Úterý 7. prosince 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 216. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 66, proti 94, zdrželo se 19, nehlasovalo 6.

Poslanec Libor Novák (1958): Další návrh přednesla paní poslankyně Stiborová; připomínám k vyjádření pana ministra Kočárníka v jeho závěrečném slově a s tímto doprovodným slovem si dovoluji říci, že navrhovatel zaujímá záporné stanovisko k tomuto návrhu.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž společný zpravodaj záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 217. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro 82, proti 62, zdrželo se 34, nehlasovalo 8.

Poslanec Libor Novák (1958): Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Šuman. Dovolte mi, pane předsedající, k tomuto opravdu věcnou poznámku.

Činnost a hospodaření Fondu dětí a mládeže upravuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže. Zde v § 4 odst. 2 tohoto zákona jsou taxativně vyjmenovány druhy příjmů, které může fond mít. Příjem formou dotace ze státního rozpočtu není uveden. To znamená, že takový příjem je nepřípustný a fond by jej ani nesměl převzít. V takovém případě by se orgány fondu dopustily porušení zákona a mohly by být odvolány.

Tuto dobře míněnou snahu pana poslance Šumana nelze uskutečnit. Doporučuji o tomto návrhu nehlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poslanec Šuman souhlasí. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že logika, s níž bylo procedurálně řečeno, že o tomto návrhu nelze hlasovat, by pak měla být stejná ve všech podobných případech. Podobným případem je v tomto zákoně uvedených 18,3 miliardy Fondu národního majetku, kde zákon také výslovně něco říká. Buď budeme postupovat v obou případech stejně a nebudeme o tamtom druhém hlasovat, anebo platí obecně staré, že nový zákon má nárok měnit ten předchozí. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Šuman souhlasí s tím, co jste navrhl.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, budu se předneseným doporučením řídit propříště.

Dalším, který vystoupil v diskuzi, byl pan poslanec Seifer, který nepřednesl návrh. Stejně tak nepřednesl návrh pan poslanec Skočovský, ani pan poslanec Wagner ve svém dalším vystoupení.

Oproti tomu pan poslanec Tomáš Ježek návrh přednesl. Navrhovatel k němu zaujímá kladné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Společný zpravodaj také. (Smích v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosil bych opět, abyste se zaregistrovali.

Zahajuji 218. hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Ježka.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 115 poslanců, proti 20, zdrželo se 46, nehlasovalo 5.

Poslanec Libor Novák (1958): Dalším, kdo přednesl pozměňovací návrh, byl poslanec Dalibor Matulka. Mám za to, že je nejdříve třeba hlasovat o návrhu označeném jako 39.1, protože návrh č. 39.2 je alternativou, která je závislá na tom, jaký bude výsledek hlasování o předchozím návrhu.

Pane předsedající, navrhovatel zaujímá záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Společný zpravodaj má také záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 219. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro 28 poslanců, proti 97 poslanců, zdrželo se 60, nehlasovali 2.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, navrhuji, abychom nyní hlasovali o návrhu označeném pod č. 39.2. Stanovisko navrhovatele je záporné.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž stanovisko zpravodaje je záporné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 220. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 24 poslanců, proti 88, zdrželo se 58, nehlasovalo 10. Prosím.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dalším návrhem, který zde byl přednesen, byl návrh pana poslance Mandelíka označený č. 40. Podle mého názoru z předchozích hlasování je naprosto jasné, že text, o kterém nyní budeme hlasovat, končí větou - v § 47 odst. 1, písm. a) se částka 15 000,- Kč nahrazuje částkou 18 500,- Kč.

Zbývá dodat, že navrhovatel se k tomuto návrhu nestaví nijak zásadně.

Poslanec Tomáš Ježek: Ani společný zpravodaj nemá vyhraněné stanovisko. (Šum v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se 221. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 91, proti 47, zdrželo se 24, nehlasovali 4.

Poslanec Libor Novák (1958): S dalším návrhem vystoupil pan poslanec Ota Fejfar. Pane předsedající, mám za to, že by bylo vhodné se otázat pana poslance Fejfara, zda svým návrhem navrhuje to, aby do části II společné zprávy bylo toto usnesení zařazeno.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ve stenozáznamu je to tak. Můžeme nechat o tom hlasovat, pokud s tím souhlasíte a máte-li vyjádření.

Poslanec Libor Novák (1958): Vláda k tomuto návrhu nezaujímá zásadní stanovisko. Zpravodajové po velice zevrubné poradě se vyjadřují tak, že doporučují zařazení tohoto návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 222. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 136, proti hlasovalo 14, zdrželo se 23, 7 nehlasovalo.

Poprosím o klid!

Poslanec Libor Novák (1958): Poslanec Krása ve svém vystoupení přednesl tři návrhy. K prvnímu z těchto návrhů zaujímá navrhovatel stanovisko podpůrné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se pana poslance Krásy, zda-li je možné o všech třech hlasovat najednou.

Poslanec Václav Krása: Domnívám se, že musíme hlasovat najednou.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dovolte mi, abych sdělil, že ke všem třem návrhům zaujímá navrhovatel kladné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Také společný zpravodaj má kladné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 223. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 176 poslanců, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Poslanec Libor Novák (1958): Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Frank. Tento návrh je označen č. 43. Navrhovatel nedoporučuje přijetí tohoto návrhu.

Poslanec Tomáš Ježek: Stejný názor má společný zpravodaj.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 224. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasoval 71 poslanec, proti 83, zdrželo se 24, nehlasovalo 5.

Poslanec Libor Novák (1958): Dále vystoupila v rozpravě paní poslankyně Gerta Mazalová. Nepřednesla žádný pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Souhlasím.

Poslanec Libor Novák (1958): Posledním, kdo vystoupil v rozpravě a zároveň přednesl pozměňovací návrhy, byl pan poslanec Wagner. Mám za to, že lze odděleně hlasovat o návrzích označených jako 45.1 a 45.2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se pana poslance Wagnera, zda s tím souhlasí a prosím ho o upřesnění.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, omlouvám se, ale myslím, že to nebylo správně pochopeno. Nenavrhl jsem nic, co by mělo být součástí rozpočtového zákona, ale navrhl jsem usnesení Poslanecké sněmovny, které podle mého názoru není v rozporu s ničím, co bylo přijato. Navrhl jsem toto usnesení s úmyslem, aby už jednou provždy skončila traumatizace sněmovny i veřejnosti ve věci platů ústavních činitelů a aby se tím vším, co se navrhuje, dospělo někdy k situaci obdobné, jaká je, dejme tomu v SRN, kde jakási mimoparlamentní komise předkládá ony návrhy a parlament není terčem zbytečných útoků.

Pokud se týká návrhu 45.2, domnívám se, že o něm hlasovat nelze, protože už bylo hlasováno o jiné podobě téhož.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, mám k vám jednu prosbu. Předpokládám, že to bude muset být samostatný bod programu. Jakmile skončíme rozpočet, ihned se hlaste, aby tento bod byl zařazen.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dovolte mi, abych oznámil, že tím jsou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, které byly v rozpravě k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a k návrhu státního rozpočtu České republiky předneseny. Mám za to, že si mohu dovolit - pokud s tím je všeobecný souhlas - přednést návrh na usnesení této ctihodné Poslanecké sněmovny.

Pane předsedající, navrhuji, aby usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů podle sněmovního tisku 533 a o návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1994 zněl takto:

Poslanecká sněmovna

I. schvaluje zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů podle sněmovního tisku 533 a ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 758, část I A. a schválených pozměňovacích návrhů, a návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1994 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 758, část I B a schválených pozměňovacích návrhů."

Pane předsedající, jsou zde návrhy, abychom nejdříve hlasovali o první části usnesení a pak teprve abych přečetl část II. Je otázkou, jestli je nutné, abych to četl, protože všichni mají text před sebou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já se domnívám, že to nemusíte číst. Za druhé se domnívám, že návrh, který jste nyní přednesl, je logický a že tak budeme hlasovat, pokud s tím bude souhlas. Za třetí - ve smyslu dohody v politickém grémiu nyní stejně udělám přestávku na 30 minut k jednání klubů a pak by bylo dobře hlasovat. Předtím však předpokládám, že až se po 30 minutách sejdeme, zástupci poslaneckých klubů se vyjádří za kluby o státním rozpočtu.

Vyhlašuji přestávku. Sejdeme se v 15.45 hodin.

(Schůze přerušena v 15.20 hodin.)

(Zahájeno po přestávce v 15.50 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil pokračování 15. schůze. Konstatuji, že poslanecké grémium se dohodlo na tom, že zástupci jednotlivých klubů, pokud budou chtít, vystoupí nyní se stanoviskem klubu ke státnímu rozpočtu. Jako první se přihlásil kolega Ortman, připraví se pan kolega Hrdý.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane místopředsedo, vážený předsedo České vlády, dámy a pánové, poslanecký klub Levého bloku konstatuje, že v průběhu projednávání rozpočtu na rok 1994 nenastaly žádné kvalitativní změny v přístupu navrhovatele a vládní většiny Poslanecké sněmovny. Z těchto důvodů poslanecký klub Levého bloku nemíní na svém stanovisku sděleném Poslanecké sněmovně v úvodu rozpravy cokoliv měnit. Poslanecký klub Levého bloku proto návrh státního rozpočtu na rok 1994 nepodpoří.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Hrdého a ptám se, zdali ještě někdo má zájem vystoupit. Pan kolega Kavan.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedající, vážená vládo, kolegové, přijímaný rozpočet je v rozporu se sociálně demokratickou filozofií státního rozpočtování. Předpokládaný rozpočet není nástrojem hospodářské politiky podněcujícím k oživení ekonomiky a rozvoji tržního hospodářství. Předpokládá sice vyrovnanost a na základě letošních zkušeností asi skrytou naději na přebytek. Neodpovídá však skutečným potřebám a stavu hospodářství.

Poslanci klubu České strany sociálně demokratické se sice aktivně účastnili na jeho projednávání ve výborech i ve sněmovně, ne však vždy s potřebným porozuměním. To jsou zásadní důvody, proč klub České strany sociálně demokratické návrh rozpočtu nepodpoří.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Kavana a znovu se ptám, pokud ještě kdokoliv z klubů chce vystoupit, - ano, pan kolega Vik se připraví.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1994, předkládaný vládou České republiky, je řešen na účet příštích generací a prohlubuje vnitřní zadlužení státu. Rozpočet je opět řízen centrálně a pro občany Moravy a Slezska je přerozdělení finančních prostředků tradičně neúměrně nízké. Finanční prostředky vytvářejí lidé, nikoli čtverečné kilometry.

Návrh státního rozpočtu náš klub nepodpoří.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím kolegu Vika.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, poslanecký klub Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa po projednání v poslaneckém klubu rovněž návrh zákona o státním rozpočtu nepodpoří, a to zejména z toho důvodu, že nebylo přihlédnuto k opozičním návrhům, a zejména proto, že byla opět zvýšena částka na platy ústavních činitelů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan kolega Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové, náš klub k rozpočtu nezaujal jednoznačné stanovisko, protože některé věci byly splněny, některé nebyly, takže všichni naši poslanci mají právo hlasovat tak, jak uznají za vhodné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kolega Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, poslanecký klub ODA konstatuje, že rozpočet na rok 1994 je výsledkem práce koalice, že naplňuje programové prohlášení vlády. Velmi si váží toho, že je to rozpočet vyrovnaný a rovněž si váží toho, že debata v Parlamentu ve výborech udržela rozpočet vyrovnaný.

Na straně příjmů je rozpočet postaven na systému daní, který směřuje k nalezení rovnováhy mezi daňovým zatížením poplatníků a nezbytným objemem prostředků na funkce, které musí vykonávat stát. Budeme však nadále hledat všechny cesty, jak přenášet odpovědnost ze státu na občana a na tomto základě budeme soustavně usilovat o další snižování daňového břemene. Víme také, že bude třeba ještě pracovat na dalším dolaďování celého daňového systému, zejména na rovnovážném zdanění kapitálových výnosů a úsporných vkladů.

Na straně výdajů máme radost, ze se spolu s ostatními koaličními partnery podařilo výrazně posílit výdaje na bezpečnost, což je vůbec věc, které si na rozpočtu nejvíce vážíme.

ODA podporuje tedy rozpočet a budeme pro něj hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím kolegu Honajzera.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, za okamžik budeme hlasovat o jednom z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejdůležitějším zákonu letošního roku, vládním návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 1994. Dovolte, abych při této příležitosti připomenul projednávání téhož dokumentu před rokem.

Konec roku 1992 byl poznamenán dělením federace, schvalováním Ústavy, zaváděním nové daňové soustavy včetně systému zdravotního a sociálního pojištění a recepcí mnoha zákonných norem, bez nichž by Česká republika nemohla samostatně existovat. Za těchto okolností zaznívaly při projednávání rozpočtu z opozičních lavic vize katastrofických scénářů, které předjímaly roztočení inflační spirály, schodkový rozpočet, nefunkčnost daňové soustavy a kolaps ve financování zdravotnictví. Nic takového se nestalo. Daňová soustava začala přes počáteční obtíže plnit svou funkci, inflace zůstala pod kontrolou a přebytky ve státním rozpočtu umožňovaly v průběhu roku řešit problémy zděděné po předchozím režimu.

Návrh rozpočtu pro rok 1994 předložila vláda v souladu s požadavkem parlamentu do konce září 1993. Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný a jeho konstrukce vyplývá z odhadu očekávané skutečnosti letošního roku, střednědobé strategie rozpočtové politiky do roku 2000, odhadu roku 1994, priorit ve výdajích a strategie reformy místních rozpočtů. Pozměňovací návrhy, které zazněly při projednávání v jednotlivých výborech a které byly zařazeny do společné zprávy, respektují vyrovnanost státního rozpočtu. Na tom nic zásadního nezměnilo ani naše hlasování o pozměňovacích návrzích na plénu před několika okamžiky. Klub ODS tedy přijetí zákona o statním rozpočtu pro rok 1994 podpoří.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím kolegu Bendu. Připraví se kolega Motyčka a kolega Hirš.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, poslanecký klub KDS po projednání rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a po zapracování připomínek vzešlých z výborů i po předcházejícím hlasování podporuje vládní návrh zákona o státním rozpočtu a bude hlasovat pro jeho schválení.

Oceňujeme, že nadále klesá podíl veřejných rozpočtů na hrubém národním produktu a že soustava veřejných rozpočtů je vyrovnaná. Oba tyto jevy pokládáme za velmi důležité, zejména v období transformace naší ekonomiky, ve kterém se nacházíme. V dalších letech budeme podporovat snižování podílu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu a všech forem státního přerozdělování. Budeme podporovat další zprůhlednění státního rozpočtu a jeho vyšší kontrolu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím kolegu Motyčku. připraví se pan kolega Hirš.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu, které byly přijaty, nemají charakter, aby bylo možno je hodnotit, že narušují rovnovážný stav státního rozpočtu. Není tedy žádný důvod k tomu, abychom měnili stanovisko, které jsme sdělili na začátku rozpravy. Klub KDU - ČSL bude hlasovat pro přijetí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1994.

K rozpravě snad jedna jediná připomínka. Náš klub velmi dobře vnímá všechny konkrétní návrhy na dotace ze státního rozpočtu pro účelové investice. Vůbec nemůže být řeči o tom, že není potřeba stavba čistírny, nemocnice, mostu a konkrétní silnice. Zcela určitě všude tam, kde to bylo uvedeno, ale i tam, kde to uvedeno nebylo. Ale rozhodování o konkrétní stavbě na plénu Poslanecké sněmovny musíme odmítnout jako nesystémové, ba přímo chaotické.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Hirše. Další zástupce klubu se nehlásí.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, klub LSNS konstatuje, že rozpočet byl předložen včas. Za současné situace v průběhu ekonomické reformy ho považuje za optimálně sestavený a oceňuje jeho vyrovnanost. Jsem zmocněn prohlásit, že klub podpoří rozpočet bez výjimky. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jelikož už nikdo ze zástupců klubů se nechce vyjádřit, nezbývá mi než konstatovat skutečnost, že nyní budeme hlasovat o celém předloženém návrhu najednou. Prosím společného zpravodaje pana poslance Nováka, aby přednesl obě části usnesení.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP