Úterý 7. prosince 1993

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové. nebudu - jak jsem už avizoval - přednášet pozměňovací návrhy, pouze zde chci sdělit svoje stanovisko k této novele. Jsem si vědom nutnosti existence funkční civilní kontrarozvědky pro fungující demokratický stát, která by měla odhalovat zvláště nebezpečnou trestnou činnost ohrožující vůbec podstatu demokratického státu a hájit suverenitu České republiky a základní zájmy českého státu. Při tomto vědomí mi připadá krajně neodpovědný přístup vlády i vedení BIS k novele zákona 527/1992 Sb., neboť opožděné předložení novely a nedodržení závazku předložení nového zákona, který by celou tuto situaci řešil, mohlo vést k likvidaci bezpečnostních systémů nezbytné instituce, jako je BIS, pokud by Poslanecká sněmovna dodržela zákonem stanovené lhůty k projednání zákonů.

Jelikož jsem si ovšem vědom rizik, která by nastala v případě nepřijetí této novely, chci zde říci, že tuto novelu, tak jak je předložena, podpořím. Nicméně toto mé rozhodnutí neznamená, že bych změnil svůj názor na činnost BIS i svůj zásadní negativní názor na podobu stávajícího zákona o Bezpečnostní informační službě. A právě situace kolem novely, tak jak byla předložena, mě utvrzuje v přesvědčení, že vláda nepřistupuje k otázkám bezpečnosti tak, jak si stávající situace vyžaduje.

Ještě bych chtěl maličko poopravit úvodní slovo pana ministra, který zde předloženou novelu odůvodnil, v tom, že zde bylo řečeno, že to časové omezení vzniklo úmyslně na základě předkladatelů. Pokud si dobře vzpomínám, tak časové omezení vzniklo právě na základě rozpravy zde v parlamentě, tedy v ČNR, kdy jsme zde právě my, opoziční poslanci, předkládali některé návrhy k tomuto zákonu a mezi nimi i ono časové omezení tohoto zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Grossovi. Dále se písemně přihlásil pan poslanec Řezáč. Uděluji mu slovo.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem v úvodu chtěl říci v podstatě totéž, co zde řekl kolega poslanec Gross, protože se domnívám, že skutečně je tady nedostatek ze strany vlády, která v podstatě nedokázala včas vyřešit koncepci celého systému zpravodajských služeb a předložení potřebného nového zákona o Bezpečnostní informační službě ČR tak, aby takový nový zákon mohl být přijat do skončení účinnosti zákona č. 527/1992.

Chci však využít této příležitosti, když už musíme takovou novelu přijmout, k tomu, abychom dali do pořádku alespoň jednu jednoznačnou záležitost, kterou jsme už spravili v novele zákona o Policii ČR. Mám tím na mysli skutečnost, že již před několika měsíci jsem společně s dalšími poslanci podal návrh novely zákona jak o Policii ČR, tak novely zákona o BIS, tak aby oba zákony respektovaly ustanovení článku 4 Ústavy ČR o tom, že základní lidská práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. V novele zákona o Policii ČR byl tento nedostatek už napraven, a to tak, že veškeré povolování použití operativní techniky u policie už nyní nečiní prokurátor, nýbrž samosoudce krajského soudu.

V případě BIS jde o použití zpravodajské techniky, tedy nikoli operativní techniky, v podstatě však jde o obdobné prostředky. S ohledem na význam utajování tohoto postupu BIS, když jsme rozvinuli tuto debatu v garančním branném a bezpečnostním výboru, došli jsme v diskusi k závěru, že by nebylo vhodné nechávat povolování u krajského soudu, a došli jsme k určitému konsenzu, že by to zřejmě měl byt vrchní soud, což znamená vlastně dva soudy - vrchní soud v Praze a budoucí vrchní soud v Olomouci. Protože vrchní soud nemá žádné samosoudce, budu navrhovat v jednotlivých pozměňovacích návrzích, aby povolování zpravodajské techniky bylo v pravomoci předsedy senátu vrchního soudu, kterého určí předseda vrchního soudu, jiný postup zřejmě není možný, pokud bychom nechtěli navrhnout, aby povolování dělal přímo předseda senátu Nejvyššího soudu ČR v Brně určený předsedou Nejvyššího soudu České republiky.

Navrhuji tedy pozměňovací návrhy: v § 17, odst. 1 zákona 527/92 slovo " prokurátorem " nahradit slovy "vrchním soudem". Za druhé v § 18 v návětí před alineou a) žádost o povolení, místo "prokurátorovi" bude "vrchnímu soudu".

V § 19 místo "povolení vydává generální prokurátor České republiky nebo prokurátoři jím určení" navrhuji "povolení vydává předseda senátu vrchního soudu určený předsedou vrchního soudu". V § 19 odst. 3 místo slova "prokurátor" bude "předseda senátu vrchního soudu". A také v § 20 odstavec 1 místo "prokurátor" dát "předseda senátu vrchního soudu, který vydal povolení". A konečně v § 20, odst. 2 - "o ukončení používání zpravodajské techniky informuje BIS" - místo "prokurátora" je "předsedu senátu vrchního soudu, který povolení vydal".

Na připomínku pana ministra spravedlnosti měním své pozměňovací návrhy tak, že není nutné, aby přímo ve znění zákona bylo uvedeno, že jde o předsedu senátu vrchního soudu určeného předsedou soudu, protože to v podstatě vyplývá ze zákonné pravomoci předsedy vrchního soudu, že bude určovat, kdo jakou práci bude dělat. Čili měním tento můj návrh tak, že v § 19, odst. 1 a v dalších ustanoveních, kde jsem hovořil o předsedovi senátu vrchního soudu, bude jen předseda senátu vrchního soudu, nikoli však určený předsedou vrchního soudu.

To jsou všechny pozměňovací návrhy. Mám za to, že potom bude mít tato novela alespoň nějaký reálný smysl, neboť jí budeme po roce respektovat ustanovení Ústavy České republiky a ústavní pořádek České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Hlásí se pan poslanec Vlček. Prosím.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vyjadřuji souhlas s tím, aby zákon o Bezpečnostní informační službě byl prolongován do 31. července 1994 s tím, že bych zároveň rád požádal radu a vládu České republiky, radu pro koordinaci zpravodajských služeb, aby proběhlo jednání mezi touto radou, ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace a panem ministrem Zielencem o legalizaci těchto pracovníků na zahraničních zastupitelských úřadech a aby výsledek tohoto jednání, ať už bude jakýkoliv, byl sdělen Poslanecké sněmovně. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pane poslanče, mohl byste tento návrh dát písemně zpracovateli? Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče Pan poslanec Libor Novák ml.

Poslanec Libor Novák (1962): Vážený pane předsedající, dámy a pánové, věcně samozřejmě plně souhlasím s návrhem, který tady přednesl kolega Řezáč, to znamená, ze je nutné, aby povolování k použití zpravodajské techniky přešlo z orgánu moci výkonné, to znamená ze státního zastupitelství, na soudy. Přesto se však domnívám, že těmito soudy, které by měly rozhodovat, a těmito soudci, kteří by měli rozhodovat, by měli být soudci krajského soudu. Vyplývá to i z toho, že krajské soudy jsou zmocněny k tomu, aby rozhodovaly v prvním stupni, zatímco soudy vrchní ne.

Navrhuji, aby v návrhu pana poslance Řezáče bylo slovo "vrchní" nahrazeno slovy "krajskými soudy". Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, zda si ještě někdo přeje vystoupit v rozpravě. Pan ministr Novák. Prosím, pane ministře.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolil bych si podpořit návrh pana poslance Libora Nováka ml. Stěží lze rozlišovat, jestli soudci krajského soudu a vrchního soudu jsou lepší či horší, zdali u nich je větší či menší jistota, zda nedojde k úniku informací. Myslím, že tento problém nelze řešit pouze tím, že svěříme rozhodování o používání operativní techniky soudu vyššího stupně, nehledě na to, že Bezpečnostní informační služba má i své expozitury, které jsou v jednotlivých krajích. Doporučoval bych přijetí návrhu pana poslance Nováka.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí ještě pan předseda branného a bezpečnostního výboru pan Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, cítím jako svoji povinnost tlumočit názor ředitele BIS, který při projednávání této záležitosti v našem výboru byl toho názoru, že by bylo správné, aby byl maximálně omezen počet lidí, kteří se seznamují s těmito povoleními a dokonce navrhoval Nejvyšší soud. Po diskusi, která neskončila usnesením, protože tam nebyl formulován konečný návrh, a při níž bylo zřejmé, že všichni, ve výboru nezazněl jediný hlas proti, podporujeme návrh, který zde byl přednesen kolegou Řezáčem, totiž převést to na soudy, ale zároveň chci říci, že já podporuji návrh, aby to bylo tak, jak to navrhl kolega Řezáč, aby to nebyly krajské soudy a abychom zůstali u původního návrhu, tedy u soudů vrchních.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Gross. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, jenom na oživení. Právě došlo k úniku informací, neboť pan ministr Novák prozradil tajnou informaci týkající se struktury BIS. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu uzavírám a končím. Táži se zástupce navrhovatele pana ministra Němce, zda si přeje vystoupit. Nepřeje. Děkuji. Nyní dávám slovo panu předsedovi branného a bezpečnostního výboru Šumanovi, aby se vyjádřil k proběhlé rozpravě a případně přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Vladimír Šuman: Jsem postaven před nepříjemný úkol, protože mi dr. Řezáč nedal písemný návrh svého textu a jediný autentický záznam je ve stenu. Z tohoto hlediska považuji za možné dva způsoby řešení. Buď přerušit projednávání tohoto bodu s tím, že budeme hlasovat podle stena příště, a nebo požádat pana doktora Řezáče, aby návrh opakoval. Předtím bychom měli však vyřešit - nyní si nejsem jist, zda předtím nebo potom zda to mají být soudci vrchního nebo krajského soudu. Prosím dr. Řezáče, aby byl tak laskav a šel znovu přednést návrh, abychom o něm mohli hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Domnívám se, že můžeme následovat tuto cestu, že může pan kolega Řezáč své návrhy upřesnit. Prosím ho o to. Jednalo se o paragrafy 17, 18 a 19.

Poslanec Vladimír Řezáč: V § 17 odst. 1 jsem slovo "prokurátorem" navrhoval nahradit slovy "vrchním soudem". Ještě bych měl možná vysvětlit rozdíl, jak mě upozornil pan předseda našeho výboru. Slovo "prokurátorem" bylo proto, že prokurátor je monokratický orgán, kdežto soud je instituce a teprve § 19 říká, kdo to bude povolovat u soudu. Proto navrhuji v § 17 odst. 1 místo slova "prokurátorem" nahradit slovy "vrchním soudem".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto návrhu. Předtím si dovolím znovu všechny odhlásit a poprosit o novou prezentaci. Děkuji.

Poslanec Vladimír Šuman: Promiňte, pane předsedající, při poradě s oběma navrhovateli jsme došli k tomuto doporučení. Navrhujeme sněmovně, aby se v první řadě hlasovalo o tom, zda má být toto přiřčeno vrchnímu soudu či krajskému soudu, přičemž poprvé budeme hlasovat o vrchním soudu a potom v tom smyslu, ve kterém se rozhodneme chápat návrh vcelku tak, jak ho dr. Řezáč navrhl, nikoliv po jednotlivých částech, protože to má logickou návaznost. Takové je moje doporučení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto doporučení. Pokud nejsou námitky proti tomuto řešení, dám hlasovat. Nejprve, zda tato pravomoc bude svěřena vrchnímu soudu.

Kdo je pro toto řešení, ať zvedne ruku a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Šlo o 233. hlasování této schůze. Návrh byl přijat poměrem hlasů 113 pro, 4 proti, 25 se zdrželo.

Pokud si dobře pamatuji druhou část doporučení, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Řezáče vcelku.

Kdo je pro tyto návrhy pana poslance Řezáče, ať stiskne tlačítko a hlasuje ve 234. hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Bylo to 234. hlasování s výsledkem 120 poslanců pro, 2 proti, 19 se zdrželo a 5 nehlasovalo. Pozměňovací návrhy pana poslance Řezáče byly přijaty.

Poslanec Vladimír Šuman: V další diskusi vystoupil pan poslanec Vlček, ale s obsahem, který se netýká tohoto zákona, a proto podle mého názoru můžeme nyní hlasovat o zákonu jako o celku ve znění společné zprávy a pozměňovacích návrhů, které byly schváleny.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o návrhu jako o celku - o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, podle sněmovního tisku 737, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 757 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro tento návrh zákona, ať to vyjádří stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Oznámím výsledek hlasování č. 235, který zní: 199 poslanců hlasovalo pro, nikdo proti, 29 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval. Konstatuji, že tento návrh zákona byl schválen.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu předsedovi branného a bezpečnostního výboru Šumanovi.

Konstatuji, že jsme uzavřeli další z bodů naší 15. schůze.

Dalším bodem je

XIX.

Návrh na změnu v členství Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Dne 16. listopadu předseda Poslanecké sněmovny obdržel dopis od předsedy Poslaneckého klubu Hnutí za samoprávnou demokracii Moravy a Slezska pana poslance Jegly, ve kterém sděluje, že paní poslankyně Hubová není od 15. 11. 1993 již členkou tohoto poslaneckého klubu, který mimo jiné zastupovala i v komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Z toho důvodu požádal, aby byla na schůzi Poslanecké sněmovny odvolána z komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a na návrh Poslaneckého klubu HSDMS byl do této komise zvolen pan poslanec Rudolf Opatřil.

Má někdo k tomuto návrhu Poslaneckého klubu ještě dotaz nebo připomínku? Tímto otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dovolte, abych za klub ODA v této věci navrhl následující opatření. Za náš klub doposud v této komisi byl pan poslanec Šuman a náhradníkem byla poslankyně Lojdová. Po tomto pohybu, který je navrhován z přirozených důvodů, navrhujeme, aby pan poslanec Šuman na vlastní žádost byl z této komise odvolán a za klub ODA v této komisi byla paní poslankyně Lojdová a jako náhradnice paní poslankyně Hubová.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za tento návrh. Hlásí se pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že došlo k určitým posunům v poslaneckých klubech, navrhuji, aby členem komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny byl doktor Jaroslav Novák. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu uzavírám a končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení. O jednotlivých usneseních budeme postupně hlasovat.

Jako první zazněl návrh na odvolání paní poslankyně Marty Hubové z komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Šlo o 236. hlasování. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 131 pro, 1 proti, 8 se zdrzelo hlasování, 9 nehlasovalo. Konstatuji, že paní poslankyně Marta Hubová byla odvolána z komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Jako další návrh je návrh tohoto usnesení:

"Poslanecká sněmovna volí poslance Rudolfa Opatřila členem komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

"Kdo je pro tento návrh, ať laskavě stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Bylo to 237. hlasování s výsledkem 137 poslanců pro, nikdo proti, 5 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Konstatuji, že pan poslanec Rudolf Opatřil byl zvolen členem komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Jako další návrh jsem zaznamenal návrh předsedy Poslaneckého klubu ODA pana Kužílka, aby pan poslanec Šuman byl na svou žádost odvolán z této komise.

Kdo podpoří tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

238. hlasování s výsledkem 137 poslanců pro, nikdo proti, 4 se zdrželi hlasování, 9 nehlasovalo. Konstatuji, že pan poslanec Šuman byl odvolán z této komise.

Dalším návrhem je návrh klubu ODA, aby členkou komise pro práci Kanceláře byla zvolena paní poslankyně Lojdová.

Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje ve 239. hlasování. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Oznámím výsledek hlasování: 139 poslanců hlasovalo pro tento návrh, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování, 8 nehlasovalo. Konstatuji, že paní poslankyně Lojdová byla zvolena členkou komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Dalším z návrhů pana poslance Kužílka bylo, aby paní poslankyně Hubová byla zvolena náhradníkem do této komise.

Kdo je pro tento návrh, ať hlasuje ve 240. hlasování. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 128 poslanců pro, 3 proti, 3 se zdrželi hlasování, 8 nehlasovalo. Konstatuji, že paní poslankyně Hubová byla zvolena Poslaneckou sněmovnou náhradnicí v této komisi.

Jako poslední vznesl předseda klubu pan Vik návrh na usnesení, a to ve znění:

"Poslanecká sněmovna volí poslance Jaroslava Nováka členem komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny."

Kdo je pro tento návrh, ať hlasuje ve 241. hlasování. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Poměrem hlasů 64 poslanců pro, 17 proti, 63 se zdrželo hlasování a 6 nehlasovalo nebyl pan poslanec Jaroslav Novák zvolen členem této komise.

Konstatuji, že tímto jsme ukončili i tento bod 15. schůze a mně nezbývá, než abych oznámil některá sdělení, z nichž určitě nejdůležitějším je, že se zítra sejdeme v 10. 00 hodin, ještě jednou opakuji v 10.00 hodin k projednávání bodu, který se nazývá Návrh evropské dohody mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími na straně druhé. Dále vám sděluji, že organizační výbor se sejde ihned po ukončení této schůze.

Vzhledem k tomu, ze nemohou proběhnout žádné z voleb, které byly zařazeny jako bod 19 či 20 původního návrhu, je možné ještě pokračovat bodem č. 21. Já bych prosil o klid, dámy a pánové.

Můžeme ještě pokračovat bodem č. 21, kterým je

XX.

Návrh poslance Vladimíra Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., a zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., též zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.

Jedná se o sněmovní tisky 628721. Pokud nejsou námitky proti tomu, abychom projednávali tento bod, pak prosím pana poslance Vladimíra Budinského jako zástupce navrhovatelů, aby se ujal slova a odůvodnil nám tento sněmovní tisk, který jste dostali pod číslem 628.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážená Poslanecká sněmovno, tento zákon - věřím, že bude poměrně stručný a jednoduchý, neboť i výbory, které tento zákon projednaly, i vláda neměly k návrhu zákona připomínky. Já bych jenom poprosil - takto bych nahlas vyzval zpravodaje k tomuto zákonu, kterým je pan poslanec Brožík, a pokud pan poslanec Brožík je vázán nějakými povinnostmi v tuto dobu, tak bych potom na závěr své předkladatelské zprávy navrhl, zda by tu zpravodajskou zprávu v tomto případě nepřevzal místopředseda hospodářského výboru kolega Fejfar.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh novely, který předkládám, a je korektní prohlásit, že tento návrh pochází z dílny ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a všichni kolegové poslanci, kteří jsou spoluautory tohoto zákona, musí poděkovat právě ministerstvu za spolupráci na vypracování tohoto zákona, reagujeme na nedávno schválenou novelu zákona 92/1991, která už má číslo 210/1993, kdy přečíslováním odstavců a paragrafů došlo k tomu, že se změnil výklad oproti dříve užívanému postupu, kdy orgánem, který byl příslušný likvidátorovi odsouhlasit zpeněžení majetku jiným způsobem než dražbou, bylo před účinností novely ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Čili tento stav trval až do přijetí novely 210, kdy se pouhou, řekl bych technickou změnou, mohu to odpovědně říci, že pouhou technickou změnou, přečíslováním paragrafů stala ta změna, že stávající výklad je ten, že orgánem, který je příslušný likvidátorovi odsouhlasit zpeněžení majetku jiným způsobem než dražbou, je nyní vláda. Při znalosti problematiky je zřejmé, že proces likvidací vyžaduje v určitých případech operativnost a je plně dostatečné, pokud orgánem, který tento souhlas dává, je ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, protože vláda nemůže být tak operativní, jak by bylo v těchto případech vhodné. Proto návrh novely je velice jednoduchý, dává věci do původního stavu a ten problém, který byl diskutován na hospodářském výboru, a to je, že přece jen existuje pochybnost, zdali nedáváme ministerstvu příliš mnoho vůle a pravomocí v tom, aby rozhodovalo v této otázce, ten navrhuje hospodářský výbor řešit přijetím usnesení, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala v souvislosti s tímto zákonem návrh usnesení, kterým by se ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ukládalo, aby hospodářskému výboru dával vždy za čtvrtletí přehled těch udělených výjimek z dražby, které byly jeho ministerstvem uděleny za dané čtvrtletí. Tím by garanční výbor a výbor, který má kontrolovat ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, měl přehled a mohl by si vyžadovat v některých případech vysvětlení a mohl by na praxi, která bude vyvíjena, reagovat.

Já jako předkladatel s tímto návrhem usnesení souhlasím, myslím, že problematiku řeší. Děkuji vám za pozornost mé předkladatelské zprávě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Budinskému. Dávám tedy slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Brožíkovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výboru, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 721. Prosím, pane poslanče.

Poslanec František Brožík: Děkuji. Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, tato novela zákona, která doplňuje a mění zákon č. 92, je velice jednoduchá. Já se omlouvám, že jsem přiběhl na poslední chvíli a neslyšel jsem tedy předkladatele, jak zdůvodňoval přijetí této novely ohledně dražeb z hlediska privatizačních projektů a likvidací podniků.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny se tímto jednoduchým zákonem zabýval dost podrobně, protože zde byly některé věci, které jsme považovali za nutné, aby poslanci byli o tomto způsobu likvidace státních podniků více informováni, a proto je součástí našeho usnesení i doporučené usnesení pro ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, tak, aby vždycky za uplynulé čtvrtletí předložil hospodářskému výboru přehled o udělených výjimkách z dražby u podniků v likvidaci. Takže podle této jednoduché novely rozpočtový a hospodářský výbor projednaly na svých výborech a doporučují Poslanecké sněmovně schválit návrh zákona zatím bez připomínek. Takže já požádám předsedajícího schůze, aby otevřel k tomuto návrhu zákona rozpravu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane společný zpravodaji. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Tomáš Ježek. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, vážení kolegové, dovoluji si přednést ještě jeden pozměňovací návrh k témuž paragrafu, který zní takto:

V § 47, odst. 4 se slova "31. prosince 1993" nahrazují slovy "31. prosince 1994", slova "30. června 1994" nahradit slovy "30. června 1995" a slova "31. prosince 1994" nahradit slovy "31. prosince 1995".

Tato na první pohled formální novela má dalekosáhlé důsledky pro restituenty. Jde totiž o to, že zákon č. 92/1991 stanovil, že nároky oprávněných osob k majetku znárodněnému v souladu s tehdejšími předpisy budou vypořádávány v rámci procesu privatizace. Zákon stanovil den 31. 12. 1993, tj. za necelý měsíc, jako konečné datum pro vypořádávání restitučních nároků v rámci privatizace. Dle stávajícího znění zákona se restituční nároky oprávněných osob k majetku znárodněnému v souladu s tehdejšími platnými předpisy mohou vypořádávat v rámci velké privatizace právě pouze do Silvestra letošního roku.

Podstatné je to, že vypořádání v rámci privatizace je v mnoha případech pro restituenta mnohem a mnohem výhodnější (má možnost dokoupení souvisejícího majetku s kompenzační rolí ocenění restitučního nároku) než striktní postup podle zákona o mimosoudních rehabilitacích. Oceňovací předpisy, které se váží k těmto dvěma zákonům jsou zkrátka pro restituenta mnohem výhodnější, když jeho restituční nároky jsou vypořádány v rámci privatizace; kde, jak jsem pravil, může dojít k privatizaci kombinovaně s restitucí.

Proto je velmi naléhavé, aby tato novela byla přijata. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan poslanec Motyčka. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, měl bych procedurální návrh, nikoli pozměňovací. Protože návrh, který tady přednesl pan poslanec Ježek, je pro nás natolik závažný, že bychom ho potřebovali projednat v klubu, doporučoval bych, abychom v tuto chvíli přerušili jednání tohoto bodu do zítřka a uzavřeli tento bod až při zítřejším projednání.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Je tady procedurální návrh. Všichni jste ho slyšeli. Dám o něm hlasovat. Je to návrh na přerušení rozpravy a přerušení tohoto bodu.

Než budeme hlasovat, všechny vás odhlásím. Prosím o vaši novou prezentaci. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak ho vznesl pan poslanec Motyčka.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že jde o hlasování č. 242.

Výsledek 103 poslanců hlasovalo pro, 3 hlasovali proti, 15 se zdrželo hlasování a 2 nehlasovali.

Konstatuji, že tedy tento bod byl přerušen.

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, dámy a pánové, domluvili jsme se s předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu, že ho nechá namnožit pro všechny kluby. Kdo by měl z klubů osobní zájem o osobní projednání s předkladatelem panem Tomášem Ježkem, ať se na něj obrátí během dnešního večera.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Prosím, ještě pan poslanec Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Já bych postupně navštívil jednotlivé kluby, abych vysvětlil oč jde, když dovolíte.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Konstatuji tedy, že tento bod je přerušen. Zároveň přerušuji schůzi do 10.00 hodin zítra do rána.

Připomínám, že organizační výbor se sejde ihned, vzápětí, v místnosti č. 106. Přeji vám dobrou noc!

(Schůze přerušena v 18.17 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP