Úterý 7. prosince 1993

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný, společná zpráva výborů - výbory ústavně právní a rozpočtový projednaly tento vládní návrh zákona a doporučují ho schválit tak, jak máte před sebou ve společné zprávě. To znamená, že dochází obdobně tak, jako se předpokládalo, v návrhu státního rozpočtu k navýšení platů soudců a dalších funkčních příplatků soudců a justičních čekatelů o 15 %. Jsou to body 5 - 9 společné zprávy.

Další věc, která se provádí jako úprava, je bod 14 společné zprávy, kde dochází k tomu, že místopředseda Nejvyššího soudu a předseda Vrchního soudu mají nárok na bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ní a k umožnění styku s rodinou. A obdobně, že mají nárok na bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.

To jsou dvě změny, které se provedly, jinak výbory doporučují vládní návrh zákona, který, jak vám pan ministr řekl, je opravdu velmi snadný a vychází již ze schválených ústavních změn, schválit tak, jak říká společná zpráva.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu. Jako první se písemně do rozpravy přihlásil pan poslanec Miroslav Čapek. Prosím, pane poslanče. Nemám dalších písemných přihlášek do rozpravy. Dále se hlásí pan poslanec Mandelík.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane předsedající, dámy a pánové, chci podat pozměňovací návrh týkající se tisku 636, to znamená § 6 společné zprávy upravující funkční příplatky jednotlivých soudních funkcionářů, a to tak, aby za odst. 1 "funkční příplatek náleží: " byl zařazen nový bod písm. a), který by zněl "předsedovi senátu okresního soudu ve výši 1 tisíc Kč měsíčně" s tím, že ostatní písmena se posunou tak, že písm. n) stávající by bylo označeno písm. o), tak, jak to jde podle abecedy.

Zdůvodnění: Chci poukázat na to, že tento funkční příplatek nepřísluší podle tohoto návrhu předsedům senátů okresních soudů, přičemž však podle písm. e) tohoto návrhu této společné zprávy předsedovi senátu krajského soudu náleží měsíčně finanční příplatek ve výši 1.400 Kč a soudci krajského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, měsíčně funkční příplatek ve výši 900 Kč měsíčně. Mám za to, ze hodnota, postavení a význam soudců jako takových jsou stejné. Myslím, že v tomto případě by došlo k zavedení určité nerovnosti postavení předsedů senátů okresních soudů, samosoudců ve vztahu k samosoudcům a předsedům senátů krajských soudů. Čili, to je ve stručnosti odůvodnění tohoto návrhu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, prosím pana poslance Mandelíka, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, před chvílí jsme schválením zákona o státním rozpočtu zvýšili platy určitému okruhu ústavních činitelů. Do tohoto okruhu také patří soudci, neboť obdobně jejich plat je stanoven zákonem. Proto považuji za potřebné, aby i jejich plat a ty složky platu, které jsou podrobeny dani z příjmu, byly zvýšeny stejným způsobem.

Navrhuji proto, aby tisk 636 společné zprávy § 4 včetně nadpisu zněl takto: "§ 4 základní plat odst. 1: základní plat v jednotlivých platových skupinách a platových stupních činí měsíčně Kč:

První skupina do ukončení pátého roku praxe jednotlivé stupně I. 13 000, II. 14 300, III 15 500.

Za druhé. Od počátku šestého roku praxe - první stupeň 14 900, druhý stupeň 16 100, třetí stupeň 17 400.

Za třetí. Od počátku devátého roku praxe - první stupeň 16 900, druhý stupeň 18 600, třetí stupeň 19 800.

Za čtvrté. Od počátku dvanáctého roku praxe - první stupeň 18 100, druhý stupeň 20 100, třetí stupeň 21 800.

Za páté. Od počátku 15. roku praxe - první stupeň 19 300 Kč, druhý stupeň 21 300 Kč, třetí stupeň 23 800 Kč.

Za šesté. Od počátku 18. roku praxe - první stupeň 20 100 Kč, druhý stupeň 22 600 Kč, třetí stupeň 25 000 Kč.

Za. sedmé. Od počátku 21. roku praxe - první stupeň 20 600 Kč, druhý stupeň 23 100 Kč, třetí stupeň 25 500 Kč.

Za osmé. Od počátku 24. roku praxe - 21 100 Kč je první stupeň, druhý stupeň 23 600 Kč, třetí stupeň 26 000 Kč.

Za deváté. Od počátku 27. roku praxe - první stupeň 21 700 Kč, druhý stupeň 24 200 Kč, třetí stupeň 26 700 Kč.

Za desáté. Od počátku 30. roku praxe - 22 300 Kč je první stupeň, druhý stupeň 24 800 Kč, třetí stupeň 27 300 Kč.

Odstavec 2. Soudci Nejvyššího soudu České republiky náleží základní plat ve výši 27 300 Kč měsíčně."

Dále. V bodu 7 společné zprávy, který zní - § 6, funkční příplatek. V tomto § 6, odst. 1 zní: "Funkční příplatek náleží a) předsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty ve výši 2 500 Kč měsíčně, s 15 až 30 senáty ve výši 3 100 Kč měsíčně a s více než 30 senáty ve výši 3 700 Kč měsíčně; b) místopředsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty ve výši 1 250 Kč měsíčně, s 15 až 30 senáty ve výši 1 700 Kč měsíčně a s více než 30 senáty ve výši 2 000 Kč měsíčně; c) předsedovi krajského soudu ve výši 5 000 Kč měsíčně; d) místopředsedovi krajského soudu ve výši 3 100 Kč měsíčně; e) předsedovi senátu krajského soudu ve výši 1 500 Kč měsíčně; f) soudci krajského soudu, který rozhoduje jako samosoudce ve výši, a tady se omlouvám, 1 150 Kč měsíčně; g) předsedovi vrchního soudu ve výši 6 200 Kč měsíčně; h) místopředsedovi vrchního soudu ve výši 4 300 Kč měsíčně; i) předsedovi kolegia vrchního soudu ve výši 3 100 Kč měsíčně; j) předsedovi senátu vrchního soudu ve výši 2 000 Kč měsíčně; k) předsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 7 400 Kč měsíčně; l) místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 5 000 Kč měsíčně; m) předsedovi kolegia Nejvyššího soudu České republiky ve výši 3 700 Kč měsíčně; n) předsedovi senátu Nejvyššího soudu České republiky ve výši 2 500 Kč měsíčně. "

V bodu 8 společné zprávy se částka 4 600 Kč nahrazuje částkou 5 000 Kč a částka 2 300 Kč částkou 2 500 Kč.

V bodu 12 společné zprávy se částka 7 500 Kč nahrazuje částkou 8 100 Kč.

V bodu 13 společné zprávy se částka 8 000 Kč nahrazuje částkou 8 700 Kč.

Žádám, aby se o tomto mém souboru návrhů hlasovalo najednou. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan poslanec Čapek. Prosím. pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, s ohledem na návrh, který přednesl pan poslanec Mandelík, v případě, že by, a to prosím společného zpravodaje, aby toto přizpůsobil při hlasování o těchto pozměňovacích návrzích, v případě, že by tento jeho návrh nebyl přijat, ponechával bych původní návrh ve výši 1 000 Kč, tak jak jsem navrhoval. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Mandelíka, dávám druhou alternativu, aby částka, kterou jsem navrhoval, nebyla 1 000 Kč, ale 1 250 Kč, aby byla systémově procentně, v návaznosti na návrh, který přednesl kolega Mandelík. Aby to zkrátka souhlasilo.

Aby bylo rozuměno, pokud by nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Mandelíka, trvám na první variantě, 1 000 Kč. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pana poslance Mandelíka, navrhuji druhou variantu, 1 250 Kč. Tím by bylo vyloučeno hlasování o mém prvním pozměňovacím návrhu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan poslanec Výborný. Uděluji mu slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové. Návrh kolegy Mandelíka vypadá velice složitě, ve skutečnosti není složitý, je pouze dlouhý. Velmi bych se přimlouval, abychom pro tento návrh hlasovali, a to z důvodů těch, které byly stručně panem poslancem Mandelíkem vyloženy a které si zasluhují skutečně naši pozornost.

Jestliže právem tvrdíme, že tento stát je založen na moci zákonodárné, výkonné a soudní, je třeba ze všech hledisek držet harmonii mezi těmito mocemi, tj. i harmonii platovou.

Právě proto, že přijetím zákona o státním rozpočtu byly novelizovány platy ve složce zákonodárné a výkonné, je třeba i ve složce soudní provést takovou úpravu, kterou kolega Mandelík navrhl realizovat. Přimlouvám se za přijetí jeho návrhu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Znovu se ptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem nehlasoval pro návrh zákona o státním rozpočtu, a to zejména z těch důvodů, které se týkaly zvýšení platů členů vlády a poslanců, tedy těchto ústavních činitelů. Pokud byl ale tento návrh v této podobě přijat, pak se, stejně jako dr. Výborný, přimlouvám za podporu návrhu poslance Mandelíka, protože je nutné zachovat relaci platů všech ústavních činitelů a dalších významných funkcionářů státních orgánů. Upozorňuji, že tam ještě nastává mezera u soudců Ústavního soudu, kterou bude možná nutno řešit samostatně.

Chci tedy říci, že podporuji návrh poslance Mandelíka, stejně jako celý návrh zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Mandelíka.

Poslanec Richard Mandelík: Dámy a pánové, když dovolíte, malá oprava mého návrhu. V § 6, odst. 1, písm. f) jsem ohlásil, že má být částka 1 150 Kč. Opravuji ji na částku 1 000 Kč.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou pan poslanec Procházka.

Poslanec Vladimír Procházka: Pane předsedající, prosím o nové zaregistrování.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Jistě. Hned tak učiním. Pouze se ptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu uzavírám a končím. Ptám se zástupce navrhovatele, pana ministra Nováka, zda si ještě přeje přednést závěrečné slovo. Ano.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Dámy a pánové, já mohu říci pouze k návrhu pana poslance Mandelíka, že vláda nemá v otázce platů ústavních činitelů zásadní stanovisko. Samozřejmě, nelze přehlédnout, že moc soudní je jednou z rovnocenných složek moci výkonné a zákonodárné, takže i z toho pohledu by zřejmě měly být platy soudců stejně navýšeny jako platy jiných ústavních činitelů.

Pokud jde o návrh pana poslance Čapka, tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Nyní dávám slovo společnému zpravodaji výborů, aby se vyjádřil k rozpravě, případně přednesl závěrečné slovo. Mezitím jsem vás všechny odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupili celkem čtyři poslanci, z toho někteří vícekrát. Jako první vystoupil pan poslanec Čapek, který přednesl návrh, ale pak tento návrh stáhl, jestli jsem mu správně rozuměl. Ve svém druhém vystoupení žádal, aby se o jeho návrhu hlasovalo až po návrhu pana poslance Mandelíka.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Čapek upřesní.

Poslanec Miroslav Čapek: Můj první návrh k § 6 odst. 1 zněl "předsedovi senátu okresního soudu náleží příplatek ve výši 1.000,- Kč". Později jsem navrhl, aby nejdříve bylo hlasováno o návrhu pana poslance Mandelíka a pokud by jeho návrh neprošel, pak teprve hlasovat o návrhu mém.

Poslanec Marek Benda: Myslím, že jsem to správně interpretoval. Vy jste svůj návrh musel stáhnout a podat ho v rozpravě znovu, protože jinak by to podle pravidel rozpravy nebylo možné.

Jako první pozměňovací návrh je zde tedy návrh pana poslance Mandelíka, který provádí úpravu o 24 %, jak byla provedena u ostatních ústavních činitelů. Já se ptám, zda je třeba, abych celý tento návrh přečetl, nebo si ho sněmovna pamatuje, samozřejmě s úpravou, kterou pan poslanec provedl v § 6 písm. f). Za výbory, které návrh projednaly, mohu tento návrh doporučit. Na výborech, které návrh projednávaly, bylo jasně řečeno, že platy soudců by měly růst stejně jako platy ústavních činitelů.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Mandelíka. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 230. hlasování na této schůzi. Pozměňovací návrh pana poslance Mandelíka byl přijat poměrem hlasů 114 pro, 4 proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh přednesl pan poslanec Čapek. Jeho návrh zní, aby v bodě 7 společné zprávy v § 6 bylo zařazeno nové písm. a), které by znělo: "předsedovi senátu okresního soudu ve výši 1.250,- Kč měsíčně". Výbory tento návrh neprojednávaly, protože nikde vznesen nebyl. Byl projednáván loni, když se schvalovaly platy soudců a byl výbory odmítnut. Stanovisko navrhovatele je negativní.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro tento pozměňující návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 231. hlasování na této schůzi. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 39 proti, 53 se zdrželo.

Poslanec Marek Benda: Dále v rozpravě vystoupili pan poslanec Výborný a pan poslanec Řezáč, kteří nepřednesli žádné konkrétní návrhy.

Pane místopředsedo, myslím, že můžete dát hlasovat o celém návrhu zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, budeme hlasovat o celém předloženém návrhu najednou. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb., podle sněmovního tisku 598, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 636 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se sněmovny, kdo je pro tento zákon, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Jde o 232. hlasování na této schůzi. Návrh zákona byl přijat poměrem hlasů 130 pro, 4 proti, 7 se zdrželo. Děkuji.

Slovo má pan ministr Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Děkuji, pane místopředsedo. Jménem soudců České republiky bych chtěl poděkovat Parlamentu za vstřícnost a štědrost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji společnému zpravodaji.

Prohlašuji, že jsme ukončili další bod naší 15. schůze.

Podle schváleného programu byl na pořadu vládní návrh Evropské dohody, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Jednalo se o sněmovní tisk 606. Podle ranního jednání politického grémia by tento bod zřejmě bylo dobré projednat ráno, protože nebylo stanovisko zahraničního výboru. Nejsou námitky proti takovémuto postupu? Slovo má pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane místopředsedo, dovolte mi, abych to upřesnil. Stanovisko zahraničního výboru již existuje, nicméně vzhledem k tomu, že jeden z poslanců Evropského parlamentu, který dělal zpravodaje při projednávání této smlouvy v Evropském parlamentu, bude zítra ráno přítomen zde na galerii a chtěl by být účasten projednávání tohoto bodu v našem Parlamentě, doporučuji, abychom tento bod zařadili na zítra v 9.00 hodin.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za upřesnění. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Já bych jen připomněl, že toto jsme již schválili při schvalování programu. Schválili jsme, že tento bod začneme projednávat ve středu 8. prosince na začátku jednacího dne, takže už o tom nemusíme nyní jednat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Omlouvám se, neměl jsem to v prezidiálce.

Jako další bod budeme projednávat

XVIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky

Předložený návrh zákona, který jste obdrželi jako tisk 737. odůvodní ministr pan Igor Němec, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr Igor Němec: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, máte před sebou návrh novely zákona o Bezpečnostní informační službě. Navrhovaná změna vychází z aktuálního stavu legislativního procesu, kdy zákonodárce původně předpokládal právní úpravu existence, postavení a základních směrů činnosti všech zpravodajských služeb České republiky v průběhu roku 1993, a proto také omezil časovou účinnost zákona č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.

Z důvodu časového nesouladu realizace právní úpravy zpravodajských služeb České republiky se navrhuje prodloužit účinnost zákona 527/1992 Sb. do 30. června 1994, kdy je reálný předpoklad legislativní úpravy celé problematiky. Návrh zásad zákona o bezpečnostních službách byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Teprve po projednání a schválení zásad zákona Parlamentem České republiky bude možno konstruovat speciální zákon o Bezpečnostní informační službě.

Dámy a pánové, věřím, že se k této rekordně krátké novele vyjádříte kladně a podpoříte vládní návrh. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi a přiznám se, že nevidím pana společného zpravodaje Tomáše Svobodu, který měl odůvodnit společnou zprávu výboru. Tuto zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 757. Prosil bych Kancelář, aby pana poslance přivolala, protože jsem ho zde ještě před krátkou chvílí viděl.

(Po krátké pause): Pana poslance Tomáše Svobodu zastoupí předseda výboru pan poslanec Šuman. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, po konzultaci se znalci Jednacího řádu jsem došel k závěru, že s touto změnou by měla souhlasit sněmovna, že není možné to udělat jenom prostým zastoupením, i když předsedou garančního výboru.

Pane předsedající, já tedy doporučuji, aby se sněmovna hlasováním vyjádřila k tomu, že mohu zastoupit společného zpravodaje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za tento návrh. Je to tedy návrh procedurální, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Dříve než tak učiníme, odhlašuji všechny a prosím o novou registraci (poslanec Tomáš Svoboda vchází do jednací síně).

Pane poslanče, zdá se mi, že naše hlasování je už bezpředmětné, neboť pan poslanec Tomáš Svoboda se dostavil.

Poslanec Tomáš Svoboda: Vážená sněmovno, velice se omlouvám, ale mne nikdo nepověřil tím, abych byl zpravodajem k tomuto zákonu, takže já se zpravodajem necítím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já v tomto momentě vyhlašuji přestávku do 17.20 hodin.

(Jednání přerušeno do 17.20 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme pokračovat v přerušené schůzi. Připomínám, že projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR číslo 527/92 Sb., o Bezpečnostní informační službě ČR.

Prosím předsedu branně bezpečnostního výboru pana poslance Šumana, aby odůvodnil sněmovní tisk 575.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, musím se vám omluvit za to zdržení, způsobil jsem ho řekněme zapomnětlivostí. Spočívala v tom, že pan Tomáš Svoboda je zpravodajem zprávy o BIS a v tomto případě výbor neurčil zpravodaje a tato povinnost zůstává na mně.

Chci vás informovat o tom, že společná zpráva, tedy tisk 757, praví, že oba výbory, tzn. ústavně právní a branně bezpečnostní výbor, doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh schválila s jedinou změnou, která spočívá v tom, aby v článku I, slova "30. června 1994" byla nahrazena slovy "31. července 1994". Důvod je jediný, aby nebylo nebezpečí, že se v tom posledním období těsně před prázdninami dostaneme do časového presu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Šumanovi a otvírám rozpravu k tomuto bodu, do které je jako první písemně přihlášen pan poslanec Gross. Prosím, pane poslanče. Je to jediná písemná přihláška do rozpravy, já ji upřednostňuji. Jako další pan kolega Řezáč.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP