Čtvrtek 16. září 1993

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, vážení kolegové, pokud vím, tak kolega Kasal nevznesl 2 námitku k výsledku hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Řád, který jsme přijali, neurčuje jaká formulace má být použita. Domníval jsem se, že to co jsem přednesl, je jasné. Není-li, vznáším v tuto chvíli námitku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Podle pravidel vyhovuji. Prosím všechny, aby se znovu přihlásili. S faktickou poznámkou se hlásí pan dr. Navrátil.

Poslanec Jan Navrátil: Pane místopředsedo, pane předsedo, paní a pánové, nechci trvat důsledně na výkladu, ale nutí mě to bohužel. Jednak proces zpochybnění nebyl bezprostředně po hlasování učiněn tak, jak to provedl kolega Kasal. A mezitím došlo k podání procedurálního návrhu na zařazení nového bodu. Takže je třeba zvážit i okamžik bezprostřednosti námitky k hlasování. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Co je bezprostřední a co není bezprostřední rozhodne sněmovna hlasováním. Nicméně doporučuji Levému bloku, aby pana kolegu zařadila do komise pro přípravu jednacího řádu. Jeho přítomnost bude přínosem. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Další faktická poznámka pana dr. Navrátila.

Poslanec Jan Navrátil: Chtěl bych skutečně, abychom se bavili víceméně věcně, proto tuto poslední poznámku nechám bez povšimnutí. Vážené kolegyně a kolegové, je již pokročilá doba, věnujme se tedy tomu, kvůli čemu jsme zvoleni. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu dr. Navrátilovi. Na námitku místopředsedy Kasala dávám znovu hlasovat, zdali námitka je předmětná. Kdo se takto domnívá, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Výsledek 192. hlasování 12. schůze Poslanecké sněmovny - námitka nebyla přijata poměrem hlasů 50 poslanců pro, 48 poslanců proti a 21 se zdrželo hlasování.

Přiznám se, že těmito událostmi jsem zapomněl přesné znění procedurálního návrhu pana poslance Grulicha, proto bych ho poprosil, aby je zopakoval.

Poslanec Václav Grulich: Pane místopředsedo, nebyl to pozměňovací návrh, je to procedurální návrh na zařazení bodu programu - za prvé odvolání generálního prokurátora a další bod programu, za druhé volba nového generálního prokurátora.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Faktická poznámka pana poslance Ortmana.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážené kolegyně a kolegové, vím, že atmosféra tady trochu houstne, ale myslím, že není možné přistoupit na návrh, který tady řekl pan Grulich. Myslím, že návrh musí znít jinak: Návrh na odvolání generálního prokurátora ve smyslu § 36 jednacího řádu. Takto bych byl rád, kdybychom o tom návrhu hlasovali, protože je to jediné řešení. Jinak je to patová situace. Nemůže to být odvolání generálního prokurátora, protože to může učinit pouze jeden muž, a to je předseda Poslanecké sněmovny pan Uhde.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění, pan navrhovatel souhlasí. Další faktická poznámka pan poslanec Kavan.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, pane předsedo, podle událostí žádám v rámci zvyklostí o 15minutovou přestávku na poradu klubů.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, vyhovuji okamžitě. Přerušuji schůzi do 19.45 hodin.

(Jednání přerušeno v 19.30 hodin)

(Schůze opět zahájena ve 20.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zvu vás do lavic, abychom pokračovali v jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, zaujměte svá místa. Oznamuji, že v tuto chvíli tisknu tlačítko odhlášení a prosím vás, abyste se všichni znovu přihlásili, že jste přítomni.

Kluby se poradily. Vracím se k průběhu předchozí rozpravy a předchozích návrhů. Konstatuji, že pan poslanec Grulich podal dva návrhy na rozšíření programu této schůze. Pan poslanec Grulich chce přednést faktickou nebo technickou poznámku. Dávám mu příležitost. Prosím.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, první návrh upravil pan kolega Ortman. S tím souhlasím. Je třeba opravit i druhý návrh, kde se jedná o návrh na jmenování nového generálního prokurátora. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Vzali jsme na vědomí. Druhý bod se bude jmenovat Návrh na jmenování nového generálního prokurátora. Pan poslanec Ortman první návrh zpřesnil jako Návrh na odvolání generálního prokurátora.

Domnívám se, že pokud není technická ani faktická poznámka k těmto dvěma návrhům, dám hlasovat o prvním z nich.

Kdo je pro podporu návrhu pana poslance Grulicha - Návrhu na odvolání generálního prokurátora - ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno.

Konstatuji, že pro bylo odevzdáno 42 hlasů.

Proti 66 hlasů.

Zdrželo se 18.

2 poslanci nehlasovali.

Výsledek zní, že návrh nebyl přijat. .

Pan poslanec Grulich má technickou poznámku. Má příležitost ji pronést.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že nebyl přijat první návrh, za těchto okolností stahuji svůj druhý návrh dříve, než o něm bude hlasováno. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Grulich rezignoval na svůj druhý návrh vzhledem k výsledku hlasování o prvním návrhu. Na řadě faktická poznámka pana poslance Motyčky. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych si přisvojil původní návrh pana kolegy Grulicha.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Motyčka vznáší procedurální návrh, abychom svůj program obohatili o bod - Návrh na jmenování nového generálního prokurátora.

Následuje faktická poznámka pana poslance Stodůlky.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, mám za to, že o tomto návrhu nelze hlasovat, protože místo generálního prokurátora je dosud obsazeno. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to typicky právnická poznámka. Tím ji nevyvracím ani nehodnotím. Slovo má poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Chtěl bych potvrdit slova svého předřečníka. Skutečně je zde možnost, že pan generální prokurátor může po všech různých eskamotérstvích např. vzít svůj návrh zpět. V takovém případě samozřejmě budeme v jiné situaci. Myslím si, že ten druhý bod je neprojednatelný.

Využil bych nyní svého práva jako předseda klubu a chtěl bych sdělit náš názor na celou záležitost. Mám na to právo podle jednacího řádu.

Domníváme se, že celá situace je důsledkem toho, že nebyl přijat původní návrh opozice na odvolání generálního prokurátora, a proto vlastně odpovědnost padá na ty, kteří hlasovali proti, při zařazení k bodu jednání. To za prvé.

Za druhé. Doporučil bych, pane předsedo, abychom v této věci už nějakým způsobem postupovali věcně, tj., abychom ukončili tuto schůzi a abyste na příští týden, v pondělí či úterý anebo v pátek svolal politické grémium, které by posoudilo stav na generální prokuratuře a předložilo návrhy Poslanecké sněmovně, organizačnímu výboru a politickým klubům. Myslím si, že by to byla cesta vpřed.

Předseda PSP Milan Uhde: Beru to jako věcný návrh, ale zdůrazňuji, pane poslanče, a všem oznamuji, že je tady ještě napůl neprojednaná interpelace. Nemohu vás pustit domů, kolegyně a kolegové, dokud jedním nebo dvěma zvednutími ruky a stisknutím příslušného tlačítka neukončíme projednání této věci. Slovo má poslanec Honajzer. Dobře si pamatuji, co poslanec Ortman navrhl, nezašantročím to.

Poslanec Jiří Honajzer: Nehodlám polemizovat s našimi renomovanými a dobře ve Sněmovně známými právníky, nicméně si myslím, že o návrhu kolegy Motyčky lze hlasovat, pokud přijmete můj další procedurální návrh, na který upozorňuji už teď, abychom po zařazení tohoto bodu na program této schůze přerušili jednání schůze do zítřejšího dne a pokračovali v zítřejších dopoledních hodinách projednáváním tohoto konkrétního bodu.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, že tím se právnické námitky překlenují, protože Sněmovna netrvá na tom, že bude projednávat dnes do 24.00 tento návrh, nýbrž jej schválí na pořad a bude se jím zabývat zítra v 11.00. Za všech okolností dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Motyčky. (č. 194)

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro bylo odevzdáno 55 hlasů, proti 52 hlasů, zdrželo se 27 poslankyň a poslanců. Při nadpolovičním kvóru 68 je zcela jasné, že nebylo dosaženo nadpoloviční podpory. Návrh nebyl přijat.

V tuto chvíli je ještě třeba dát hlasovat o doporučení pana poslance Ortmana ukončit dnešní schůzi a na zítřek svolat politické grémium, které by se zabývalo vzniklou situací a celou otázku nově posoudilo. Pan místopředseda Kasal se už skoro hlásí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že by z návrhu pana poslance Honajzera vyplývalo, abychom hlasovali o tom, zdali schůzi přerušíme a teprve potom o tom, zdali schůzi ukončíme. Jinak by mi to připadalo málo logické.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedo, byl jsem připraven vystoupit s technickou poznámkou, se kterou jsem nevystoupil. Mělo být nejprve zřejmě hlasování po procedurálních návrzích, což byl návrh kolegy Ortmana, návrh kolegy Honajzera a pak o tom věcném návrhu. Ale teď musím konstatovat, že nejprve byl podán procedurální návrh kolegy Ortmana na ukončení schůze a teprve potom procedurální návrh kolegy Honajzera na přerušení schůze. V tomto pořadí by o nich mělo být hlasováno. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda Vlach, potom poslankyně Röschová.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S tím, že ta slova kolegy Ortmana, která se týkají politického grémia, jsou námětem nebo inspirací, samozřejmě.

Předseda PSP Milan Uhde: To je samozřejmé, to jsme slyšeli jako doporučení, ale věcný návrh zní ukončit průběh této schůze. Kolegyně Röschová má slovo.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, já přes návrh nebo přes vysvětlení pana poslance Stodůlky si stejně myslím, že pravdu má pan místopředseda Kasal. Přijde mi skutečně velmi nelogické nyní hlasovat o ukončení schůze a nehlasovat předem o přerušení, protože kdybychom hlasovali o přerušení schůze a nebylo to přijato, tak doprojednáme jednu interpelaci a schůze bude stejně ukončena, protože jsme vyčerpali program této schůze. Takže tímpádem je bezpředmětný návrh pana poslance Ortmana.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, vidím, že přibývá technických poznámek. Pan poslanec Stodůlka, toho jsem viděl prvního, jako druhého poslance Kavana, jako třetího poslance Wagnera. V tomto pořadí přistupujte k řečništi.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Mohu souhlasit s vývody paní poslankyně Röschové, nicméně musím konstatovat, že zákon o jednacím řádu má v daném případě přednost před logikou. Děkuji.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedo, dámy a kolegově, já se připojuji jako předseda klubu k návrhu předsedy Ortmana. Podporuji jeho návrh a žádám o svolání politického grémia zítra dopoledne a o přerušení dnešní schůze. (Oživení v sále.) Opravuji své přeřeknutí: o ukončení dnešní schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jenom využívám této příležitosti k tomu, abych si řekl k lavici přede mnou o povzdech, který vždycky provází mé vystoupení a abych z tohoto místa při tomto bodu pořadu, který vznikl v podstatě proto, že jste na řeči, kterými jsem se vás snažil přesvědčit, jaký průšvih nám hrozí už půl roku, nereagovali, jenom se usmívali a paní Röschová z tohoto místa s úsměvem pravila, stejným úsměvem, jako dnes pan kolega Budinský, kterého jsem nemohl probudit, když tady byl pan ministr Ruml, protože tady nebyl přítomen; kdyby byl přítomen, tak by se probudil. Paní Röschová by se rovněž probudila, kdyby vnímala, že posílat někoho do imunitního výboru jen pro jiný názor, nebo hledat řeči, které se k tomuto používají, je nemístné. Takže připomínám, koukám, že se usmíváte opět z nevědomosti. Doporučím vám to, co doporučil mě dopoledne pan kolega Budinský, mě ovšem zbytečně, já vám vědomě, s cílem: přečtěte si své vlastní vystoupení a i moje vystoupení ve věci pana Šetiny! Kdybyste naslouchali, kdybyste byli ochotni vnímat ještě dnes návrh pana Grulicha, tak toto vše nebylo. To není ostuda Šetinova, to je ostuda té většiny, která tvoří tento parlament. Protože to, co se teď řeší, by se neřešilo, nebylo by na světě, kdybyste vnímali, že jsme povinni nejdřív hledat, v čem je právo a pak potřeby pragmatické politiky. Je to vaše mravní prohra. Děkuji pane předsedo, že jste mě nechal domluvit, jsem si vědom toho, že to nebylo zcela k věci.

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem vnitřně trpěl při vašem projevu, pane poslanče. (Veselí v sále).

Poslanec Jozef Wagner: Já jsem, pane předsedo, vnitřně trpěl půl roku, než si tato sněmovna uvědomila, že mám skutečně pravdu (hluk, smích), a že na místě prokurátoru sedí muž naprosto nehodný. (Hluk).

Předseda PSP Milan Uhde: Klid, klid!

Poslanec Jozef Wagner: Takže teď bych si dovolil, poněvadž jsem byl první, kdo to v této sněmovně řekl i s důkazy, tak bych si dovolil předložit návrh a myslím si, že jmenování nového generálního prokurátora není věcí, která by se dala provést tak, že teď bude někdo sypat návrhy z ruky. Kdyby se to udělalo zítra, je dost času.

V první řadě bych podpořil návrh pana kolegy Stodůlky a dalších, kteří vzali v úvahu, že podle práva, pokud neodvoláváme, dnes nelze jmenovat. Proto: Přerušit schůzi neprodleně, svolat politické gremium; kdy to je věcí pana předsedy, a zítra pokračovat ve schůzi po schůzi politického gremia a potom rozhodnout.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že toto je poněkud jiný návrh, než který vznesl pan poslanec Ortman, a musím dodržet pořadí. Pan poslanec Mašek se hlásí, promiňte, já jsem se díval na opačnou stranu, máte slovo. Bude to faktická poznámka, ano, pane poslanče Mašku, nebude to replika?

Poslanec Ivan Mašek: Ano pane předsedo, bude to faktická poznámka. Je třeba fakticky vyjasnit, co takový bod programu znamená a jak probíhá jmenování generálního prokurátora. Podle Ústavy a podle zákonů tohoto prokurátora jmenuje předseda Sněmovny na návrh Poslanecké sněmovny. Čili kdy bude prokurátor jmenován, je jedna věc, kdy tedy pan předseda to případně učiní, a kdy se jedná o takovém návrhu, je druhá věc. A že se o takovémto návrhu jedná v okamžiku, kdy jsme obdrželi rezignaci, je zcela přirozené. Děkuji. (Potlesk).

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím, že pan poslanec Mašek rozebral situaci naprosto přesně. Ale musím připomenout, že ten návrh sněmovna svým hlasováním již zamítla. V tuto chvíli nezbývá nic jiného než dát hlasovat o návrhu pana poslance Ortmana, aby tato schůze byla ukončena. Je to procedurální návrh a já zároveň upozorňuji, že poněvadž předsedové dvou klubů žádali svolání politického grémia, a je to tedy podle jednacího řádu má povinnost, oznamuji, že zítra v 9 hodin se koná schůze politického gremia. Tím je svolávám.

Dále se ptám Poslanecké sněmovny, kdo podporuje návrh pana poslance Ortmana, aby schůze skončila dnes, jakmile bude dokončeno projednání poslední z interpelací; dejte to najevo zvednutím ruky. Budeme hlasovat:

(Hlasování číslo 195). Kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro se vyslovilo 60 poslanců, proti 52, 19 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování, 3 nehlasovali. Nebylo dosaženo nadpolovičního kvóra 68 hlasů, návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Wagner navrhl, aby schůze byla přerušena a pokračovala zítra v 11 hodin, po skončení politického grémia. Já se jenom táži, abych předešel faktické poznámky, zda můžeme odhlasovat pokračování schůze, když tato schůze nemá na programu už žádný schválený bod. (Hluk). Ano, má na programu ten "appendix" , (smích) odpověď na interpelaci. Ten si můžeme schovat na 11 hodin. (Smích).

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Wagnera, aby schůze byla v této chvíli přerušena a pokračovala zítra v 11 hodin po zasedání politického gremia.

(Hlasování číslo 196). Kdo podporujete tento návrh, zvedněte prosím ruku, hlasuje se. .

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování.

Hlasování bylo ukončeno, pro bylo odevzdáno 62 hlasů, proti 54, zdrželo se 16, nehlasoval 1.

Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 67 hlasů, návrh nebyl přijat.

Schůze tedy není ani ukončena, ani přerušena, schůze pokračuje. Budeme hlasovat o odpovědi na interpelaci, kterou poslal ministra vnitra Jan Ruml poslanci Václavovi Exnerovi ve věci odpovědnosti za označení policistů identifikačním číslem. Jsem informován, že rozprava proběhla, respektive, že se do ní nikdo nepřihlásil a pan poslanec Exner nesouhlasí s odpovědí. Nabízím tedy sněmovně toto usnesení:

Poslanecké sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Václava Exnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci odpovědnosti za označení policistů identifikačním číslem, uvedenou v tisku 486 A.

(Hlasování číslo 197). Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro odevzdáno 43 hlasů, proti 58, zdrželo se 14, nehlasovali 4. Nadpolovičního kvóra 60 hlasů nebylo dosaženo, návrh nebyl přijat.

Předložím Sněmovně návrh opačného smyslu:

Poslanecké sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Václava Exnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci odpovědnosti za označení policistů identifikačním číslem, uvedenou v tisku 486 A.

(Hlasování číslo 198). Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, zvedněte prosím ruku, hlasování začalo.

Kdo je proti? . Kdo se zdržel hlasování.

Hlasování bylo ukončeno. Pro odevzdáno 80 hlasů, proti 35 hlasů, 7 poslankyň a poslanců se zdrželo, nehlasovali 3.

Při nadpolovičním kvóru 63 hlasů je zjevné, že tento návrh byl přijat.

Tím jsme vyčerpali všechny písemně zodpovězené interpelace. Dosud není uzavřena odpověď na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka na ministra zdravotnictví Petra Loma, tisk 230 ve věci přešetření úmrtí pana Miloslava Šnýdra. Šetřením se zabývají orgány činné v trestním řízení a panu poslanci Novákovi byla podána průběžná interpelace.

Vážené dámy, vážení pánové, projednali jsme schválené body pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny. Pokud nemá nikdo žádnou poznámku nebo návrh, schůzi končím a děkuji vám za práci vykonanou v jejím průběhu. Dobrou noc.

(Jednání ukončeno ve 20.32 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP