Čtvrtek 2. prosince 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Černému. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Vyvadil, potom pan poslanec Trnka.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, když tuším před prázdninami se projednávala novela zákona o ochraně spotřebitelů, určitá lobby způsobila, že kromě toho, že bude možné vracet obaly, zároveň vypadlo ustanovení o neumožnění reklamy. Pan ministr Lom, bývalý pan ministr, emeritní pan ministr Lom, se dotkl velmi důležité esenciální záležitosti - psychologického působení. Já jako právník jsem byl nedávno přesvědčen, že např. informace, která je asi správná, o vraždě dvouletého chlapce dvěma mladistvými, vzdor tomu, že byli odsouzeni k doživotí, fakticky - a to já vím - povede k tomu, že budou páchány tyto trestné činy masově a více. Působí to návodně. Reklama působí návodně.

Čili já musím říci, že pan ministr, emeritní ministr, se dotkl velmi důležité věci a jsem hluboce přesvědčen o tom, že jeho návrh je důvodný, tak jako jsem hluboce přesvědčen o tom, že návrh mého drahého přítele Hirše je chybný. (Potlesk a smích v sále.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, prosím pana poslance Trnku, připraví se pan poslanec Karas a pan poslanec Payne.

Poslanec František Trnka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, když se začal tento zákon projednávat, tak jsem se domníval, že nám jde o věc, o podstatu věci, o to, aby národ byl zdravý, aby se kouření omezovalo, protože celý pokrokový svět tak činí. V současné době, pokud mne neklamou čísla, v Americe klesli kuřáci na 20 %, takže domníval jsem se, ze je to nepolitický problém. Já vás ubezpečuji, že od této chvíle ho vnímám jako politický a že ho také jako politický využiji, protože si kladu otázku, proč někteří páni poslanci tak vehementně podporují reklamu na cigarety. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Trnkovi. Pan poslanec Karas se vzdal svého slova, prosím pana poslance Payna.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já vcelku souhlasím se slovy poslance Vyvadila, že návrh je důvodný. Myslím, že o problému reklamy na tabákové výrobky můžeme diskutovat, že nepochybně regulace této oblasti najde dostatečnou podporu v této sněmovně. Ale kolega Vyvadil jako právník potvrdí, že řešení tohoto problému by systematicky, právně systematicky, patřilo do jiného zákona, než do zákona o zrušení tabákového monopolu. Prostě záměr, účel tohoto zákona je jiný. Naučme se umisťovat své připomínky k věci v těch zákonech, kde to je na místě. Jestli chceme regulovat reklamu, tak to řešme tam, kde je to na místě. Jestli chceme podpořit zdraví, tak to řešme v zákonu o zdraví a neřešme to tam, kde to nepatří. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Paynovi, do rozpravy se hlásí s faktickou poznámkou - doufám, že je faktická - pan poslanec Vyvadil, dále pan poslanec Raška.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený kolega Payne má nepochybně pravdu, že možná by bylo vhodnější věc upravit někde jinde. Pravda ovšem také je, že se stalo pravidlem této Poslanecké sněmovny, že pokud možno ve většině případů věci naprosto nesystémově schvaluje v jednom zákoně. Mimochodem, za chvíli budeme schvalovat zákon o státním rozpočtu, který je toho krásným příkladem. Čili máte pane kolego pravdu, ale spíš je to norma, která tady je už vžita.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Rašku o jeho vystoupení.

Poslanec Miroslav Raška: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení ministři, dovolte mi, abych po sérii školících a rétorických cvičení navrhl jeden praktický návrh. Vzhledem k tomu, že se podařilo úspěšně otevřít rozpravu zcela neočekávaně, dává mi to možnost navrhnout do § 6 odst. 1 a) tuto změnu: slova "až do výše" nahradit slovy "ve výši". V odstavci 1 b) za uvedený text místo tečky čárka, tečku nahradit čárkou a doplnit "minimálně však ve výši 50 milionů Kč".

§ 6 odst. 2 a) ve výši 500 tisíc při prvním zjištění tohoto prodeje a odst. b) až do výše milionu Kč, při opětovném zjištění tohoto prodeje, minimálně však ve výši 500 tis. Kč.

Zdůvodnění návrhu: zákon by měl stanovit taxativně minimální sazbu sankce, aby tuto věc nemohl subjektivně posuzovat úředník stanoveného orgánu. Tímto opatřením systémově omezíme možnost korupce ve věci porušování zákona o monopolu na výrobu tabákových výrobků.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Raškovi a ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan poslanec Páv, prosím.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem měl dosud dojem, že tato sněmovna se chová neobyčejně racionálně tím, že v naprosté většině odmítala návrhy typu neřízená střela. Návrhy, ve kterých nebyly dostatečně prokázány všechny konsekvence, které z nich plynou. Kupříkladu teď si nejsem zcela jist - za, řekl bych, hříšné peníze mám předplacený časopis Time International hromadný sdělovací prostředek, na jehož stránkách je reklama na tabákové výrobky. Bude přijetí tohoto paragrafu, který chceme včlenit do zákona, znamenat, že mi přestane docházet, že to bude důvodem pro to, aby byl jeho dovoz do republiky zakázán? Já tu odpověď dneska nevím a tudíž nehodlám pro to dále hlasovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Pávovi, do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Gjurič a pan poslanec Wagner.

Poslanec Andrej Gjurič: Pane předsedající, dámy a pánové, tři glosy. Reklama působí skutečně návodně, od toho je reklamou. Kdyby nepůsobila návodně, tak by asi pravděpodobně byla zbytečná. Působí dokonce většinou podprahově, to vím ze své profese, čili o to záludněji. To je první poznámka.

Druhá - velice mě vnitřně rozladilo vystoupení pana kolegy Trnky. Chtěl jsem právě proto, co jsem řekl v té první poznámce, hlasovat pro návrh pana kolegy Loma. Když jsem vyslechl neuvěřitelné zideologizování pana kolegy Trnky i s tím, co tam bylo implicitně, tedy to, proč se hlasuje proti zakázání reklamy na tabákové výrobky kde už vidím ty plakáty s těmi kapitalisty, kteří si žoky plní z cigaret, tak jsem dospěl bohužel k rozpakům, protože v tomto případě - když to pan poslanec Trnka takhle zideologizoval - nemohl bych hlasovat s levou částí sněmovny, i kdybych si o tabákových výrobcích myslel cokoli.

Třetí poznámku - zachránil mě pan poslanec Payne od tohoto dilematu, protože má pravdu. To patří do zcela jiné úpravy a zcela jiného zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Gjuričovi. S faktickou poznámkou paní kolegyně Kolářová.

Poslankyně Milena Kolářová: Dámy a pánové, mám pouze faktickou prosbu, aby se další příspěvky skutečně omezily systémově již k tomuto danému zákonu. Abychom si vzpomněli, co před chvílí řekl pan ministr zdravotnictví, což je vlastně koncepce programu proti kouření. My se vraťme k projednávání zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni, prosím pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych vyhověl rozumnému požadavku kolegyně, nicméně ono vše se vším souvisí. Ale možná právě proto řeknu něco, co jejímu požadavku do jisté míry vyhoví. V rozhodování o reklamě bychom všichni potřebovali vědět těž, kam ty peníze pak sponzorsky od výrobců plynou, například. Například bych rád, kdyby před projednáváním takovéhoto tématu, jako je toto dnešní, bylo dostatečně známo vše o sponzorských příspěvcích politickým stranám. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, zda si ještě někdo přeje vystoupit v rozpravě. Pan poslanec Matulka, prosím.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že v tom sporu o existenci nebo neexistenci na tabákové výrobky jde o peníze. Mám ale vnitřní rozporný pocit, protože jestli v tomto zákoně má jít o peníze, tak je mi divné, že tady je tlak, abychom nepřišli o peníze z reklamy na tabákové výrobky a není vůbec žádný tlak na to, abychom nepřišli o peníze za případný prodej zestátněných cigaret. Tím připomínám to, na co jsem ve své dřívějším diskusním vystoupení upozorňoval, že na jedné straně budeme zabavovat cigarety v poměrně velkém objemu a ve značně ceně a budeme je pálit a na druhé straně se tady bojíme, abychom náhodou nepřišli o nějaké příjmy z reklamy na tabákové výrobky. Tím chci říci, že této věci nerozumím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Přeje si ještě někdo vystoupit v otevřené rozpravě. Pokud ne, rozpravu končím a uzavírám.

Zaznamenal jsem dva procedurální návrhy pana poslance Hirše a jeden pozměňující návrh pana poslance Rašky.

Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňujícím návrhu pana poslance Hirše. Než tak učiním, všechny jsem vás odhlásil a prosím, abyste se přihlásili. Pan poslanec Hirš navrhl revokaci již přijatého pozměňujícího návrhu pana poslance Loma.

Ptám se tedy sněmovny, kdo s touto revokací souhlasí, ať zmačkne tlačítko a zvedne ruku v 81. hlasování poslanecké sněmovny dnešní schůze.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh na revokaci tohoto pozměňujícího návrhu pana poslance Loma nebyl přijat v poměru 79 pro, 77 proti, 10 poslanců se zdrželo hlasování a 2 nehlasovali.

Je zde druhý procedurální návrh na revokaci, a to je revokace již přijatého pozměňujícího návrhu, druhého pozměňujícího návrhu pana poslance Janečka.

Kdo je pro revokaci tohoto pozměňujícího návrhu, ať laskavě zvedne ruku a hlasuje. Je to 82 hlasování.

Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdrzel hlasování? Děkuji.

Oznámím výsledky 82. hlasování o tomto procedurálním návrhu. Návrh nebyl přijat poměrem 80 hlasů pro, 68 hlasů proti, 17 se zdrželo hlasování, 4 nehlasovali. Tyto procedurální návrhy nebyly přijaty.

Jsou zde ještě pozměňující návrhy pana poslance Rašky, o kterých je třeba hlasovat. Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Jan Černý: Pan poslanec Raška navrhl pozměňovací návrh k § 6 vládního návrhu, a to v odst. 1 písm. a) nahradit slova "až do výše" slovy "ve výši".

V bodu b) stejného odstavce za konec věty místo tečky čárku "minimálně však ve výši 50 mil. Kč".

V odst. 2 § 6 písm. a) slova "až do výše" nahradit slovy "ve výši", částku 100 000 Kč nahradit částkou 500 000 Kč.

V odst. b) "až do výše 1 mil. Kč", čili nahradit částku 500 000 Kč částkou "1 mil. Kč, minimálně však ve výši 500 000 Kč". A pak by pokračoval stávající text.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ještě vyjádření navrhovatele. Navrhovatel nesouhlasí, společný zpravodaj nedoporučuje.

Ptám se tedy sněmovny: Kdo souhlasí s tímto pozměňujícím návrhem pana poslance Rašky, ať laskavě zmačkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Šlo o 83. hlasování této schůze s výsledkem: 69 poslanců hlasovalo pro, 65 proti a 29 se zdrželo hlasování; nehlasovalo 8. Tento pozměňující návrh pana poslance Rašky nebyl přijat.

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy, nezbývá než hlasovat o celém zákoně najednou.

Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona na zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovního tisku 607 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 717 a schválených pozměňujících návrhů.

Kdo je pro, ať hlasuje v 84. hlasování.

Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Výsledek 84. hlasování: 111 poslanců hlasovalo pro tento návrh zákona, 23 hlasovalo proti, a 33 se zdrželo hlasování, přičemž nehlasovalo 6 poslanců. Konstatuji, že předložený návrh zákona byl schválen.

Dámy a pánové, tímto končím tento bod a také končím dnešní jednání a přerušuji jednání do zítřka do 9.00 hodin. Děkuji vám za spolupráci a přeji vám dobrou noc.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP