Čtvrtek 9. prosince 1993

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu mluvit k novinářům, jichž si samozřejmě vážím. Budu mluvit k věci. Úvodem bych řekl, že jsem velmi rád, že kolega Wagner navrhl do pořadu této schůze řešení problému, o němž se obsáhle zmínil.

Souhlasím s tím, že je třeba se touto záležitostí zabývat. Nesouhlasím se všemi důvody, které pan poslanec Wagner přednesl. Především nesouhlasím s tím, že mluvil i za koaliční kluby. Myslím, že za ně by měli hovořit jejich představitelé.

Pak také nesouhlasím s tím, když tvrdil, jako by to byla opozice, která chce systémové řešení, kdežto koaliční poslanci jako by byli pro nějaká řešení krátkodobá, provizorní.

Chci připomenout, že již před rokem právě touto dobou zasedal ústavně právní výbor, který přijal usnesení, které právě vede k onomu systémovému řešení, že na základě usnesení ústavně právního výboru rozpočtový výbor jistý systém vypracoval a že první navržený bod usnesení je podle mého mínění zcela samozřejmý. Souhlasím s tím, abychom prohlásili, že považujeme soustavu platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců za ucelený a závislý systém. Povazujeme tuto soustavu platů za závislý systém již jeden rok a snažíme se tento systém nenarušit.

Navrhuji však, aby v prvním bodu navrženého usnesení byla vypuštěna slova "a současnou zákonnou úpravu za nevyhovující". Ne snad proto, že bych se domníval, že současná zákonná úprava je skvělá. Jsem dalek takového tvrzení, ale z toho důvodu, že bych měl za nesprávné, aby Poslanecká sněmovna prohlašovala sama o sobě, že nějakou zákonnou úpravu má za nevyhovující. Pak jsme tedy měli přijmout jinou úpravu během tohoto roku. Tolik můj první návrh.

K druhému bodu usnesení, které je navrhováno poslancem Wagnerem: věcně s tím, co je v tomto druhém bodě usnesení uvedeno, v podstatě souhlasím. Myslím si ale, že usnesení Poslanecké sněmovny by měla být pokud možno stručná, jasná a neměla by opakovat sama v sobě to, co je evidentní i z jiných právních předpisů. Domnívám se, že není třeba žádat vládu, aby nám předložila přehled všech mzdových předpisů, jimiž se řídí platy státních zaměstnanců, neboť to si každý z nás poslanců může obstarat velmi jednoduše sám. Doporučuji systém ASPI, systém JURIX nebo přehled platných právních předpisů. Jsou k dispozici ve všech kancelářích všech výborů Poslanecké sněmovny. Není třeba žádat vládu, aby nám platnou právní úpravu předkládala v jakémsi přehledu.

Stejně tak se domnívám, že je jednak nereálné a jednak nepotřebné přijímat usnesení v části 2/II - žádat, abychom obdrželi přehled o platech státních zaměstnanců v roce 1993, o jejich vývoji, tříděný podle kategorií, mzdových předpisů, a předpoklad pro rok 1994.

Jádrem celého usnesení - a v tomto směru jednoznačně podporuji navržený text - je bod, ve kterém bychom žádali vládu, aby předložila návrh zásad zákona o platech. Řeknu to krátce. Domnívám se, že onen třetí bod by měl být velmi stručný, že totiž žádáme vládu, aby předložila do 31. března 1994 Poslanecké sněmovně návrh zásad zákona, kterým budou stanoveny platy jednotlivých kategorií ústavních činitelů - to za a) - a za b), kterým budou určeny potřebné částky platů, náhrad a stanoveny další požitky, včetně mechanismu jejich úprav. Je na důvodové zprávě k těmto zásadám zákona, aby zdůvodnila, proč to má být jeden zákon, proč je navrhováno to, či ono řešení, jakým způsobem je onen mechanismus předpokládán. Je na nás, abychom v rámci projednávání zásad zákona zvážili, zda navržené mechanismy jsou správné, zda navržené relace jsou správné, nebo zda mají být tyto relace výše platů a mechanismy jiné. Jakmile budeme zacházet do podrobností, budeme už dnes, aniž bychom měli jakýkoli podklad, rozhodovat o tom, jaký vlastně onen zákon má být. To je předčasné. My jenom máme říci, že si tento zákon přejeme. Jsem přesvědčen, že si to přejeme, ať jsme z opozice, nebo z koalice.

Proto také navrhuji, aby bod 4 v části II navrhovaného usnesení nebyl v něm obsažen, neboť je nadbytečný a je právě věcí projednávaných zásad zákona nalézat i jiné vhodné alternativy. Učinil jsem tedy řadu změn v návrhu usnesení, které přednesl poslanec Wagner. Budiž s nimi zacházeno jako s pozměňovacími návrhy. Chci však říci, a to opakuji, že v principu s tvrzením, které bylo předneseno jak kolegou Wagnerem, tak poslancem Mandelíkem, souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se již nikdo nehlásí, takže dávám opět slovo panu kolegovi Wagnerovi, aby se vyjádřil k přednesenému pozměňovacímu návrhu.

Poslanec Jozef Wagner: Vážené kolegyně, vážení kolegové, stanovisko pana poslance Výborného lze přijmout do té míry, do jaké vnímá problém, který hodláme řešit. On ho nevnímá zcela.

K první připomínce, abychom vypustili "a současnou zákonnou úpravu za nevyhovující" - můžeme akceptovat. ale sama skutečnost, že o věci jednáme, že se tím vážně zabýváme, ukazuje na to, že nejsme spokojeni s dosavadní zákonnou úpravou, ale připouštím, ze není nutné explicitně v návrhu usnesení uvádět, a souhlasím.

Nicméně pan kolega by měl vnímat i tu věc, že Poslanecká sněmovna má kdykoli nárok, i když právě teď a nyní schválila jakýkoli návrh zákona, už uvažovat o jeho změně, protože ho považuje za nevyhovující a že ten nárok, když nemá celá sněmovna, mohou mít ti, kterým se nepodařilo přesvědčit své kolegy, že jejich vnímání věci bylo lepší. Zcela bych s jeho filozofií souhlasit nemohl.

Pokud jde o tu jeho první část vystoupení, kdo za koho mluví a proč, domnívám se, že v této věci jsme zcela jednotni v tom, že řešení je nutné a nemá smysl vnášet do tohoto faktu cokoli dalšího. Rád bych ještě připomněl, že systém by měl být takový, aby umožnil, aby od prezidenta republiky až po vrátného na posledním státním úřadu se mohly měnit platy kdykoli najednou, nazrají-li k tomu podle zákona okolnosti a aby bylo jasno, jak se budou měnit, jakým pravidlem. To je to, oč nám v tuto chvíli jde.

Proto musím odmítnout žádost, aby návrh nespecifikoval věci, do kterých chceme nahlédnout, než budeme o věci rozhodovat, a to z jednoho důvodu. I poslancům, i těm, kteří budou na návrhu příslušného zákona pracovat, nemělo by se stát, aby vycházeli z neúplných či jiných podkladových materiálů.

Proto požadujeme zcela pregnantně, co má být těm, kteří budou o věci rozhodovat a kteří budou na ní dělat, dáno k dispozici, aby rozhodnutí mohlo být kvalifikované.

Proto nemohu přijmout návrh na vypuštění požadavků na obdržení některých předpisů či přehledů. Domnívám se, že i přesto, že jsou věcně k dispozici, mohlo by se stát, že ne všichni zainteresovaní dostanou vše potřebné do rukou. Nežádáme texty předpisů, žádáme pouze výčet toho, z čeho se bude vycházet a o čem se bude rozhodovat.

Domnívám se, že jsem odpověděl v podstatě na všechno, co zde pan kolega Výborný přednesl s tím, že bych vás požádal, abychom zejména akcentovali logiku návrhu jako takového a abychom se už v rozhodnutí nevzdali ani systémového řešení a ani poenty, ke které chceme řešení dovést, a to je bod čtvrtý. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Mandelíka, aby se ujal zpravodajských povinností.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě přednesl pozměňovací návrhy pouze pan poslanec Výborný. Těchto návrhů bylo pět.

Dovolil bych si navrhnout tuto proceduru. Budeme muset hlasovat o každém zvlášť. U čtvrtého návrhu, který se týká bodu 3, budeme pravděpodobně muset, pokud pan kolega s tím bude souhlasit, hlasovat o jednotlivých bodech. (Předsedající: Souhlasí.)

V tom případě první návrh zněl: Z bodu I vypustit slova "a současnou zákonnou úpravu za nevyhovující". Jako zpravodaj souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Ptám se, kdo ve 281. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Pozměňovací návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 93, proti 19, zdrželo se 23, nehlasovalo 13 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Druhý návrh znamenal vypustit z bodu II celý text bodu 1. Jako zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 282. hlasování podporuje tento návrh? (Je to velice legrační uprostřed hlasování, ale nedá se nic dělat, už jsem vynuloval hlasování.) Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Prosím, pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, nedomnívám se, že je podstatné, v jaké podobě toto usnesení bude, bude-li vůbec. Úmysl je jasný. Proto se nebudu vyjadřovat k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Předem dávám důvěru panu kolegovi Mandelíkovi, aby to přednesl za mne. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Můžeme tedy hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu.

Ptám se tedy ještě jednou, kdo ve 283. hlasování souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 18, proti 57, zdrželo se 65 poslankyň a poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Třetí návrh zněl: Vypustit z bodu II celý text bodu 2. Jako zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 284. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 13, proti 87, zdrželo se 43 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Čtvrtý návrh zněl: V bodě II, 3, písm. a) zní: " Budou stanoveny platy jednotlivých kategorií ústavních činitelů." Jednoznačně bych se nevyjádřil. Neměl bych odpor proti tomu, aby to takto znělo. Stále to má ten smysl, který pravděpodobně navrhovatel sledoval a já také, můžete dát tedy hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se ve 285. hlasování, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 52, proti 39, zdrželo se 50 poslankyň a poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Dalším návrhem je z téhož čísla 3 vypustit celý text písmena b). Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 286. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro se vyslovilo 13, proti 90, zdrželo se 38 poslankyň a poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: K bodu 3 mám poznámku od pana poslance Výborného. Za slovo "částky" vsunout ještě slovo "platů ", aby to znělo "budou určeny potřebné částky platů, náhrad a stanoveny další požitky". Myslím, že slovo "platů " tam nepatří, protože navrhovatel měl na mysli, aby se toto písmeno týkalo pouze těch náhrad a požitků, které nejsou podrobeny dani z příjmu, nebo jsou třeba naturálního charakteru. O platech hovoří písmeno a). Myslím, že o tom není třeba hlasovat.

Poslední návrh pana poslance Výborného byl vypustit celý bod 4. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 287. hlasování podporuje návrh kolegy Výborného? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 18, proti 69, zdrželo se 56 poslankyň a poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedající, můžete dát hlasovat o celém návrhu usnesení. Všechny pozměňovací návrhy byly předneseny a bylo o nich hlasováno.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo ve 288. hlasování podporuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny tak, jak bylo předloženo, včetně schválených pozměňovacích návrhů? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato. Pro hlasovalo 141 poslanců, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování.

Děkuji panu kolegovi Wagnerovi a kolegovi Mandelíkovi. Tím jsme ukončili projednávání bodu 34.

Dovolte mi, abych připomněl jednu technickou poznámku. Vyšetřovací komise akce Norbert, Vlna a Zásah se sejde za 20 minut na svém pracovišti ve Valdštejnském paláci.

Paní poslankyně, páni poslanci, jak jsem již uvedl, nyní bude následovat druhé kolo voleb členů Rady státního fondu kultury České republiky. Hlasovací lístky budou rozdávány ihned po přerušeném jednání a jejich výdej trvá 20 minut, tj. do 12.52 hodin.

Malá technická poznámka. Hlasovací lístek obsahuje 9 kandidátů. Devět proto, že na posledním místě byli se stejným počtem hlasů dva. Volí se čtyři.

Současně mi dovolte vyhlásit polední přestávku. Tentokrát na žádost celé řady poslaneckých klubů delší, než bývá obvyklé. Sejdeme se v 15.00 hodin. Dobrou chuť!

(Jednání přerušeno ve 12.34 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně a poslanci, budeme pokračovat v přerušené schůzi, a to bodem č. 32, neboť mám zprávu, že je možné vyhlásit výsledky druhého kola volby do Rady státního fondu kultury České republiky.

Prosím pověřeného zástupce ověřovatelů pana Roberta Koláře, aby nás informoval o výsledku volby.

XXXII.

Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování při volbě člena Rady státního fondu kultury České republiky. Jednalo se o první volbu, druhé kolo.

K volbě bylo ověřovali převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 117 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 106 platných lístků a 10 neplatných lístků. Jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Jiřího Brabce 22 platných hlasů, pro paní Danu Hejbalovou bylo odevzdáno 7 platných hlasů, pro pana Ilju Hurníka 47 platných hlasů, pro paní Hanu Kofránkovou 35 platných hlasů, pro pana Aleše Krejču bylo odevzdáno 40 platných hlasů, pro Zdeňka Mertu bylo odevzdáno 42 platných hlasů, pro pana Radomíra Pokorného bylo odevzdáno 14 platných hlasů, pro pana Františka Šefka byl odevzdán 1 platný hlas a pro paní Ivanu Teskovou bylo odevzdáno 17 platných hlasů.

Ani jeden z devíti navržených kandidátů nezískal ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů, tudíž nebyl nikdo zvolen. Tímto kolem jsme pouze zredukovali počet uchazečů do třetího kola, a sice o pana Frantička Šefka, který získal pouze jeden hlas a do třetí kola nepostupuje.

Závěrem bych chtěl říci, že hlasovací lístky pro třetí kolo jsou připraveny a kdykoli to bude vhodné, je možno volbu zahájit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Konstatuji ještě jednou, že v druhém kole nebyl nikdo zvolen. Prosím, aby bylo připraveno třetí kolo volby.

Tímto znovu přerušuji tento bod č. 32. Budeme se dále věnovat přerušenému bodu 31, kterým je

XXXI.

Vládní návrh zákona o příspěvku na nájemném, sněmovní tisky 613729

Připomínám, že byla ukončena rozprava. Prosím pana ministra Vodičku a pana společného zpravodaje, aby zaujali příslušná místa v lavici zpravodajů a navrhovatelů. Táži se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Ano, je tomu tak. Prosím, pane ministře.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, při projednávání návrhu zákona o příspěvku na nájemném zaznělo množství pozměňovacích návrhů. Dovolte, abych se nevyjádřil k jednotlivým pozměňovacím návrhům, to učiní společný zpravodaj pan dr. Jaroš. Vyjádřil bych se pouze k několika věcem.

Za prvé musím odmítnout tvrzení, které zaznělo v rozpravě, že příspěvek je tak nízký, že nepokrývá další náklady spojené s bydlením. Bylo zde upozorňováno, že nastane katastrofa, že mnozí z nájemníků budou nakonec bezdomovci. Myslím si, že přestože podobné katastrofické předpovědi zde občas zaznívají, nikdy k nim nedošlo a že nedojde ani k této katastrofické situaci v tomto případě.

Diskusní příspěvky a pozměňovací návrhy, které směřují ke koncipování této sociální dávky jako k dávce, která by měla krýt všechny náklady spojené s bydlením, ne zcela docenily význam tohoto zákona, který si neklade ambice, aby vyřešil bytovou politiku a aby pokrýval jiné náklady než ty, které jsou spojené pouze se zvýšením nájemného vzešlého z platnosti vyhlášky 176/1993 Ministerstva financí. Všechny ostatní náklady spojené s bydlením jsou dnes pro slabé, sociálně potřebné rodiny, pokryty dávkami sociální péče, které jsou vypláceny na základě zákona o sociální potřebnosti a na základě zákona o životním minimu. Tento návrh zákona, o kterém budete nyní hlasovat, nemá jiné ambice než pouze pokrýt zvýšené nájemné, ke kterému dojde po novém roce. Ostatní náklady spojené s bydlením jsou pro sociálně slabé rodiny pokryty dávkami sociální péče.

Návrhy, které směřovaly k tomu, aby byl zvýšen práh občanů, kterých se tento příspěvek dotkne, nebo naopak návrh, který směřoval k tomu, aby tento práh byl snížen oba tyto návrhy jsou svým způsobem relevantní. Přesto jsem přesvědčen, že navrhovaný práh, tzn. 1,3násobek životního minima jako maximální hranice příjmu rodiny pro získání nároku na tuto státní dávku je prahem a hranicí určenou vyváženě.

Pozměňující návrhy, které vedou k tomu, aby byl obsah zákona shodný s názvem tohoto zákona, tj. komplex pozměňujících návrhů paní poslankyně Marvanové, si myslím a jsem přesvědčen o tom, že je relevantní, vedou k souladu obsahu tohoto zákona s názvem tohoto zákona a žádným významným způsobem nesnižuje ani počet lidí, kteří by potom tento příspěvek získávali, měli nárok na tento příspěvek. A naopak si myslím, že zpřesňuje tento zákon, činí jej daleko jednoznačnějším, a proto si myslím, že stojí za velice seriózní uvážení při hlasování.

Jinak tento zákon vyjadřuje i postoj vlády právě ke všem ještě regulovaným cenám, kterých není již mnoho v ČR, rozhodně jich je méně než v jiných vyspělých zemích, leč tyto regulované ceny nadále jsou ceny právě těch služeb a právě těch komodit, takříkajíc, u kterých ta nabídka není příliš pružná. Prostě všichni občané této země jsou, ať chtějí nebo nechtějí, konzumenty těchto služeb, a proto vláda, protože musí tato nepopulární opatření činit, musí postupně deregulovat i ceny těchto služeb, aby nakonec tyto služby se nezhroutily, aby i tyto služby byly do značné míry předmětem trhu. Vždycky bude ale předkládat sněmovně opatření v sociální oblasti, protože jsme si právě vědomi toho, že je používají i lidé, kteří i podle platných zákonů jsou posuzováni jako sociální potřební, tzn. chudí občané. Proto všechna tato opatření budou provázena podobnými opařeními v té sociální oblasti. Je toto přesvědčení vlády, a myslím si, že toto přesvědčení vlády je správné. Tolik závěrem.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru a prosím pana společného zpravodaje pana poslance Jaroše, aby se ujal slova a vyjádřil se k rozpravě. Budeme potom hlasovat o jednotlivých pozměňujících návrzích.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, celkem vystoupilo v rozpravě 7 poslanců, z toho 6 poslanců podalo pozměňující návrhy, někteří - dalo by se říci - komplexní pozměňující návrhy, jeden nepodal žádný pozměňující návrh, tedy vystoupil v rozpravě. Těsně před, resp. dnes v poledne se sešel ještě garanční výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a na svém zasedání posoudil všechny pozměňující návrhy tohoto zákona a musím říci, že žádný z těchto návrhů nepodpořil. Přesto osobně, abyste neklesali na duchu, se mi řada těchto pozměňovacích návrhů líbila a budu pro ně hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňujících návrzích, prosím.

Faktická poznámka - pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Jestli ještě pan zpravodaj dovolí, já bych trochu zpřesnil, jak o mých návrzích hlasovat. Já jsem předložil jednak určité příspěvky, které se týkaly změny koncepce toho zákona a upozornil jsem, aby se společně o nich hlasovalo. To je tam v tom návrhu. Ale pak je tam, prosím vás, ještě jeden okruh návrhů, který řeší problém lidí, kteří sice dnes právně vlastní byt, ale mají ho z minulé doby obsazený rozhodnutím bytového odboru a nevztahovala by se na ně v případě nouze podpora. Já bych vás prosil, jestli by to bylo možné, aby se o těch návrzích paragraf 2, odst. 1 písm. c), § 2, odst. 7, § 1, odst. 1 h) § 14, odst. 3 hlasovalo také společně, protože spolu prostě souvisí. Ty další návrhy jsou již izolované problémy a tam už by se mohlo hlasovat zvlášť. Čili opakuji § 2, odst. 1 písm. c), § 2, odst. 7, § 11, odst. 1 h) a § 14, odst. 3. To všechno souvisí s jedním problémem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP