Pátek 3. prosince 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

3. prosince 1993 v 9.17 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 184 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze zahájena v 9.17 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, do prezenční listiny je zapsáno 122. poslankyň a poslanců. Znamená to, že jsme schopni se usnášet, a proto zahajuji přerušené jednání 15. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Přeji vám dobrý den. Doufám, že čtvrthodinové zpoždění, které jsme již na začátku způsobili, doženeme zvýšenou disciplínou. Je toho opravdu třeba.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami (ti, kteří tak doposud neučinili).

Ze schváleného pořadu jsme zatím probrali 7 bodů. Bod 8 a bod 9 byl přerušen po ukončené rozpravě.

K bodu 9, zákon o dani z příjmů, jsme dnes ráno dostali na lavice pozměňovací návrhy zpracované a písemně vyvedené. Navážeme tedy na včerejší jednání a dokončíme projednávání těchto dvou bodů. Myslím, že není důvod k tomu, abychom měnili jejich pořadí. Držíme se tedy bodu osmého, jímž je

VIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Táži se pana předkladatele, místopředsedy vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka, zda si přeje pronést závěrečné slovo, nebo zda se hlásí do rozpravy.

Hlásí se do rozpravy, tím rozpravu otevřel.

Prosím, pane místopředsedo vlády.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bylo třeba reagovat na některá vystoupení, která tady zazněla na adresu vlády ve vztahu k tomu, že nebyla přijímána žádná opatření, která by chránila domácí producenty vína. Pan ministr Lux, který je dnes někde mimo, mě pověřil, abych sněmovně sdělil, že se podařilo zablokovat více než milion litrů vína z dovozu, které přišlo nebo mělo být dáno na náš trh. Toto víno bylo nekvalitní, dampingové atd. Já tlumočím tento jeho názor, chtěl tím vyjádřit, že orgány ministerstva zemědělství se aktivně účastní, řekl bych toho, v rámci čeho je možná jistá ochrana trhu.

Dále bych chtěl reagovat na vystoupení, které se týká GATT a dvou sazeb. To, že nás GATT zatím neperzekvuuje, nás nesmí svést k tomu, že můžeme dělat takové věci, jako je jinak zdaňovat domácí subjekty a jinak zdaňovat zahraniční subjekty. Ve smlouvě o členství v GATT se totiž Československo resp. Česká republika jako sukcesor této smlouvy zavazuje, že bude mít stejný přístup k těmto subjektům. Proto porušení této smlouvy, porušení ustanovení této smlouvy by mohlo mít velmi nepříjemné důsledky pro členství České republiky v mezinárodních institucích a v mezinárodní komunitě. Čili chci tím říci, nezakládejme precedenty tohoto typu, protože by se to nemuselo vyplatit. To je všechno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Do otevřené rozpravy se hlásí pan poslanec Jan Jegla. Prosím, máte slovo.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, po včerejších konzultacích využívám současně otevřené rozpravy a své návrhy, které jsem včera přednesl, v plném rozsahu stahuji, tedy všechny tři.

Současně navrhuji nové pozměňovací návrhy v tomto znění: V článku I se za bod 31 vkládá nový bod 32, který zní:

V § 37, u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 se sazba daně pro révové víno, podle § 35 odst. 1, písm. a) a odst. 2, tedy 7,80 Kč za litr, nahrazuje sazbou 6 Kč za litr. Dosavadní body 32 a 39 se označují jako body 33 až 40.

V nově označeném bodu č. 33 se sazby daně 7,80 Kč za litr nahrazují sazbami 6 Kč za litr - jedná se o směsi révových vín.

Za třetí v bodu č. 31 a v nově označeném bodu č. 33 se zkratka "l" nahrazuje slovem "litr" - je to pouze technická oprava.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jeglovi, a protože nevidím další přihlášky do rozpravy, rozpravu uzavírám a prosím pana společného zpravodaje poslance Stanislava Pěničku, aby postupně předkládal našemu sněmu pozměňovací návrhy k hlasování.

Prosím zároveň, aby nezapomněl připojit doporučení nebo nedoporučení zpravodaje, a aby se rovněž pan ministr ke každému pozměňovacímu návrhu krátce a jednoznačně vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo celkem osm poslanců, z toho pan poslanec Kačenka žádný pozměňovací návrh nepodal. Bylo podáno 6 pozměňovacích návrhů. První podala kolegyně Röschová jde o obdobný pozměňovací návrh, který jsme již přijali v zákoně o zrušení tabákového monopolu. V § 40 a) nový odstavec 2, který zní: "V prostorách, kde se prodávají cigarety, na které se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost značení, se smějí prodávat pouze cigarety neznačené." Dosavadní odstavce 1 až 5 se přečíslují. Následně na to je třeba upravit v § 40 b) odstavec 10 za slova: "§ 40 a), odstavec 1 až 4" vložit slova "§ 40 a odstavec 1 a 5".

Předkladatel souhlasí, já také a můžeme dát hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Syka má náhradní kartu č. 7.

Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Röschové.

Pan poslanec Kalvoda, který je zároveň místopředsedou vlády, má náhradní kartu číslo 6. To je další zpráva pro evidenci.

Jde o 85. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh paní poslankyně Röschové, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro odevzdáno 117 hlasů, nikdo proti, 30 se hlasování zdrželo, 4 nehlasovali.

Tento návrh byl přijat. Prosím, aby pan společný zpravodaj pokračoval.

Poslanec Stanislav Pěnička: Druhý pozměňovací návrh podal pan poslanec Jegla, ten první stáhl - jedná se o to, že se tam mění sazby daně, srovnávají se na úroveň 6 Kč a ostatní body, v nově označeném bodu 33, sazby daně 7,80 Kč na 6 Kč, atd. a v bodě 31, v nově označeném bodu 33, se zkratka "l" nahrazuje slovem "litr".

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: I když je to jinak, než je to ve vládní předloze, výjimečně bych s tím souhlasil, protože si myslím, že když budeme mít jednotné zdanění, bude to jednak z hlediska GATT bezproblémové a dále problematické ustanovení o jiné sazbě z domácích hroznů je nekontrolovatelné a stejně bychom o daňové výnosy v tomto směru s největší pravděpodobností přišli. Takže souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu, jde o návrh pana poslance Jegly.

86. hlasování Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo odevzdáno 150 hlasů, proti 1 hlas, 4 se zdrželi hlasování a 2 nehlasovali. Tento návrh byl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Stanislav Pěnička: Třetí návrh podal pan kolega Jaroš, který navrhl, aby v článku I odst. 34 na konci odstavce bylo nahrazeno 0,40 za kus novou sazbou 0,50. Jedná se o sjednocení sazby delších a kratších cigaret. Pan ministr nedoporučuje a já také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu, o návrhu pana poslance Jaroše. Jde o 87. hlasování na naší schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

87. hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 17 hlasů, proti 90, zdrželo se 51, 1 nehlasoval, návrh pana poslance Jaroše nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Další návrh podal pan kolega Čechák, který chce vypustit bod 35. Jedná se o to, aby sazba u cigaretového tabáku nařezaného pro ruční výrobu cigaret nebyla změněna a zůstávala na původní hranici 320 korun. Pan ministr nesouhlasí, já také ne a prosím o hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, páni poslanci, v 88. hlasování se prosím vyjádřete ke 4. pozměňovacímu návrhu. Je jím návrh pana poslance Čecháka.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

88. hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 50 hlasů, proti 72, zdrželo se 35, 2 nehlasovali. Návrh pana poslance Čecháka nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Stanislav Pěnička: Dále jsem podal já dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden komunikuje s tím, co jsme přijali i v zákoně o dani z přidané hodnoty. Jedná se o CD služby a tento návrh zní:

Bod 9 vládního návrhu vypustit a v § 12 odst. 3 zákona č. 587/1992 Sb. ve znění zákona č. 100/1993 Sb. a nahradit slovo "podmínky" slovy "způsob a rozsah". Pan ministr souhlasí, já též a prosím o podporu.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat v 89. hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 157 hlasů, proti 1, 1 se zdržel a 1 nehlasoval. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Stanislav Pěnička: Druhý můj návrh je tento. V § 40 E odst. 2 se za poslední větu doplňuje věta, která zní:

"Po dobu platnosti smlouvy o celní unii mezi Českou republikou a Slovenskou republikou se dovozci, jehož chybějící tabáková nálepka, která podle potvrzení pohraniční celnice podle § 40 B odst. 10 přišla do zahraničí s určením pro výrobce cigaret na území Slovenské republiky, snižuje pokuta uvedená v tomto odstavci na 12,50 za každou chybějící nálepku." Lehce odůvodním. V pokutě stanovené pro dovozce je kromě spotřební daně z přidané hodnoty zahrnuto i clo a v rámci celní unie se však clo neuplatňuje, proto nemůže být u příslušného dovozce v pokutě zahrnuto. Pan ministr souhlasí, já též.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat. Jde o 90. hlasování.

Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro 145, nikdo proti, 14 se zdrželo, 2 nehlasovali. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Poslední soubor pozměňovacích návrhů podal pan kolega Raška. Mám za to, že k bodu 37 v § 40 A, kde navrhoval, že cigarety musí být značeny tištěným nápisem "only for duty tax free". Myslím, že jsme přijali pozměňovací návrh paní kolegyně Röschové, takže o těchto návrzích není třeba hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan kolega Raška souhlasí? Ano. Děkuji.

Poslanec Stanislav Pěnička: Další návrh je ten, že v § 40 D se odst. 4 nahrazuje odstavci 4 a 5. Znění odst. 4: "Pro výrobce cigaret se stanovuje tolerance 2 %ního odpadu při zpracování tabákových nálepek ve výrobním procesu. Pro dovozce platí toto ustanovení pouze v případě, že tabákové nálepky předal zahraničnímu výrobci dle § 40 B odst. 10." Chtěl bych zde upozornit na jedno nebezpečí, protože nikdy nevíme, jestli odpad bude 2 %ní. Může být 1 %ní i méně a pak nám zbývají nějaké nálepky, které mohou být používány na pašované cigarety. Je to hra s ohněm. Pan ministr nesouhlasí, já také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Rašky. 91. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

91. hlasování skončilo.

Pro 49, proti 80, 27 se zdrželo a 5 nehlasovalo. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Stanislav Pěnička: Úplně nejposlednější návrh celé sestavy je v § 40 E odst. 2, kde se částka 30 korun v prvním řádku nahradí částkou 20 korun. Pan ministr nedoporučuje, já také nesouhlasím. Prosím o hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: 92. hlasování rozhodne o osudu pozměňovacího návrhu pana poslance Rašky.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

92. hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 61 hlasů, proti 75, zdrželo se 20, nehlasovalo 6. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Stanislav Pěnička: To byly všechny pozměňovací návrhy, pane předsedo. Prosím, nechte hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady...

Technická poznámka pana poslance Rašky. Prosím, máte slovo.

Poslanec Miroslav Raška: (Hovořeno z místa.) Zapomněl jste na můj druhý návrh s označením kartonu.

Poslanec Stanislav Pěnička: Ano. Myslel jsem, že to souvisí s prvním návrhem. Omlouvám se. Je tam ještě jeden návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Je třeba v tomto případě posoudit i tento návrh. Pane společný zpravodaji, připomeňte ho.

Poslanec Stanislav Pěnička: V § 40 A se doplňuje odst. 7 ve znění: "Cigarety značené na krabičce dle odst. 2 musí být zároveň značeny vytištěným nápisem "určeno pro prodej v ČR" na kartonu." Pan ministr nedoporučuje, já též. Prosím o hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy v 93. hlasování hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Rašky.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

93. hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 70 hlasů, proti 52, zdrželo se 40, nehlasovali 2. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 83 potřebných hlasů. Pozměňovací návrh pana poslance Rašky nebyl přijat.

Protože už není další pozměňovací návrh, který by bylo třeba posoudit hlasováním, budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 619 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 645 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo podporuje tento vládní návrh zákona, ať to dá v 94. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 134 poslanců, 5 proti, zdrželo se 24 a jeden nehlasoval. Byla vysoce překročena nadpoloviční většina, vládní návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru financí i panu společnému zpravodaji za práci, kterou ve prospěch tohoto zákona odvedli, i všem, kteří se zasloužili o jeho přijetí. Hlásí se pan místopředseda vlády, dávám mu rád příležitost, aby promluvil.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Chtěl bych všem poslancům a poslankyním poděkovat za pozornost, kterou věnovali tomuto zákonu, i za jeho podporu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Vyrovnali jsme se tedy s 8. bodem našeho pořadu a přistoupíme k bodu 9. Jde o

IX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Projednávání tohoto bodu dospělo až k závěru rozpravy. Dostali jste na stůl písemně vyhotovené pozměňovací návrhy poslanců k tisku 617646 zároveň se záznamem stanoviska předkladatele a zpravodaje k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Jestli si přeje pan místopředseda vlády pronést závěrečné slovo, dávám mu pochopitelně příležitost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP