Pátek 3. prosince 1993

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, k uvedenému zákonu byla přednesena obrovská spousta - více než 40 pozměňovacích návrhů. Chtěl bych poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali tomuto nesmírně důležitému zákonu. Chtěl bych říci, že řada pozměňovacích návrhů se týká vylepšení tohoto zákona a upřesnění některých jeho ustanovení. Týká se to zejména pozměňovacích návrhů pana poslance Koláře, se kterými souhlasím.

Dále je řada návrhů, se kterými věcně souhlasím, nicméně potřebují upřesnit, aby byly správně zakomponovány do zákona. Je to návrh, který přednesl pan poslanec Vrzal, a návrh, který přednesl pan poslanec Bláha. Z tohoto hlediska by bylo potřeba otevřít rozpravu a tyto pozměňovací návrhy upřesnit.

Předseda PSP Milan Uhde: Konstatuji, že tímto projevem pana místopředsedy vlády a ministra financí byla otevřena rozprava. Je příležitost pro paní poslankyně a pány poslance, kteří chtějí využít otevřené rozpravy a zpřesnit své pozměňovací návrhy. Hlásí se pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych přednesl některé upřesňující návrhy. První je k pozměňujícímu návrhu kolegy Ullmana, kde navrhoval v § 30 vypustit nově navrhovaný odst. 5 a v návaznosti na to legislativně upravit navrhované znění odst. 6. Zde je pouze třeba konstatovat, že samozřejmě v témže duchu je třeba upravit i § 23 a vypustit odst. 5. Je to v souladu s jeho návrhem, je to pouze zpřesnění.

Další zpřesnění je k návrhu kolegy Vrzala k bodu 106. Zpřesnění má ten význam, že tento pozměňovací návrh by měl působnost k 1. 1. 1995, protože dopad do rozpočtu, pokud by platil od 1. 1. 1994, by byla jedna miliarda a s tím v návrhu státního návrhu nepočítáme. Pozměňovací návrh by se týkal bodu 119, a sice do § 40 by se doplnil další odst. 23, který zní: "Výjimka ve vztahu k pojišťovnám obsažená v ustanovení § 36 odst. 2, písm. a) bod 8 se nepoužije za zdaňovací období roku 1994."

Další zpřesnění je k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Bláhy, kde předkladatel i zpravodaj doporučují odsouhlasit, ovšem hned v textu za arabskou jedna navrhujeme vypustit poslední větu: "Snížit základ daně podle předchozí věty však nelze v případě, kdy roční příjem poplatníka přesáhne částku 66 000 Kč." V podstatě text by končil "písm. a) tečka". Je to z toho důvodu, věcně se v podstatě nic nemění, bylo by to pouze velmi složité pro správce daně i pro poplatníka. Jinak samozřejmě princip, který kolega Bláha navrhoval, zůstává zachován.

Jen naprosto technická oprava - kolega Šafařík navrhoval § 25 písm. v). Tam má být "w".

Poslední změna, kterou navrhuji, vyplývá z toho, že sám jsem dal pozměňovací návrh, aby retroaktivně působil jeden můj pozměňovací návrh týkající se zvýhodnění neziskových organizací, resp. návrh kolegy Ježka. Jestliže na tento princip předkladatel přistupuje, je nezbytné u některých ustanovení dalších, která přijmeme, tento princip retroaktivity doporučit, a to z toho titulu, že by vznikaly neodůvodněné tvrdosti a nesrovnalosti. Jako příklad uvedu prodej akcií z kuponové privatizace, kdyby vlastně prodej v letošním roce byl zdaňován, pokud by to někdo prodal 1. 1. 1994, nebyl by zdaňován, nebo prodej bytů, kdy prodejce, pokud do 1 roku získá náhradu za tento byt, příjem se nedaní, kdežto my bychom vlastně v letošním roce, pokud by se to stalo, danili, v roce 1994 bychom osvobozovali. Zde by docházelo k určitým nesrovnalostem. Z toho důvodu navrhuji, aby článek IV. zněl nově: "Pro stanovení daňové povinnosti za rok 1993 a při zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zúčtovaných do zdaňovacího období 1993 se použijí dosavadní předpisy ve znění bodu 4, 7a, 60, 65, 66, 89, 90, 91, 94 a 97 článku I." Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Hlásí se pan poslanec Bláha a pan poslanec Wagner.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, ctěná vládo, kolegové a kolegyně, svůj návrh, jak jsem byl vyzván, bych upřesnil. V § 15 odst. 1, jak je uváděn text, až po "podle paragrafu 6 odst. 1, písm. a); "a další text "snížit základ daně podle předchozí věty však nelze v případě, kdy roční příjem poplatníka přesáhne 66 000 Kč" vypustit. Čili souhlasím s tím, co navrhoval zpravodaj.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, stanovisko pana poslance zaznělo, je to dobře, protože stejně bychom se ho na to museli před hlasováním zeptat. Slovo má pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upřesnit způsob hlasování k mým prvním dvěma návrhům. S ohledem na to, že první návrh dává řádově desítky miliard podnikům a druhý návrh dává řádově jen miliardy, jsou tyto návrhy ve vzájemné souvislosti. Za předpokladu, že bude o nich hlasováno odděleně, by to asi nebylo rozumné. Bylo by rozumné, aby se o nich hlasovalo společně. O to bych poprosil.

Mimo to bych si dovolil podle § 90 odst. 1 zákona o jednacím řádu položit vládě otázku, na kterou nemusí být odpovězeno v žádné zkrácené lhůtě, ona je dlouhodobě významná a důležitá, i když je důležitá při projednávání tohoto zákona.

Pan ministr financí nedoporučil způsobem, kterým jsem za klub Sociální demokracie navrhl, řešit otevřené problémy odpisů, ani otevřené problémy špinavých peněz přes majetková přiznání. Ptám se proto vlády České republiky, jakým způsobem hodlá a kdy tyto dva nesmírně důležité problémy české ekonomiky řešit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. S další přihláškou do rozpravy se hlásí pan poslanec Vrzal. Má slovo.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já také ještě upřesním dva pozměňující návrhy, které je potřeba upřesnit. Zaprvé jsem včera dal legislativní pozměňující návrh. Nebyla pravděpodobně vypuštěna omylem některá ustanovení týkající se penzijního připojištění. Dal jsem globálně návrh, aby všechna tato ustanovení byla vypuštěna. Upřesním, o která ustanovení se jedná.

Navrhuji vypustit bod 25 § 8 odst. 1, písm. e). Dále bod 108 - vypustit formulaci "z dávek penzijního připojištění sníženého o zaplacené příspěvky a o státní příspěvek na penzijní připojištění". V bodě 109 § 36 odst. 3 vypustit slova "a u penzijních fondů".

Dávám pozměňovací návrh, který omezuje platnost jednoho pozměňovacího návrhu právě z důvodu rozpočtového dopadu. Navrhuji zařadit do článku IV nový bod 3, který zní: "Ustanovení § 36 odst. 8 se použije poprvé za zdaňovací období 1995." Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vrzalovi. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Hlásí se pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v okamžiku, kdy byla rozprava ukončena, požádal o krátké přerušení na 10minutovou schůzi klubu před závěrečným hlasováním. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Vyhovím návrhu pana poslance Honajzera. Podezírám ho však - bez jeho vlastní viny - že 10 minut nebude stačit. Buďme realisty, přerušme tedy schůzi na 15 minut. V této chvíli je 9.55 hodin, v 10.10 budeme pokračovat. Prosím, abyste byli dochvilní.

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.)

(Jednání zahájeno v 10.27 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože přichází pan ministr Kočárník, jednání klubu ODA zřejmě skončilo a můžeme se pustit do práce. Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí, aby pokračoval ve svém závěrečném slově. Prosím, pane ministře.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Děkuji, pane předsedo. Třetí typ připomínek jsou připomínky, s kterými nemůžeme souhlasit pro jejich značný rozpočtový dopad. Týká se to zejména pozměňovacích návrhů pana poslance Recmana a pana poslance Opatřila. Pokud jde o pozměňovací návrh pana poslance Wagnera, který ve znovuotevřené diskusi připomněl otázku majetkových přiznání, chtěl bych k tomu říci následující: Vláda má v programu legislativních prací na první pololetí letošního roku tzv. oceňovací zákon. Tento oceňovací zákon je nutnou podmínkou pro to, aby mohla být spuštěna majetková přiznání. Protože do doby, než oceňovací zákon bude, by různá čísla, která by byla do majetkových přiznání psána, byla jistými hausnumery. Čili, vláda počítá s uplatněním majetkových přiznání, nicméně je nutná podmínka oceňovacího zákona, který budete ve sněmovně v příštím roce mít. To je všechno, pane předsedo. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí. Táži se pana společného zpravodaje výborů kolegy Roberta Koláře, zda také chce využít svého práva závěrečného slova. Nechce-li, pak se ptám, zda může předložit sněmovně k hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, pane společný zpravodaji. Ještě než se ujme slova pan kolega Kolář, mám tlumočit omluvu klubu ODA za krátké zdržení, které bylo způsobeno jednáním klubu s panem ministrem. Týkalo se to projednávaného bodu. Sněmovna svým posečkáním myslím dala najevo, že situaci kolegiálně chápe.

Doufám, že i napříště budeme takto kolegiální ke kterémukoli dalšímu klubu, který se ocitne v takové situaci. Děkuji za pochopení a prosím kolegu Koláře.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych zahájil hlasování o pozměňovacích návrzích. Dovoluji si navrhnout postup - vzhledem k tomu, že máte před sebou všichni příslušné tisky - jestli by bylo možné, abychom je všechny nečetli, ale abychom o nich pouze hlasovali.

Předseda PSP Milan Uhde: Táži se sněmovny, zda způsob, který jsme už u jednoho ze zákonů uplatnili, považuje za možné uplatnit i zde. Pokud má někdo námitku proti uplatnění tohoto způsobu, přihlaste se prosím. (Nikdo se nehlásí.) Nevidím projev námitky. Myslím, že můžeme považovat tento způsob za přijatý. Prosím, pane společný zpravodaji, abyste ho uplatnil.

Poslanec Robert Kolář: Děkuji. V rozpravě vystoupilo celkem 28 poslanců, z nichž ne všichni přednesli pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat pouze o přednesených pozměňovacích návrzích. Jako první vystoupil pan kolega Ullman. Chtěl bych pouze doplnit svůj pozměňovací návrh, který jsem v dnešní rozpravě uplatnil, a to v tom smyslu, že legislativní úpravy, které vyplývají z tohoto návrhu, je třeba uplatnit i v § 23 a vypustit zde odst. 5. Jinak předkladatel i zpravodaj doporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Ullmann nemá proti tomu žádnou námitku, budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu. Jde o 95. hlasování.

Kdo podporujete pozměňovací návrh poslance Ullmanna, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 127 hlasů, proti 11, 29 se zdrželo, 2 nehlasovali. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Robert Kolář: Jako druhý přednesl pozměňovací návrh pan kolega Kubiš, předkladatel i zpravodaj nedoporučují přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr chce říci své slovo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Naše nedoporučení je z toho důvodu, že se netýká tohoto zákona, ale týká se zákona o určení výnosu daní, který budeme projednávat při rozpočtu. Při rozpočtu je tedy třeba to uplatnit, ne u daně z příjmů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za toto vysvětlení. Můžeme hlasovat. Jde o 96. hlasování na 15. schůzi.

Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem poslance Kubiše, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 64 hlasů, proti 71, zdrželo se 32, 3 nehlasovali. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Jako třetí vystoupil pan kolega Recman, který přednesl několik pozměňovacích návrhů. Předkladatel ani zpravodaj je nedoporučují. Je třeba o nich hlasovat zvláště, čili nejprve k bodu 19.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o bodu 19 pozměňovacího návrhu pana poslance Recmana. Jde o 97. hlasování na dnešní schůzi. Je tu faktická poznámka pana poslance Recmana.

Poslanec Svatomír Recman: Jsou tam dvě varianty. Prosím hlasovat nejprve o první a pak o druhé variantě.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o první variantě pozměňovacího návrhu pana poslance Recmana.

Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro byl odevzdán 71 hlas, proti 86, 8 se zdrželo, 6 nehlasovalo. První varianta pozměňovacího návrhu pana poslance Recmana nebyla přijata.

Poslanec Robert Kolář: Nyní budeme hlasovat o druhé variantě prvního pozměňovacího návrhu kolegy Recmana. Zpravodaj ani předkladatel nedoporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme v 98. hlasování hlasovat o druhé variantě prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Recmana.

Kdo podporuje tuto variantu, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro 71, proti 81, zdrželo se 15, 4 nehlasovali. Ani druhá varianta prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Recmana nebyla přijata.

Poslanec Robert Kolář: Dále přednesl kolega Recman 4 pozměňovací návrhy, o nichž je nutno hlasovat současně. Je to bod 42, 45 a 49 článku I a bod 32 článku II. Zpravodaj ani předkladatel tyto pozměňovací návrhy nedoporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Recman souhlasí s tím, aby o nich bylo hlasováno takto pohromadě, jak společný zpravodaj uvedl. Jde o 99. hlasování.

. Kdo podporuje tento pozměňovací návrh pana poslance Recmana, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo s výsledkem 71 pro, 82 proti, 14 se zdrželo, 4 nehlasovali. Tento pozměňovací návrh poslance Recmana nebyl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Jako poslední přednesl kolega Recman pozměňovací návrh k bodu 96. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh pana kolegy Ullmanna, je bezpředmětné o tomto návrhu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Souhlasí pan poslanec Recman s tímto výkladem? Souhlasí. Nebudeme tedy hlasovat.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil v rozpravě pan kolega Opatřil. Jeho návrhy se v podstatě kryly s některými návrhy kolegy Recmana. Domnívám se, že když jsme v předchozím hlasování nepřijali tyto návrhy, je bezpředmětné o nich hlasovat znovu.

Předseda PSP Milan Uhde: Z gesta pana poslance Opatřila usuzuji, že souhlasí s tímto výkladem.

Poslanec Robert Kolář: Další vystoupil v rozpravě pan kolega Vorlíček, který navrhl změnit bod 54 a bod 62. O návrzích je opět nutné hlasovat současně. Předkladatel ani zpravodaj přijetí těchto návrhů nedoporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vorlíček nemá námitek proti tomuto způsobu hlasování. Budeme ve 100. hlasování na 15. schůzi hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Vorlíčka.

Kdo tyto návrhy podporuje, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 53 hlasů, proti 96, zdrželo se 16, nehlasovalo 6. Dva pozměňovací návrhy pana poslance Vorlíčka, o nichž se hlasovalo současně, nebyly přijaty.

Poslanec Robert Kolář: Dále vystoupil v rozpravě pan kolega Vrzal s několika pozměňovacími návrhy. První se týkal bodu 6 a já bych doporučoval současně hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, který jsem přednesl dnes v rozpravě k bodu 119, který řeší rozpočtový dopad v letošním roce. Navrhuji o obou návrzích hlasovat současně s tím, že zpravodaj i předkladatel doporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Musím se zeptat pana poslance Vrzala, zda je mu toto pojetí přijatelné. Ano. Budeme hlasovat ve 101. hlasování o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Vrzala v tom pojetí, jak je vysvětlil společný zpravodaj.

Kdo podporuje tento kombinovaný pozměňovací návrh, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 157 hlasů, nikdo nebyl proti, 9 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Pozměňovací návrh byl přijat. Pan poslanec Vrzal má faktickou poznámku.

Poslanec Ivan Vrzal: Pane předsedo, já se domnívám, že vzhledem k tomu, že byl přijat tento můj pozměňovací návrh, bylo by fakticky nesmysl hlasovat o obou variantách mého dalšího pozměňovacího návrhu, protože v případě, že bychom ho přijali, tak mám pocit, že se to i částečně vylučuje. Čili navrhuji, aby byl můj pozměňovací návrh stažen.

Poslanec Robert Kolář: Pokusím se to upřesnit. Jedná se o bod 112, § 36 odst. 8, kde pan kolega Vrzal navrhoval dvě variantní řešení I a II a jak jsem pochopil, navrhuje obě stáhnout, čili celý bod 112 stáhnout.

Předseda PSP Milan Uhde: Ve svém záznamu se soustřeďte na bod 112. Pan poslanec Vrzal navrhuje nehlasovat o něm. To je něco jiného, protože i když rozprava skončila, není potřeba hlasovat o tomto podnětu poslance Vrzala. Prostě ho pomineme při hlasování jako nefunkční. Pan společný zpravodaj bude tak laskav a bude pokračovat.

Poslanec Robert Kolář: Dále vystoupil kolega Vrzal s pozměňovacím návrhem k bodu 5. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu pana poslance Vrzala. Jde o 102. hlasování.

Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, dejte to prosím najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 162, nikdo proti, 7 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Pan poslanec Frommer oznamuje, ze má náhradní kartu č. 9.

Poslanec Robert Kolář: Další pozměňovací návrh kolegy Vrzala se týkal bodu 7 a). Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Přistoupíme k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu poslance Vrzala. 103. hlasování na 15. schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 131 hlasů, nikdo proti, 36 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Tento pozměňovací návrh poslance Vrzala byl přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP