Čtvrtek 9. prosince 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi za upřesnění jeho návrhu. Prosím, pane společný zpravodaji, budeme hlasovat o jednotlivých pozměňujících návrzích.

Poslanec Emil Jaroš: První vystoupila paní poslankyně Eva Fischerová, která navrhla v § 2, odst. 3, písm. a) ve druhém řádku textu nahradit číslici 1,3 číslem 1,5.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Faktická poznámka - paní poslankyně Fischerová správně namítá, že jsme již nehlasovali dlouho, proto jsem všechny odhlásil a prosím, aby se všichni znovu prezentovali.

Budeme tedy hlasovat o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Fischerové. Kdo je pro tento pozměňující návrh, ať zmáčkne tlačítko a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Šlo o hlasování č. 289 s výsledkem 58 hlasů pro, 69 proti, 18 se zdrželo hlasování. Tento pozměňující návrh nebyl přijat.

Prosím další pozměňující návrh.

Poslanec Emil Jaroš: Jako druhý vystoupil pan poslanec Vorlíček, který podal celou řadu pozměňujících návrhů, některé spolu souvisí, takže budu číst najednou. V prvním pořadí bychom měli hlasovat o těchto pozměňujících návrzích souhrnně. Je to jednak první odstavec, který se týká záhlaví, kde slovo "nájemné" změnit slovem "bydlení", za druhé druhý odstavec v § 1 v první větě místo textu "nájemné a úhradu některých plnění poskytovaných z užívání bytu" nahradit slovem "bydlení", za další by to byl třetí odstavec od konce na první stránce pozměňujících návrhů, § 5 doplnit písm. j) dodávka teplé a teplé užitkové vody, písmeno a) dodávka plynu, pokud je užíván jako zdroj vytápění, písm. l) dodávka elektřiny, pokud je používána jako zdroj vytápění.

Následuje další odstavec v § 6, odst. 1, text na řádce 4 a další, který začíná slovy "zvýšení mezi hrubým nájemným sjednaným na kalendářní měsíc" a končící větou "hrubým nájemným roku 1993 je hrubé nájemné nájemce uplatňující nárok na příspěvek". Navrhuje ho nahradit takto: Zvýšení mezi nájemným a úhradami některých plnění poskytovaných z užívání bytu ve smyslu § 5, dále jen nájemné, sjednání za kalendářní měsíc k prvnímu dni kalendářního pololetí, na které se nárok na příspěvek uplatňuje, (dále jen sjednané nájemné) a nájemným sjednaným na kalendářní měsíc v 1. prosinci 1993., (dále jen roku 1993). Nájemným roku 1993 je nájemné nájemce uplatňující nárok na příspěvek. Dále s tím souvisí další pozměňující návrh - v § 7 v prvním řádku vynechat slova "a" a poté vynechat celý § 8. To je komplex návrhů, o kterých bychom měli hlasovat najednou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o tomto souhrnu pozměňujících návrhů pana poslance Vorlíčka. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Oznámím výsledek hlasování č. 290 této schůze: 55 poslanců hlasovalo pro, 70 proti, 24 se zdrželo hlasování, nehlasovali 2. Konstatuji, že tyto pozměňující návrhy pana poslance Vorlíčka nebyly přijaty. Prosím další.

Poslanec Emil Jaroš: Jako druhý komplex návrhů, který navrhuje pan poslanec Vorlíček, je v § 2, odst. 1, písm. c) vypustit slova "a nevlastní žádný byt", dále by to bylo v § 2, odst. 7 za slovo "bytu" na páté řádce vložit text "který užívá a pobírá na něj státní příspěvek", dále by to bylo v § 11, odst. 1, písm. h) vypustit konec věty, tedy slova "a žádný byt nevlastní" a nakonec v § 14, odst. 3 na řádce 4 za slova "práva k bytu" vložit slova "pokud již v něm bydlí a pobírá příspěvek".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, budeme hlasovat o tomto komplexu pozměňujících návrhů pana poslance Vorlíčka. Kdo je pro tyto návrhy, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti těmto návrhům? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Šlo o 291. hlasování s výsledkem: 65 poslanců hlasovalo pro, 56 proti, 33 se zdrželo hlasování a jeden nehlasoval. Ani tyto pozměňovací návrhy pana poslance Vorlíčka nebyly přijaty. Prosím další.

Poslanec Emil Jaroš: Další pozměňovací návrhy budu číst jednotlivě a budeme o nich hlasovat izolovaně. V § 2 odst. 3 písm. b) za slova "řádně uhradil" vložit slova "případně prokazatelně hodlal uhradit".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat.

Kdo je pro tyto návrhy? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 292 skončilo s výsledkem 51 poslanců hlasovalo pro, 69 proti, 31 poslanců se zdrželo, nehlasovali 4 poslanci. Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Emil Jaroš: Další pozměňovací návrh, který podal pan poslanec Vorlíček, je tento. V § 2 odst. 3 písm. b) slovo "pololetí" ve druhé řádce nahradit slovem "čtvrtletí".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh pana poslance Vorlíčka, ať stiskne tlačítko a hlasuje. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

293. hlasování skončilo s výsledkem 62 poslanců hlasovalo pro, 65 proti, 26 se zdrželo a 2 poslanci nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Emil Jaroš: Další pozměňovací návrh. V § 4 celé ustanovení nahradit tímto novým zněním:

"Společně posuzovanými osobami jsou pro účely tohoto zákona osoby, které mají k bytu právo nájmu, a dále osoby, které tvoří společnou domácnost nájemce, resp. které pečují o společnou domácnost nájemce a v bytě mají k prvnímu dni kalendářního pololetí, na které se příspěvek poskytuje, trvalý pobyt."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Oznámím výsledek hlasování č. 294. 69 poslanců hlasovalo pro, 37 proti, 47 se zdrželo, nehlasovali 4. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Emil Jaroš: Dalším návrhem v § 6 odst. 2 a 3 navrhuje poslanec Vorlíček oba odstavce vypustit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh pana poslance Vorlíčka, ať stiskne tlačítko a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Šlo o 295. hlasování s výsledkem 58 pro, 76 proti, 22 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Emil Jaroš: Poslední návrh, který podal pan poslanec Vorlíček, je ve společné zprávě uveden v § 16. V tomto paragrafu - přechodná ustanovení - navrhuje změnu v textu tohoto paragrafu, a sice označit text společné zprávy jako bod 1 a jako bod 2 doplnit toto:

"Výše příspěvku bude valorizována, jestliže míra inflace za rok dosáhla alespoň 10 %. "

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto posledním návrhu pana poslance Vorlíčka.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Šlo o 296. hlasování s výsledkem 69 poslanců pro, 59 proti, 27 se zdrželo, nehlasovali 2. Tento poslední návrh také nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Emil Jaroš: To jsou všechny pozměňovací návrhy pana poslance Vorlíčka.

Jako další vystoupil pan poslanec Maryt, který podal dva pozměňovací návrhy. První návrh se týká odst. 2 § 9, kde číslovku 72 navrhuje nahradit číslovkou 65.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro první návrh pana poslance Maryta, ať stiskne tlačítko a hlasuje ve 297. hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Toto hlasování má výsledek 61 pro, 56 proti, 35 se zdrželo a 6 poslanců nehlasovalo. První návrh pana poslance Maryta nebyl přijat. Prosím druhý návrh.

Poslanec Emil Jaroš: Druhý pozměňovací návrh se týká odstavce 2 § 9, který by měl mít nové znění:

"Doba poskytování příspěvku není omezena podle odst. 1, jestliže nájemce a všechny s ním společně posuzované osoby jsou starší 65 let, příp. 72 let nebo invalidní - odkaz 10 b) - jestliže nájemce nebo osoba s ním společně posuzovaná je příjemcem peněžité podpory v mateřství nebo rodičovského příspěvku. "

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro druhý návrh pana poslance Maryta, ať pro něj hlasuje v 298. hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro hlasovalo 68, proti 48, 39 se zdrželo, 3 nehlasovali. Druhý návrh pana poslance Maryta nebyl přijat. Prosím další návrhy.

Poslanec Emil Jaroš: Jako další vystoupila paní poslankyně Hana Marvanová, která měla řadu pozměňovacích návrhů, které jsou komplexní a velice úzce spolu souvisejí. Všechny bych je necitoval, jenom bych upozornil na text, který máme všichni před sebou a odvolal bych se na znění tohoto textu. Na str. 2 jsou to prakticky všechny pozměňovací návrhy paní poslankyně Marvanové, o kterých bychom hlasovali komplexně. Strana 3 je celá až na dva odstavce, a to třetí a čtvrtý, který začíná "navrhuji v § 1 vložit" a končí "pozbývá účinnosti 31. 12. 1995". O těchto dvou odstavcích bychom hlasovali následně. Na str. 4 je to celý text až na poslední dva odstavce, které začínají slovy "navrhuji toto doplnění" a končí závěrem "navrhuji vypustit § 9". O tomto komplexu návrhů paní poslankyně Marvanové bychom hlasovali an bloc a o zbytku bychom hlasovali ve dvou dalších bodech.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o prvním komplexu návrhů paní poslankyně Marvanové, jak to přednesl pan společný zpravodaj.

Kdo je pro tyto návrhy, ať hlasuje v hlasování č. 299. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento komplex návrhů nebyl přijat poměrem hlasů 65 pro, 60 proti, 29 se zdrželo a 3 poslanci nehlasovali.

Poslanec Emil Jaroš: Další menší komplex návrhů na str. 3 jsou ony dva odstavce na str. 3, které začínají slovy "navrhuji v § 1 vložit ve druhé větě slova o přechodnou dobu" a končí slovy "pozbývá účinnosti 31. 12. 1995". K tomu by byla ještě poslední řádka na str. 4: "závěrem navrhuji vypustit § 9".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto souboru pozměňovacích návrhů paní poslankyně Marvanové.

Kdo podpoří tyto návrhy, ať laskavě hlasuje v hlasování č. 300. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrhy nebyly přijaty poměrem hlasů 64 pro, 62 proti, 236 se zdrželo a 4 nehlasovali.

Poslanec Emil Jaroš: Jako třetí návrh paní poslankyně Marvanové je předposlední odstavec na straně 4, který začíná "Navrhuji toto doplnění k § 2" a končí "v bytě nadále bydlí".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto souboru návrhů. Kdo je pro, ať hlasuje v hlasování 301. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tyto pozměňovací návrhy podpořilo 112 poslanců, 9 hlasovalo proti, 32 poslanci se zdrželi hlasování a 5 jich nehlasovalo. Pozměňující návrhy byly přijaty.

Poslanec Emil Jaroš: Jako další vystoupil pan poslanec Bláha, který přednesl pozměňující návrh. Chtěl bych se ho jen zeptat, zda chce hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu komplexně, nebo odděleně. Je zde totiž určitá varianta.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec si přeje hlasovat odděleně.

Poslanec Emil Jaroš: První návrh by zněl: " Příspěvek se nepovažuje za další státní dávku ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Bláha si přeje upřesnit svůj návrh.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vypadlo tam to zásadní - na konci § 1 navrhovaného zákona připojit větu, která zní.

Poslanec Emil Jaroš: Omlouvám se. To znamená doplnit na konci § 1 navrhovaného zákona větu, která zní. Je to věta, o které jsem mluvil před tím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Doufám, že nyní je již jasné, o kterém návrhu budeme hlasovat.

Kdo podpoří tento návrh, ať laskavě stiskne tlačítko a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Šlo o hlasování č. 302 s výsledkem 66 poslanců hlasovalo pro, 36 proti, 51 poslanec se zdržel hlasování a 3 poslanci nehlasovali. Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Emil Jaroš: Druhým návrhem pana poslance Bláhy by bylo nové znění § 17 vzhledem ke společné zprávě. Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto: v § 2 odst. 1, písm. d) za slova "další státní dávky" se vkládají slova "výjimka příspěvku na nájemné". S odkazem, že pod čarou v tomto odkazu by bylo znění tohoto zákona s číslem, které mu bude přiděleno. Další paragrafy by se přečíslovaly.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dovoluji si opravit "vyjma příspěvku na nájemné".

Kdo je pro tento návrh, ať laskavě pro něj hlasuje v hlasování č. 303. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh podpořilo 75 poslanců, 37 bylo proti, 39 se zdrželo hlasování a 3 nehlasovali. Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Emil Jaroš: Pak vystoupil pan poslanec Wagner, který neměl žádný pozměňující návrh.

Nakonec vystoupil pan poslanec Vlastimil Vlček, jehož pozměňující návrh je k § 2 odst. 3 písm. a) na straně druhé, kde navrhuje změnit koeficient 1,3 na koeficient 1,15.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento pozměňující návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 304. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 27 pro, 81 proti. 47 se zdrželo hlasování a jeden poslanec nehlasoval.

Poslanec Emil Jaroš: Pane předsedající, to jsou všechny přednesené pozměňující návrhy, o kterých jsme hlasovali. Můžete nechat hlasovat o celém zákoně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o zákonu jako celku. Budeme hlasovat o Vládním návrhu zákona o příspěvku na nájemné, podle sněmovního tisku 613, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 729 a schválených pozměňujících návrhů.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem zákona, ať stiskne tlačítko a hlasuje v hlasování č. 305 této 15. schůze. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování skončilo. Pro návrh hlasovalo 133 poslanců, 12 poslanců bylo proti, 11 se zdrželo a jeden nehlasoval. Konstatuji, že předložený návrh zákona byl schválen.

Děkuji panu ministru Vodičkovi a panu společnému zpravodaji. Tím jsme ukončili další bod našeho programu, který měl číslo 31.

Budeme pokračovat bodem č. 36, kterým je

XXXVI.

Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993

Úvodní slovo k pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 1993 přednese ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny jsou zřizovány podle zákona č. 282/1992 Sb., který byl přijat Českou národní radou na základě poslaneckého návrhu zákona.

V roce 1992 bylo zřízeno 14 pojišťoven, v prvním pololetí 1993 tři pojišťovny a ve druhém pololetí jedna pojišťovna. V současné době existuje tedy 18 zaměstnaneckých pojišťoven. Počet pojištěnců zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven neustále stoupá. Nyní dosahuje 1,4 mil. pojištěnců.

Pojišťovny jsou řízeny samosprávnými orgány, správními radami a dozorčími radami, ve kterých jsou po 1/3 zastoupeni pojištěnci, zaměstnavatelé a stát. Pojištěnci zastoupení ve správních radách a dozorčích radách tak mají možnost přímo se podílet na rádném fungování pojišťovny.

Vznikem 18 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven došlo k vytvoření konkurenčního prostředí, a to nejen ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně, ale i mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami navzájem.

Rok 1993 je prvním rokem fungování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Nebyl to rok lehký pro žádného ze zúčastněných - zaměstnanecké pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí i parlament.

Všichni jsme získávali zkušenosti, docházelo ke sbližování názorů na řešení některých problémů a nedostatky se postupně odstraňují. Dosavadní legislativní úprava se ukazuje jako nedostatečná a neúplná. Přivítal jsem přístup ministra zdravotnictví, který v září 1993 na základě mé žádosti slíbil iniciovat návrh novelizace zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách v časovém horizontu roku 1994. V listopadu 1993 se situací v hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven zabývala vláda. Uložila ministru zdravotnictví, ministru práce a sociálních věcí a ministru financí předložit návrh řešení kontroly hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Odeslal jsem 8. 12. 1993 ministru zdravotnictví dopis, ve kterém jsem slíbil spolupráci odborných pracovníků mého ministerstva na plnění tohoto úkolu. Za ministerstvo práce a sociálních věcí jsme nabídli při jednání (7. 12.) ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví zpracování vzorového statutu zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Přes všechny problémy, se kterými se zavedení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jako zcela nové systémové řešení muselo vypořádat, mohu konstatovat, že základní myšlenku - vytvoření konkurenčního prostředí ve všeobecném zdravotním pojištění - se podařilo naplnit. Další zlepšení jistě přinese návrh nové právní úpravy.

Pojistnými plány na rok 1993 se výbory Parlamentu zabývaly od června 1993 několikrát. Za tu dobu došlo k posunu názorů ze strany všech zúčastněných, došlo i ke změně právního stavu vydáním vyhlášky ministerstva financí. Pojišťovny na základě požadavku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví předělaly opakovaně pojistné plány na rok 1993. S ohledem na novou právní úpravu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, kterou schválila 15. schůze Parlamentu, je čeká přepracování pojistných plánů na rok 1994 do třetí verze.

Letošní rok je prvním rokem fungování pojišťoven, kdy všichni hledáme to nejsprávnější řešení a asi nikdo z nás není spokojen se stavem, kdy je prosinec 1993 a projednávají se plány na rok 1993.

Věřím, že je naším společným zájmem tuto situaci ukončit a zaměřit se do budoucna na ty skutečnosti, které mohou ovlivnit rok 1994 a následující.

Doporučuji Poslanecké sněmovně pojistné plány na rok 1993 vzít na vědomí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Vodičkovi. Dříve než dám slovo panu společnému zpravodaji, hlásí se s faktickou poznámkou předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych doporučoval z technického hlediska protože v podstatě jde o zdravotní pojišťovny a protože vycházíme ze dvou zákonů, ze zákona č. 280/1992 Sb. a ze zákona č. 591/1991 Sb. - abychom tento bod projednali tak, že nyní zazní zpravodajská zpráva k oborovým, resortním a dalším pojišťovnám, pak by proběhla rozprava, pak bych jako předseda výboru předložil pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny, kolega Bureš jako společný zpravodaj by předložil zpravodajskou zprávu a po rozpravě bychom hlasovali o dvou usneseních, jak je máte na svých lavicích, abychom vyhověli zákonu. Tato dvě hlasování bychom soustředili do jedné chvíle. Doporučuji, abychom takto postupovali.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozumím tomu tak, že rozprava může být společná k oběma bodům, stejně jako hlasování k oběma bodům. Pokud nejsou námitky k tomuto postupu, dávám slovo poslanci Čerbákovi, aby přednesl společnou zprávu k oborovým a resortním plánům pojišťoven.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane místopředsedo, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, plány, které dnes projednáváme, jsme teoreticky měli projednávat přibližně před rokem. Jednáme tedy o způsobu, jak vybrat a jak utratit peníze ze zdravotního pojištění v době, kdy tyto peníze už byly vybrány a utraceny. To poněkud zmenšuje náš manévrovací prostor. Navíc tento časový posun způsobil, že řada z nás již ví, že některé tyto prostředky byly utraceny bohulibě a některé ne. Chtěl bych poprosit plénum, abychom při tomto jednání nevybírali příklady, kdy s těmito prostředky bylo naloženo nehospodárně podle našeho dojmu, protože to není předmět našeho jednání.

Dnes schvalujeme a projednáváme úmysly, ne skutky. K projednávání výsledků budeme mít dost příležitostí při projednávání závěrečných účtů pojišťoven, které přijdou na řadu v květnu.

Další komplikace těchto pojistných plánů je v tom, že podle zákona pojistné plány měly být předloženy již při zřízení těchto zaměstnaneckých pojišťoven. Pokud byly předloženy, byly předloženy v neúplné podobě, a nemohly být předloženy v podobě lepší, poněvadž zákon o těchto oborových pojišťovnách odkázal na další podzákonné normy, které nebyly k dispozici včas.

Z důvodů, které jsem uvedl a které uvedl i pan ministr, bych prosil, abychom při projednávání těchto pojistných plánů zvýšili míru naší tolerance a naopak tuto zvýšenou míru snížili v době, kdy budeme projednávat pojistné plány pojišťoven na rok 1994 a kdy budeme projednávat závěrečné účty pojišťoven za rok 1993.

Pochopme, že toto je rok provizorní, rok záběhu a že došlo k chybám na mnoha stranách.

V usnesení zdravotního výboru jsme se snažili najít řešení, aby se podobná situace neopakovala. Podle zákona měly být pojistné plány na rok 1994, o kterých se potřebuji zmínit, předloženy ve stejné době jako návrh státního rozpočtu. Tyto pojistné plány předloženy byly, ale poněvadž scházely stále ještě nějaké podzákonné normy, byly vráceny k přepracování. V době, kdy byly předloženy podruhé, tento parlament přijal v novele zákona o zdravotním pojištění zásadní změnu financování jednak ve snížení vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem stát, a jednak jsme přijali zásadní změnu přerozdělovacího mechanismu mezi pojišťovnami. To znamená, že tyto pojišťovny nemohly předložit reálný pojistný plán na rok 1994.

Proto jim usnesení zdravotního výboru ukládá, aby tento pojistný plán předložily do 31. ledna 1994. Současně v našem usnesení žádáme vládu, aby předložila parlamentu návrh novely zákona ČNR č. 280/1992 Sb. do 30. dubna 1994. Tento termín je poměrně krátký, ale my jsme vycházeli v podstatě zpětně od doby, kdy musí pojišťovna předložit pojistný plán, kdy musí mít čas na jeho vypracování, kdy musí mít parlament čas na schválení novely zákona, a proto tedy datum 30. dubna.

Jménem výboru rozpočtového a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví vás žádám, abyste podpořili předložený návrh usnesení. Děkuji vám.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP