Středa 1. prosince 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

1. prosince 1993 ve 14.12 hodin

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP K. Ledvinka a 181 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do prezenčních listin se do této chvíle podepsalo 115 členů Poslanecké sněmovny. Znamená to, že jsme schopni se usnášet, a proto zahajuji 15. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás na ní srdečně vítám. Dále vítám vládu České republiky vedenou jejím premiérem panem Václavem Klausem a všechny ostatní milé hosty, kteří sledují naši práci.

Prosím, abyste se všichni přihlásili k přítomnosti identifikačními kartami, pokud jste tak již neučinili. (Děje se.)

Dále prosím o laskavé uklidnění a utišení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s návrhem pořadu, jak jej připravil organizační výbor, jste byli seznámeni prostřednictvím poslaneckých klubů. Proto předpokládám, že jej nemusím přednášet.

Udělejte si prosím poznámku u bodů 16, 17 a 31.

Prosím o laskavé uklidnění a sděluji, že pan poslanec Seifer má náhradní kartu č. 1, je třeba to ohlásit.

U bodů č. 16, 17 a 31 si poznamenejte, že je budeme projednávat pouze za předpokladu, že výjimečně upustíme od projednávání zásad a zkrátíme lhůtu k jejich projednávání.

Časově předpokládáme, že dnes a zítra bychom mohli projednat body pořadu uvedené pod čísly 1 až 13. Za tohoto předpokladu bychom v pátek začali projednávat vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1994 a potom ještě týž den, případně v sobotu ukončíme rozpravu k tomuto bodu. Po shrnutí pozměňovacích návrhů bychom v úterý 7. prosince od 13.00 přistoupili k hlasování. Ještě před tímto hlasováním bude dán čas poslaneckým klubům, aby se mohly sejít a uspořádat schůzky.

Dále mi dovolte ke zmíněnému 14. bodu upozornit na to, že jsme zpřesnili název tohoto bodu. Administrativním nedopatřením se stalo, že doposud byl tento bod pojmenováván nepřesně. Jeho znění tedy je: "Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů podle sněmovních tisků 533758 a návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1994."

Po projednání státního rozpočtu by potom následovaly další body pořadu.

Další sdělení. Bod uvedený pod č. 16, týkající se asociační dohody, bychom zařadili na pořad ve středu 8. prosince ráno jako první, aby se mohl jako host zúčastnit poslanec Evropského parlamentu pan Jannis Sakellariou.

Ještě připomínám, že nyní může každý poslanec navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. O předneseném návrhu rozhodne poté Poslanecká sněmovna bez rozpravy. Oznamuji Sněmovně, že do této chvíle se s návrhem na změnu nebo doplnění pořadu přihlásili tito poslanci a poslankyně - budu je ve zmíněném pořadí volat k řečništi: jako první pan poslanec Václav Klučka, dále pan poslanec Ota Fejfar, dále pan poslanec Leopold Zubek, dále pan poslanec Jan Vik. Jako poslední potom paní poslankyně Marie Stiborová - paní poslankyni upozorňuji, aby laskavě připravila písemné znění návrhu, jak se nový bod bude jmenovat. Ostatní páni poslanci byli o tom požadavku uvědomeni a takové znění už dodali.

Pan poslanec a místopředseda vlády Kalvoda - obrátil jsem pořadí - má náhradní kartu č. 3.

Další poslanci, kteří se hlásí s doplňujícími návrhy programu, jsou pánové Václav Grulich, Josef Hájek, Michal Kraus a Jan Kryčer.

Zvu k řečništi prvního navrhujícího, a to je pan poslanec Václav Klučka.

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, navrhuji přeřadit stávající bod 29, čímž je výroční zpráva BIS ČR za rok 1993, před stávající bod 17, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o BIS ČR, tedy na místo pořadu č. 16.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Klučkovi, beru na vědomí jeho návrh a prosím k řečništi pana poslance Otu Fejfara.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil návrh na rozšíření návrhu programu, a to zařadit vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné, tisk 613, ve smyslu společné zprávy 729. Tento návrh si dovoluji přednést jako předseda komisi pro bytovou politiku, která pracuje při hospodářském výboru.

Z logiky věci pak vyplývá, že tento bod by měl být projednáván ještě před projednáváním státního rozpočtu, neboť státní rozpočet s příspěvkem na nájemné počítá. Proto navrhuji, aby byl zařazen jako bod 13 s tím, že ostatní body se přečíslují. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Fejfarovi. Zvu k řečništi pana poslance Leopolda Zubka. Připraví se pan poslanec Vik.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dnešního dne jsme obdrželi dopis od ministra vnitra pana Rumla, který předkládá v souladu se zákonnými předpisy návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu, které nově vzniknou k 1. 1. 1994. S ohledem na konsekvence z toho plynoucí je nutné, aby vyhlášení nových voleb bylo projednáno na této schůzi Poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu žádám o rozšíření programu schůze o tento bod.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane kolego, máte představu, v jakém pořadí by měl být tento bod zařazen?

Poslanec Leopold Zubek: Ano. Před stávající bod č. 35. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Před existující bod 35. Děkuji. Slovo má pan poslanec Jan Vik. Připraví se paní poslankyně Stiborová.

Poslanec Jan Vik: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si jako tradičně navrhnout zařadit bod třetí nový bod s názvem "Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi. Tento bod navrhuje zařadit jako bod třetí. Prosím.

Poslankyně Marie Stiborová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu na pořad jednání 15. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to bod, který zní "Informace předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo".

Zdůvodnění mého návrhu tkví v tom, že byly projednávány velice závažné otázky, o kterých by měla vědět sněmovna jako celek. Navíc, ne všechny poslanecké kluby byly v této parlamentní delegaci zastoupeny. Děkuji vám. Doporučuji, aby tento bod byl zařazen jako nový bod č. 35 (tedy za bod č. 34, který zní "pojistné plány zdravotních pojišťoven ").

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Zaznamenal jsem. Slovo má pan poslanec Václav Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem poslaneckých klubů České strany sociálně demokratické, Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska, Hnutí za samosprávnou demokracii společnost pro Moravu a Slezsko, Levého bloku, Liberálně sociální unie, podávám návrh, aby do našeho programu byl zařazen "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve kterém žádá vládu, aby k 31. 1. 1994 podala sněmovně informaci o plnění svého programového prohlášení". Tento bod doporučuji zařadit za bod 13 jako bod 14 a ostatní přiměřeně posunout. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane kolego, mohu poprosit o písemné znění, abych to správně reprodukoval, až budeme hlasovat. Děkuji vám srdečně. Slovo má poslanec Josef Hájek. Pan poslanec Jozef Wagner má náhradní kartu č. 5. Prosím o záznam.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu na pořad schůze Poslanecké sněmovny, a to k bodu s názvem "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů", jak nám byl předložen a ve výborech projednáván pod tiskem č. 616.

Velmi krátké zdůvodnění. Tak jako my před schválením svého rozpočtu potřebujeme znát určitý daňový rámec a vlastně schvalujeme a projednáváme dříve daňové zákony, tak tento zákon je vlastně zákonem o místních daních. Bylo by solidní, aby i obecné samosprávy měly stejnou šanci při koncipování svých rozpočtů. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Také vás poprosím, pane kolego, o písemné znění.

Poslanec Josef Hájek: Doporučoval bych ještě zařadit tento bod za stávající bod 21.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji pěkně. Zvu k řečništi pana poslance Michala Krause. Připraví se poslanec Jan Kryčer.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jsem si plně vědom časové náročnosti této schůze Poslanecké sněmovny. Nehodlám podávat návrh na rozšíření programu. Chci vás, vážení kolegové, požádat pouze o jednu organizačně technickou úpravu. Konkrétně navrhuji, aby sněmovna projednala mou interpelaci, kterou jste všichni obdrželi v tisku 732, nikoli v rámci bodu 35, interpelace, ale na začátku dnešní schůze jako samostatný bod, hned pod bodem č. 2.

K tomuto návrhu mě vedou závažné skutečnosti, které částečně vyplývají z textu zmíněné interpelace. Kromě toho jsem přesvědčen, že obsah interpelace je natolik důležitý, že by se jejího projednávání měla zúčastnit celá vláda. Za druhé. Termín výběrového řízení, který je mimo jiné předmětem interpelace, končí dnem 10. prosince. Jsem přesvědčen, že sněmovna by měla ještě. před jeho skončením znát názor premiéra, případně rezortních ministrů. Za třetí. Paragraf 89 odst. 2 našeho jednacího řádu umožňuje sněmovně interpelaci prohlásit za naléhavou a stanovit lhůtu k odpovědi na lhůtu kratší než 30 dnů. V případě, že bychom interpelaci projednali dnes a sněmovna by souhlasila se zkrácením lhůty na odpověď o pouhý jeden týden, zavázali bychom vládu, aby na otázky v interpelaci obsažené musela odpovědět ještě na této schůzi, v bodu č. 36, odpovědi, což by současně mělo být ještě i před skončením v interpelaci zmiňovaným termínem výběrového řízení.

Vážení kolegové, doufám, že i vy budete mít zájem na vyslechnutí odpovědí vlády na otázky, které jsem v interpelaci položil a mou žádost na přesunutí části programu podpoříte. Tím spíše, že v současné době disponuji podpisy již více než 50 poslanců, kteří souhlasí s tím, aby parlament podle § 55a jednacího řádu ustavil vyšetřovací komisi pro vyšetření okolností v interpelaci uvedené. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Krausovi. Zaznamenal jsem jeho návrh. Zvu k řečništi pana poslance Jana Kryčera. Připraví se pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, na rozdíl od kolegů, co navrhují doplnit program, navrhuji ho ochudit o bod 19, který bych navrhl opustit resp. vypustit. Jedná se o změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny. Dotýká se to paní poslankyně Hubové. Netrváme na změně. Domníváme se, že za těchto okolností můžeme tento bod vypustit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kryčerovi. Slovo má pan poslanec Syka, připraví se poslanec Vladimír Řezáč.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil návrh na projednání bodu 34, to znamená pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993. Vzhledem k tomu, že to jsou skutečně objemné tisky, doporučuji poslancům tento způsob projednání: budou 24 hodin před tímto bodem rozdána usnesení rozpočtového výboru a usnesení našeho výboru coby garančního spolu s tabulkovým sumářem těchto plánů a návrh na usnesení sněmovny s tím, že společný zpravodaj projedná způsob, tak jak byly tyto pojistné plány projednány ve výborech s tím, že pokud bude mít kterýkoliv z poslanců zájem, na našem výboru jednotlivé pojistné plány jsou k dispozici k nahlédnutí.

Přimlouval bych se za to, protože si myslím, že 200krát rozmnožovat tyto štosy by bylo neúčelné. Děkuji.

Jinak, pane předsedo, dovolte, mám náhradní kartu č. 2.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, pane poslanče, vy jste ještě zaznamenal na své přihlášce přeřazení bodu 10 a 12. Už na tom netrváte? (Ano.) Děkuji.

Slovo má poslanec Vladimír Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji z pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny vypuštění bodu 29., to je výroční zprávu Bezpečnostní a informační služby České republiky. Důvodem je nedodržení litery zákona. Podle § 6 odst. 2 zákona 527/1992 Sb. o Bezpečnostní a informační službě je ředitel BIS povinen předložit Poslanecké sněmovně tuto výroční zprávu v části veřejné všem poslancům a v části tajné poslancům branného a bezpečnostního výboru. Žádná veřejná část zprávy nebyla parlamentu předložena, místo toho byla předložena všem poslancům tajná zpráva, kterou podle citovaného zákonného ustanovení sněmovna projednávat nemá, neboť sněmovna má projednávat pouze část veřejnou a tajnou část zprávy má projednávat pouze branný a bezpečnostní výbor. O projednání přísně tajné zprávy vůbec zákon nehovoří.

Dokud tedy ředitel BIS nepředloží Poslanecké sněmovně veřejnou část této zprávy, nemůže být podle mne tato zpráva projednávána.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Byl poslední písemně přihlášený do rozpravy o pořadu dnešní schůze, ale ještě se hlásí pan poslanec Ota Fejfar. Má slovo.

Poslanec Ota Fejfar: Po krátkých konzultacích si dovoluji navrhnout bod, který jsem navrhl doplnit, zařadit nikoli jako bod 13, ale jako bod 29.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Já bych se na to byl, pane poslanče, stejně ptal, protože jako bod 29. byl původně avizován.

Náhradní karta pana poslance Šumana má číslo 6.

Ještě jsou nějaké návrhy? Nejsou, proto uzavírám rozpravu o pořadu a budeme hlasovat o prvním návrhu. Jde o první hlasování na dnešní schůzi.

Pan poslanec Václav Klučka navrhl, aby v našem programu byl původní bod 29. zařazen před původní bod 17., to jest na místo 16.

Táži se vás, kdo podporuje návrh pana poslance Klučky. Ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Hlasování bylo ukončeno. Pro odevzdány 53 hlasy, proti 26, 87 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Tento návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu, který podal pan poslanec Ota Fejfar, a to, aby jako nový bod 29 byl zařazen bod, který zní: "Vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné, sněmovní tisk 613729." Druhé hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Oty Fejfara, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 167 hlasů, 1 proti, 4 se zdrželi, 7 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Jako třetí byl návrh pana poslance Zubka, abychom jako nový bod 34. zařadili bod pod názvem "Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu, které nově vzniknou k 1. 1. 1994". Třetí hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 168 hlasů, proti 1, zdrželi se 3, 7 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Jako čtvrtý navrhl pan poslanec Vik bod 3.. pod názvem "Změny ve výborech Poslanecké sněmovny". Jde o čtvrté hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh poslance Vika, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 70 hlasů, proti 38, 58 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhla paní poslankyně Marie Stiborová nový bod 15. schůze Poslanecké sněmovny, a to bod 35. Jeho název zní "Informace předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo".

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi k tomu poznámku, protože se mě to týká. Rád bych, abyste nebrali tento návrh jako podnět, který vzešel z opozice, aby snad káral předsedu nebo ho kontroloval. Já bych velice rád podal Poslanecké sněmovně zprávu, a přestože jsme neměli v klubech příležitost - je to nečekaný návrh doporučuji i poslancům z koalice, aby pro tento návrh hlasovali, respektive aby se nezdržovali hlasování. (Potlesk.)

Hlasujeme tedy o návrhu paní poslankyně Stiborové.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 153 hlasů, proti 2, zdrželo se 17, nehlasovalo 8. Tento návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Václav Grulich navrhl jménem pěti poslaneckých klubů nový bod 14., jehož název zní "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterém žádá Poslanecká sněmovna vládu, aby k 31. 1. 1994 podala Poslanecké sněmovně informaci o plnění svého programového prohlášení". Šesté hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Grulicha, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka.

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 75 hlasů, proti 53, zdrželo se 48, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Josef Hájek, aby byl do pořadu 15. schůze PSP zakomponován nový bod 21. Jeho název zní "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 616", jde o sedmé hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh poslance Josefa Hájka, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 64 hlasů, proti 27, zdrželo se 80, nehlasovalo 8. Návrh pana poslance Hájka nebyl přijat.

Další návrh podal pan poslanec Michal Kraus, aby program byl upraven tak, aby hned po bodu zařazeném jako druhý byla projednána interpelace pana poslance Michala Krause, jejíž důležitost a význam vysvětlil ve svém vystoupení. Jde o 8. hlasování na dnešní schůzi.

Ptám se, kdo podporuje návrh pana poslance Michala Krause, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 75 hlasů, proti 34, zdrželo se 66, nehlasovali 4. Návrh pana poslance Michala Krause nebyl přijat.

Faktická poznámka pana poslance Michala Krause. Dávám jí příležitost. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že můj návrh neprošel, podávám procedurální návrh, aby ve smyslu § 15 našeho jednacího řádu se sněmovna usnesla na tom, že se vláda zúčastní projednávání bodů 35 a 36 celá. To znamená bodů interpelace a odpovědí na interpelace. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Procedurální návrh zazněl. Domnívám se, že nejjednodušší řešení je hlasovat o něm, a nikoliv jej doprovázet proudem faktických a technických poznámek.

Slyšeli jste návrh pana poslance Krause. Jde o 9. hlasování na dnešní schůzi.

Ptám se, kdo podporuje návrh pana poslance Krause, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 88 hlasů, proti 23, zdrželo se 60, nehlasovalo 6. Nadpoloviční většina je 89 přítomných. Té nebylo dosaženo a návrh pana poslance Krause nebyl přijat.

Pan poslanec Kraus se hlásí s další faktickou poznámkou. Prosím.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, protože neprošel ani můj druhý návrh, náš jednací řád už mně nedává další možnost, proto bych vás chtěl osobně požádat, abyste i vy osobně požádal, aby se vláda těchto bodů zúčastnila. V případě, že tak učiníte, je to pro vládu povinné. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, vaši žádost jsem slyšel a svědomitě ji zvážím. (Potlesk.)

Pan poslanec Jan Kryčer navrhl vypustit 19. bod navrženého programu. Jde o 10. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Kryčera, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasováni skončilo.

Pro odevzdáno 131 hlasů, proti 7, zdrželo se 35, nehlasovalo 7. Návrh pana poslance Kryčera byl přijat. Bod 19 byl vypuštěn.

Pan poslanec Syka navrhl určitý způsob projednání 34. bodu, což jsou pojistné plány zdravotních pojišťoven. Předpokládám, že sněmovna má v paměti podstatu návrhu pana poslance Syky. Dávám o něm hlasovat v 11. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Syky, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 114 hlasů, proti 8, zdrželo se 47, nehlasovalo 12. Návrh pana poslance Syky byl přijat.

Jako poslední podaný návrh zazněl návrh pana poslance Vladimíra Řezáče, aby z předloženého návrhu programu byl vypuštěn 29. bod. Pan poslanec svůj návrh odůvodnil. Ve 13. hlasování budeme hlasovat o návrhu pana poslance Řezáče.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 85 hlasů, proti 17, zdrželo se 66, nehlasovalo 11. Při nadpoloviční většině 90 přítomných nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů. Návrh pana poslance Řezáče nebyl přijat.

Tím jsme hlasováním ověřili vztah sněmovny k jednotlivým doplňujícím návrhům a nyní budeme hlasovat o celkovém návrhu pořadu 15. schůze, do něhož pojmeme i má vysvětlení a upřesnění, o kterých jsem vám podal zprávu ještě předtím, než zazněly jednotlivé doplňující návrhy.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem včetně úprav schválených hlasováním sněmovny, ať to dá ve 14. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Bylo odevzdáno 137 hlasů pro, proti 6, zdrželo se 30, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat. Program jsme schválili a budeme se jím řídit.

Přistupujeme k 1. bodu schváleného pořadu. Je to

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 750 až 752. Uvedené sněmovní tisky obsahují návrhy organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů. Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům nějakou připomínku nebo dotaz? Je k tomu otevřena rozprava. Nejsou žádné další žádosti o možnost promluvit k tomuto návrhu. Proto rozpravu uzavírám a budeme hlasovat. Doporučuji hlasovat o každém předloženém návrhu zvlášť.

Táži se sněmovny, zda má námitky proti tomuto způsobu hlasování. Nevidím žádný projev námitky. Budeme tedy hlasovat jednotlivě o každém návrhu.

Nyní se naše hlasování týká návrhu uvedeného ve sněmovním tisku 750, který obsahuje vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě.

Předtím však prosím, abyste vzali na vědomí, že vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu zaregistrovali zasunutím registrační karty.

Táži se, kdo souhlasí s návrhem uvedeným v tisku 750, který se týká vládního návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Jde o 15. hlasování na dnešní schůzi. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 96 hlasů, proti 34, zdrželo se 34, nehlasovali 3. Nadpoloviční většina přítomných je 101, ale to je zcela zjevná porucha. Pan poslanec Šimánek na ni upozorňuje. Prosím vás, podívejte se, jak může být nadpoloviční většina 101, když není přítomno 200 poslanců? Došlo zřejmě k technickému nedopatření.

Musím vás požádat, abyste ještě jednou v 16. hlasování dali najevo, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 750, který se týká vládního návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě. 16. hlasování začíná. Je zde faktická poznámka, musím jí dát příležitost, ještě než hlasování proběhne.

Faktická poznámka: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že došlo k drobné technické závadě, domnívám se, že by bylo lepší znovu se zaregistrovat, aby hlasování nemohlo být zpochybněno.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP