Pátek 3. prosince 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí kolega Seifer, kolega Skočovský a kolega Wagner. Já jsem vás už chtěl všechny pochválit.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upozornit ve vší úctě pana předsedu Šumana, aby si prostudoval situaci ve světě. Zjistil by, že jsou země, které úplně zrušily vlastní armádu. Ať potom hovoří o Evropě nebo o střední Evropě. Znám země a mohl bych je jmenovat, které se bez armády obejdou a dokonce velmi slušně.

Upozorňuji, že naše armáda nám zatím za 70 let existence Československé republiky a tři čtvrtě roku České republiky nebyla nic platná.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má kolega Skočovský. Připomínám ještě jednou, že zde přednášené faktické poznámky nejsou faktickými poznámkami dle Jednacího řádu. V tom případě si počkejte a vyjádřete se k tomu později, přihlašte se do rozpravy. Toto je reakce na příspěvek, není to faktická poznámka.

Poslanec Miloš Skočovský: Pokud faktická poznámka není vysvětlením jednání, v tom případě se vzdám slova a budu mluvit až na konec. Chtěl jsem jen konstatovat, že na branném a bezpečnostním výboru jsem řekl, že jsem krajně nespokojen s rozpočtem a že budu žádat jeho podstatně větší zkrácení. Možná si pan poslanec Šuman vzpomene, že jsem řekl panu ministrovi, že budu žádat podstatné zkrácení a že nejsem spokojen, že většina nákladů se dává na personální výdaje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, to je faktická poznámka. Slovo má kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu mít několik faktických poznámek.

První k tomu, že nás chtěl pan předsedající pochválit. To je nemístně zasahování do rozpravy a omezování práv poslanců. To se nesluší. (Hlas ze sálu: To není faktická poznámka!) Prosím pana předsedajícího, aby upozornil kolegu Nováka, že není slušné a odporuje jednacímu řádu, aby přerušoval řečníka.

Rád bych odpověděl druhou faktickou poznámkou na to, co zde řekl pan kolega Šuman. Já jsem neřekl, že Federální shromáždění rozhodlo bez toho, aniž by předtím jednalo ve výborech. Dokonce tehdy jednal rozpočtový výbor tak, že si pozval ministra na neveřejné jednání a ta věc byla pořádně připravena. Chci pouze konstatovat, že podle vašeho vyjádření, pane kolego Šumane, oněch 5 mld. zavinilo, že dnes schází 8, nebo já nevím, jak jste to myslel. Není ale důležité, jak jste to myslel, ale ta věc je důležitá ve zcela jiné poloze. Je důležitá v tom, že zdrojů je tolik, kolik je a že se zkracuje všem. A tady se přidává, aniž by se přidalo výrazněji tam, kde to bezpečnost občana vyžaduje více. To opakuji znovu.

A ještě třetí faktická poznámka ke způsobu, jakým je reagováno na opoziční názory. Kdysi dávno, dámy a pánové, před deseti, patnácti, dvaceti lety, v době normalizace, jsem kdesi reagoval tak, že jsem upozornil tehdejší vládce, aby laskavě poslouchali... (to je faktická poznámka na vaše jednání, pane kolego Nováku konkrétně) ... aby laskavě si vyslechli opoziční názory, neboť nevědí, jestli zítra nebudou názorem všech. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Tomáše Ježka, připraví se kolega Matulka a po něm kolega Mandelík.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dovoluji si přednést pozměňovací návrh ke společné zprávě k návrhu zákona o státním rozpočtu. Navrhuji, aby byla vložena část VII. s tímto názvem: změna a doplnění zákona ČNR č. 591/92 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů. § 13 zákona ČNR č. 591/92 Sb., o cenných papírech ve znění zákona č. 89/93 Sb., se mění a doplňuje takto: v § 98 odst. 2 se vypouštějí slova "po dobu nejdéle jednoho roku" a za slovo "evidence" se vkládají slova "dluhopisů s dobou splatnosti do 1 roku".

Odůvodnění. Platný zákon ČNR umožňuje České národní bance vést zákonem stanovenou evidenci zaknihovaných cenných papírů nejdéle do 31. prosince letošního roku s tím, že po tomto datu je jedinou zákonem stanovenou evidencí zaknihovaných cenných papírů evidence vedená Střediskem cenných papírů. Povinnost převést k 1. lednu 1994 stávající evidenci krátkodobých dluhopisů z ČNB do Střediska cenných papírů by ohrozila samotnou existenci trhu těchto dluhopisů a omezila jeho další rozvoj a velmi ztížila přímé použití standardních nástrojů ČNB, jako jsou právě státní pokladniční poukázky a poukázky ČNB pro všechny typy operací na peněžním trhu sloužící k řízení likvidity bankovní soustavy a ovlivňování množství peněz v oběhu.

Proto navrhuji výše uvedenou změnu zákona o cenných papírech, která by ČNB umožnila na odpovídajícím právním podkladě i nadále vést evidenci zaknihovaných krátkodobých dluhopisů. Relevance zařazení tohoto paragrafu, respektive této sedmé části do zákona o státním rozpočtu je v tom, že zákon o státním rozpočtu v loňském roce rozhodl o vydání dlouhodobých dluhopisů, které jsou obchodovány pomocí krátkodobých cenných papírů, které právě jsou registrovány ve středisku ČNB.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím kolegu Matulku. Připraví se kolega Mandelík, po něm kolega Ota Fejfar.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám jeden pozměňovací návrh k populárnímu § 8 zákona o státním rozpočtu, to je k paragrafu, který se týká požitků a platů ústavních činitelů. Mám tento pozměňovací návrh. K § 8 odst. 2 znění podle společné zprávy navrhuji nové následující znění, aby odst. 2 § 8 zněl: "§ 7 odst. 4 zní: 4) předsedové výborů ČNR s výjimkou předsedy mandátového a imunitního výboru a předsedové poslaneckých klubů ČNR mají právo na bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v kterékoliv době."

Pokud by nebyl tento pozměňovací návrh přijat, navrhuji z textu § 8 podle společné zprávy vypustit odst. 2 a číselné označení odst. 1.

Nejdříve vysvětlím, o co se jedná a potom zdůvodním. V mém pozměňovacím návrhu se jedná o to, že v § 7 odst. 4 se vypouští písm a), které dosud znamená, že předsedové parlamentních výborů a předsedové poslaneckých klubů mají právo na bezplatně používání osobních vozidel bez přiděleného řidiče. My víme, že podle usnesení organizačního výboru mají také právo na tzv. benzínovné. Tím mým pozměňovacím návrhem se snažím toto právo předsedů výborů a předsedů poslaneckých klubů odstranit. Já zde nechci mluvit o tom, zda poslanec, ať je v jakékoliv parlamentní funkci, má nebo nemá používat motorové vozidlo. Byla by to laciná potrava pro některé novináře méně vyspělé, bylo by to populistické, nechci z toho dělat politiku. Chci jen upozornit na to, že podle stávajícího znění zákona o platech poslanců bylo loňským zákonem o státním rozpočtu toto právo přiznáno s tím, že v textu zákona je, že bezplatné používání služebního vozidla bez přiděleného řidiče má sloužit k výkonu funkce nebo v souvislosti s ní a k umožnění styku s rodinou. Osobně jsem přesvědčen, že je to osobní prebenda předsedů výborů a předsedů poslaneckých klubů, že potřeba výkonu funkce a potřeba styku s rodinou není u předsedů poslaneckých klubů a předsedů sněmovních výborů o nic větší nebo menší než u jakýchkoliv jiných poslanců.

Čili skutečný motiv je zřejmě úplně někde jinde. Myslím, že tady není ani důvod reprezentace na rozdíl třeba od předsedy nebo místopředsedů Poslanecké sněmovny, tam je to zcela v pořádku, tam reprezentační důvody existují, ale u předsedů klubů a předsedů výborů podle mého názoru neexistují a také s nimi zákon nepočítá. Proto navrhuji tuto osobní prebendu odstranit.

Společná zpráva navrhuje vypustit výjimku, která zde doposud existuje, tzn. přiznat nyní nově právo na auto i předsedovi, v našem případě je to předsedkyně, mandátového a imunitního výboru. Domnívám se, že společná zpráva to navrhuje stejně neoprávněně, jak to právo používají neoprávněně předsedové výborů a klubů, a domnívám se, že takové osobní prebendy bychom pobírat nemuseli, zvláště když si vybavím určité souvislosti, možná náhodné a pouze časové, s tím, že zvláštní shodou okolností zrovna v době, kdy se přiznávala auta, tak v některých politických klubech došlo k podivným změnám v osobách předsedů poslaneckých klubů.

Domnívám se, že takovéto věci nemáme zapotřebí a že můžeme směle toto právo, podle mě neoprávněné, ze zákona odstranit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Mandelíka, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, vláda navrhla v tomto zákoně v § 9, bod 2 upravit své platové poměry včetně prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o 24 %. Při přijímání rozpočtu v loňském roce došlo k jisté shodě, že platy ústavních činitelů mají být upraveny zákonem, aby byly stanoveny proporce mezi jednotlivými funkcemi, a tak byl zákon přijat. Vzhledem k tomu, ze tento vládní návrh opouští koncepci stanovených poměrů, a vzhledem k tomu, že výbory rozpočtový a ústavně právní na této koncepci setrvaly, dovoluji si vám předložit tento pozměňovací návrh, který znamená návrat do původního systému proporcí platů ústavních činitelů.

Výbory rozpočtový a ústavně právní vycházely z toho, že mají-li se zvyšovat platy tomuto okruhu ústavních činitelů, má se tak stát u všech najednou a o stejné procento. Protože společná zpráva tyto návrhy do dokumentu, který máte, nezahrnula, nezbývá mi nic než tento návrh přednést osobně.

Za část šest vložit novou část sedm, která zní: "Část 7 - změna zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách poslanců ČNR ve znění pozdějších předpisů. § 13, zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platech a náhradách výdajů poslanců ČNR ve znění zákona ČNR č. 267/1991 Sb., a zákona ČNR č. 10/1990 Sb., se mění a doplňuje takto.

Bod 1) § 1 se částka 13 000 Kč nahrazuje částkou 16 100 Kč.

Bod 2) v § 2, odst. 1 se částka 18 000 Kč nahrazuje částkou 22 400 Kč. V § 2, odst. 2 se částka 15 000 Kč nahrazuje částkou 18 600 Kč. V § 2, odst. 3 se částka 14 000 Kč nahrazuje částkou 17 400 Kč.

Bod 3), v § 3, odst. 1 se částka 5000 Kč nahrazuje částkou 6200 Kč. V § 3, odst. 2 se částka 2000 Kč nahrazuje částkou 2500 Kč. V § 3, odst. 3 se částka 1000 Kč, nahrazuje částkou 1250 Kč. V § 3, odst. 4 se částka 2000 Kč nahrazuje částkou 2500 Kč. A částka 500 Kč se nahrazuje částkou 600 Kč."

Za novou část 7) vložit novou část 8), která zní: "Část 8) - změna zákona č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu. § 14, zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu se mění takto:

Bod 1), v § 126 se částka 25 000 Kč nahrazuje částkou 31 000 Kč.

Bod 2), v § 127, písm. a) se částka 6000 Kč nahrazuje částkou 7500 Kč.

Bod 3), v § 127, písm. b) se částka 4000 Kč nahrazuje částkou 5000 Kč."

Za novou část 8) vložit novou část 9), která zní: "Část 9) - změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. § 15 - zák. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě se mění takto: V § 47, odst. 1, písm. a) se částka 15 000 Kč nahrazuje částkou 18 500 Kč."

Nyní bych požádal zpravodaje, aby v případě, že nebude přijat předchozím hlasováním návrh kolegy Motyčky na vypuštění v části 3), v § 9 bodu 2), aby se v tomto případě hlasovalo najednou o mém předneseném návrhu. Bude-li vypuštěn předchozím hlasováním v části třetí v § 9, bod 2, navrhuji, aby k předchozímu souboru návrhů, byl připojen další návrh, který zní: V části 3), § 9 se za bod 1) zařazuje nový bod 2), který zní:

"Bod 2), v § 6, článek 3. - III. odst. 1 se částka 31 000 Kč nahrazuje částkou 38 500 Kč, částka 29 000 Kč částkou 36 000 Kč, částka 25 000 Kč částkou 31 000 Kč a částka 23 000 Kč částkou 28 500 Kč."

Za slova "prezidenta kontrolního úřadu" se vkládají slova "a ředitele Bezpečnostní a informační služby ČR". A v tomto druhém případě, bude-li vypuštěn předchozím hlasováním v části 3. § 9, bod 2, bych žádal, aby se o všech těchto návrzích hlasovalo najednou. Vysvětlím, možná, že se vám to zdá poněkud neobvyklé. Protože zde padl návrh na vypuštění § 9, bodu 2, nezbývá mi, než k tomuto svému návrhu tento pro tuto jistotu připojit, protože návrh má smysl jedině v případě, že platy všech ústavních činitelů se zvednou o stejnou částku. V případě, že bychom nezařadili zpět bod, který bude vypuštěn, nemá pak tento návrh vůbec žádný smysl. Myslím, že ze stenozáznamu je zřejmé, jaký navrhuji způsob hlasování a na listě, který předám zpravodaji, je to také popsáno.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosím nyní kolegu Fejfara, aby se ujal slova.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolím si jen krátce říci, že v rámci nezařazených připomínek také figurovalo usnesení hospodářského výboru, které navrhovalo usnesení Poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu.

Při projednávání rozpočtu Ministerstva hospodářství, kapitola 311, hospodářský výbor nebyl v některých částech spokojen s prezentováním výdajů prostředků, které se týkaly části na rozpočtové a příspěvkové organizace. Z toho důvodu si dovoluji zařadit v části 2) společné zprávy do usnesení návrh, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v rámci kapitoly 311, Ministerstvo hospodářství, vázala 30 % prostředků určených pro rozpočtové a příspěvkové organizace Ministerstva hospodářství do doby zpracování závazného dokumentu o transformaci hospodářských a příspěvkových organizací, podřízených Ministerstvu hospodářství a odsouhlasení tohoto dokumentu hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím kolegu Krásu. Připraví se pan poslanec Frank, po něm paní kolegyně Mazalová.

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, vážení členové vlády, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, tisk 533.

Za § 7 se vkládá nový § 8, který zní:

"Odst. 1: Ministerstvo zdravotnictví může poskytnout prostřednictvím zdravotnického zařízení jím určeného na základě rozhodnutí odborné komise tohoto zdravotnického zařízení, odkaz 1, jednorázový příspěvek ve výši 750 tis. korun osobě, která se nakazila HIV nebo onemocněla AIDS v souvislosti s léčbou krví nebo krevními deriváty.

Odst. 2: Na postup podle odst. 1 se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a § 244 a následující občanského soudního řádu."

Pod čarou je odkaz 1: § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. a zákona ČNR 590/1992 Sb. Ostatní paragrafy se přečíslují.

Odůvodnění: V souvislosti s léčbou krví a krevními deriváty se v období do 30. 6. 1987, tedy v době, kdy se ještě neprovádělo příslušné vyšetření dárců a jejich krve, nakazilo 38 osob virem HIV, resp. již onemocnělo nemocí AIDS. Tyto osoby se nakazily bez jakéhokoliv vlastního zavinění. Je proto nanejvýš vhodné, aby bylo zajištěno jejich finanční odškodnění. Příslušná částka 25 mil. korun ve státním rozpočtu zajištěna je, avšak chybí právní titul pro jejich vyplacení. Podle platných rozpočtových pravidel republiky totiž může být ze státního rozpočtu placeno pouze na základě příslušného právního předpisu, který v předmětném případě chybí. Nelze postupovat cestou náhrady škody podle občanského zákoníku, především proto, že případně odpovědné zdravotnické zařízení již neexistuje, navíc právo na náhradu škody je již promlčeno. Z etického důvodu není vhodné, aby případy odškodnění došly zveřejnění. (Proto se vylučuje jakákoliv procesní úprava, která je založena na principu veřejnosti řízení.)

Navrhuje se proto jednoduchá úprava, která zajistí postiženým alespoň částečné odškodnění. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Krásovi. Prosím pana kolegu Franka, připraví se paní kolegyně Mazalová.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, kolegyně, kolegově, chtěl bych několika poznámkami reagovat na skladbu návrhu zákona o rozpočtu České republiky na rok 1994, a to zejména v oblasti životního prostředí. Nutí mě k tomu skutečnost, že již ve svém programovém prohlášení si vláda stanovila jako jednu z oblastí prvořadého významu právě problematiku zlepšení životního prostředí. Vláda v té době vycházela z názoru, že pro nápravu škod v této oblasti neexistují snadná, rychlá a dá se říci bezproblémová řešení s ohledem na současné ekonomické problémy. V prohlášení se také konstatuje, že zárukou dostatečných zdrojů pro finanční zabezpečení ekologických programů včetně postupné likvidace zděděných škod je však prosperující ekonomika.

Nehodlám hodnotit ekonomiku, o jejímž stavu zde bylo hovořeno, když ani já nesdílím názor, že je prosperující. Nicméně jsem nucen upozornit na některé skutečnosti, které jsou podstatné a v návrhu obsaženy nejsou nebo nejsou dostatečně zřejmé, i když některých se zde kolegové dotkli a u některých zde naznačil způsob řešení pan ministr Kočárník.

Nicméně osobně v návrhu rozpočtu postrádám strukturu finančního objemu, který by byl určen na útlum činnosti dolů, průmyslových provozů a s tím samozřejmě souvisí i zabezpečení rekvalifikace pracovníků a vytváření nových pracovních míst. Podobná situace je i v zabezpečení strukturálních změn pro naši venkovskou část obyvatelstva, kde se nejen očekává dotek bankrotů, ale především další útlum zemědělské výroby včetně dopadů na daně z nemovitostí.

Domnívám se, že i uvažovaná rezerva na havárie v oblasti životního prostředí v objemu 100 mil. korun ve Veřejné pokladní správě je malá, neboť nebezpečí ekologických ohrožení bývá zpravidla značně vysoké. Přestože v oblasti životního prostředí je pro rok 1994 zaznamenán celkově nárůst financí v objemu vyšším než 1 mld. korun, považuji tuto částku s ohledem na růst výdajů, na růst cen, ale také i na předpokládanou výši inflace za nízkou a vzhledem k potřebám za nedostatečnou.

Víme dobře, že Fond životního prostředí bude nadále žít z vlastních příjmů a neuvažuje se do budoucna o žádných dalších dotacích ze státního rozpočtu. Jsem přesvědčen, že negativně bezesporu zapůsobí i výrazné snížení neinvestičních dotací okresů v objemu téměř 300 mil. korun, to je o více než 49 %. Toto opatření v podstatě není v dokumentu vůbec zdůvodněno.

Obdobně - a domnívám se, ze právem - si stěžují představitelé postižených okresů, postižených především z hlediska životního prostředí na to, že způsob využívání financí určených na ekologická opatření je v průběhu roku měněn a neumožňuje realizaci přijatých opatření. I o tom mám pochybnosti a svědčí to i o tom, ze zřejmě stávající prostředky neodpovídají požadované výši. Říkám to proto, že je to poznání o to horší, že použití těchto prostředků je občany velice citlivě vnímáno a je i měřítkem ochoty a schopnosti samosprávy, ale také i státní správy.

Jisté pochybnosti do celkového návrhu rozpočtu České republiky pro rok 1994 vnáší dosud, i když ne rozhodující, ale přesto legislativní nevyřešení rozporů rozpočtu Státního fondu pro zúrodnění půdy, kde údajně důvody pro jeho další držení nejsou zcela jasné.

Dovolte mi tedy jeden návrh v tomto smyslu, abych doporučil rozšíření doporučení vládě České republiky uvedené na str. 15 a 16 společné zprávy, aby dořešila legislativní a věcné problémy Fondu pro zúrodnění půdy v termínu do 30. dubna 1994. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím nyní paní kolegyni Mazalovou.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, budu velmi stručná.

V této sněmovně jsem již několikrát hovořila na téma zdravotnictví a nemocnice nejen na Moravě, ale i v Čechách. Některé ze staveb zdravotnických zařízení byly zařazeny do rozpočtu, jiné byly opomenuty. Náš výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se podrobně zabýval problematikou těch zdravotnických zařízení, která jsou ojedinělá svou odborností a spádovostí pro celý region.

Jednou z těchto staveb je i dětská nemocnice v Černých Polích v Brně, která je jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které se zabývá ortopedickými vadami dětí a jejich operací. Tato nemocnice si ze svých prostředků a pomocí sponzorů postavila stravovací provoz za 80 milionů, ale více skutečně nebylo v jejích silách. Náš výbor pro sociální politiku a zdravotnictví vydal usnesení, jehož část si dovolím ocitovat.

Usnesení č. 70 z r. 1993 ze dne 18. listopadu 1993 k návrhu rozpočtu kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR - na rok 1994. Po odůvodnění dr. Luďkem Rubášem, ministrem zdravotnictví ČR, zpravodajské zprávě poslance dr. Miroslava Čerbáka a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s návrhem rozpočtu kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR - na rok 1994. Za druhé - podporuje záměr ministra zdravotnictví ČR přesunout provozní prostředky do investičních prostředků v roce 1993 s využitím v roce 1994 pro tyto akce: Fakultní nemocnice Olomouc, Masarykův onkologický ústav Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Praha 10, rekonstrukce transfúzní stanice.

Dětská nemocnice může tedy stavět a já chci poděkovat za vstřícnost jak Ministerstvu financí - panu ministru Kočárníkovi - které povolilo přesunutí ušetřených provozních prostředků do investičních prostředků pro rok 1994, tak i Ministerstvu zdravotnictví - panu ministru Rubášovi - za pochopení těžké situace nemocných dětí. Dětí, které si nezaslouží, abychom je nemocné tahali jako koťata z jednoho zdravotnického zařízení do druhého.

Myslím si, že by se měla především ocenit ta zdravotnická zařízení, která vlastní pílí si zajistila velkou část finančních prostředků. Děkuji Vám.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP