Čtvrtek 9. prosince 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Mám zprávu, že jak pan premiér, tak další členové vlády jsou na cestě.

Poslanec Michal Kraus: V tom případě doporučuji počkat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan předseda Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Jenom krátké vysvětlení stran poznámky, že jsou na cestě. Teď jsem mluvil s předsedou vlády a ten mi řekl, že skončil právě jednání s panem prezidentem Mitterrandem a s panem ministrem zahraničí Olechovskim a může se dostavit v 18.15, po ukončení pracovní záležitosti, kterou neodkladně musí vyřídit. Prosím, ať poslanci zváží, zda počkáme do 18.15, nebo jak se zařídíme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud nejsou námitky, mohli bychom projednat body č. 42 a 43, což je Zpráva o činnosti organizačního výboru a Zpráva o opatřeních předsedy. Je souhlas s tímto postupem? Nevidím žádný výrazný nesouhlas, budeme se tedy zabývat bodem č. 42, kterým je

XXXXI.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Tuto zprávu jste obdrželi v písemné podobě jako sněmovní tisk 740. Zpráva popisuje činnost organizačního výboru od poslední schůze Poslanecké sněmovny. K této písemné zprávě nyní otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím a doporučuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 9. 11. do 30. 11. podle sněmovního tisku 740."

Než dám hlasovat o tomto návrhu usnesení, prosím o novou prezentaci. Děkuji. Ptám se tedy, kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení, ať to vyjádří v hlasování č. 316. Děkuji. Kdo je proti tomuto usnesení? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 77 pro, nikdo nebyl proti, 16 se zdrželo hlasování, 8 nehlasovalo. Tímto jsme ukončili bod 42.

Přejdeme k bodu 43, kterým je

XXXXII.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Uvedenou zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 741. K této zprávě nyní otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí? Nevidím nikoho, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 9. 11. do 30. 11. 1993 podle sněmovního tisku 741. Kdo je, prosím, pro tento návrh usnesení, ať to laskavě vyjádří v hlasování č. 317. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 91 pro, žádný proti, 8 se zdrželo hlasování, 4 nehlasovali. Tímto jsme ukončili bod 42.

Dovoluji si nyní navrhnout sněmovně - s faktickou pan poslanec Trnka.

Poslanec František Trnka: Pane předsedající, pane předsedo, dávám návrh, abychom pokračovali v projednávání interpelací těch členů vlády, kteří tady jsou, protože nevidím nejmenší důvod, proč by tady měla sedět celá vláda, jejich čas je jistě drahý, a ministr, kterému resortně nepřísluší projednávaná otázka, tady sedí stejně zbytečně. Samozřejmě, můžeme formálně na tom trvat, ale tak bychom neměli postupovat. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji pane poslanče. Právě to jsem měl na mysli, pouze s tím, že bychom projednávali odpovědi.

Hlásí se pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Je mi velice líto, že nemohu souhlasit s názorem - možná poprvé - pana kolegy Trnky, ale já si myslím, že jako sněmovna bychom si měli zvyknout, že sami ze svých rozhodnutí bychom neměli dělat trhací kalendář. Organizační výbor, ve kterém má vládní koalice jednoznačně většinu, 25. 11. rozhodl, požádal vládu o to, že všichni členové vlády mají být na zasedání k bodu interpelace. Domnívám se, že vláda program našeho zasedání měla dostatečně dlouho a nejpozději včera byla informována a požádána o to, aby v 17 hodin zde seděla. Jestliže, pánové z vládní koalice, vám nevadí, že si z vás vaše vláda dělá legraci, mně to vadí a já si myslím, že je potřeba, aby vláda dodržovala zákon, protože § 15 jednoznačně ukládá povinnost - v případě, že to organizační výbor usnese. Já si myslím, že tato povinnost je dána jednoznačně a neměli bychom ji promíjet. Já zkrátka trvám na tom, aby bylo naplněno usnesení organizačního výboru.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan místopředseda vlády Kočárník.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že vláda chce v zásadě vyhovět vašemu požadavku, nicméně není pravdivá informace, že jsme včera věděli o tom, že dnes budou interpelace v 17 hodin. Dozvěděl jsem se to dnes v 16. 15 hodin a stejně tak ostatní členové vlády. Každý má nějaký program. Je tady státní návštěva, těžko se to mění. Není to neochota vlády nebo něco takového. V momentě, kdy to budeme skutečně vědět v nějakou rozumnou dobu, tak se všichni členové vlády rádi dostaví.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dámy a pánové, zbývají nám k projednávání ještě dva body. Jeden z nich jsou interpelace, o kterých se právě hovoří, druhým bodem jsou odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že bychom měli jednat ekonomicky. Proto si myslím, že nic nestojí v cestě tomu, abychom projednávali odpovědi těch ministrů, kteří jsou zde přítomni.

Nicméně se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Wagner, po něm pan poslanec Ortman.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že bychom se mohli domluvit v tomto pozdním předvánočním čase na nějakém racionálním řešení. Jestli by bylo možné, budou-li dnes přítomni členové vlády a budou-li mít k dispozici své odpovědi na interpelace, projednat dnes jejich odpovědi a pokusit se zítra to zorganizovat tak, aby se mohly projednat nové interpelace s tím, že by poté schůze sněmovny mohla skončit a jestli by bylo možné přistoupit na toto řešení bez toho, že by to bylo bráno jako oficiální procedurální návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, pokud body, které máme projednávat, mají mít smysl, je skutečně zapotřebí, aby byla naplněna litera zákona, to jest, aby zde vláda byla. Uznávám námitku pana místopředsedy Kočárníka, že se dozvěděl v půl páté o tom, že tento bod bude zařazen teď, nicméně já sám jsem netušil, že bude zařazen nyní.

Proto vznáším procedurální návrh, abychom přerušili jednání Poslanecké sněmovny do zítřka do 9.30 hodin a pokračovali oběma body tak, aby tady mohla být celá vláda.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde procedurální návrh, o kterém je třeba rozhodnout bez rozpravy. Dávám hlasovat o tomto procedurálním návrhu pana poslance Ortmana.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať pro něj hlasuje. Hlasování č. 318 této 15. schůze. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento procedurální návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 45 proti, 31 se zdrželo hlasování a 5 poslanců nehlasovalo.

Dámy a pánové, myslím, že v tomto momentě je třeba se věnovat projednávání bodu 41, kterým jsou

XXXXIII.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Na pořad jednání 15. schůze Poslanecké sněmovny je předloženo celkem 25 odpovědí na vznesené interpelace. Z toho je 11 odpovědí, jejichž projednávání bylo přerušeno na naší 14. schůzi pro nepřítomnost nebo na žádost poslanců. Před vlastním projednáváním mi dovolte, abych reagoval na vystoupení paní poslankyně Gerty Mazalové na minulé schůzi, když v bodě Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky uvedla, že již od března t.r. se táhnou její tři stále otevřené, tedy nezodpovězené, interpelace. Paní poslankyně se zřejmě nepřesně vyjádřila, neboť jedna z těchto interpelací byla sněmovnou schválena, další dvě byly projednány, aniž sněmovna přijala usnesení.

Při této příležitosti bych připomněl, že v případě, kdy se pro souhlas ani nesouhlas s odpovědí nevysloví dostatečný počet poslanců a Poslanecká sněmovna nepřijme usnesení, je na interpelujících, aby zvážili, zda považují další projednávání odpovědi za účelně. Pokud ano, musí sami navrhnout, o jakém usnesení má Poslanecká sněmovna jednat, jinak zůstane věc bez přijetí konkrétního závěru.

Nyní přistupme k projednávání jednotlivých odpovědí.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci Františka Fryče, tragicky zahynulého v SRN, tisk 361. Odpověď byla předložena jako tisk 361 A. Její projednávání bylo na 14. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se pana poslance Vrchy, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, při této příležitosti bych chtěl znovu požádat pana ministra zahraničních věcí, aby svoji odpověď přehodnotil a zvážil, zda nestojí za to naší vládě převézt občana do České republiky. Sice se jedná o porušení ze strany zemřelého pana Fryče, ale také se jedná o porušení zákonných předpisů zaměstnavatele, který našeho občana zaměstnával. Proto bych prosil pana ministra, aby ještě jednou zvážil, zda není nějaká cesta, aby byl tento občan dovezen do České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Mám za to, že považujete odpověď za neuspokojivou. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci Františka Fryče, tragicky zahynulého v SRN, uvedenou v tisku 361 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 319. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 16 pro, 36 proti, 32 se zdrželo hlasování a 24 nehlasovalo.

Budeme tedy hlasovat o usnesení opačném. Než to učiníme, všechny odhlásím a prosím o vaši novou prezentaci.

Budeme hlasovat o opačném usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci Františka Fryče, tragicky zahynulého v SRN, uvedenou v tisku 361 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v hlasování č. 320. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

(Výsledky hlasování předsedající neuvedl. Na tabuli byl tento výsledek: pro 46, proti 12, zdrželo se 32.)

Než se budeme zabývat další odpovědí, jsem povinen vyhlásit, že právě teď v 17.30 hodin se ve vestibulu sejdou členové delegace, kteří odjíždějí do Ruska jako pozorovatelé k volbám. Prosím ty, kterých se to týká, aby sešli do vestibulu.

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika. Pan poslanec Vik zde není, nebudeme tedy jeho interpelaci projednávat.

Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila. Pan poslanec Vyvadil není přítomen.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci privatizace kamenolomu Dobkovičky - tisk 593. Je zde pan poslanec Seifer? Pan poslanec Seifer není přítomen.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický odpověděl na interpelaci pana poslance Loukoty ve věci privatizace podniku Autometal Příbram - tisk 624. Odpověď byla předložena jako tisk 624 A. Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Ano, děkuji.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit? Protože tomu tak není, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci privatizace podniku Autometal Příbram, uvedenou v tisku 624 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 321. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 75 pro, 1 proti, 3 se zdrželi a 17 nehlasovalo.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše. Je zde prosím pan poslanec Pavel Hirš? Není, ani jeho interpelaci nebudeme projednávat.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Františka Kačenky. Ani pan poslanec František Kačenka není přítomen, nebudeme se zabývat jeho interpelací.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci sudetských Němců, kteří byli na základě výsledků II. světové války a následné dohody vítězných mocností v Postupimi vysídleni z území tehdejšího československého státu - tisk 586. Odpověď byla předložena jako tisk 586 A. Pan poslanec Drápela mě pověřil, abych tlumočil sněmovně souhlas s odpovědí na tuto interpelací.

Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Navrhuji přijmout následující usnesení"

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci sudetských Němců, kteří byli na základě výsledků II. světové války a následné dohody vítězných mocností v Postupimi vysídleni z území tehdejšího československého státu, uvedenou v tisku 586 A. "

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá laskavě najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky v hlasování č. 322. Děkuji. Kdo je proti tomuto usnesení? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 69 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi hlasování.

Vzhledem k tomu, že zde displej ukazuje, že nehlasovalo 26 poslanců, nezbývá mi, než vás znovu odhlásit a poprosit o novou prezentaci.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika. Pan poslanec Vik zde není, nebudeme se tedy jeho interpelací zabývat.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika v jiné věci. Opět nebudeme projednávat. Šlo o tisk 402 A.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci zpřístupnění vybraných údajů databáze Policie České republiky - tisk 146. Doplňující odpověď byla předložena jako tisk 146 J. Ptám se pana poslance Bláhy, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Děkuji.

Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Kdo si přeje vyjádřit? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy uzavírám. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci zpřístupnění vybraných údajů databáze Policie České republiky, uvedenou v tisku 146 J."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať laskavě stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování č. 323. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 76 pro, jeden proti, 5 se zdrželo hlasování. Nehlasovalo 12.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci neekonomického čerpání fondu Ministerstva vnitra a vysvětlení článku o působení mafie na Policejní akademii ve Lhotce - tisk 360. Odpověď byla předložena jako tisk 360A. Její projednávání bylo na 14. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se pana poslance Vrchy, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.) Ne.

Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do rozpravy hlásí? Protože se nehlásí nikdo, rozpravu uzavírám a končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci neekonomického čerpání fondu Ministerstva vnitra a vysvětlení článku o působení mafie na Policejní akademii ve Lhotce, uvedenou v tisku 360 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a hlasuje v hlasování č. 324. Děkuji. Kdo je proti tomuto usnesení? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 35 proti, 31 se zdrželo hlasování a 18 nehlasovalo.

Budeme hlasovat o usnesení opačném:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci neekonomického čerpání fondů ministerstva vnitra a vysvětlení článku o působení mafie na Policejní akademii ve Lhotce, uvedenou v tisku 360 A."

Kdo souhlasí s tímto opačným usnesením, ať to vyjádří hlasováním č. 325. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Toto usnesení bylo přijato poměrem hlasů 54 pro, 9 proti, 29 se zdrželo, 10 nehlasovalo.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka ve věci postupu Policie České republiky, tisk 584. Odpověď byla předložena jako tisk 584 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano. Děkuji.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka ve věci postupu Policie České republiky, uvedenou v tisku 584 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to vyjádří hlasováním č. 326.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 73 pro, 3 proti, 10 se zdrželo, 18 nehlasovalo.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika, tisk 589. Pan poslanec Vik není přítomen, nebudeme se touto interpelací zabývat.

Dámy a pánové, navrhuji přerušit tento bod a věnovat se bodu poslednímu, kterým jsou "Interpelace". Ptám se, zda je ve sněmovně s tímto postupem souhlas. Je tu faktická poznámka.

Poslanec Václav Čundrle: Chtěl bych znát důvod. Nejsou tu poslanci, kteří interpelují?

Předseda PSP Milan Uhde: Částečně tu nejsou poslanci, částečně nejsou ministři. Je to půl na půl.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud nejsou výhrady proti tomuto postupu, budeme se věnovat bodu č. 41.

Faktická poznámka: Dokdy přerušit? Do zítra nebo do příští schůze?

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Navrhuji přerušit do příští schůze. Ptám se ještě jednou, zda nejsou výhrady proti tomuto postupu. Je zde návrh, aby se o tom hlasovalo jako o návrhu procedurálním.

Připomínám, že podle posledních zpráv se v 18.15 dostaví pan premiér a mohli bychom v tomto bodě pokračovat. Nicméně je tu požadavek, aby se o tom hlasovalo.

Dávám hlasovat o návrhu přerušit tento bod do příští schůze. Prosím o novou prezentaci. S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, vašemu poslednímu vyjádření jsem zcela nerozuměl. Říkal jste, že by bylo možno přerušit schůzi do 18.15 hodin, kdy tu bude pan premiér, aby se mohly projednat další odpovědi. Nebo je důvod ten, že tu už jen chybí poslanci?

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je to asi obojí, ale pan premiér podle posledních zpráv přijde v 18.15.

Poslanec Václav Exner: Pokud by bylo možné projednat další odpovědi až přijde pan premiér, navrhuji přerušit zatím tento bod do 18.15. Pak bychom podle toho, kteří poslanci a kteří ministři budou přítomni, mohli projednat ještě některé další odpovědi.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dovoluji si upozornit, že padl procedurální návrh přeložit tento bod na příští schůzi. Trvám na tom, aby se o tomto procedurálním návrhu hlasovalo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dám o tom hlasovat bez rozpravy ihned. Kdo je pro tento procedurální návrh, ať to vyjádří hlasováním č. 327. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento procedurální návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, v tomto momentě přerušuji schůzi do 18.15 hodin.

(Schůze přerušena v 17.49 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 18.20 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP