Středa 1. prosince 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Přijímám tento návrh. Odhlašuji vás a prosím, abyste usnadnili jednoznačný průběh hlasování tím, že se znovu zaregistrujete.

Jde o třetí a doufám, že už definitivně úspěšný pokus o to, abychom se vyjádřili k návrhu uvedenému v tisku 750, který se týká vládního návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě.

Jde o 17. hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 101 poslanců, proti 37, zdrželo se 30. Nadpoloviční většina je 85. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 751, který se týká novely zákona o majetkových vztazích církví. Jde o 18. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 109 hlasů, proti 24, zdrželo se 30, nehlasovalo 5. Nadpoloviční většina je 85. Návrh byl přijat.

Nakonec budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 752, který se týká novely stavebního zákona. Jde o 19. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro byl odevzdán 101 hlas, proti 27, zdrželo se 28, nehlasovalo 10. 84 je nadpoloviční většina. Tento návrh byl přijat.

Ukončili jsme první bod našeho pořadu.

Dalším bodem je

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 753 - 755. Tisky 754 až 755 lze projednávat, bude-li upuštěno od zásad. To se podařilo, takže projednávány budou. Protože podle § 75 jednacího řádu Poslanecká sněmovna o návrhu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů hlasuje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvláště. Jsou námitky proti takovému způsobu hlasování? Nejsou. Použijeme ho tedy a budeme jako o prvním návrhu hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 753, který se týká vládního návrhu tzv. asociační dohody. Jde o 20. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 115 hlasů pro, 11 proti, 33 se zdrželo, nehlasovalo 8. 84 je nadpoloviční většina. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 754, který se týká vládního návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě. Jde o 21. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 93 hlasů, proti 43, 26 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Byla překročena nadpoloviční většina 85 hlasů. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 755, který se týká novely zákona o majetkových vztazích církví. Jde o 22. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro byl odevzdán 81 hlas, proti 39, zdrželo se 39, nehlasovalo 7. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 84 hlasů. Tento návrh nebyl přijat.

Vyrovnali jsme se s druhým bodem schváleného pořadu.

Přistupujeme k dalšímu bodu, a tím je

III.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/93 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 212/92 Sb., o soustavě daní

Pan poslanec Bláha má faktickou poznámku. Protože vím, že je pověřen zastupováním klubu, myslím, že je naplněn důvod k tomu, aby dostal příležitost promluvit.

Poslanec Jan Bláha: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, jak už bylo sděleno, využívám této příležitosti z pověření a podle práv předsedy poslaneckého klubu v souladu s příslušným ustanovením zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k přednesení prohlášení klubu České strany sociálně demokratické k ostatním politickým klubům Parlamentu České republiky.

Vážení kolegové, v nedávných dnech podalo Ministerstvo financí České republiky žalobu na Českou stranu sociálně demokratickou ve věci vlastnictví jejího tradičního sídla, Lidového domu v Praze. Lidový dům získala sociální demokracie z dobrovolných sbírek již od roku 1907. Byl jí zabrán nejprve nacisty v roce 1939, poté komunisty v roce 1948. Ministerstvo financí se nyní domáhá toho, aby Lidový dům byl opět odňat sociální demokracii a převeden do vlastnictví státu.

Nedomnívám se, že jde o dílčí záležitost, tím méně o záležitost, která by se týkala pouze jedné politické strany. Pokud by byl takovýto postup úspěšný, mohl by být v budoucnosti použit pro omezení práv kterékoliv politické strany, která se stane svým způsobem nepohodlnou momentální vládní moci.

Předseda PSP Milan Uhde: Okamžik, promiňte, pane poslanče. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato schůze bude dlouhá, závažná, a já pozoruji, že už na samém počátku se projevují staré nešvary. Prosím vás, ať už souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, co kolega ze sociální demokracie čte, žádám vás o minimální projev slušnosti. Nerušte jeho projev, když už ho nechcete poslouchat.

Poslanec Jan Bláha: Děkuji vám. Obracím se proto na vás, vážení kolegové, abyste v této souvislosti veřejně vyjádřili svou solidaritu s ČSSD. Chceme-li v této zemi dosáhnout tradiční politické kultury, musíme nalézt odvahu povznést se nad naše názorové rozdíly a uvědomit si, že jsou činy, které společně poškozují každého z nás.

Dovolte, pane předsedo, abych využil tohoto práva ještě k jednomu sdělení, abych vás, kolegyně a kolegové, a vaším prostřednictvím i veřejnost, informoval o jiném pohledu na dvě významné události parlamentního jednání. Poslanci České strany sociálně demokratické, pánové Petržílek a Vyvadil, doporučili při projednávání novely trestního zákona ve výboru ústavně právním vypustit z návrhu § 102 a 103. Výbor jejich návrh akceptoval. Společný zpravodaj o této skutečnosti sněmovnu neinformoval. Ve druhém případě byl učiněn pokus, aby daňové novely, jejichž texty poslanci obdrželi během prvních dvou dnů prvního listopadového týdne, už další den ve středu se objevily v programu některých výborů. V některých výborech byl program už takto schválen Až poté, co poslanci naší strany v rozpočtovém výboru poslanci Kraus a Wagner - kategoricky odmítli tento nedemokratický postup a odmítli za všechny opoziční poslance rozpočtového výboru se takovéto frašky účastnit, byl po jednání přijat návrh opozice na odložení na 14 dnů včetně harmonogramu postupu. Pan předseda sněmovny i pan místopředseda Ledvinka věc prezentovali veřejně jako vstřícnost koalice. Je mi líto, ale pravda je poněkud jiná. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaznamenal jsem přihlášku pana místopředsedy vlády a ministra financí pana Kočárníka, který chce reagovat vysvětlením. Pane místopředsedo, máte příležitost.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych upřesnit, že Ministerstvo financí nepodalo žalobu na ČSSD, ale podalo určující žalobu k soudu, aby rozhodl, čí majetek je Lidový dům plus pozemky, protože existuje zpráva Ministerstva kontroly, ze které vyplývá, že je to majetek českého státu, České republiky. Nic víc a nic méně.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Wagner se hlásí.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, nemohu nereagovat na dezinformaci, kterou nám poskytl pan ministr financí. Jednak nejde o určující žalobu, ale o určovací žalobu a jednak touto žalobou stát žádá o určeni, kdo je vlastníkem Lidového domu. Přeložte si to do češtiny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučoval bych upustit od dalších poznámek. Prosím kolegu Tomáše Fejfara, aby dal dobrý příklad a neprodlužoval polemiku, myslím, že už co kdo chtěl říci, řekl.

Budeme se věnovat bodu "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní".

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 622, odůvodní sněmovně místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám z pověření vlády novelu zákona o silniční dani. Silniční daň je novou daní zavedenou v rámci nové daňové soustavy, která se v České republice uplatňuje od počátku letošního roku. Získané poznatky byly promítnuty do návrhu zákona, kterým by se měl změnit a doplnit zákon, podle kterého se upravuje a vybírá silniční daň. Navrhovaná úprava i nadále zachovává skutečnost, že silniční dani podléhají pouze vozidla používaná při podnikatelských aktivitách.

Změny, které považuji za významné, jsou následující: první výrazná změna spočívá v tom, že daňové přiznání nebude poplatník podávat na počátku roku na běžné zdaňovací období, ale stejně jako u ostatních daní z příjmů až po skončení kalendářního roku. V průběhu zdaňovacího období budou poplatníci platit čtvrtletně zálohy na daně.

Za druhé, z osvobozených vozidel od daně se navrhují vypustit osobní vozidla zaměstnanců používaná při pracovních cestách. Současně se stanoví, že v daném případě je poplatníkem daně zaměstnavatel. Za takovéto použití vozidla umožňuje návrh zákona zaměstnavateli použít paušální sazbu daně na jeden den ve výši 25 Kč, je-li to výhodnější než placení jedné dvanáctiny příslušné roční sazby daně na období kalendářní povinnosti.

Vládní návrh obsahuje i změny zákona Federálního shromáždění č. 212 z roku 1992, o soustavě daní, které spočívají v tom, že silniční daň bude od zahraničních přepravců vybírána na česko-slovenských hranicích, připouští-li to uzavření mezivládní dohody o mezinárodní silniční dopravě.

Vzájemné zdaňování vozidel evidovaných ve Slovenské nebo České republice bude potom řešeno zvláštní dohodou Ministerstev financí ve smyslu zmocnění, které zákon o silniční dani obsahuje.

Chtěl bych vám všem poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali projednávání zákona. Chtěl bych se ještě zmínit o dvou pozměňovacích návrzích, které jsou obsahem společné zprávy.

První pozměňovací návrh se týká doplnění do § 1 zákona - vedle slova "dálnic" ještě "a silnic pro motorová vozidla". Nedoporučuji, aby toto bylo vsunuto do tohoto zákona, protože tento zákon termín "silnice pro motorová vozidla" - což je speciální termín v silniční dopravě, který charakterizuje ty komunikace, které se blíží svým charakterem dálnicím, nicméně dálnicemi nejsou - nezná. Doporučuji, aby toto bylo řešeno až v zákoně o pozemních komunikacích, který bude velmi brzo do sněmovny předložen.

Druhý pozměňovací návrh, který je ve společné zprávě, se týká rozšíření osvobození autobusů v městské hromadné dopravě na autobusy pro hromadnou dopravu s výjimkou dálkové dopravy. Rovněž bych nedoporučil souhlasit s tímto pozměňovacím návrhem, a sice z toho důvodu, že rozšiřuje toto osvobození na všechny používané autobusy v hromadné dopravě s výjimkou dálkové dopravy, přičemž toto není nikde specifikováno co se rozumí dálkovou dopravou, není v žádném právním předpisu specifikováno. Prakticky všichni potom mohou tvrdit, že autobusy slouží k dálkové blíže nespecifikované dopravě. Z tohoto hlediska budou obrovské problémy při správě této daně, při prokazování toho, zda jde či nejde o dálkovou dopravu.

To je všechno. Doporučuji sněmovně, aby vládní návrh novely zákona schválila.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Jiřímu Vačkářovi, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk č. 641. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych odůvodnil společnou zprávu výborů rozpočtového, hospodářského a zemědělského k dani silniční. Pokud se týká jednotlivých připomínek, které byly přijaty - týká se to dvou, o kterých pan ministr hovořil - chci říci, že na společné poradě připomínky byly - ať hospodářského, tak zemědělského výboru - akceptovány. Osobně si myslím, že by jak u dálnic měly být uvedeny silnice pro motorová vozidla, tak obdobně, pokud se týká autobusů, protože víme, že zejména autobusová doprava dopadá na malé vesnice a že postupně dochází k privatizaci bývalých podniků ČSAD. Je třeba tuto dopravu řešit. Pro vaši informaci - přibližně jde o částku 25 tisíc na jeden autobus. To, pokud to dostane soukromá osoba, bude ho vést k tomu, aby dopravu nadále prováděl.

Pokud se týká termínu, myslím si, že u ČSAD je zcela jasně specifikováno, co je doprava dálková, takže si myslím, že to není problém. Protože tento zákon provází vyhláška Ministerstva financí, která specifikuje ještě určité části, tyto sporné věci lze řešit v této vyhlášce. Proto doporučuji tyto změny přijmout. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Jiřímu Vačkářovi za přednesení společné zprávy výborů a její odůvodnění. Otevírám k přednesenému bodu rozpravu. Písemně se do ní jako první a tuším jediný v tuto chvíli přihlásil pan poslanec Svatomír Recman. Udílím mu slovo.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážení členové vlády, vážená sněmovno, začínáme projednávat maratón novel daňových zákonů. Z původních sedmi je 15. schůzi Poslanecké sněmovny předloženo vládou České republiky ke schválení šest. Je to bez sněmovního tisku 616, což je novela zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Přitom tato daň - jak se domnívám - by měla být rovněž urychleně projednána ve sněmovně, neboť se jedná o posílení místních obecních rozpočtů, což je pro obce svým způsobem finanční injekce. Svým hlasováním jsme však rozhodli jinak.

V úvodu svého vystoupení bych chtěl říci, že se potvrdila v průběhu projednávání jednotlivých tisků v rozpočtovém výboru - a myslím si, že nejen v tomto výboru - nereálnost původní představy vlády a organizačního výboru Poslanecké sněmovny projednat tisky ve výborech a předložit je na pořad schůze Poslanecké sněmovny v průběhu jednoho týdne, tj. sedmi dnů, jako celý balík daňových zákonů. Jejich projednání ve výborech prokázalo oprávněnost požadavku opozičních poslanců na podstatně delší časový prostor k odbornému posouzení vládních návrhů.

Rovněž místopředseda vlády a ministr financí ing. Kočárník vyvrátil argument koalice, že posunem projednávání výše zmíněných tisků na schůzi Poslanecké sněmovny v prvních prosincových dnech nebude možné, nebude reálné stihnout legislativní proces tak, aby v případě schválení těchto zákonů nabyly účinnosti 1. ledna 1994. Jsem osobně přesvědčen, že pokud by parlament, ale i vláda České republiky přistupovaly k přípravě a projednávání novel daňových zákonů v závěru letošního roku zodpovědněji a kvalitněji, mohli jsme se vyhnout kontraverzním diskuzím a sporům a nemuseli jsme si, bohužel, znovu zopakovat legislativní maraton z prosince loňského roku. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení - a nyní mluvím nejen za sebe - že se obdobná situace nebude opakovat v závěru roku 1994.

Můj pozměňovací návrh se týká článku IV. Doporučuji vložit nový článek IV s textem: "Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem." Za druhé - současný článek IV doporučuji přečíslovat na článek V.

V odůvodnění bych chtěl zdůraznit, že v tomto návrhu je značné množství zásadních změn - je to 27 změn na 13 stránkách - čímž původní zákon ztrácí pro uživatele přehlednost. V novelách ostatních předložených pěti daňových zákonů je rovněž zmocnění pro předsedu Poslanecké sněmovny, aby vyhlásil úplné znění těchto změněných a doplněných zákonů. Rovněž tento zákon patří k těm, se kterými budou uživatelé pracovat. Jsem přesvědčen, že úplně znění jim v tom bude nápomocno.

V závěru svého vystoupení bych chtěl požádat pana ministra financí a ministra dopravy o vysvětlení podstaty a souvislostí avizovaného zavedení poplatku za využívání pozemních komunikací, zejména dálniční sítě, a to jak osobními, tak nákladními vozidly, které se připravuje pro rok 1994 a má souvislosti s problematikou silniční daně. Informace, které jsem zatím získal, přicházejí pouze z tisku a z dalších masmédií.

Tento připravovaný poplatek vzbudil velkou pozornost značně části motoristické veřejnosti a zejména podnikatelů, kteří vyjadřují nesouhlas a nespokojenost s navrhovaným řešením uvedené situace. Jde svým způsobem o pokus nepřímého zdanění motoristů. Myslím si, že by poslanci i široká veřejnost uvítali podrobnější informace a vysvětlení odpovědných vládních činitelů. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi. Hlásí se společný zpravodaj výborů pan poslanec Jiří Vačkář. Má slovo a připraví se pan poslanec František Kačenka.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vznesl jeden pozměňovací návrh, který se týká § 17, kde v odst. 1 pod písm. a) "vyhláškou stanovit podrobnosti § 3 odst. 1, písm. j)" navrhuji před písm. j) vložit písm. e), které se týká vozidel pro veřejnou dopravu. Tím by došlo k potřebné specifikaci a ministerstvo dopravy by mohlo dát kilometrovou vzdálenost pro to, aby se zcela jednoznačně rozlišilo, co je místní a co je dálková doprava.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vačkářovi, slovo má pan poslanec František Kačenka. Je posledním písemně přihlášeným do rozpravy. Prosím.

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, našemu výboru zákon nebyl přikázán k projednání, a proto si dovolím vznést zde několik pozměňovacích návrhů.

První pozměňovací návrh by byl k § 2 odst. 1 a měla by se vypustit část věty, která začíná "Podnikání, odkaz jedna, nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, odkaz jedna (dále jen "podnikání" "a nebo v přímé souvislosti s podnikáním", a nahradit ji větou "Činností, která je předmětem daně z příjmů." Dále by se vypustil odkaz jedna pod čarou.

Jedná se o zpřesnění zákona a o rozšíření okruhu plátců daně. Stávající úprava neřeší tzv. neziskové organizace a nevztahuje se ani na půjčovny vozidel.

Druhý pozměňovací návrh je k § 4 odst. 1, písm. a), kde navrhuji nahradit tečku středníkem a ve větě pokračovat textem: "v případě bezpodílového spoluvlastnictví manželů se za držitele vozidla považují oba manželé." Důvodem této úpravy je, že dříve se nehledělo na to, kdo vozidlo zapsal na dopravním inspektorátě, dnes se stávají často případy, že manžel podniká, auto je psáno na manželku, přitom si nemůže započítat náklady.

Nyní ke společné zprávě k bodu 13 odst. 2, kde navrhuji nové znění. Odst. 2 by tedy zněl: "Zálohy na daň se platí v úhrnu ve výši jedné čtvrtiny roční daňové sazby, připadající na každé vozidlo, které má daňovou povinnost, v termínu nejbližší splatnosti zálohy na daň. Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla, která splňují podmínky pro osvobození podle § 3 odst. 1, písm. a) až c) a písm. e) až k). Nepřesáhne-li roční silniční daň částku 20 000 Kč, je splatna najednou, a to nejpozději do termínu nejbližší zálohy podle odst. 1."

Dále navrhuji vložit nový odst. 3, který by zněl: "V první lhůtě po placení od vzniku daňové povinnosti se platí poměrná část zálohy na daň připadající na kalendářní měsíce od vzniku daňové povinnosti, včetně zálohy na další čtvrtletí." Stávající odst. 3 by se přečísloval na odst. 4, vypustila by se poslední věta, která začíná "Rozhodné období pro výpočet..." atd. a nahradila by se textem: "Zálohy se platí podle předchozích odstavců."

Důvodem těchto pozměňovacích návrhů je podle mého názoru nepřesné a nepřehledné znění odst. 2. Dále se domnívám, že by nebylo vhodné, aby se zálohově platila například ve čtyřech splátkách částka 1 200 Kč u osobního vozidla.

V bodu 22 § 15 odst. 2 se za stávající text doplní nová věta: "Dosud zaplacené zálohy se započítávají na úhradu daňové povinnosti." Jde pouze o zpřesnění textu, protože daňové zálohy se platí a nevyplývá z textu, že se započítávají - mohlo by dojít k domněnce, že se platí nově. V bodu 25 do § 17 se vloží nový odst. 3, který bude znít: "Poplatník, jehož daňová povinnost nově vznikla až v průběhu zdaňovacího období, má vůči správci daně oznamovací povinnost." Tato úprava sleduje ten cíl, aby až na finanční orgány začnou chodit platby finanční orgán věděl, od koho a za co jsou.

To je vše, co jsem považoval za nutné k tomu přednést. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kačenkovi, slovo má pan poslanec Blažek.

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vznáším pozměňovací návrh vypustit ze společné zprávy v bodu 3 ten odstavec bodu e) "vozidla používaná zpravidla pro veřejnou dopravu osob v hromadné dopravě, mimo dopravy dálkové", a to z toho důvodu, že se to nedá přesně určit. Znamenalo by to, že daň se nebude přesně vybírat. Jinými slovy by to znamenalo, že se osvobodí od silniční daně veškeré autobusy.

K bodu 1 si dovolím pozměňovací návrh - pokud neprojde hlasováním ve znění společné zprávy, navrhuji vypustit i slova "s výjimkou dálnic". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ladislavu Blažkovi.

Konstatuji, že žádné další písemné přihlášky do rozpravy nemám. Táži se, zda se někdo hlásí ze svého místa - ano, hlásí se pan poslanec Exner, má slovo.

Poslanec Václav Exner: Sporný bod č. 1 v článku č. I vytváří možnost dalšího, blíže neurčeného vybírání poplatků za dálnice, případně za další silnice.

Domnívám se, že tato otázka skutečně musí být komplexně řešena až v dalším zákoně a že není důvod v této chvíli vyjímat ani dálnice z ustanovení, která jsou uvedena v § 1.

Navrhuji proto bod č. 1 z článku č. I vypustit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Ještě někdo si přeje vystoupit v rozpravě - není tomu tak, rozpravu proto uzavírám.

Táži se pana společného zpravodaje, zda potřebuje ve spolupráci s panem ministrem určitý čas ke zpracování pozměňovacích návrhů. - (Posl. Vačkář: 20 minut.) - 20 minut.

Vzhledem k tomu, že šňůra daňových zákonů, které máme před sebou, je svěřena panu místopředsedovi vlády a ministru financí, nezbývá podle mého názoru žádná jiná možnost než udělat 20minutovou přestávku.

Je 15.30, obnovíme své jednání v 15.50 hodin, prosím, abyste byli dochvilní.

(Schůze přerušena v 15.30 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.03 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP