Pátek 3. prosince 1993

Poslanec Robert Kolář: Další pozměňovací návrh kolegy Vrzala se týkal bodu 38. I tady předkladatel a zpravodaj doporučují přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu poslance Vrzala, a to ve 104. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 166 hlasů, nikdo proti, 30 se zdrželo, 4 nehlasovali. Tento pozměňovací návrh byl rovněž přijat.

Poslanec Robert Kolář: Ještě k pozměňovacím návrhům kolegy Vrzala. Vystoupil s tím, že chtěl, aby se v celém zákoně vypustily zmínky o penzijních fondech a penzijním pojištění. Ve vašem textu to bylo zařazeno k bodu 112. Domnívám se, že toto ustanovení bylo navrhováno tak, aby platilo plošně, nezávisle na bodu 112. Chtěl bych se zeptat pana kolegy Vrzala, jestli s tím takto souhlasí. (Ano.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vrzal souhlasí s takto podaným výkladem. Prosím pokračujte, pane společný zpravodaji.

Poslanec Robert Kolář: Dále vstoupil v rozpravě pan kolega Křížek k § 10 odst. 6. Předkladatel i zpravodaj nedoporučují přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Křížka. 105. hlasování na 15. schůzi.

Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, stiskněte prosím tlačítka a zvedněte ruce. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 84 hlasů, proti 78, 9 se zdrželo, 3 nehlasovali. Tento návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu 88 hlasů a nebyl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupila v rozpravě paní kolegyně Mazalová k bodu 47. Také předkladatel i zpravodaj nedoporučují přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Mazalové. 106. hlasování na 15. schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 86 hlasů, proti 46, zdrželo se 36, 5 nehlasovalo. O jeden hlas nezískal tento návrh potřebnou nadpoloviční většinu 87 hlasů, a nebyl tedy přijat.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil pan kolega Janeček k bodu 43. Předkladatel i zpravodaj nedoporučují přijetí jeho pozměňovacího návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana poslance Janečka. 107. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 88 hlasů, proti 40, zdrželo se 40, nehlasovalo 6. Bylo dosaženo právě nadpoloviční většiny přítomných. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupila v rozpravě paní kolegyně Tomanová k § 4 odst. 1. Předkladatel i zpravodaj doporučují její pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Tomanové. 108. hlasování na 15. schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 135, nikdo proti, 32 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil pan kolega Ježek k bodu 60. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj po jednání klubu také nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ježka, a to ve 109. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 87 hlasů, proti 22, zdrželo se 56, devět nehlasovalo. Tento návrh těsně nedosáhl nadpoloviční většiny 88 hlasů, a nebyl tudíž přijat.

Je tady faktická poznámka poslance Jaroslava Vlčka

Poslanec Jaroslav Vlček: Prosím o novou registraci.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, vyhovíme. V tuto chvíli vás odhlašuji a prosím, abyste se nově zaregistrovali. Nová registrace proběhla. Prosím, pane společný zpravodaji, pokračujte.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tady nová faktická poznámka. Prosím, pan poslanec Vlček.

Poslanec Jaroslav Vlček: Chci se zeptat, jestli by bylo možné poslední hlasování opakovat, pane předsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem přesvědčen, že není důvodu k opakování, protože registrační zařízení fungovalo. Nebyla zjištěna žádná porucha ve funkci. Jsou hlasování, pane poslanče, která nedopadnou o jeden hlas. Je třeba to respektovat. Pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, nepochybně máte pravdu, ale zcela zjevné je, že někdo nevydržel usnesení této sněmovny, že když odešel, tak se nevypnul. To znamená, že hlasování bylo neregulérní. Proto mám pocit, že by mělo být opakováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, pokud nezazněla námitka nebo žádost o registraci před tím hlasováním, tak v souladu s jednacím řádem nebo s usnesením sněmovny je prostě usnesení platné, hlasování je platné. Stejně tak kterýkoli z poslanců mohl tady sedět, být přítomen, být zaregistrován, a nehlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Wagner. Já mu samozřejmě dám slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, jistě bezezbytku máte pravdu, že je potřeba se podřídit demokratickému procesu. Ale proces, v němž zcela zjevně došlo k hrubému pochybení v tom smyslu, že se do kvora započítávali lidé, kteří ve sněmovně nebyli, není demokratický. Prosím vás, páni kolegové, chápu, že máte zájem na výsledku hlasování, ale to vás neopravňuje k tomu, abyste byli drzí, hrubí a neslušní.

Podal jsem procedurální návrh, aby hlasování nebylo uznáno pro zjevnou chybu. Žádám, aby bylo procedurálně rozhodnuto. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Bachna. Vidím, že došlo k nejhoršímu, k čemu mohlo dojít, ale nedá se nic dělat, musím dát slovo i panu kolegovi Bachnovi.

Poslanec Petr Bachna: Jestli, pane předsedo, myslíte moje vystoupení, tak se nemusíte obávat. (Smích v sále.) Chtěl jsem pouze pana kolegu Wagnera ujistit o tom, že já i vedle mne sedící kolega Koucký jsme nehlasovali pro žádnou ze tří možností a oba, jak je snadno možno prokázat, jsme byli ve sněmovně. Takže vaše námitka se vůbec nemusí zakládat na pravdě, i když připouštím, že může. V každém případě je zcela evidentní, že podle usnesení sněmovny žádné nové hlasování nepadá v úvahu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, je skutečností, že kvorum před provedenou registrací bylo 88 hlasů. Po provedené registraci bylo kvorum 86 hlasů, aniž by kdo ze sněmovny odešel. Nyní, jakmile tady nastal ruch, přišlo do sněmovny podle mého počítání 6 poslanců, a kvorum opět máme nyní 87 hlasů, před chvilkou jsme měli 86. Domnívám se, že rozdíl kvora o 2 hlasy, aniž by kdo odešel ukazuje na to, že po registraci nebyl ten samý stav jako před registrací.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Ullmann. Poté pan poslanec Hájek.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, celý tento cirkus považuji za nedůstojný. Může se kolega, který teď přede mnou mluvil, přesvědčit, já jsem odhlášen a sedím tady. Je to moje svaté právo se přihlásit nebo odhlásit. Z toho nelze absolutně nic vyvozovat. Doporučoval bych, abychom plnili to, na čem jsme se sami usnesli a nezpochybňovali to stále dokola. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Dávám slovo kolegovi Hájkovi, protože se o ně přihlásil. Domnívám se, že tato rozprava může pokračovat donekonečna. Musíme ji nějakým způsobem ukončit. Ubezpečuji vás, že ji ukončím.

Poslanec Jiří Hájek: Dámy a pánové, také sdílím váš názor, že tato rozprava nic pozitivního nepřinese, nicméně se domnívám, že je možno demokraticky tuto situaci ošetřit. Dávám návrh na regulérní hlasování o revokaci právě přijatého usnesení. To situaci podle mého vyřeší.

Předseda PSP Milan Uhde: Ještě se hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, nevím, zda to vyřeší hlasování o revokaci. Rád bych přečetl z usnesení Poslanecké sněmovny o pravidlech hlasování v Poslanecké sněmovně pomocí hlasovacího zařízení.

Část D bod pátý: Každý poslanec může vznést bezprostředně po hlasování námitku proti jeho výsledku. O takové námitce rozhodne sněmovna bez rozpravy.

Námitka byla vznesena. Měli bychom hlasovat o této námitce a pokračovat v jednání. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o námitce vznesené proti hlasování o posledním pozměňovacím návrhu. Prosím, abyste se nově zaregistrovali, protože vás tuto chvíli odhlašuji.

Kdo z přítomných poslankyň a poslanců je pro regulérnost námitky vznesené proti způsobu hlasování, ať to dá najevo ve 110. hlasování tím, že stiskne tlačítko (zjišťuji, že v této chvíli nereaguje displej). Už reaguje. Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku, kdo podporujete tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že pro námitku se vyslovilo 85 hlasů, proti 51 hlasů, 9 se zdrželo, 32 nehlasovalo. Nebylo dosaženo nadpolovičního kvora 89 potřebných hlasů. Námitce nebylo vyhověno.

Prosil bych nyní pana poslance Trojana a Stodůlku. Pokud je to námitka proti hlasování, prosím, abyste ji zvážili. Prosím, pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedo, zvažuji. Já a kolega, který sedí za mnou a přes uličku vedle mne, konstatujeme, že zařízení nereagovalo na naše stisknutí tlačítka. Totéž bylo předtím. Bylo špatné kvorum v okamžiku, kdy se zahajovalo. Čili je nějaká porucha.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Znamená to, že si přejete, aby hlasování bylo opakováno. Pozoroval jsem na displeji, že reakce nebyly spolehlivé. Domnívám se, že je třeba námitce vyhovět. Dám hlasovat o té věci znovu. Prosím, další technické poznámky. Paní kolegyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Mám podezření, že také při hlasování u mého pozměňovacího návrhu to bylo totéž.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, uklidněte se. Budeme opakovat hlasování o námitce proti výsledku hlasování o posledně zvažovaném pozměňovacím návrhu. Je jasné, o čem hlasujeme.

Jde o 111. hlasování na 15. schůzi. Kdo podporujete vznesenou námitku, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti této námitce? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. 101 hlas pro, 63 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny přítomných a námitce se vyhovuje.

Znamená to, že budeme hlasování o posledním zvažovaném návrhu zřejmě opakovat.

Je zde ještě technická poznámka pana poslance Payna.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, část našeho usnesení ke způsobu hlasování, kterou zde pan poslanec Výborný přečetl, byla připravena možná ve chvatu. Uvědomme si, že námitky lze vznášet rekurentně do nekonečna a já se domnívám, že tento případ nás instruktivně učí, že budeme muset tuto praxi zcela změnit. Vždycky lze každým následujícím hlasováním zpochybnit hlasování předcházející.

Prosil bych proto kolegy, aby nečinili tyto obstrukce. Mohli bychom říci, že včera také některá hlasování proběhla špatně a tak se můžeme dostávat k divným výsledkům. Jistě lze využít této nedokonalosti v usnesení, ale prosím, aby tak kolegové nečinili.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové doufám, ze to, co kolega Payne zde mínil, nemínil tím technické poruchy zařízení.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat znovu o posledním pozměňovacím návrhu, jelikož námitka vyvrátila výsledek hlasování. Domnívám se, že takto je to správné a že byste měl, pane společný zpravodaji, předložit posledně probíraný pozměňovací návrh k novému hlasování.

Je zde ještě přání, abych vás odhlásil a abyste se nově zaregistrovali. Jinak bych doporučoval jednání zbavit nervozity, domnívám se, že jsme se dostali přes určitý neuralgický bod, a vyzývám všechny k soustředěné práci.

Dávám slovo společnému zpravodaji.

Poslanec Robert Kolář: Dovolím si vás opět naladit na daňovou problematiku. Vracíme se k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Ježka, k bodu 60. Stanoviska předkladatele a zpravodaje byla řečena - nedoporučuji. Můžeme tedy hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ježka ve 112. hlasování na 15. schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo odevzdáno 105, proti 37 hlasů, 30 se hlasování zdrželo, 5 nehlasovalo. Pozměňovací návrh byl přijat.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se paní poslankyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Chci jenom říci, že nežádám revokaci, ale protože se jedná o zdravotně postižené občany, nechám na morálním zvážení sněmovny, jak uzná za vhodné. Myslím, že by to bylo vhodné.

Předseda PSP Milan Uhde: Sněmovna to morálně zvažuje a pan zpravodaj pokračuje v předkládání pozměňovacích návrhů. Ještě s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, mám procedurální návrh. Sněmovna by mohla do nekonečna morálně zvažovat, kdyby nikdo nepředložil procedurální návrh ve věci diabetiků, který navrhla paní kolegyně Mazalová. Předkládám návrh, abychom revokovali hlasováním.

Předseda PSP Milan Uhde: Námitka proti hlasování o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Mazalové byla vznesena. Můžeme ji pochopit jako žádost o revokaci tohoto usnesení sněmovny. Doporučuji, abychom o tom hlasovali. místo abychom se vyčerpávali půlhodinovým proudem faktických poznámek, který může být skutečně nekonečný.

Hlasujeme o návrhu pana poslance Wagnera, aby byl výsledek hlasování o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Mazalové revokován.

Kdo podporuje toto stanovisko poslance Wagnera, ať to ve 113. hlasování na 15. schůzi vyjádří tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo odevzdáno 86 hlasů, proti 54, 30 se hlasování zdrželo a 6 nehlasovalo. Tento návrh na revokaci nebyl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil v rozpravě pan kolega Šafařík k § 25 w - navrhoval vypustit druhou větu. Předkladatel a zpravodaj nedoporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Šafaříka.

114. hlasování. Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 86 hlasů, proti 46, hlasování se zdrželo 38 a 9 nehlasovalo. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 91 platných hlasů.

Návrh poslance Šafaříka nebyl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Dovoluji si navrhnout, protože se dostávám k mým pozměňujícím návrhům, které byly vesměs zpřesňujícího charakteru, abychom o některých z nich hlasovali dohromady. Byl by to bod 2, 59 a), 67 a), 62 a bod 2 k článku II.

Předseda PSP Milan Uhde: Těchto pět celků bychom posoudili dohromady. Má někdo námitku proti tomu, co pan společný zpravodaj doporučil shrnout pod jedno hlasování? (Nikdo se nehlásil.) Není taková námitka.

Budeme hlasovat o pětidílném komplexu návrhu pana poslance Koláře jako o celku. Stanovisko předkladatele i společného zpravodaje je zřejmé.

Kdo podporuje tento pozměňovací návrh pana poslance Koláře, ať to dá ve 115. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 161 hlasů, nikdo nebyl proti, 10 se hlasování zdrželo, 7 nehlasovalo. Tento společný návrh byl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Robert Kolář: Dále jsem vznesl pozměňovací návrh k bodu 9 článku II. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Koláře. 116. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro 159 hlasů, nikdo proti, 10 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Robert Kolář: Poslední pozměňovací návrh byl v článku IV, který jsem dnes upřesnil v otevřené rozpravě dopoledne, takže bych prosil hlasovat o článku IV ve znění takovém, jak bylo navrženo v dopoledním jednání s tím, že předkladatel i zpravodaj jej doporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu ve 117. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro 159, proti nikdo, 10 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil v rozpravě pan kolega Bláha. Přednesl celou řadu pozměňovacích návrhů, ale tyto spolu souvisí, takže navrhuji stejný způsob hlasování, to znamená o všech najednou s tím, že platí můj návrh, který jsem přednesl dopoledne na vypuštění poslední věty v bodu 1, s čímž pan kolega Bláha souhlasil.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Bláha potvrzuje svůj souhlas i se způsobem hlasování. Budeme hlasovat o celku pozměňovacích návrhů pana poslance Bláhy jako o jednom návrhu. 118. hlasování.

Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 165 hlasů, proti 3, 6 se zdrželo, 4 nehlasovali. Nadpoloviční většiny dosaženo. Návrh byl přijat.

V tuto chvíli vás odhlašuji a prosím, abyste se nově zaregistrovali. Pane společný zpravodaji, jestli je to možné, prosím pokračujte.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP