je proti návrhu tohoto usnesení? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Toto usnesení bylo přijato poměrem hlasů 100 pro, nikdo nebyl proti, 11 se zdrželo hlasování a 2 poslanci nehlasovali.

Dámy a pánové, nezbývá mi než konstatovat, že jsme ukončili tento bod. Děkuji panu ministru Vodičkovi a všem společným zpravodajům, rovněž tak panu předsedovi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Přejdeme k bodu č. 37, kterým je

XXXVII.

Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu

K tomuto bodu pořadu prosím pana poslance Jana Litomiského, aby uvedený návrh odůvodnil a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr vnitra Jan Ruml se obrátil na sněmovnu s dopisem, ve kterém požádal o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí a jednoho městského obvodu.

Jedná se o obce, které nově vznikly resp. nově vzniknou rozdělením k 1. lednu 1994 a dále o obce, ve kterých došlo k poklesu počtu členů zastupitelstva pod zákonem stanovenou hranici.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tuto žádost projednal a doporučuje sněmovně její schválení. Předkládám tedy tento návrh usnesení.

Usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí a městského obvodu:

"Poslanecká sněmovna v souladu s § 8, odst. 2 a odst. 4 zákona ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu:

I. Vyhlašuje nové volby do zastupitelstev v obcích a městském obvodu uvedených v příloze tohoto usnesení, přičemž zákonné lhůty pro přípravu nových voleb budou zkráceny o jednu třetinu.

II. Stanoví den konání nových voleb ve všech uvedených obcích na sobotu 26. února 1994."

V příloze budou uvedeny obce, kterých se to týká. Obsah přílohy nebudu číst, protože jste jej všichni dostali rozmnožený. Je to na zadní straně usnesení výboru č. 81. Doufám, že nemusím tedy předčítat jednotlivé obce.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Žádné písemné přihlášky nemám. Ptám se, kdo si přeje v rozpravě vystoupit. Protože si nikdo nepřeje vystoupit, rozpravu uzavírám a končím.

Budeme hlasovat o usnesení, které právě teď pan poslanec Litomiský přednesl. Dříve, než tak učiním, dovolím si vás, vzhledem k pohybu ve sněmovně, odhlásit, a prosím vás o novou prezentaci. Děkuji.

Ptám se tedy, kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení, ať zmáčkne tlačítko a hlasuje.

Hlasování č. 308. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato poměrem hlasů 97 poslanců pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, 1 poslanec nehlasoval

Dámy a pánově, tím jsme ukončili bod č. 37.

Přistoupíme k bodu č. 38.

XXXVIII.

Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vychodil.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že následujícím bodem by mělo být projednání zprávy z cesty do našeho sousedního státu Spolkové republiky Německo, jejíž zahraničně politický kontext snad vám nemusím vysvětlovat, vzhledem k tomu, že nejen dle mého názoru, ale názorů spousty kolegů, tento bod především přísluší projednat za prvé garančnímu výboru, tj. výboru zahraničnímu, což se nestalo, přestože zahraniční výbor má dle svého jistého usnesení na programu projednávání našich vztahů s Německem jako komplexu, navrhuji, aby tento bod byl odročen na příští schůzi v únoru.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za procedurální návrh.

S další faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde. Prosím, pane předsedo. Poté se hlásí pan poslanec Ortman.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegově, rád bych, abyste podporovali procedurální návrh, který přednesl kolega Vychodil. Svůj text potřebný ke zpracování zprávy jsem okamžitě vyhotovil, ale přitom jsem si uvědomil, že je to skutečně téma, kterým by se zahraniční výbor zabývat měl, že není nic, před čím bychom chtěli nebo mohli utéci.

Téma je nastoleno. Téma nám neuteče. Neutíkám od svého prohlášení, že jsem připraven zprávu podat, ale myslím si, že hledisko času, hledisko zralé přípravy je rozhodující.

Prosím, abyste návrh kolegy Vychodila podporovali. Děkuji za pochopení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Ortmana. (Ruch v sále.)

Poslanec Jaroslav Ortman: Jako předseda poslaneckého klubu mám právo promluvit, kdykoli o to požádám. (Předsedající: Prosím o klid ve sněmovně.)

Chtěl bych jménem poslaneckého klubu sdělit následující stanovisko. Domníváme se, že takové řešení je politicky chybné, už proto, že to znamená odložení projednávání tohoto bodu o další měsíc. To za prvé.

Vznášíme druhý pozměňovací návrh, aby všichni poslanci byli seznámeni se zprávou, která byla odevzdána zahraničnímu výboru, tzn. při projednávání teď, poté byl bod přerušen na jednání zahraničního výboru a jednání poslaneckých klubů a pokračovali bychom v projednávání tohoto bodu případně zítra či v nějakém dalším termínu.

Domnívám se, že výhodou takového řešení je to, že neztratí kredit Poslanecká sněmovna tím, že neprojednává tak zásadní věc jako byla návštěva předsedy Poslanecké sněmovny a delegace českého Parlamentu ve Spolkové republice Německo.

Myslíme si, že by poslanci měli být seznámeni s přesným autentickým textem zprávy a poté, jak říkám, mělo by být jednání přerušeno na kluby a příslušné výbory.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Zazněly tady dva procedurální návrhy. Budeme o nich hlasovat v pořadí, v jakém byly podány.

Budeme tedy nejprve hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Vychodila na stažení tohoto bodu z programu a jeho přeřazení na příští schůzi.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať pro něj hlasuje.

Hlasování č. 309. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 67 pro, 4 proti, 5 se zdrželo a 4 nehlasovali.

Domnívám se, že nelze hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Ortmana. Tento bod jsme tedy stáhli z programu.

Budeme se věnovat bodu č. 39

XXXIX.

Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Prosím pana poslance Nečase jako pověřeného zástupce zahraničního výboru, aby nás seznámil s návrhem na změny a odůvodnil jej a přednesl návrh na usnesení.

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dovolte mi, abych úvodem svého vystoupení požádal o možnost hlasování o procedurálním návrhu, protože během tohoto týdne zahraniční výbor zhotovil tři návrhy nebo tři usnesení na změny ve třech delegacích. Prosil bych o procedurální formální změnu tohoto bodu na nahrazení změny ve složení delegací obecně, protože se bude jednat o tři delegace, takže o stažení bodu změna v delegaci do Meziparlamentní unie - a nahrazení bodem - změny ve stálých delegacích Poslanecké sněmovny. Pokud by bylo možno o tomto procedurálním návrhu okamžitě hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Slyšeli jste další procedurální návrh. Kdo podpoří tento procedurální návrh - hlasování č. 310, ať zmáčkne tlačítko a hlasuje. Kdo je proti tomuto návrhu? Zdržel se hlasování? Děkuji. Procedurální návrh pana kolegy Nečase byl přijat poměrem hlasů 93, nikdo nebyl proti, 11 se zdrželo hlasování a 10 poslanců nehlasovalo.

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor projednával složení některých delegací, protože v některých delegacích si situace vyžádala změnu. První vyplývá z toho, že paní dr. Janů byla zvolena místopředsedkyní Ústavního soudu. Z tohoto důvodu je potřeba provést změny v delegaci do Rady Evropy. Část změn jsme provedli tím, že jsme zvolili kolegu Nováka vedoucím této delegace. Je třeba doplnit dalšího člena této delegace a také provést změnu na to navazující v delegaci do evropského parlamentu. Podobně si situace vyžádala změnu v delegaci do Meziparlamentní unie, kde ohledy na konvence a zvyky, které panují v této organizaci, vyžadují, aby v této stálé delegaci byla zařazena některá poslankyně, protože působíme hůř než islámsky fundamentalistické země tím, že nemáme v delegaci žádnou ženu. Tato organizace je velmi feministická, takže je to tento velmi praktický důvod.

Navrhuji následující usnesení, jak vzešlo z jednání zahraničního výboru.

"Poslanecká sněmovna

I. odvolává

a) poslance Jiřího Karase z funkce člena stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Evropského parlamentu,

b) poslance Bohuslava Kubu z funkce člena stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie,

II. schvaluje členství

a) poslance Jana Deckera ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Evropského parlamentu,

b) poslance Jiřího Karase ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do parlamentního shromáždění Rady Evropy se statutem člena - náhradníka,

c) poslankyni Kateřiny Lojdové ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, nicméně jste to řekl tak rychle, že se obávám, že jsem všechno nezaznamenal, proto vás prosím, abychom postupovali po jednotlivých bodech, které byste mohl zopakovat.

Nicméně otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Poslanec Petr Nečas: Římská I - odvolává a) poslance Jiřího Karase z funkce člena stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Evropského parlamentu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a hlasuje hlasování 311. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Tento návrh usnesení byl přijat v poměru hlasů 80 pro, 6 proti, 18 se zdrželo hlasování, 9 nehlasovalo.

Než budeme hlasovat o dalším bodu, dovoluji si vás odhlásit a prosím o novou prezentaci. Prosím další bod.

Poslanec Petr Nečas: Za b) Poslanecká sněmovna odvolává poslance Bohuslava Kubu z funkce člena stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro toto usnesení, hlasování č. 312. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 73 pro, 9 proti, 22 se zdrželo hlasování, 2 nehlasovali. Prosím o další bod.

Poslanec Petr Nečas: Část II schvaluje členství za a) poslance Jana Deckera ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Evropského parlamentu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje - hlasování 313. Kdo je proti tomuto návrhu? Zdržel se hlasování? Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 89 pro, 4 proti, 14 se zdrželo hlasování. Prosím o další bod.

Poslanec Petr Nečas: Za b) Poslanecká sněmovna schvaluje členství poslance Jiřího Karase ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do parlamentního shromáždění Rady Evropy se statutem člena náhradníka.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 314. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Toto usnesení bylo přijato poměrem hlasů 89 pro, 2 proti, 14 se zdrželo hlasování, 2 nehlasovali.

Poslanec Petr Nečas: za c) Poslanecká sněmovna schvaluje členství poslankyně Kateřiny Lojdové ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 315. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 88 pro, 5 proti, 11 se zdrzelo hlasování, 3 nehlasovali.

Děkuji panu poslanci Nečasovi. Tím jsme naplnili bod č. 39.

Protože mám zprávu, že je vše připraveno k třetímu kolu volby Rady státního fondu kultury, vyhlašuji třetí kolo volby na 20 minut. Sejdeme se v 16.50 hod. Prosím o dochvilnost.

(Schůze přerušena v 16.29 hodin.)

(Jednání zahájeno opět v 17.10 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vrátíme se k bodu 32, tj.

XXXII.

Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Mám zprávy, že je možné vyhlásit výsledky třetího, posledního kola voleb. Proto prosím pověřeného zástupce ověřovatelů, pana poslance Roberta Koláře, aby nás informoval o tom, jak volba dopadla.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování při volbě člena Rady státního fondu kultury ČR, jedná se o první volbu, třetí kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 116 hlasovacích lístků. Odevzdáno 102 platných hlasovacích lístků a 12 neplatných lístků. Dva hlasovací lístky nebyly odevzdány. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Pro pana Jiřího Brabce bylo odevzdáno 19 platných hlasů, pro paní Danu Hejbalovou byly odevzdány 4 platné hlasy, pro pana Ilju Horníka bylo odevzdáno 48 platných hlasů, pro paní Hanu Kofránkovou bylo odevzdáno 38 platných hlasů, pro pana Aleše Krejču bylo odevzdáno 26 platných hlasů, pro pana Zdeňka Mertu bylo odevzdáno 32 platných hlasů, pro pana Radomíra Pokorného bylo odevzdáno 14 platných hlasů, pro paní Ivanu Teskovou bylo odevzdáno 13 platných hlasů.

Ve třetím kole nebyl zvolen další člen Rady státního fondu kultury ČR a tímto tato volba končí. Další členy budeme dovolovat na základě nově sestavené kandidátní listiny na příští schůzi. Já bych pouze zopakoval pro úplnost 9 členů, kteří byli zvoleni v prvním kole. Je to pan Bernatík, paní Fučíková, paní Galatíková, pan Hlobil, pan Klíma, pan Kliment, pan Pražák, paní Součková a pan Šoltes. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu zástupci ověřovatelů a po jeho konstatování uzavírám tento bod č. 32.

Budeme se zabývat bodem 40, kterým jsou

XXXX.

Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Vítám přítomné členy vlády. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, dámy a pánové, organizační výbor dne 25. 11. 1993 přijal své usnesení pod č. 256, kde žádá v souladu s § 15 Jednacího řádu, aby se všichni členové vlády zúčastnili bodu projednávání interpelace, otázky a podněty poslanců. Domnívám se - a nejen domnívám, ale je to i stanoveno v § 15 Jednacího řádu, že tím vzniká povinnost všem členům vlády. Domnívám se proto, že buď přistoupíme na to, že členové vlády poruší zákon, a nebo budeme muset počkat na to, aby členové vlády přišli a splnili tak svou zákonnou povinnost a my jsme splnili žádost organizačního výboru, aby tady byli všichni členové vlády.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP