Čtvrtek 16. září 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, přesto musím otevřít rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Josefa Hurty na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci registrace transformovaných družstev."

Faktická poznámka pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Prosil bych o nové přeregistrování poslanců.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dočtu usnesení a znovu přeregistrujeme:

"... ve věci registrace transformovaných družstev a obchodních společností, vzniklých z transformace, uvedenou v tisku 421 B."

Všichni tedy víme, o čem budeme hlasovat. Na návrh z pléna odhlašuji všechny a prosím všechny, aby se znova přihlásili. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení.

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Oznamuji výsledek 181. hlasování 12. schůze Poslanecké sněmovny: 38 poslanců bylo pro, 28 proti, a .1 2 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení nebyl přijat.

Budeme tedy hlasovat o usnesení opačném a dovolím si hlasovat hned:

Kdo je pro opačné usnesení, ať zvedne ruku. Děkuji.

Kdo je proti tomuto usnesení. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování. Děkuji.

182. hlasování tedy dopadlo tak, že 43 poslanců je pro, 37 je proti a 3 se zdrželi hlasování.

Návrh usnesení byl přijat.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příštího pléna, protože 82 poslanců ve sněmovně mi připadá opravdu velmi málo vzhledem k důležitosti tohoto bodu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za tento procedurální návrh. Dále se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Čapek.

Poslanec Miroslav Čapek: Jenom poznámku, pane předsedající. Podle prezence je tady 81 lidí, já jsem fyzicky napočítal 75 poslanců.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Na to reaguji tím, že opět vás všechny odhlásím a budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Černého, přerušit projednávání tohoto bodu a projednat ho na příští schůzi.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať zvedne ruku. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Výsledek 183. hlasování o procedurálním návrhu je, že tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 42 pro, 36 proti a 11 se zdrželo hlasování. Budeme tedy pokračovat v projednávání bodu.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci sporu manželů Gajdošíkových se stavebním bytovým družstvem Rozvoj Orlová - tisk 424. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 424 A.

Ptám se pana poslance Opatřila, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano, děkuji.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci sporu manželů Gajdošíkových se stavebním bytovým družstvem Rozvoj Orlová, uvedenou v tisku 424 A."

Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení:

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Výsledek 184. hlasování: Návrh byl přijat poměrem hlasů 70 pro, 1 proti, a 6 se zdrželo hlasování.

Ministr vnitra Jan Ruml zaslal odpověď na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci posílení stavu Policie ČR v okrese Olomouc - tisk 468. Odpověď se předkládá jako tisk 468 A.

Ptám se, zda paní poslankyně považuje odpověď za uspokojivou? (Poslankyně Fischerová: Nepovažuji. Prosila bych o projednání v přítomnosti pana ministra.)

Děkuji. Na žádost paní poslankyně projednáme příště.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux zaslal odpověď na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci postupu privatizace a řešení nedostatků hospodaření s. p. Plzeňský Prazdroj Plzeň - tisk 469. Odpověď se předkládá jako tisk 469 A.

Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr mně v některých případech odpověděl na problémy, na které jsem se netázal, a na některé otázky odpovědět zapomněl. Proto se budu těšit, že snad na ně odpoví, bude-li přítomen. Trvám na přítomnosti pana ministra na příštím zasedání. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Nebudeme projednávat.

Pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý zaslal odpověď na interpelaci poslanci Zdeňka Vorlíčka ve věci diskriminace českých výrobků při vývozu do zahraničí tisk 474. Odpověď se předkládá jako tisk 474 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci diskriminace českých výrobků při vývozu do zahraničí, uvedenou v tisku 474 A. " (č. 185)

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji výsledek 185. hlasování během 12. schůze Poslanecké sněmovny, který zní:

66 poslanců hlasovalo pro, 2 hlasovali proti a 3 poslanci se zdrželi hlasování. Návrh usnesení byl přijat.

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha zaslal odpověď na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci přeřazení lékařských fakult do skupiny 5 - tisk 483. Odpověď se předkládá jako tisk 483 A.

Prosím, paní poslankyně, o vaše vyjádření.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi především, abych poděkovala panu ministrovi školství za odpověď a za to, že zde vydržel téměř jediný, jako sám voják v poli.

Pokud se týká věci samé, nepovažuji ji zcela za ideální, stejně tak i odpověď pana ministra.

Je sice pravda, že zařazení lékařských fakult do 4. skupiny vycházelo z výsledků šetření, které předložily fakulty samy. Je však třeba vzít v úvahu, že to bylo provedeno v roce 1992. Byl to mimořádně úsporný rok a úsporné údobí. Hodnotím to tak, že i když tyto ukazatele vycházejí z prokázaných reálných potřeb fakult, že se přesto jedná de facto o fikci, protože toto úsporné údobí neumožnilo zakoupení např. žádného přístroje z investičního rozpočtu, čili celé přeřazení do skupiny 4 bych hodnotila v souladu s heslem: "Za dobrotu - na žebrotu." Domnívám se, že kdybychom to takto dělali dále, že úroveň lékařských fakult se nemůže zlepšovat, ba naopak.

Pokud se týká druhého bodu odpovědi, kde pan ministr zdůrazňuje, že na vzdělávací procesu studentů lékařských fakult se podílejí fakultní nemocnice, tato otázka je poněkud diskutabilní. Svým způsobem je to pravda, na druhé straně však není, protože fakultní nemocnice jsou dnes samy ve velmi tíživé situaci a nelze jim mít za zlé, že každou položku, např. i praní prádla pro studenty nebo pro lékařskou fakultu jako takovou, účtují. Je to pochopitelné, protože samy tyto ústavy, tato zdravotnická zařízení se potácejí mezi dluhy a finančně aktivním provozem.

Pokud se týká bodu třetího, lze s tímto bodem a s tím, co pan ministr říká, souhlasit. Myslím si však, že přímo s danou problematikou nesouvisí. Panu ministrovi za tuto část odpovědi děkuji jako za doplňující. Nemohu říci, že v zásadě nesouhlasím s tím, co pan ministr říká, protože v podstatě má pravdu, ale je to bohužel dokladem tíživé situace ve školství a nelze to považovat za optimální. Děkuji. .

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Paní poslankyně, mám tomu rozumět tak, že souhlasíte s odpovědí? (Ano.)

Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že tristní pohled na tabuli mě nutí zkontrolovat přítomnost ve sněmovně, odhlašuji všechny a žádám, abyste se všichni znovu zaregistrovali. Prosil bych všechny pány poslance a paní poslankyně, aby se dostavili. Upozorňuji, že máme ještě projednat pět interpelací.

Beru zpět své vyjádření. Budeme pokračovat v programu. Uzavírám rozpravu k interpelaci paní poslankyně Fischerové a dávám hlasovat o usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci paní poslankyně Evy Fischerové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy ve věci přeřazení lékařských fakult do skupiny pět, uvedenou v tisku 483 A.

Budeme hlasovat o tomto usnesení (č. 186)

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Výsledek 186. hlasování: 70 poslanců bylo pro, nikdo proti, 8 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení byl přijat.

Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Šolera ve věci restituce majetku kolaborantského rodu Bartoňů z Dobenína - tisk 380. Odpověď se předkládá jako tisk 380 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážený pane ministře, vážené poslankyně a vážení poslanci. Vzhledem k tomu, že jsem měl problémy při jednání na pozemkovém úřadě hl. m. Prahy, obrátil jsem se na nadřízené ministerstvo pana ministra Luxe s dotazem, který mi nebyli schopni nebo ochotni odpovědět. Bohužel pan ministr mne pouze odkázal, abych se dotázal na tomto úřadě. Takovou odpověď těžko mohu podkládat za uspokojivou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec tedy nepovažuje odpověď za uspokojivou. Přesto otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Šolera na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci restituce majetku kolaborantského rodu Bartoňů z Dobenína, uvedenou v tisku 380 A.

Budeme hlasovat o tomto usnesení. (č. 187)

Kdo souhlasí s tímto návrhem?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat v poměru hlasů 30 pro, 34 proti a 16 se zdrželo hlasování.

Je třeba tedy hlasovat o usnesení opačném. Dám hlasovat ihned. (č. 188)

Kdo je pro toto usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Výsledek hlasování zní, že 33 poslanců bylo pro, 28 proti a 14 se zdrželo hlasování. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus zaslal odpověď na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci obce Ralsko a jejích obyvatel - tisk 484. Odpověď se předkládá jako tisk 484 A.

Ptám se pana poslance Zemana, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Eduard Zeman: Pan kolega Hrdý by chtěl pana ministra.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto vyjádření, nebudeme se touto interpelací zabývat. Kolega Hrdý zde též není.

Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník zaslal odpověď na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci úrovně celní služby v České republice tisk 485. Odpověď se předkládá jako tisk 485 A.

Ptám se pana kolegy Zemana, zda pan poslanec Hrdý považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.) Ne. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Karla Hrdého na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci úrovně celní služby v České republice, uvedenou v tisku 485 A.

Budeme hlasovat. (č. 189)

Kdo je pro toto usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji a konstatuji výsledek 189. hlasování: 32 poslanců hlasovalo pro, 38 proti a 13 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení nebyl přijat. Je třeba tedy hlasovat o usnesením opačném.

Než dám hlasovat, všechny jsem vás opět odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svojí kartou. Takto jsem vyhověl návrhu z pléna.

Dám hlasovat o opačném usnesení, které jsme všichni slyšeli. (č. 190)

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Výsledek 190. hlasování: 54 poslanců bylo pro, 15 poslanců proti a 9 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Poslední interpelace je interpelace, kterou vznesl pan poslanec Václav Exner. Pan ministr vnitra Jan Ruml zaslal odpověď na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci odpovědnosti za označení policistů identifikačním číslem tisk 486. Odpověď se předkládá jako tisk 486 A.

Ptám se pana poslance Exnera, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, uplatnil jsem otázku na pana ministra vnitra. Otázka byla tak konkrétní, že jsem se ptal na naprosto konkrétní případ. Otázka zněla: Kdo je odpovědný v tomto konkrétním případě? Bohužel, dostal jsem naprosto nekonkrétní odpověď.

Schválně jsem položil otázku, abychom se vyhnuli trapnostem, že kolikrát zde budeme hlasovat, zda budeme, či nebudeme souhlasit. Pokud se to ovšem projednává jako interpelace, musím konstatovat, že s odpovědí v tomto smyslu naprosto nemohu souhlasit, neboť jsem ji nedostal. Situace navíc svědčí o tom, že bohužel pan ministr a jeho podřízení nejsou schopni zajistit nošení identifikačních čísel policistů a dokonce nejsou ani ochotni při konkrétním případě věc podrobněji prošetřit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do rozpravy hlásí? Nikdo. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Honajzer. Dávám mu slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, dříve než probereme tento poslední bod probíhající schůze, abych požádal tuto sněmovnu, aby mi umožnila vyhlásit přestávku na jednání klubu. (Hluk v sále.) Já se domnívám, že je běžným zvykem v této sněmovně, že pokud kdokoliv z předsedů klubů požádá o tuto záležitost, zpravidla mu bývá vyhověno. Žádám vás tedy v tomto okamžiku, abychom schůzi přerušili, vyhlásili hodinu na večeři a jednání klubu a za hodinu se zde ve sněmovně ještě jednou sešli.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Využívám práva předsedajícího a přerušuji jednání do 19.00 h.

(Ozývají se protestní hlasy z levé části zasedacího sálu.)

Pánové, já jsem přerušil schůzi.

(Schůze přerušena v 18,22 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v jednání naší schůze. Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dokončujeme bod "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny." S prohlášením předsedy klubu se přihlásil pan poslanec Kužílek, kterému udílím slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po poradě některých klubů si dovoluji přednést zařazení nového bodu programu "Situace na Generální prokuratuře po odstoupení generálního prokurátora". Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánově, domnívám se, že tento bod měl špatný název. "Situace po odstoupení generálního prokurátora" . Pokud jsem přesně poslouchal pana předsedu Uhdeho, on říkal, že dnem 17. 9., což by bylo 0.01 po půlnoci, kdy by nastala situace po odstoupení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane poslanče, aniž bych to říkal, protože bych chtěl vtipkovat, my prostě budeme jednat o budoucnosti. V tomto Parlamentu to někdy tak děláme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, resignace byla sice doručena, ale vzhledem k tomu, že tuto resignaci lze vzít zpět, tak podle mého názoru můžeme jednat, ale naprosto nezávazně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za faktickou poznámku. Dám nyní hlasovat o procedurálním návrhu, jak jej předložil pan poslanec Kužílek. (č. 191)

Kdo souhlasí se zařazením tohoto nového bodu, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 21 proti a 34 poslanců se zdrželo hlasování.

S faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, žádám, aby hlasování bylo opakováno, protože jsme nebyli vyzváni k tomu, abychom se před hlasováním znovu přihlásili.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane místopředsedo, musím vám vzdorovat, protože jsem vynuloval display a všechny přítomné jsem vyzval k přihlášení. Protest tedy nepřijímám. Budeme pokračovat v dokončení bodu, který se nazývá "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců." Skončili jsme v momentě, kdy jsme měli hlasovat o usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Václava Exnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci odpovědnosti za označení policistů identifikačním číslem, uvedenou v tisku 486 A."

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane místopředsedo, dávám procedurální návrh, aby do programu naší schůze byl zařazen bod programu s názvem "Odvolání generálního prokurátora z funkce a zvolení nového generálního prokurátora".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Chci se zeptat pana kolegy Grulicha, zda to míní jako jeden bod, nebo jako dva body po sobě následující. (Poslanec Grulich: Jako dva body.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, když si před sebe vezmu pravidla pro hlasování, které jsme schválili na začátku této schůze, tak čtu v bodě "e" , že každý poslanec může vznést bezprostředně po hlasování námitku proti jeho výsledku a o takové námitce rozhodne sněmovna bez rozpravy. Musím tedy vyjádřit údiv nad vaším rozhodnutím o neuznání námitky pana kolegy Kasala.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Čundrle.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP