Čtvrtek 16. září 1993

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, přece bych doplnil usnesení. Usnesení, které náš výbor přijal, obsahovalo také doporučení, aby ministerstvo školství do 31. 8. vypracovalo zásady pro udělování těchto čestných názvů. Pokud jsem informován, ministerstvo tak učinilo, a proto se domnívám, že bylo dosaženo účinku, ke kterému asi pan kolega směřoval.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kozlovi za jeho upřesnění a ptám se ještě jednou pana poslance Vyvadila, zda souhlasí s odpovědí.

Poslanec Jiří Vyvadil: Ano. Souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Vyvadil s odpovědí souhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o následujícím usnesení. Než tak učiníme, opět mně pohled do sněmovny velí požádat vás o novou prezentaci. (Prezentace poslanců.)

Byl jsem zaskočen hlasovacím zařízením, a proto vyhlašuji přestávku na 10 minut.

(Jednání opět zahájeno v 17.21 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v projednávání bodu, který jsme zahájili, tedy odpovědi členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, aby se všichni zaprezentovali. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Váca.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegově, vzhledem ke "značnému " počtu poslanců si dovoluji navrhnout přerušení tohoto bodu s tím, že bude projednán jako první bod příští schůze. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vácovi za jeho faktickou poznámku a za jeho návrh, který však bohužel v této době ještě nemůžeme odhlasovat. (Poslanci vcházejí do sněmovny.)

Dávám hlasovat, kdo je pro procedurální návrh pana poslance Vácy, ať zvedne ruku. Je to hlasování č. 170. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrh pana poslance Vácy nebyl přijat, a to v poměru hlasů 44 pro, 33 proti, vůči 12 zdržením. Ještě jednou s faktickou poznámkou pan poslanec Váca.

Poslanec Oldřich Váca: Dovoluji si upozornit, že již podruhé mé hlasování nebylo zaregistrováno. Poprvé jsem to hlásil pouze technickému aparátu, nemělo to význam pro výsledek hlasování. Ovšem jestli toto je na více místech, nevím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nezbývá, než opakovat hlasování. Prosím všechny, aby se znovu přihlásili. Prosil bych pana poslance Vácu, aby se přihlásil na jiném místě.

Dám tedy hlasovat o tom, kdo je pro procedurální návrh pana poslance Vácy? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji všem. Bylo to 171. opakované hlasování. Návrh pana poslance Vácy na přerušení tohoto bodu nebyl přijat v poměru hlasů 47 pro, 37 proti a 14 se zdrželo hlasování. Budeme pokračovat v projednávaném bodu.

Připomínám, že budeme hlasovat o interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Petra Piťhy na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci udělení názvu Českoslovanská akademie obchodní škole v Praze 2, Resslova 8, uvedenou v tisku 31 A."

Budeme tedy hlasovat. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Jedná se o 172. hlasování. Návrh usnesení byl přijat v poměru hlasů 68 pro, 2 proti a 11 se zdrželo.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana Jiřího Hájka. Pan poslanec není přítomen, nebudeme projednávat.

Pan ministr dopravy Jan Stráský odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila ve věci převodu části vojenských objektů kasáren Jana Žižky v Čáslavi pro potřebu SPŠ Čáslav, tisk 184. Odpověď se předkládá jako tisk 184 A.

Ptám se, zda považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou. (Ano.) Otevírám rozpravu k této věci. Kdo se do rozpravy hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra dopravy Jana Stráského na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci převodu části vojenských objektů kasáren Jana Žižky v Čáslavi pro potřebu SPŠ Čáslav, uvedenou v tisku 184 A."

Budeme tedy hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji všem. Počkáme si na výsledek 173. hlasování. Návrh usnesení byl přijat v poměru 75 hlasů pro, nikdo proti, 7 se zdrželo hlasování.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Vlčka ve věci nesprávného parkování na celém území Prahy a měst Středočeského kraje. Ptám se, zda je zde poslanec Vlček Zdeněk. Není. Nebudeme projednávat.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Broulíka. Ani pana poslance Broulíka nevidím, nebudeme projednávat.

Místopředseda vlády, ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše. Pan poslanec Hirš také není.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka. Pan poslanec Novák není. Nebudeme projednávat.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl rovněž na interpelaci pana poslance Nováka. Nebudeme projednávat ani druhou interpelaci pana Jaroslava Nováka.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci Jaroslava Nováka. Pan poslanec Novák není.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci pana poslance Rudolfa Opatřila, který zde je, ve věci privatizace státního podniku Bytového hospodářství Bohumín, tisk 205. Odpověď byla předložena jako tisk 205 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože nikoho nevidím se hlásit, rozpravu končím. Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace státního podniku Bytové hospodářství Bohumín, uvedenou v tisku 205 A."

Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení.

Kdo je pro, ať zvedne ruku! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Oznamuji výsledek 174. hlasování.

Pro bylo 70 poslanců.

Nikdo nebyl proti.

5 se zdrželo hlasování.

Návrh na usnesení byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci paní poslankyně Hany Orgoníkové. Paní poslankyni nevidím. Nebudeme projednávat.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka. Protože zde není, nebudeme projednávat.

Pan ministr zahraničních věcí Jozef Zieleniec odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Šolera ve věci ochrany základních lidských práv a svobod v České republice, tisk 222. Odpověď se předkládá jako tisk 222 G. Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.) Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přijmeme následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Jozefa Zielence na interpelaci pana poslance Jiřího Šolera ve věci ochrany základních lidských práv a svobod v České republice, uvedenou v tisku 222 G."

Budeme hlasovat o tomto usnesení. (č. 175)

Kdo je pro, ať zvedne ruku! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Oznamuji výsledek 175. hlasování.

67 poslanců bylo pro.

1 byl proti.

5 se zdrželo hlasování.

Návrh na usnesení byl přijat.

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka. Protože zde pan poslanec není, nebudeme projednávat.

Na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka rovněž odpověděl pan ministr zdravotnictví Petr Lom.

Ministr kultury Jindřich Kabát odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci porušení zákona ČNR č. 403/1992 Sb. a 53/1959 Sb. okresním úřadem Rokycany, tisk 287. Odpověď se předkládá jako tisk 287 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Miroslav Řezníček: Včera jsem požádal o odložení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nevidím důvod, proč bychom o tom nemohli hlasovat nyní. (Smích v sále.) Dobře, projednáme na další schůzi.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci rušení referátu kultury okresních úřadů v souvislosti se vzorovou organizační strukturou okresních úřadů, tisk 288. Odpověď se předkládá jako tisk 288 A. Ptám se pana poslance Řezníčka, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Nebudeme nyní projednávat.) Ptám se pana poslance Řezníčka, zda i jeho interpelace na pana ministra Jindřicha Kabáta bude stejně tak projednávána. Ano. Děkuji.

Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových, právních a finančních předpokladů v boji proti organizované kriminalitě, se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku, tisk 290. Odpověď se předkládá jako tisk 290 A. Ptám se pana poslance Jiřího Vyvadila, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Toužím po panu ministrovi, projednáme na příští schůzi.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Na žádost pana poslance Vyvadila budeme tedy projednávat příště. Ptám se, zda interpelace na pana ministra Jana Rumla je stejného charakteru. (Ano.)

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika. Pan poslanec není přítomen. Nebudeme projednávat.

Pan ministr Piťha odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka. Také nebudeme projednávat.

Pan ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika. Pan poslanec není přítomen.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka ve věci návštěvy ve Španělsku. Není přítomen.

To byly interpelace, které byly projednávány ze začátku této schůze.

Nyní přečtu jména poslanců, jejichž interpelace budeme projednávat v odpovědích. Jsou to interpelace pánů poslanců Vladimíra Řezáče. Pan poslanec zde není, nebudeme projednávat.

Pana Oldřicha Vrchy. Není přítomen.

Paní Gerty Mazalové. Je přítomna.

Pana Jiřího Drápely. Není přítomen.

Pana Jiřího Bílého. Je přítomen.

Pana Petra Kavana. Je přítomen.

Pana Jiřího Šolera. Je přítomen.

Pana Jana Vika. Není přítomen.

Pana Rudolfa Opatřila. Je přítomen.

Pana Karla Hrdého. Karel Hrdý mi před zahájením tohoto bodu sdělil, že vzhledem k tomu, že nebude ve sněmovně, pověřil projednáváním svých interpelací kolegu Eduarda Zemana.

Pana Josefa Hurty, Josefa Valenty - není přítomen, Rudolfa Opatřila - další interpelace, pana Petra Kavana další interpelace, Jiřího Drápely - není přítomen, pana Miroslava Rašky - je přítomen, Hany Orgoníkové - není přítomna, Evy Fišerové - je přítomna, Václava Grulicha - je přítomen, Jaroslava Nováka - není přítomen, Jana Vika není přítomen, Zdeňka Vorlíčka - je přítomen, Františka Trnky - není přítomen, Josefa Křížka - není přítomen, Pavla Hirše - není přítomen, Evy Fišerové - je přítomna, pana Karla Hrdého - delegoval, pana Václava Exnera není přítomen.

Budeme tedy projednávat následující interpelace. Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslanců Gerty Mazalové, Jiřího Drápely, Jiřího Bílého a Petra Kavana ve věci převodu části majetku s.p. Komunální služby Velké Opatovice - tisk 370. Odpověď se předkládá jako tisk 370 A.

Ptám se paní Gerty Mazalové a ostatních poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou? (Ano.) Ano, děkuji. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Gerty Mazalové, Jiřího Drápely, Jiřího Bílého a Petra Kavana na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci převodu části majetku s. p. Komunální služby Velké Opatovice uvedenou v tisku 370 A."

Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení, o tomto návrhu. (č. 176)

Kdo je pro, ať laskavě zvedne ruku?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Výsledek 176. hlasování zní: 74 poslanců je pro, 1 je proti a 3 se zdrželi hlasování. Návrh usnesení byl přijat.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci udělování českého státního občanství cizím státním příslušníkům - tisk 418. Odpověď se předkládá jako tisk 418 A.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Děkuji. Otvírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila na ministra vnitra Jana Rumla ve věci udělování českého státního občanství cizím státním příslušníkům uvedenou v tisku 418 A. "

Budeme tedy hlasovat. (č. 177)

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 69 pro, 2 proti a 4 se zdrželi hlasování.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci nezákonného postupu přednosty Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou při řešení organizačních a personálních otázek Okresního úřadu tisk 420. Odpověď se předkládá jako tisk 420 A.

Ptám se pana poslance Zemana, zda je odpověď považována za uspokojivou? (Ano.)

Děkuji. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí? Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Karla Hrdého na ministra vnitra Jana Rumla, uvedenou v tisku 420 A."

Budeme tedy hlasovat. (č. 178)

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji výsledek 178. hlasování: 70 poslanců bylo pro, nikdo nebyl proti a 5 se zdrželo hlasování.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Josefa Hurty ve věci registrace transformovaných družstev a obchodních společností vzniklých z transformace - tisk 42.1 . Odpověď se předkládá jako tisk 421 A.

Ptám se pana poslance Hurty, zda považuje odpověď za uspokojivou? Prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, předmětem mé interpelace byl problém registrace zemědělských družstev a obchodních společností vzniklých z transformace družstev. Děkuji za odpověď jak ministru Novákovi, tak místopředsedovi vlády a ministru zemědělství panu Josefu Luxovi. Přestože odpovědi jsou obsáhlé, tak mne neuspokojily. Důvody jsou tyto:

Dosud existují nezaregistrované subjekty vzniklé z transformace. Trvá nenormální situace právní neexistence firmy, která vznikla ze zákona. Subjekty nevznikly dobrovolně, ale musely být transformovány, čili musely určitým způsobem vzniknout. Vznikly ze zákona nedokonalého, jakým transformační zákon byl. Tato firma nemůže působit jako právní subjekt se všemi důsledky.

Dalším důvodem bylo zabránit neoprávněnému nakládání s cizím majetkem. Tak je to aspoň zdůvodněno v odpovědích. To bylo možné podle mého názoru provést jiných způsobem než dohodou s Generální prokuraturou o zasahování do registrací, jak to bylo u zemědělských družstev provedeno. Jak je nám známo z tisku, určité problémy z převodu majetku jsou i u jiných podniků, u převáděných státních podniků nebo akciových společností, a není mi známo, že by měly nějaké potíže při registraci. Neregistrací je majetek oprávněných osob, které nechtějí být členy družstev nebo obchodních společností vzniklých transformací, ponechán v právně neexistující firmě, podle mého názoru většinou určené k likvidaci. Při likvidaci bude zpravidla krácen majetek nejen členů družstev, ale i ostatním oprávněným osobám. Neregistrací se tak dosáhne opaku toho, co se sleduje. Neregistrovaná zemědělská družstva jsou ekonomicky poškozována tím, že obchodní banky odmítají poskytovat úvěry, je bráněno tak podnikatelským aktivitám těchto firem. Nemohou žádat o dotace, což představuje vážnou diskriminaci těchto podniků vůči jiným výrobcům.

Hodnotím to jako postup, který zapadá do politiky likvidace zemědělské velkovýroby.

Tázal jsem se také na celkovou situaci, to je, kolik družstev a obchodních společností, vzniklých transformací, není dosud zaregistrováno. Odpověď jsem nedostal. Z těchto důvodu považuji odpověď za neuspokojivou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Josefa Hurty na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci registrace transformovaných družstev a obchodních společností, vzniklých z transformace, uvedeno v tisku 421 A. "

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. Děkuji.

Kdo je proti. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování. Děkuji.

Oznamuji výsledek 179. hlasování: 37 poslanců hlasovalo pro, 27 proti, 10 se zdrželo hlasování.

Tento návrh usnesení nebyl přijat. Proto musíme hlasovat o usnesení jiném.. Předložím usnesení opačně, které zní:

"Poslanecké sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Josefa Hurty na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci registrace transformovaných družstev a obchodních společností, vzniklých z transformace, uvedenou v tisku 421 A."

Budeme tedy hlasovat o tomto opačném usnesení.

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. .

Konstatuji výsledek 180. hlasování: 40 poslanců hlasovalo pro, 35 hlasovalo proti a 2 se zdrželi hlasování. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Josefa Hurty ve věci registrace transformovaných družstev a obchodních společností vzniklých z transformace - tisk 421 . Odpověď se předkládá jako tisk 421 B.

S ohledem na to, co zde již pan poslanec Hurta řekl, ptám se ho, zda souhlasí či nesouhlasí s odpovědí.

Poslanec Josef Hurta: (z místa) Ne. Je to obdobný případ, pokládám odpověď za neuspokojivou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP