Úterý 7. prosince 1993

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, mám za to, že můj návrh, který jsem zde začal přednášet ještě před přerušením našeho jednání, byl příliš komplikovaný, a proto si dovoluji navrhnout vám jiné řešeni. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna v rámci právě projednávaného bodu pořadu přijala dvě usnesení a dovolte mi, abych nyní přednesl návrh na to první z nich:

"Poslanecká sněmovna schvaluje zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů podle sněmovního tisku 533 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 758 I A a schválených pozměňovacích návrhů a návrh státního rozpočtu ČR na rok 1994 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 758 část I B a schválených pozměňovacích návrhů." To je text první části usnesení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Já poprosím, aby se všechny paní poslankyně a páni poslanci zaregistrovali. Děkuji a budeme nyní hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Kdo ve 225. hlasování podporuje toto usnesení, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. (Potlesk.) Pro hlasovalo 111 poslanců, proti 52, 26 se zdrželo hlasování a 1 nehlasoval. Děkuji vám.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dále navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala další usnesení k tomuto bodu pořadu, jehož text by byl totožný s textem uvedeným v části II společné zprávy a začíná slovy "Poslanecká sněmovna doporučuje".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Včetně pozměňovacích návrhů přijatých na schůzi - tam musí být na konci.

Poslanec Libor Novák (1958): Včetně pozměňovacích návrhů přijatých v průběhu rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano děkuji. Pokud nikdo nic nenamítá, budeme hlasovat o tomto druhém usnesení. Já pro všechny případy poprosím pana kolegu Nováka, aby tu poslední větu zopakoval.

Poslanec Libor Novák (1958): Navrhuji, pane předsedající, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, jehož text bude totožný s textem části II společné zprávy, který začíná slovy " Poslanecká sněmovna doporučuje" a končí slovy "nevyčerpané hodnoty budou obcím ponechány", včetně pozměňovacích návrhů, které byly přijaty v průběhu rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Které byly přijaty na této schůzi včetně schválených pozměňovacích návrhů, abych to přesně specifikoval.

Ptám se tedy, kdo z poslanců ve 226. hlasování souhlasí s tímto usnesení, ať zvedne ruku a hlasuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

I tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 128 poslanců, 16 proti, 45 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Dámy a pánové, tím jsme projednali další bod. Nyní se hlásí místopředseda vlády a ministr financí. Prosím, aby se ujal slova.

S faktickou poznámkou se hlásí kolega Navrátil.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vím, že to, co teď řeknu, nebude mít zřejmě vliv na nějaký další průběh. Nicméně oznamuji, že se mi stala nemilá věc. Při hlasování o rozpočtu se mi stalo, že jsem hlasoval pro. I to se stane. (Potlesk.) Mohu říci, že jsem zdvihl ruku proti tomuto rozpočtu, ale na tlačítku, vzhledem k tomu, že je to v těsné blízkosti, jsem stiskl pro. Je to jen faktická připomínka. Nicméně jsem proti tomuto rozpočtu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím, že to vyžaduje nejen kus odvahy, ale i statečnosti. Děkuji.

Nyní poprosím pana místopředsedu vlády a ministra financí, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych konstatoval, že dnes, 7. prosince, je Česká republika jednou ze dvou transformujících se postkomunistických zemí, která má schválený rozpočet na příští rok, a jedinou zemí, která má schválený vyrovnaný rozpočet.

Chtěl bych vám všem poděkovat za pozornost, kterou jste rozpočtu věnovali. Chtěl bych poděkovat rozpočtovému výboru, který věnoval velkou pozornost rozpočtu, pánům zpravodajům, kteří tady do noci se mnou seděli nad pozměňovacími návrhy a připravovali je pro toto jednání. Chtěl bych poděkovat i všem pracovníkům ode mne z úřadu, kteří se podíleli na zpracování rozpočtu. Myslím, že jste schválili dobrý rozpočet. Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dovolím si vyjádřit poděkování a současně tak, jak jsme slíbili, prosím kolegu Wagnera, aby se ujal slova. Děkuji panu ministrovi a děkuji společným zpravodajům.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji doplnit pořad této schůze o bod Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců. Pracovně lze považovat za návrh usnesení to, co bylo předloženo jako pozměňovací návrhy v rozpravě ke státnímu rozpočtu. Na rozdíl od toho, co bylo řečeno v rozpravě ke státnímu rozpočtu panem předsedajícím, se domnívám, že by nebylo asi vhodné zařadit tento bod na pořad nyní, ale zařadit jej kdykoli v průběhu této schůze s tím, že jsme se s některými kolegy z rozpočtového výboru domlouvali na tom, že tento text by byl pouze pracovním textem návrhu usnesení a že bude ještě v průběhu této schůze upřesněn. Proto bych prosil o zařazení na pozdější dobu než dnes. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to spíš dotaz na navrhovatele. Mohli bychom tento návrh doplnit přímo údajem ve čtvrtek ráno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyslechli jste procedurální návrh na zařazení nového bodu do programu. O tomto bodu se hlasuje bez rozpravy. Dávám tedy hlasovat.

Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, ať hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Šlo o 227. hlasování této schůze.

Tento procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 170 pro, 3 proti, 8 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Děkuji.

Tím jsme přešli k dalšímu bodu. Hlásí se ještě pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, využívám tohoto okamžiku, kdy jsme se věnovali trochu procedurálním záležitostem, a navrhl bych projednání usnesení zahraničního výboru, kterým se navrhuje sněmovně, aby provedla změny ve stálé delegaci do Meziparlamentní unie. Tato věc byla projednána na výboru. Navrhuji zařadit tento bod jako čtvrtý od konce. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Vyslechli jste další procedurální návrh. Bez rozpravy o něm nechávám hlasovat.

Kdo je pro procedurální návrh pana poslance Payna, ať hlasuje a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Šlo o 228. hlasování této 15. schůze s výsledkem 153 poslanců pro, 4 proti, 16 se zdrželo, nehlasovalo 11.

S faktickou poznámkou ještě pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se, ale rozuměl jsem upřesnění umístění pana poslance Payna tak, že to má být před interpelace.

Poslanec Jiří Payne: Pane místopředsedo, byl jsem veden přesvědčením, že někde v těchto místech je zařazen dodatečně další bod do programu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To znamená před interpelace, ne jako čtvrtý od konce, ale před poslední čtyři body.

Poslanec Jiří Payne: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu, kterým je dodatečně zařazený bod, který se nazývá

XVI.

Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu o svolání organizačního výboru

Prosím předsedu výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Františka Kozla, aby nám návrh na zařazení tohoto bodu odůvodnil.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolil bych si přednést přímo návrh usnesení, protože bod již byl zařazen a návrh usnesení odůvodním.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá předsedu Poslanecké sněmovny pana Milana Uhdeho o svolání organizačního výboru nejpozději do zahájení pokračování schůze Poslanecké sněmovny ve středu 8. 12." To je text navrženého usnesení.

K tomuto odůvodnění bych si dovolil stručně říci, že minulý týden tato sněmovna neschválila návrh organizačního výboru na zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednávání návrhu novely zákona č. 298/1990 Sb. Protože se důvodně domnívám, že řada kolegyň a kolegů nebyla v okamžiku hlasování plně informována o podstatě věci, podal jsem novou žádost na projednání organizačním výborem a zkrácení příslušné lhůty tentokrát na 11 dnů s tím, aby návrh mohl být projednán ještě na prosincové schůzi Poslanecké sněmovny.

K věcnému odůvodnění bych chtěl poznamenat, že k tomuto tisku 747, o jehož projednávání žádám, jsou nyní k dispozici tři stanoviska a jedna žaloba. První je stanovisko Ministerstva kultury ze dne 30. 11., ve kterém je navrhováno vyslovení souhlasu s návrhem novely zákona.

Druhým stanoviskem je stanovisko předsedy Legislativní rady vlády, kde v části III. se píše, že z právního a legislativního hlediska předseda Legislativní rady doporučuje vládě České republiky vyslovit souhlas s předloženým poslaneckým návrhem.

Třetí je stanovisko vlády, které říká, že posoudit aplikaci zákona 298/1990 Sb., včetně otázky postavení řádu sv. Voršily římské unie jako právnické osoby, přísluší soudu.

Čtvrtý dokument je žaloba České republiky, v zastoupení Ministerstvem financí, o určení neexistence vlastnictví. Tato žaloba je podaná na česko-moravskou provincii římské unie sv. Voršily a společnost TEMOS u obvodního soudu pro Prahu 1 dne 6. 12. 1993. Je tedy zřejmé, že převládá názor, že řešení celého problému má přinést rozhodnutí soudu.

Podaná žaloba však podle mého názoru je právně fundamentální iluzí, a to z více důvodů. Domnívám se, že sporný zákon z roku 1990 se ve své položce číslo 64 příloha 1 netýká pouze sporné budovy čp. 1435, ale celé řady dalších pozemků a budov. Kdybychom brali v úvahu důsledně právní hledisko, pak by určující žaloba, která je podána, měla zahrnovat vlastnický vztah ke všem nemovitostem, které jsou v položce 64 zákona uvedeny. Jestliže totiž článek IV. konstatuje, že s budovou čp. 1435 - cituji - "nakládá jiná právnická osoba než ta, jejíž vlastnictví bylo prohlášeno zákonem", pak samozřejmě toto konstatování musí platit pro celou položku. Přestože je ve stanovisku vlády prohlašováno, že posouzení aplikace zákona náleží soudu, je tato žaloba zjevně dokladem určitého selektivního výkladu zákona žalobcem.

Druhý důvod, který bych uvedl, je asi ten, že podaná žaloba neřeší podstatu problému, protože tato žaloba pouze rozhodne, že vlastníkem sporného bodu, ale nepřímo i všech ostatních nemovitostí, není jediná skutečně legitimní právnická osoba, tj. česko-moravská provincie římské unie řádu sv. Voršily. Pokud tedy má být naplněn nezpochybnitelným způsobem původní úmysl zákonodárců z r. 1990, tedy vrátit řádu majetek, který mu nepochybně patřil, není jiná možnost než sporný zákon novelizovat a prohlásit příslušné vlastnictví správné právnické osobě. A to je smysl předkládaného zákona, o jehož projednání na organizačním výboru žádám navrhovaným usnesením.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kozlovi a prosím jej, aby zaujal své místo v lavici navrhovatelů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jako první se do rozpravy hlásí místopředseda vlády pan Jan Kalvoda.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, do rozpravy se hlásím vlastně s jakousi věcnou poznámkou jsa motivován tím, že pan navrhovatel citoval ze stanoviska předsedy Legislativní rady, to jest z mého stanoviska, které bylo určeno vládě.

Chci říci, že toto stanovisko se zabývalo otázkou ryze legislativní, ale chci také říci - a to je to věcné doplnění že jsem byl tím, který v rámci jednání vlády o tomto bodu, tedy stanovisku k tomuto poslaneckému návrhu, navrhl stanovisko, které vláda posléze přijala. Je to stanovisko opřené o myšlenku, že ani vláda, ba ani Parlament se nemůže zabývat aplikací či výkladem zákonů. Toto stanovisko sdílím - opakuji podruhé. Sám jsem je navrhl a vlastně formuloval. Říkám to jen pro to, abyste se nedomnívali, jak z citace vyplývá, ze můj názor je jiný než ten, který zaujala vláda.

Když už zde mluvím a zdržuji vás, dovolte mi ještě jednu poznámku. Jestliže začneme - myslím tím tato sněmovna a mluvím jako poslanec - se pouštět do úvah o skutečném úmyslu zákonodárce, jestliže začneme připouštět, že v rámci geneze nějakého libovolného zákona došlo vlastně k omylu a to, co je vyhlášeno ve Sbírce zákonů a co zavazuje všechny občany, stát, všechny, vůči kterým působí svrchovanost tohoto státu, bylo přijato po nějaké mýlce, nedorozumění, že je zde chyba, která může dopadnout na ty, které již zavázala a jejich právní vztahy, jimž již dala vzniknout, pak se obávám, že idea právního státu nám bude nekonečně vzdálena. A varuji před tím jako poslanec této sněmovny. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím pana poslance Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan kolega poslanec Kozel ve své úvodní řeči podle mého mínění spíše zdůvodňoval, proč zákon, který předložil s ostatními navrhovateli, je správný a proč by měl být přijat. S tím zdůvodněním já nesouhlasím, ale domnívám se, že by bylo velmi nešťastné pouštět se nyní do debaty o tom, zda zákon, který byl předložen, je správný, nebo není správný. V tuto chvíli má být řeč pouze o tom, zda je nezbytné, aby procedurou, kterou navrhuje pan kolega Kozel, byl zákon projednán ještě v prosinci, či zda naopak pro ožehavost této navrhované normy by neměl být tento zákon projednán velmi zodpovědně. Dokonce pan dr. Kozel citoval některé listiny, které má k dispozici.

Protože je patrno z předcházejícího usnesení organizačního výboru Poslanecké sněmovny, že uvedený tisk má být projednáván také ústavně právním výborem, musím jako předseda tohoto ústavně právního výboru sdělit, že bych považoval za velmi nesprávné, aby takovouto normou - zejména i z důvodů, které objasnil vicepremiér Kalvoda - se zabýval ústavně právní výbor v jakémsi chvatu někdy večer, někdy po skončení schůze. Naopak mám za to, že jednání ústavně právního výboru v této věci bude muset být seriózní, korektní, podrobné, a proto podle mého odhadu nejméně jeden, ale možná i více dnů trvající.

Proto nesouhlasím s tím, aby organizační výbor znovu žádal sněmovnu o zkrácení lhůty k projednání tohoto zákona. Na rozdíl od kolegy Kozla jsem přesvědčen, že poslanci, když poprvé hlasovali o obdobném návrhu organizačního výboru, velmi dobře věděli, o čem hlasují. Kdybych se měl domnívat opak, musel bych zřejmě zpochybňovat lecjaká jiná hlasování v této sněmovně, a to si prosím netroufám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Připomínám, že vedeme rozpravu k bodu, který se nazývá Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny žádán o svolání organizačního výboru. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Body. Pan poslanec Body návrh stahuje. Hlásí se paní poslankyně Kolářová.

Poslankyně Milena Kolářová: Dámy a pánové, dovolím si pouze krátkou připomínku, protože se jedná o mého kolegu, který chce předložit znovu tento návrh zákona. Přikláním se k tomu, co zde řekl předseda ústavně právního výboru pan doktor Výborný. Chtěla bych říci předkladateli tohoto návrhu zákona: budu hlasovat proti tomu, aby byl zařazen nyní na organizační výbor a na projednávání této sněmovny, protože se domnívám, že skutečně problematika je velice složitá a nebylo by asi korektní, abychom o ní hlasovali nyní, v rychlosti a ve spěchu. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a prosím pana poslance Kozla, aby ještě jednou zopakoval svůj návrh usnesení.

Poslanec František Kozel: V rozpravě vystoupili tři řečníci, ani jeden z nich nevznesl žádný pozměňovací návrh k navrženému textu usnesení. Přestože bych mohl a možná i chtěl polemizovat s některými tvrzeními, která zde padla, neučiním tak a domnívám se, že je možně o navrženém usnesení hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já bych prosil ještě jednou zopakovat návrh usnesení.

Poslanec František Kozel: Text usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá předsedu Poslanecké sněmovny pana Milana Uhdeho o svolání organizačního výboru nejpozději do zahájení pokračování schůze Poslanecké sněmovny ve středu 8. 12."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Všichni jsme slyšeli návrh usnesení. Předtím, než budeme hlasovat, omlouvám se, ale všechny jsem vás odhlásil a prosím o vaši novou prezentaci. Děkuji, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan poslanec Kozel.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Bylo to 229. hlasování, návrh pana poslance Kozla byl schválen poměrem hlasů 81 pro, 52 proti, 24 se zdrželo hlasování, nehlasoval 1. Návrh usnesení tedy byl přijat a já končím tento bod.

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu, a tím je

XVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 598, odůvodní pan ministr spravedlnosti Jiří Novák, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, Ústava České republiky v čl. 110 zakotvila vojenské soudy pouze jako dočasnou součást soustavy soudů České republiky, a to do 31. prosince letošního roku. Tímto dnem vojenské soudy ukončí svou činnost a jejich dosavadní agendu budou vykonávat tzv. obecné soudy. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady. č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů v platném znění navazuje na ústavní úpravu a provádí v oblasti platových poměrů soudců a justičních čekatelů potřebné legislativní změny související s ukončením činnosti vojenských soudů.

Navrhuje se především provést úpravy těch ustanovení zákona, která se vztahovala na úpravu platových poměrů soudců, vojenských soudců, funkcionářů vojenských soudců a justičních čekatelů vojenských soudců. Takováto právní úprava pozbývá ukončením činnosti vojenských soudů důvodnosti. Podle platné právní úpravy zákona č. 335 z roku 1991 Sb. o soudech a soudcích musí vojenští soudci vedle podmínek stanovených obecně pro všechny soudce splňovat i podmínku, že musí mít hodnost důstojníka nebo generála a v důsledku toho se na ně vztahují předpisy platné pro vojáky z povolání. V souvislosti s ukončením činnosti vojenských soudů by tam vznikl všem vojenským soudcům, u nichž by došlo k zániku služebního poměru vojáka z důvodů uvedených v § 26 zákona č. 76 z roku 1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků v platném znění, nárok na výsluhový příspěvek a odchodné. Vládní návrh vychází z toho, že u těch vojenských soudců, kteří využijí svého zákonného nároku na přidělení k výkonu funkce obecnému soudu, není důvod pro to, aby jim v souvislosti se zánikem služebního poměru vojáka vznikl nárok na odchodné. V zájmu zamezení nedůvodných rozdílů finančních příjmů mezi soudci obecních soudů se navrhuje vojenským soudcům odejmout po dobu výkonu funkce soudce obecného soudu nárok na výplatu výsluhového příspěvku. Obdobným způsobem by měly být řešeny nároky na výsluhový příspěvek a odchodné těm vojenským soudcům, u nichž je navrhován zánik služebního poměru ze zákona. Navrhovaná úprava výsluhového příspěvku a odchodného se nebude dotýkat těch vojenských soudců, u nichž v souvislosti s ukončením činnosti vojenského soudu dojde k zániku služebního poměru vojáka a kteří neuplatní zákonný nárok na výkon funkce u obecného soudu. Jejich nároky na výsluhový příspěvek a odchodné, splňují-li pro jejich přiznání zákonem stanovené podmínky, zůstanou zachovány.

Z pověření vlády České republiky doporučuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila předložený návrh zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi a dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Marku Bendovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 636.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP