Úterý 7. prosince 1993

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, pan poslanec Skočovský přednesl ještě další návrhy, které už až tak spolu věcně nesouvisejí. Mám za to, že nyní můžeme hlasovat o návrhu označeném jako 7.31.

Poslanec Tomáš Ježek: Společný zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: (194.) Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 21, proti 94, zdrželo se 59 poslanců.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, o návrhu 7.32 podle mého názoru nelze hlasovat pro jeho závažné formální nedostatky. (Předsedající: Souhlasím.) Dalším návrhem je návrh 7.33, o kterém lze hlasovat. Navrhovatel nedoporučuje jeho přijetí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, ptám se pana kolegy Skočovského - nejsou pozměňovací návrhy uvedené pod čísly 7.33, 7.34 a 7.35 jako jeden návrh, o kterém by se mělo hlasovat najednou? (Nejsou.)

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, pokud mohu doplnit, myslím, že dobrá otázka pro pana poslance Skočovského je ta, zda jsou návrhy 7.33 a 7.34 těmi, o kterých je přímo nutné hlasovat najednou. Naproti tomu návrh 7.35 je hlasovatelný zvlášť, podle mého názoru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě jednou se ptám pana kolegy Skočovského, jestli by nedoporučil, abychom o návrhu 7.33 a 7.34 hlasovali najednou, protože to podle mého názoru spolu souvisí.

Poslanec Miloš Skočovský: (Hovoří z místa.) Pokud z bodu 7.33 nezbyde nic, neschválíme ho, pak 7.34 je zbytečný.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: To je možný postup. Omlouvám se za vstup. Pan kolega Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Společný zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 195. hlasování podporuje pozměňovací návrh předložený pod číslem 7.33. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 98, zdrželo se 37 poslanců.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, tím je vyloučeno hlasování o dalším návrhu a doporučuji hlasovat o návrhu 7.35, jehož přijetí navrhovatel nedoporučuje.

Poslanec Tomáš Ježek: Také společný zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 196. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.35. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 32, proti 93, zdrželo se 55.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Libor Novák (1958): Dalším, který vystoupil v rozpravě, byl pan ministr Baudyš, který není poslancem, a proto ani nemohl přednést pozměňovací návrh. Po něm vystoupil pan poslanec Wagner, který nepřednesl pozměňovací návrh.

Dalším, kdo vystoupil v rozpravě, byl pan poslanec Jiří Karas, a to s návrhem, který je v našem materiálu označen číslem 10. Předkladatel nedoporučuje jeho přijetí.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 197. hlasování podporuje návrh kolegy Karase. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 32, proti 76, zdrželo se 74 poslanců.

Poslanec Libor Novák (1958): Dalším návrhem, pane předsedající, který byl přednesen, je návrh pana poslance Syky, uvedený pod číslem 11. Podle mého názoru z důvodů, které jsou naprosto jasné, protože již v průběhu této schůze jsme přijali takové zákony, které problém, který měl být původně řešen v části zákona, kterou navrhuje poslanec Martin Syka vypustit, již řeší, takže by se o této věci nemuselo hlasovat, nicméně z formálních důvodů doporučuji, a s tímto komentářem, aby se o návrhu pana poslance Syky hlasovalo s tím, že navrhovatel doporučuje jeho přijetí.

Poslanec Tomáš Ježek: Zpravodaj také doporučuje, ale připomínám, že jakékoliv jiné hlasování než ano je logickým nonsensem.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, kdo ve 198. hlasování podporuje návrh kolegy Syky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro 156 poslanců, proti 1, zdrželo se 23, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, s dalším návrhem vystoupil pan poslanec Zima pod číslem 12. Navrhovatel doporučuje jeho přijetí.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 199. hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 172 poslanců, proti 1, zdrželo se 8, nehlasovalo 8 poslanců.

Poslanec Libor Novák (1958): Jako další vystoupil v rozpravě pan poslanec Grulich. Pane předsedající, o jeho návrzích, které měly charakter procedurálních, již bylo hlasováno.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, souhlasím.

Poslanec Libor Novák (1958): Dalším, který vystoupil v rozpravě, byl pan poslanec Hrazdíra. Jeho návrh představuje jistou modifikaci návrhu pana poslance Zimy, který již byl přijat. Říkám-li modifikaci, myslím tím rozšíření jeho návrhu a právě z tohoto důvodu navrhovatel nedoporučuje přijetí tohoto návrhu.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 200. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 73, proti 84, zdrželo se 27, nehlasovalo 5.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, pan poslanec Vrcha ve svém vystoupení nepřednesl pozměňovací návrh. Rovněž tak pan poslanec Novák nepřednesl pozměňovací návrh.

Oproti tomu pan poslanec Vik přednesl pozměňovací návrh, který máme všichni uvedený pod číslem 17. K tomuto návrhu si dovoluji poznamenat, že se týká tisku 758, což je společná zpráva, který je podkladem pro sněmovnu. To by však samo o sobě nebylo na závadu, kdyby byly návrhy směrovány ke konkrétním ustanovením a nepletl-li by si navrhovatel odstavec s bodem. Dále uvádím, ze podstatně chybné je to, že část druhá tisku 758 se nazývá "Změna zákona 371/1992 o platu a náhradách poslanců České národní rady ve znění pozdějších předpisů " a navrhovatel navrhuje, aby v § 6 článek 1 odst. 1 s názvem "Poslanci ... atd." až k bodu 7 - mohu ocitovat - § 6 zmíněného zákona zněl takto:

"K úhradě věcných výdajů, popř. nákladů za služby potřebné pro výkon poslanecké funkce, náleží poslanci paušální náhrada ve výši 7 tis. korun měsíčně, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib."

Z citace plyne, že § 6 nemá nadpis "Poslanci", netýká se vůbec platů poslanců, natož prezidenta a vlády, jak je již zřejmé z názvu zákona. Ani žádný článek 1 se v zákoně nevyskytuje a § 6 nemá žádné odstavce. Navrhovatel měl možná na mysli zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu, ale nejen, že to neuvedl, ale i kdyby tomu tak bylo, u poslanců by asi takto uvedený návrh nebylo možno předložit k hlasování, protože zákon o platech poslanců upravuje platy v paragrafech 1, 2 a 3 a nikoliv 6. U prezidenta a vlády by sice bylo možné namítat, že navrhovatel měl na mysli zákon č. 10/1993 Sb., ale takovou námitku nelze uznat. Návrh musí být přesný, pokud se týká zákona, který se má měnit. O návrzích pana poslance Vika proto podle mého názoru nelze hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Je to paradoxní situace. Pro mne dost paradoxní, protože v § 22 odst. 1 jednacího řádu je skutečně napsáno, že pozměňovací návrhy se mají vztahovat k určité věci projednávaného návrhu a má z nich být zřejmé, na čem se má Česká národní rada, tedy Poslanecká sněmovna, usnést. Je tam však další věta: Předsedající může požádat poslance, aby svůj návrh upřesnil.

Poprosil bych sněmovnu, aby mně dala mandát k tomu, abych pana kolegu Vika požádal o upřesnění tohoto návrhu.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že jsem podal svůj návrh v souladu s jednacím řádem k tisku 533, což je vládní návrh zákona o státním rozpočtu. Nehodlám nic měnit a doplňovat. Nechť se prosím sněmovna vyjádří hlasováním, ušetříme si spoustu času. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. V tom případě mi nezbývá nic jiného, než vzít odpovědnost na sebe, vzít v úvahu návrh pana kolegy Nováka a rekapitulovat, že o tomto návrhu skutečně podle § 22 odst. 1 nelze hlasovat. Pan kolega Vik ještě upřesní svůj návrh.

Poslanec Jan Vik: V tom případě dávám procedurální návrh, aby sněmovna rozhodla o tom, zda se bude o mých návrzích hlasovat, či nikoli.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, já bych byl natolik korektní, že s tím souhlasím.

Ptám se tedy sněmovny, kdo souhlasí s tím, co navrhl kolega Vik, to znamená, abychom o jeho návrzích hlasovali. Ptám se ve 201. hlasování, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 30 poslanců, proti 87, zdrželo se 59. Prosím o další pozměňovací návrh.

Poslanec Libor Novák (1958): Dalším poslancem, který vystoupil, byl pan kolega Valenta, který nepřednesl pozměňovací návrh.

Po něm vystoupil pan poslanec Němec, který přednesl návrh, který máme před sebou jako číslo 19. Navrhovatel k němu zaujímá záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 202. hlasování podporuje pozměňovací návrh kolegy Němce. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 24, proti 85, zdrželo se 70 poslanců.

Poslanec Libor Novák (1958): Další návrh, který se skládá ze tří částí - a podle mého názoru to jsou tři samostatné návrhy - přednesl pan poslanec Kozák. Z důvodů, které jsem před chvílí zmínil, považuji za nutné, aby se pan zpravodaj Ježek ke každému návrhu vyjádřil jednotlivě. K prvnímu návrhu zaujímá navrhovatel záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 203. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 71, proti 91 , zdrželo se 21, nehlasovalo 6.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, prosím, nechte hlasovat o návrhu 20.2, ke kterému má navrhovatel záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Zpravodaj je na rozpacích, ale je proti.

Poslanec Libor Novák (1958): Jsou zde hlasy, že o tomto návrhu nelze hlasovat. Myslím, že pokud moje stanovisko bylo takové, jaké jsem řekl, řekl jsem to proto, abych zdůraznil absurdnost tohoto návrhu.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Absurdností neoplývá pouze tento návrh, ale i několik dalších návrhů, o kterých jsem se nechtěl zmiňovat. (Místopředseda PSP K. Ledvinka: Takže bych prosil, abyste se nezmiňoval.) Je na ostatních, aby se nad tím zamysleli. Pane předsedající, o tomto návrhu nelze hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Souhlasím s tím, že nelze hlasovat. Poprosím o korektnost i společného zpravodaje.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, tuto korektnost vám slibuji. (Potlesk.) Oproti tomu si myslím, že lze hlasovat o návrhu 20.3 předneseném panem poslancem Kozákem. Navrhovatel k němu zaujímá záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž společný zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 204. hlasování podporuje pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50, proti 101, zdrželo se 37, nehlasoval 1.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dalším, kdo vystoupil v rozpravě, byl pan poslanec Grulich, který nepřednesl pozměňovací návrh. Po něm vystoupil pan poslanec Vačkář, který rovněž nepřednesl pozměňovací návrh.

Dalším, kdo vystoupil v rozpravě, byl pan poslanec Mandík, který pozměňovací návrh přednesl. Máme jej před sebou označený číslem 23. Navrhovatel zaujímá záporné stanovisko k tomuto návrhu.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž společný zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 205. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 39, proti 91, zdrželo se 38, nehlasovalo 18.

Poslanec Libor Novák (1958): Dalším, kdo vystoupil, byl pan poslanec Bláha, přičemž si dovoluji tvrdit, že návrhy označené 24.1, 24.2 a 24.3 jsou ve skutečnosti jedním návrhem, to znamená, že je potřeba o nich hlasovat najednou. (Místopředseda PSP K. Ledvinka: Pan kolega Bláha souhlasí.)

Sděluji, že vláda k tomuto návrhu zaujímá záporné stanovisko. Pokud říkám vláda, myslím tím navrhovatele.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž společný zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 206. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 73, proti 82, zdrželo se 24, nehlasovalo 10.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dalším, kdo přednesl pozměňovací návrh, byl pan poslanec Štambera. Mám za to, že o jeho prvním návrhu hlasovat nelze, protože už bylo určitým způsobem rozhodnuto o návrhu pana poslance Hájka. (Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Souhlasím.)

K dalšímu návrhu zaujímá předkladatel záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Také společný zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se ve 207. hlasování, kdo z vás podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Zdržel se hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 91, proti 61, 24 se zdrželo hlasování.

Poslanec Libor Novák (1958): K dalšímu návrhu označenému 25.3 zaujímá navrhovatel záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Také společný zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 208. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Zdržel se hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 89, zdrželo se 35, nehlasovalo 13.

Poslanec Libor Novák (1958): Další návrh přednesl pan poslanec Jiří Šoler. O prvním návrhu označeném jako 26.1 se navrhovatel domnívám, že by neměl být přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Téhož názoru je i společný zpravodaj.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 209. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38, proti 98, zdrželo se 35, nehlasovalo 14.

Poslanec Libor Novák (1958): Další návrh označený jako 26.2 nemá podporu navrhovatele.

Poslanec Tomáš Ježek: Nemá ji ani od společného zpravodaje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 210. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 12, proti 104, zdrželo se 56, nehlasovalo 13.

Poslanec Libor Novák (1958): Další návrh, a to ne jeden, přednesl pan poslanec Uřičář. Jsou uvedeny pod čísly 27.1, 27.2, 27.3.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já jsem si dovolil vás odhlásit a poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, v průběhu nové registrace si dovoluji sdělit, že jak podle mínění pana poslance Uřičáře, tak podle mínění mého, bude rozumné, budeme-li hlasovat o návrzích označených jako 27.2 a 27.3 najednou. Napřed ovšem navrhuji, abychom hlasovali o návrhu označeném jako 27.1.

Poslanec Tomáš Ježek: Souhlasím i já.

Poslanec Libor Novák (1958): Navrhovatel k tomuto návrhu nezaujímá zásadní stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: A společný zpravodaj říká ano, doporučuje přijetí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se tedy, kdo ve 211. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. 121 bylo pro, 20 proti, 36 se zdrželo hlasování, 6 poslanců a poslankyň nehlasovalo.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, k dalším dvěma návrhům, o kterých si myslím, že jsme již přijali obecný souhlas, že budeme hlasovat společně, se navrhovatel domnívám, že by neměly být přijaty.

Poslanec Tomáš Ježek: Společný zpravodaj rovněž zaujímá záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, jedná se o 212. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 82, proti 77, zdrželo se 22, nehlasovali 3.

Poslanec Libor Novák (1958): Pan poslanec Robert Kolář ve svém vystoupení nepřednesl pozměňovací návrh. Pro vaše připomenutí - bylo to stanovisko příslušně komise, které je pan poslanec členem.

Jako další vystoupil pan poslanec Janeček, který přednesl pozměňovací návrh, který máte před sebou, označený jako 29. Navrhovatel nedoporučuje jeho přijetí.

Poslanec Tomáš Ježek: Ani společný zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 213. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 37, proti 54, zdrželo se 81, nehlasovalo 9.

Poslanec Libor Novák (1958): Pan poslanec Štrait nepřednesl pozměňovací návrh, stejně jako pan poslanec Jozef Wagner ve svém dalším vystoupení. Oproti tomu pan poslanec Exner přednesl pozměňovací návrhy, a to sice toho charakteru, že o nich je nutné hlasovat podle mého názoru odděleně. K prvnímu návrhu se předkladatel staví záporně.

Poslanec Tomáš Ježek: Také společný zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 214. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 67, proti 90, zdrželo se 23, nehlasovalo 5.

Poslanec Libor Novák (1958): I k dalšímu návrhu označenému jako 32.2 se navrhovatel staví záporně.

Poslanec Tomáš Ježek: Také společný zpravodaj má záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 215. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 74, proti 82, zdrželo se 19, nehlasovalo 10.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, k návrhu č. 342.3 zaujímá navrhovatel záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Společný zpravodaj rovněž záporné stanovisko.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP